Адреса: вул. Білицька, 38-6 тел.: 430-93-76,430-93-78Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Адреса: вул. Білицька, 38-6 тел.: 430-93-76,430-93-78План

Це документ, що визначає точний перелік за­планованих до виконання робіт чи заходів, їх по­слідовність, обсяг, тимчасові координати керівників та конкретних виконавців (див. зразок 43).

За термінам виконання плани поділяються на:

перспективні (охоплюють декілька років);

річні;

піврічні;

квартальні;

місячні;

тижневі;

щоденні.

За структурою розрізняють прості та складні плани.

Основний зміст плану викладається у формі тексту або таблиці. Кожний пункт плану складається з трьох обов'язкових частин:

• зміст роботи;

• термін виконання;

• виконавці.

Плани підписуються особами, відповідальними за їх виконання, або керівниками установи. Затвер­джується план колегіальним органом або керівни­ком установи (структурного підрозділу). Деякі види планів перед затвердженням узгоджуються з вищими або суміжними установами.

Реквізити:

1. Назва установи (структурного підрозділу).

2. Назва виду документа.

3. Заголовок (вказується період, на який складено план).

4. Коди.

5. Текст.

6. Підписи.

7. Дата складання.

8. Візи.

9. Гриф узгодження.

 

10. Гриф затвердження.

11. Печатка.


Зразок 43

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з

навчально-виховної

роботи СЗШ№ 239

_______ ШБ

(підпис) 15 серпня 2002 року

Індивідуальний план

Роботи класного керівника

А класу СЗШ № 239

Гнатюк Антоніни Михайлівни

На І чверть 2002/2003 н. р.

 

№ з/п Захід Термін вико­нання Відмітка про ви­конання
Провести зустріч з учнями 30.08  
Взяти участь у загальношкіль-ному святі Першого дзвоника 02.09  
Провести перший урок «Здоров'я дітей — здорова нація» 02.09  
Година класного керівника з організаційних питань (під­ручники, графік чергувань, ко­лективне планування роботи) 03.09  
Організувати екскурсію до міста Умані (разом із бать­ківським комітетом) 08.09  
Взяти участь у загальношкіль-ній виставці квітів «Україна в розмаїтті суцвіть» 11.09  
Провести батьківські збори 13.09  

Протокол

Це документ, у якому фіксуються хід і результати роботинарад, засідань, зборів, конференцій. У про­токолах відображаються всі виступи з питань, що розглядаються, а також рішення, прийняті в резуль­таті обговорення (див. зразки 44—45).

Протокол веде секретар або інша спеціально при­значена особа.

Протоколи загальних зборів (засідань, нарад) під­писують голова й секретар, а протоколи засідань ко­місій — усі члени комісій.

Текст протоколу складається з двох частин: вступноїта основної. У вступній частині вказується дата проведення зборів, зазначаються прізвища та ініціали всіх присутніх. При великій кількості


РЕКЛАМА


 
 


Передплатний індекс Ціна з 2008 року намісяць

ПІЛЬГОВИЙ КОМПЛЕКТ

газета журнал

ШКОЛИ

Разом на 25 % дешевше, ніж окремо! 22,75 грн


№ 46 (478), грудень 2007


ДИРЕКТОР ШКОЛИ |


 


присутніх на засіданні їх список складається ок­ремо й додається, а в протоколі зазначається лише загальна кількість присутніх. У цій частині подається також порядок денний зборів із переліком питань, що розглядаються. Основний текст протоколу поді­ляється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожен розділ містить такі частини:

• СЛУХАЛИ;

• ВИСТУПИЛИ;

• УХВАЛИЛИ.

Слово СЛУХАЛИ, як правило, друкується ве­ликими літерами, після нього ставиться двокрапка. У наступному рядку з абзацу вказуються ініціали й прізвище доповідача, тема доповіді. Далі викла­дається основний зміст доповіді або вказується, що текст додається.

Так само оформляється розділ ВИСТУПИЛИ.

У розділі УХВАЛИЛИ повністю записується прийняте рішення, яке може складатися з одного чи кількох пунктів або з констатуючої й резолюційної частин.

За обсягом фіксованої інформації протоколи бу­вають трьох видів:

1) короткі (записуються обговорювані питання, прізвища доповідачів, прийняті рішення);

2) повні (відрізняються від коротких стислим по­данням виступів доповідачів і учасників);

3) стенографічні (дослівно фіксують увесь хід засідання).

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок (вказується структурний підрозділ або колегіальний орган).

3. Дата засідання.

4. Номер.

5. Гриф затвердження (якщо потрібно).

6. Текст.

7. Підписи голови й секретаря.

Зразок 44 Протокол № 107 загальних зборів студентів І курсу природничо-географічного факультету

12.04.2002

Голова Мойсеєнко Л. Д.

Секретар Доценко В. О.

Присутні: заступник декана факультету доц. Ка-щенко М. П., доц. Макаров П. К., доц. Волошин Г. В., асистенти Кривоніс Б. М., Литвин С. Ф., студенти І курсу.

Порядок денний:

1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики.

2. Робота з озеленення та упорядження навколиш­ньої території.

І. СЛУХАЛИ:

Макарова П. К. Інформація керівника виробничо-польової практики.


ВИСТУПИЛИ:

Кривоніс Б. М. Запропонував поділите студентів на підгрупи, визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.

Литвин С.Ф. Зазначив, що треба підготувати рос­лини, реактиви до початку практики.

УХВАЛИЛИ:

1. Усім студентам взяти участь у виробничо-по­льовій практиці.

2. Доручити керівникові практики скласти гра­фік робіт.

3. Поділити студентів на групи й визначити час робота на ділянці.

П. СЛУХАЛИ:

Голова зборів (підпис) Л. Д. Мойсеєнко

Секретар (підпис) В. О. Доценко

Зразок 45 Міністерство охорони здоров'я УкраїниПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.014 с.)