Протокол № 65 засідання Ліцензійної комісіїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Протокол № 65 засідання Ліцензійної комісіївід 14.02.2001

Присутні:

Поляченко Ю. В., Бережнов С. П., Гойда Н. Г., Зброжек С. І., Меньшикова Е. Л., Волосовець І. П. СЛУХАЛИ: Волосовець І. П.

1. Щодо видачі ліцензій на здійснення підприєм­ницької діяльності з медичної практики.

2. Щодо відмов у видачі ліцензій на здійснення підприємницької діяльності з медичної практики.

3. Щодо залишення без розгляду заяв на здійс­нення підприємницької діяльності з медичної практики.

УХВАЛИЛИ:

1. Видати ліцензії на здійснення підприємни­цької діяльності з медичної практики (додаток №1).

2. Відмовити у видачі ліцензій суб'єктам під­приємницької діяльності на здійснення госпо­дарської діяльності з медичної практики (дода­ток № 2).

3. Залишити без розгляду заяви суб'єктів під­приємницької діяльності на здійснення госпо­дарської діяльності з медичної практики (дода­ток № 3).

Заступник Голови

Ліцензійної комісії (підпис) Ю. В. Поляченко

Відповідальний секретар

Ліцензійної комісії (підпис) І. И Волосовець


ДИРЕКТОР ШКОЛИ


№ 46 (478), грудень 2007


 


 

Ю. В. Поляченко

Додаток № 1 до протоколу № 65 засідання Ліцензійної комісії МОЗ Українивід 14.02.2001

Перелік суб'єктів підприємницької

Діяльності, стосовно яких прийнято

Позитивне рішення щодо видачі

Ліцензій на медичну практику

 

№ з/п № ліц. Найменування /ПІБ Юридична адреса
Акціонерне товари­ство закритого типу «Каскад» м. Київ, вул. Зоо­логічна, 1
Мале приватне това­риство «Арнімед» м. Одеса, вул. Се-гельського, 14-а

Заступник Голови Ліцензійної комісії (підпис) Відповідальний секретар Ліцензійної комісії (підпис)

І. П. Волосовець

Додаток2

до протоколу № 65засідання

Ліцензійної комісії МОЗУкраїни

від 14.02.2001


Додаток № З

До протоколу № 65 засідання

Ліцензійної комісії МОЗ України

від 14.02.2001

Залишити без розгляду заяви суб'єктів підприєм­ницької діяльності на здійснення підприємницької діяльності з медичної практики:

 

№ з/п Назва /ПІБ Місцезнаходження Причина
Бабчук Віра Сте­панівна Київська обл., Пере-яслав-Хмельниць-кий район, с. Циблі, вул. Набережна, 10 Адреса проживан­ня заявника, вказана в заяві, не збігається з даними свідоцтва про державну реєст­рацію суб'єкта під­приємницької діяль­ності
Мале підприєм­ство фірма «Акос» Полтавська обл., м. Миргород, вул. Лінійна, 10 В заяві не вказана лікарська спеціаль­ність, за якою заяв­ник має намір отри­мати ліцензію
Крав­ченко Віталій Микола­йович м. Хмельниць­кий, Старокостян-тинівське шосе, 18 В заяві не вказана лікарська спеціаль­ність, за якою заяв­ник має намір отри­мати ліцензію

 


 

Ю. В. Поляченко
І. П. Волосовець

Перелік суб'єктів підприємницької

Діяльності, яким відмовлено у видачі

Ліцензій на здійснення господарської

Діяльності з медичної практики

 

№ з/п Назва /ПІБ Місцезна­ходження Причина
Лінько Юрій Ми­колайович м. Київ, вул. Ма­льовнича, 17, кв. 44 Відмовити у зв'язку з тим, що подані документи не від­повідають ліцензійним умо­вам щодо кваліфікації (від­сутні документи, що, під­тверджують присвоєння (під­твердження) кваліфікаційної категорії за спеціальністю «стоматологія» (посвідчення)
Грицен­ко Микола Андрійо­вич м. Біла Церква, вул. Жов­тнева, 13, кв.23 Відмовити у зв'язку з тим, що подані документи не від­повідають ліцензійним умо­вам щодо кваліфікації (від­сутні документи, що підтвер­джують присвоєння (під­твердження) кваліфікаційної категорії за спеціальністю «терапія» (посвідчення)
Коман Лідія Іванівна Черкась­ка обл., Драбівсь-кий район, смтШрам-ківка Відмовити у зв'язку з тим, що подані документи не від­повідають ліцензійним умо­вам щодо кваліфікації (від­сутні документи, що підтвер­джують присвоєння (підтвер­дження) кваліфікаційної ка­тегорії за спеціальністю «сто­матологія» (посвідчення)

