Текст викладати від третьої особи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Текст викладати від третьої особи.
»0 І ДИРЕКТОР ШКОЛИ

Наприклад: Комісія ухвалила... Інститут просить... Ректорат клопочеться... Від першої особи викладаються заяви, автобіогра­фії, доповідні й пояснювальні записки, накази.

3. Не вживати образних висловів, емоційно забарвлених слів і синтаксичних конструкцій.

4. Уживати стійкі (стандартизовані) сполучення типу: відповідно до, у зв 'язку з, згідно з метою, по­трібний для, в порядку.

5. Уживати синтаксичні конструкції типу:
Доводимо до Вашого відома, що...
Нагадуємо Вам, що...
Підтверджуємо з вдячністю...

У порядку надання матеріальної допомоги...

У порядку обміну досвідом...

У зв 'язку з вказівкою...

Відповідно до попередньої домовленості...

Відповідно до Вашого прохання...

6. Дієприслівникові звороти вживати на початку
речення:

Враховуючи... Беручи до уваги... Розглянувши... Вважаючи...

7. Уживати мовні засоби, що відповідають нор­
мам літературної мови і зрозумілі для широкого кола
читачів (див. таблицю 3).

Таблиця З

 

Слід писати Не можна писати
ужити заходів прийняти заходи
брати (взяти) участь прийняти участь
погодити здійснити погодження
вплинути здійснити вплив
порядок денний повістка денна
пропозиції предложения
вирішити, розв'язати забезпечити рішення
боротися проводити боротьбу
заходи міроприємства
такі члени групи: слідуючі члени групи:
не можна визнати задовіль­ним не може бути визнаним за­довільним
незабаром у самий найближчий час
не з'являються на заняття мають місце випадки неявки на заняття
прошу надати мені відпустку прошу Вашого дозволу про надання мені відпустки
треба направити повинен бути направлений
присутні одностайно схва­лили одностайне схвалення діс­тала
пропозицію неухильно ви­конувати пропозиція про прийняття до неухильного виконання
згідно з наказом згідно наказу
згідно з розпорядженням згідно розпорядження
відповідно до постанови відповідно з постановою

8. Уживати прямий порядок слів у реченнях (підмет передує присудкові; означення — перед


№ 46 (478), грудень 2007

означуваними словами; додатки — після керуючого слова; вставні слова — на початку речення).

9. Щоб не виявляти гостроти стосунків з парт­
нером, слід замінити активну форму дієслова на па­
сивну. Наприклад:

Ви не відповіли на лист-запит...

Вами ще не дана відповідь на лист-запит...

Якщо ж важливо вказати на конкретного вико­навця, то тоді треба вживати активну форму. На­приклад:

Університет не гарантує...

Комісія підтверджує...

Телевізійне агентство повідомляє...

10. Уживати інфінітивні конструкції:
Створити комісію...
Затвердити пропозицію...
Попередити правління...

11. У розпорядчих документах слід вживати
дієслівні конструкції у формі наказового способу:

Наказую... Пропоную...

12. Використовувати скорочення слів, складно-скорочені слова й абревіатури, які пишуться у спра-вочинстві, за загальними правилами: р-н, обл., км, напр., канд. філол. наук.

13. Надавати перевагу простим реченням. Вико­ристовувати форми ввічливості за допомогою слів:

Шановний... Високошановний... Вельмишановний... Високоповажний...

ДОКУМЕНТИ РІЗНИХ ВИДІВ: ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Проблема створення, систематизації та уніфіка­ції документів набула особливої актуальності в наш час у зв'язку з тим, що, по-перше, сфера ділового спілкування поповнилася багатьма новими докумен­тами, по-друге, традиційно використовувані доку­менти оновлюють свої характеристики (зміст, функ­цію, адресата тощо). Ці зміни, у свою чергу, зумов­лені об'єктивними факторами:

1) активністю державотворчих процесів в Україні після здобуття нею незалежності в 1991 році;

2) розвитком ринкових відносин в економіці;

3) наданням українській мові статусу державної мови, необхідністю переходу ділового спілкування з російської мови на українську.

Документи щодо особового

Складу (особові, офіційні)

Автобіографія

Це документ, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії. Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст, у якому зазначаються:

 

• прізвище, ім'я, по батькові;

• дата народження;


№ 46 (478), грудень 2007


ДИРЕКТОР ШКОЛИ 


• місце народження;

• відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися);

• відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічній послідовності назви місць роботи й посад);

• короткі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).

 

3. Дата написання.

4. Підпис.

Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу (див. зразок 1).

Зразок 1 Автобіографія

Я, Прокопенко Марина Олександрівна, народи­лася 29 квітня 1978 року в м. Києві в родині війсь­ковослужбовця.

У 1985 році була зарахована до першого класу середньої загальноосвітньої школи № 2 м. Термез (Узбекистан).

У зв'язку зі вступом батька до військової академії переїхала разом із родиною до Москви, де з 1986 по 1989 рік навчалася в СЗШ № 204.

З 1989 по 1995 рік навчалася в СЗШ№ 50 м. Києва. 1995 року вступила до Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на музично-педагогічний факультет денної форми навчання, де навчаюся і зараз.

Склад сім'ї:

Батько — Прокопенко Олександр Васильович, 1954 року народження, військовослужбовець; пра­цює в Міністерстві оборони України.

Мати—Прокопенко (Мітіна) Наталія Вікторівна, 1958 року народження, викладач музики в дитячій музичній школі № 9 м. Києва.

Сестра — Прокопенко Катерина Олександрівна, 1987 року народження, учениця 2-го класу СЗШ № 50 м. Києва.

17 травня 2000 року Підпис

Резюме

Це документ, у якому коротко викладаються осо­бисті, освітні та професійні відомості про особу. Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст, що містить таку інформацію:

• домашня адреса, телефон (факс);


 

• прізвище, ім'я, по батькові;

• мета написання документа;

• особисті дані (дата народження; сімейний стан; національність (якщо потрібно));

• відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися); ступінь володіння іноземними мовами (при по­требі);

• відомості про професійний досвід (яку посаду обіймає зараз, попередні посади, із зазначенням стажу роботи);

• відомості про публікації (якщо потрібно);

• інша інформація на вимогу роботодавця.

 

3. Дата (при потребі).

4. Підпис (при потребі).

Резюме повинно бути детальним, точним, але ла­конічним. Кожне нове повідомлення пишеться з аб­зацу. Як правило, цей документ надсилається до ус­танови, яка оголосила вакансії. Після ознайомлення дирекції із документом претенденти запрошуються на співбесіду. Якщо особа відповідає вимогам уста­нови, то їй пропонують заповнити резюме у вигляді анкети безпосередньо на місці.

Оскільки в Україні й понині відсутня єдина, ус­тановлена форма складання резюме, то увазі читачів пропонуємо найбільш поширені зразки документа (див. зразки 2—5).

Зразок 2 Резюме

Проспект Ватутіна, 26, кв. 154, тел. 510-00-00

м. Київ-183,

Наталія Марченко

Мета:заміщення вакантної посади літератур­ного редактора з умовою професійного вдоскона­лення і росту.

Особисті дані:українка; 1970 року народження; одружена; маю сина семи років.

Освіта:1987—1992 рр.—філологічний факуль­тет НПУ імені М. П. Драгоманова;

1992—1995 рр. — аспірантура при Інституті ук­раїнської мови НАН України, кандидатська дисер­тація на тему: «Засоби стандартизації мови ділових паперів». Маю науковий ступінь кандидата філоло­гічних наук.

Досвід: 1995—1999 рр. — газета «Освіта» (м. Київ), літературний редактор.


РЕКЛАМАпільговийкомплект газета газета

Разом - на 25% дешевше

ДИРЕКТОР ШКОЛИ


 

ІІПРЙЙЛІННЯ


Передплатний індекс

Ціна з 2008 року

на місяць

Грн


№ 46 (478), грудень 2007


Зразок З Резюме Даниленко Олесі Владиславівни

Бульвар Верховної Ради, 87, кв. 70, тел. 444-44-64 м. Київ-000 00000

Мета:заміщення вакантної посади менеджера відділу постачання нафтопродуктів з метою подаль­шого вдосконалення і професійного росту.

 

Освіта: Київський університет імені Т.Т. Шевченка, спеціальність — українська філологія (1991— 1997 рр.); Національний педагогіч­ний університет імені М. П. Дра-гоманова, спеціальність — право­знавство (2001— до цього часу)
Досвід роботи: 1989—1993 рр.— Інститут мово­знавства, після реорганізації — Ін­ститут української мови НАН Ук­раїни — лаборант відділу термі­нології. 1993—2002 рр.— ТОВ «Яро­слав» — менеджер відділу поста­чання нафтопродуктів
Напрями роботи: • маркетингові дослідження; • ведення переговорів; • політика ціноутворення (ТЕВ); • підготовка і повне супроводжен­ ня контрактів (укладання дого­ ворів, переписка, відвантаження, забезпечення експедиційних по­ слуг, облік нафтопродуктів, підго­ товка документів для бухгалтерії тощо); • робота з банками (зокрема, ве­ дення переговорів по наданню дов­ гострокових кредитів); • співробітництво з грейдера­ ми: Каг§Ш, Оіепсоге, Каскад-На- фтатрейд тощо; • робота з державними органами (податковою інспекцією, податко­ вою міліцією тощо); • робота з дебіторами, практика ар­ бітражу, повернення боргів
Додаткові відомості: Практичний досвід роботи з ПК; українська та російська мови — вільне володіння; англійська мова — зі словником. Права водія — В (стаж — 5 років). Друкування — сліпим методом (200 знаків на хв.)