Заступник Голови Ліцензійної комісії (підпис) Відповідальний секретар Ліцензійної комісії (підпис)


 

Ю. В. Поляченко

Заступник Голови Ліцензійної комісії (підпис) Відповідальний секретар Ліцензійної комісії (підпис)

І. П. Волосовець

Витяг із протоколу

Це документ, що являє собою частину прото­колу, потрібну для вирішення окремого питання. Його складають та надсилають (або передають) окре­мим особам чи підприємствам на їхню вимогу (див. зразки 46—47).

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок протоколу.

3. Номер протоколу.

4. Дата протоколу. 5 Текст витягу.

 

6. Дата складання витягу.

7. Підпис секретаря або голови засідання.

8. Печатка.

Зразок 46 Витяг із протоколу № 35 засідання ради трудового колективу

від 17 січня 2002 року

Присутні: начальник цеху № 1 Куц М. П., голова профспілки заводу Сєряк Н. Т., колектив цеху № 1.

СЛУХАЛИ:

Заяву Ю. М. Грачова з клопотанням колективу цеху № 1 про надання путівки до лікувально-про­філактичного санаторію «Форос».


№ 46 (478), грудень 2007


ДИРЕКТОР ШКОЛИ 


УХВАЛИЛИ:

Надати Ю. М. Грачову путівку до санаторію «Форос».

(підпис) (підпис)
В. Е. Власенко Т. К. Симакова

Голова засідання

Секретар

Печатка

Зразок 47 Витяг із протоколу № 53 засідання Верховної Ради України

від 7 грудня 2000 року

Про включення законопроектів та питань

До порядку денного шостої сесії Верховної

Ради України третього скликання

1. Включити до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України такі законопроекти та пи­тання:

 

Ресстр, номер Суб'єкт ініціа­тиви Назва законопроекту (питання) Відпові­даль­ніза під­готовку
6151-1 Д Проект Закону про вне­сення зміни до статті 11 Закону України «Про податок на додану вар­тість» (щодо перенесен­ня термінів дії) (проект н.д. О. Костусєва вруче­но 31.10.2000, до поряд­ку денного не включе­но 16.11.2000, подан­ня Комітету вручено 30.11.2000) В. Альошин

2. Відповідно до пункту 3 статті 2.4.3 Регламенту Верховної Ради України вважати відхиленими такі законопроекти та питання, які за результатами голо­сування не включено до порядку денного сесії:

 

П* Проект Закону про порядок до­строкового припинення повно­важень Верховної Ради України (від 22.11.2000 № 1-14/1481 вру­чено 28.11.2000) О.Задо- рожній
П* Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (від 22.11.2000 № 1-14/1480 вру­чено 28.11.2000) В. Омеліч

Умовні позначення:

Д — законопроекти, внесені народними депута­тами України.

П — законопроекти, внесені Президентом Ук­раїни.

* — законопроекти, визначені Президентом Ук­раїни як невідкладні.


Стаття

Цей термін використовується для назви:

1) наукового або публіцистичного твору невели­кого за розміром у збірнику, журналі, газеті;

2) самостійного розділу, параграфа, пункту в юри­дичному документі, описі, словнику тощо.

Як науковий та публіцистичний твір стаття міс­тить думки, судження, спостереження автора. Вона може мати різний обсяг. У тексті статті робляться посилання на використану літературу.

Стаття має такі реквізити:

1. Заголовок.

2. Текст, що складається з таких частин:

 

• вступ;

• основна частина;

• висновок.

 

3. Підпис.

4. Місце написання (якщо потрібно).

5. Дата (при потребі).

Оформлення статті (наявність дати та місця на­писання, розташування та форма підпису) залежить переважно від вимог друкованого органу, куди її по­дано. Так, наприклад, підпис може мати такі варіанти розташування:

• перед заголовком;

• після заголовка;

• після тексту статті. Варіанти оформлення підпису:

• ім'я та прізвище;

• ініціали та прізвище.

Крім цього, у підписі можуть подаватися відо­мості про посаду та/або науковий ступінь автора тощо.

Як окремий розділ у документі, словнику стаття містить думки колективу авторів, погляди комісій. Текст такої статті більш стандартизований та уніфі­кований, обсяг не має чітких меж.

Цей різновид містить такі реквізити:

1. Назва виду документа (в юридичних ділових паперах).

2. Заголовок.

Текст.

Прес-реліз

Це документ, у якому установа подає інформа­цію про певну подію або захід до засобів масової ін­формації (ЗМІ). Метою написання прес-релізу є оз­найомлення ЗМІ з подією і подальше висвітлення її у найбільш вигідному або важливому для установи аспекті. Інколи журналісти використовують прес-релізи у своїх статтях без змін.

За функціональним призначенням і терміном по­дання відносно лодн прес-релізи поділяються на такі види (див. таблицю 4).

Таблиця 4


 


Перший заступник Голови Верховної Ради України (підпис)


В. Медведчук


 

№ з/п Види прес-релізу Мета Час подання
Анонс Ознайомити зподією Задовго до події

32 | директор шкоди


№ 46 (478), грудень 2007


 


Реквізити прес-релізу:

1. Дата подання.

2. Назва виду документа.

3. Назва і логотип установи, яка підготувала прес-реліз.

4. Контактна особа, номер телефону та адреса для отримання подальшої інформації.

5. Заголовок.

6. Текст, який містить відомості про:

 

• зміст події;

• організаторів;

• місце події;

• час;

• причини і значення події.

Обсяг прес-релізу, спосіб подання матеріалу, вибір мовних засобів спрямовані на те, щоб жур­наліст (редактор) зацікавився подією, прийняв рі­шення про доцільність участі в цій події та її подаль­шого висвітлення.

Під час написання прес-релізу дотримуються та­ких вимог:

• обсяг— 1—2 сторінки;

• простий за формою, інтригуючий заголовок (у формі запитання, твердження, іноді парадоксаль­ного);

• перевага надається дієсловам активного стану;

• уникати жаргону;

• не використовувати скорочень;

• не зловживати малозрозумілими та вузько-науковими термінами (див. зразок 48).

Зразок 48 Прес-реліз Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України Державний департамент молодіжної та сімейної політики

Тел. 229-11-00, 229-78-80 (факс)

На виконання постанови Кабінету Міністрів Ук­раїни від 13.06.2000 р. № 951 в Україні щороку при­суджується 60 Премій Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави.

Список лауреатів Премії за 2000 рік затвер­джено постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 р. № 703 «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у роз­будову держави».

Цього року лауреатами Премії стали представ­ники 20 областей України, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя. Серед лауреатів є ас­піранти і викладачі, робітники і сільськогосподарські працівники, лікарі і вчителі, шахтарі та інженери, залізничники і військові. Представлена мистецька молодь: актори, режисери, працівники телерадіо-компаній. Серед цьогорічних лауреатів є представ­ники центральних та місцевих органів виконавчої


влади—працівники середньої управлінської ланки, у яких поєднуються ініціативність молоді та відпові­дальність за доручену справу.

Враховуючи велике суспільне значення Премії Кабінету Міністрів як свідчення послідовної полі­тики держави стосовно громадянського та особистіс-ного становлення молоді України, 16 листопада 2001 року, напередодні Дня студента, Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України проведено урочисту церемонію вручення дипломів лауреатам Премії Кабінету Міністрів Ук­раїни.

Урочистості відбулися в Палаці мистецтв «Ук­раїнський дім» (вул. Хрещатик, 2, зал презентацій). У них взяли участь Віце-прем'єр-міністр України В. П. Семиноженко, Голова Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України В. І. Цибух, представники органів виконавчої влади, молодіжних громадських організацій.

Відкриваючи захід, Голова Держкоммолодь-спорттуризму В. І. Цибух відзначив, що молодіжна політика тим і відрізняється від інших напрямів де­ржавної політики, що вона може здійснюватися лише за умови активної участі тих, на кого вона розрахо­вана, — юнаків і дівчат, які творять власну долю своїми руками, беруть на себе відповідальність за ту справу, яку їм довірено.

У привітальному слові Віце-прем'єр-міністр України В. П. Семиноженко підкреслив, що засну­вання Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави — це вияв глибокого розуміння державою тієї ролі, яку сьогодні відіграє молодь у соціально-економічних процесах, у роз­витку України.

Під час церемонії 60 кращим представникам мо­лоді було вручено дипломи лауреатів Премії Кабі­нету Міністрів України за 2000 рік.

Піднесений настрій учасників заходу, виклика­ний визнанням їхніх заслуг збоку держави, переко­нав у тому, що молодіжна політика реально стає од­ним зпріоритетів держави як на центральному, так і на місцевому рівнях.

У плідній співпраці органів влади та молодіжної громадськості стосовно вирішення актуальних пи­тань соціального становлення і розвитку молоді — запорука послідовного розвитку України!Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.062 с.)