Додаткова інформація, дипломи, рекомендації— для співбесід.

Зразок 4 Резюме Кулик Вікторія Юріївна Домашня адреса:00000, м. Київ, вул. Луна-чарського, 59-а, кв. 73 Телефон:516-00-66

Електронна пошта (е-таіі):о1_кшук@икг.пе1: Дата і місце народження:27.05.1950, Дніпро­петровщина


Сімейний стан:заміжня, має двох дітей-сту-дентів. Освіта:

• У 1976 році закінчила Маломихайлівську середню загальноосвітню школу Криничансь-кого району Дніпропетровської області.

• У 1980 році завершила навчання в Дніпро­петровському технікумі автоматики і телемеханіки за спеціальністю «автоматичний електрозв'язок».

• У 1991 році успішно закінчила навчання в Одеському інституті зв'язку імені Попова за фа­хом «автоматичний електрозв'язок».

• У 1994 році закінчила курси за спеціальністю «бухгалтерський облік і аудит».

• 3 2000 року навчається в Національному пе­дагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова на юридичному факультеті (здобуває другу вищу освіту).

Трудова діяльність:

• У 1980—1994 рр. працювала в Київському на­уково-дослідному інституті периферійного облад­нання техніком, старшим техніком, інженером.

• У 1994—1996 рр. — бухгалтер відділу освіти Жовтневої районної у м. Києві державної адмініст­рації.

• У 1996—1997 рр. — провідний спеціаліст Фонду комунального майна м. Києва.

• У1997—2000 рр.—головний бухгалтер Київсь­кого регіонального відділення Фонду державного майна України.

• У 2000—2001 рр. — головний бухгалтер від­ділу благоустрою Старокиївської районної держав­ної адміністрації у м. Києві.

• 3 жовтня 2001 року працює на посаді головного інспектора відділу благоустрою Шевченківської районної державної адміністрації у м. Києві.

Громадська діяльність:

• Бере активну участь у громадсько-політичному
житті міста і держави. Член Всеукраїнського това­
риства «Просвіта» імені Тараса Шевченка та Мо­
лодіжної громадської організації «Центр підтримки
творчої молоді «Ініціатива XXI століття».

Особисті якості:

• Характер спокійний, урівноважений, але свої
погляди відстоює активно та аргументовано, доб­
розичлива, комунікабельна, вміє аналізувати та ло­
гічно мислити, дисциплінована. Шкідливих звичок
не має.

Додаткові відомості:

• Володіє двома іноземними мовами — німець­кою та російською, вивчає англійську мову. Рідна мова — українська.

• Знає комп'ютер, має практичний досвід роботи.

• Є автором 2-х друкованих у фахових виданнях України наукових праць.

• Має права водія і досвід керування автомо­білем.

21.11.2001


№ 46 (478), грудень 2007


ДИРЕКТОР ШКОЛИ | 


Зразок 5

Резюме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропонована посада в програмі:
Прізвище -
Ім'я  
Рік народження  
Національність  
Сімейний стан  
Освіта: Навчальний заклад  
Період навчання: по  
Диплом(и) або ступінь  
•7 Володіння мовами: Читання  
Розмовна  
Письмова  
Посада  
Стаж роботи  
Основні кваліфікації  
Спеціальний досвід ро­боти в країнах Цент­ральної і Східної Єв­ропи Країна Період
Професійний досвід:
Період Місце розта­шування Назва ус­танови Посада Опис роботи
         
         
         
Інше: Публікації  
Лекції  

рахунка, про притягнення до відповідальності тощо (див. зразки 6—11).

Зразок 6

Ректорові Національного педагогічного

університету імені М. П. Драгоманова

академіку АПН проф. Шкілю М. І.

Котловської Ірини Михайлівни

Заява

Прошу допустити мене до складання вступних іс­питів на денну форму навчання факультету українсь­кої філології.

У 2002 році закінчила 11 класів СЗШ № 25 м. Києва.

Додаток:

1. Атестат про загальну освіту (копія або
оригінал).

2. Автобіографія.

3. Медична довідка (форма 086-У).

4. Довідка з місця роботи.

5. Довідка з місця проживання.

6. Чотири (шість) фотокартки.

10.07.2002 Підпис

Зразок 7

Директорові СЗШ № 24 м. Києва

Іванову В. П.

вчителя математики

Ткача Андрія Савича

Заява

Прошу надати мені відпустку з 1 березня по 4 бе­резня 2002 року без збереження заробітної плати у зв'язку з сімейними обставинами.


 


29.02.2002


Підпис


 


Заява

Це документ, який містить прохання особи (осо­биста заява) або установи (службова заява) щодо здійснення своїх прав або захисту інтересів.

Реквізити:

1. Адресат (назва установи або посада, прізвище та ініціали керівника у давальному відмінку, на ім'я яких подається заява).

2. Адресант (назва установи або посада, прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку (іноді адреса і паспортні дані) особи, яка звертається із заявою).

3. Назва виду документа.

4. Текст.

5. Підстава (додаток): перелік документів, дода­них до заяви на підтвердження її правомірності.

6. Дата.

7. Підпис.

Заява пишеться власноручно в одному примір­нику. Різновидами заяви є заява-зобов'язання (про­хання про надання позики), заява про відкриття


Зразок 8

Генеральному директорові

ЗАТ «Деревобуд»

Кравчуку В. С.

Гаврильченка

Дмитра Олександровича,

який мешкає за адресою:

вул. Кибальчича, 76,

кв. 50, м. Київ-183, 02183;

тел. 512-39-35

Заява

Прошу зарахувати мене на посаду інженера де­ревообробного цеху. Додаток:

1. Копія диплома про вищу освіту в 1 прим.

2. Трудова книжка.

3. Особовий листок з обліку кадрів в 1 прим.

Підпис

15.08.2002ДИРЕКТОР ШКОЛИ


№ 46 (478), грудень 2007


 


Підпис

Зразок 9

Директорові

школи-гімназії № Ї36

м. Києва

Данилець О. К.

Островської

Надії Петрівни

Заява

Прошу звільнити мене з посади вчителя біології за власним бажанням у зв'язку з переходом на іншу роботу.

17.02.2002 Підпис

Зразок 10

Ректорові

Українського державного

університету

харчових технологій

Мельничуку С. П.

асистента кафедри економіки

Марчишина Василя Яковича

Заява

Прошу перевести мене з посади асистента на по­саду старшого викладача кафедри економіки. На по­саді асистента працюю з 1992 року. За час роботи на цій посаді виступав на звітно-наукових конфе­ренціях 1993, 1995—2001 рр., склав кандидатський мінімум з економіки та іноземної мови, підготував (у співавторстві) посібник «Економіка: етапи роз­витку».

23.03.2002


Зразок 11

Директорові

педагогічного коледжу № 3 м. Києва

Бабариній М. П.

викладача дошкільної психології

Запухляк Наталії Костянтинівни,

яка мешкає за адресою:

вул. Оленівська, 12/3, кв. 15,

м. Київ-80, 04080

Заява

Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв'язку із травмою ноги, яку я дістала в автомо­більній катастрофі.

Підпис

13.01.2002

Пропозиція

Це документ, у якому особа (установа) вислов­лює свої думки щодо методів поліпшення діяльності державних органів, громадських організацій, установ (див. зразок 12).

Реквізити:

1. Назва міністерства, якому підпорядковується установа.

2. Повна назва організації — автора документа.

3. Адресат.

4. Адресант.

5. Назва виду документа.

6. Дата.

7. Місце написання.

8. Заголовок.

9. Текст.

 

10. Посада.

11. Підпис.


 


До вашої уваги новий пільговий комплект від «Шкільного світу»

«Директоршколи»

+

«Директор школи. Шкільний світ»

Разом на 25% дешевше

Ціна з 2008 року на місяць 22,75 грн

Передплатити можна в усіх відділеннях зв'язку за каталогом видань України


№ 46 (478), грудень 2007


ДИРЕКТОР ШКОЛИ |


 


Міністерство хімічної

промисловості України

Виробниче об'єднання

«Азот»

Яворівське спеціалізоване

будівельне управління

гірничо-капітальних робіт


Зразок 12

Начальникові

промислового

об'єднання «Азот»

Коваленку О. Б.

пл. Толстого, З,

м. Київ-8,


чи замінити частину труб, але, крім обіцянок, нічого не зроблено. Настає новий опалювальний сезон, і знову в квартирі холодно. Прошу Вас вжити за­ходів щодо ремонту системи опалення, а також при­тягнути до суворої відповідальності винних у байду­жому ставленні до мешканців будинку № 9 по вул. Лепсе.

Г. В. Носко

10.10.2002 (підпис)


 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.011 с.)