Господарсько-договірні документи Трудова угодаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Господарсько-договірні документи Трудова угодаЦе документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником. Трудова угода, укладена зі штатним працівником, визначає коло його доручень, які виходять за межі безпосередніх службових обов'язків. Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Місце складання.

4. Дата.

5. Текст із переліком повноважень і зобов'язань сторін.

6. Юридичні адреси сторін.

7. Підписи.

8. Печатка установи.

Трудова угода складається в декількох примірниках, один з яких передається виконавцю, а решта збері­гаються у справах організації-замовника (див. зразок 57).


І директор школи


№ 46 (478), грудень 2007


 


Трудова угода

м. Київ « »________ 200_ р.

Цю трудову угоду укладено між________________________ в особі___

____________ , названий далі «Замовник», і________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) названий далі «Виконавець», про подане нижче:

1. Виконавець з «__ »________ 200__ р. до «__ »________ 200__ р.

зобов'язується виконати роботу: ________________________________


Зразок 57


(опис робіт)

Особливі умови:_______________________________

2. Замовник зобов'язується у місячний термін після підписання акта про приймання робіт від

Виконавця
за ____


заплатити суму в кількості__________ грн_____ коп,

у тому числі ПДВ 20 %__________ грн______ коп.

Виконавець__________________________________

прописаний: м.____________ , вул.__________ , буд.

Паспорт: серія______ №_________ , виданий_____


_, корпус______ , кв.


(ким, дата видачі)

Сімейний стан___________________________________________________

Особовий рахунок ощадної книжки №____ Ощадний банк №_______ , розрахунковий рахунок район­
ного відділення__________________ Житлосоцбанку №____ .

Сторони договору:

Замовник Виконавець

(підпис) (підпис)

Печатка

Контракт

Це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи устано­вою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності. Згідно із Законами України «Про підприємство», «Про власність», «Про освіту» громадяни через контракт реалізують право розпоряджа­тися своїми здібностями до праці.

Реквізити:

1. Назва виду документа із стислим зазначенням його призначення (на виконання обов'язків, на управ­ління підприємством).

2. Дата й місце підписання.

3. Орган, що наймає працівника.

4. Посада, прізвище, ім'я, по батькові того, кого наймають.

5. Термін дії контракту.

6. Текст.

7. Підписи сторін — укладачів контракту.

8. Печатка, що засвідчує підпис наймача.
Структура тексту:

1. Загальні положення.

2. Функції та обов'язки керівника (фахівця).

3. Компетенція і права керівника (фахівця).


№ 46 (478), грудень 2007


ДИРЕКТОР ШКОЛИ |


4. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення фахівця.

5. Відповідальність сторін, вирішення спорів.

6. Зміна й розірвання контракту.

7. Адреси сторін та інші відомості.

Контракт складається у двох примірниках—по одному для кожної сторони; про це зазначається у тексті контракту (див. зразок 58).

Зразок 58 Контрактз педагогічним працівником закладу освіти, що знаходитьсяу загальнодержавній власності

м. Київ «__ »__________ 200__ р.

Національний університет імені Т. Г. Шевченка в особі керівника_______________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з одного боку, та громадянин _______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
з другого боку, уклали цей контракт про таке: _________________

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, відомості про науковий ступінь, вчене звання)
призначається на посаду:______________________________________________________

(повна назва посади та заклад освіти)
на строк з «__ »_________ 200__ р. по «__ »________ 200__ р.

Загальні положення

1.1.________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

виконує покладені на нього обов'язки відповідно до законодавства України про працю, про освіту, рі­шень Уряду України, нормативних положень Міністерства освіти і науки України, статуту Національного університету імені Т. Г. Шевченка, положення «Про порядок наймання та звільнення педагогічних праців­ників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності» та цього контракту.

1.2. Цей контракт є особливою формою трудового договору. На підставі контракту виникають трудові відносини між педагогічним працівником та Національним університетом імені Т. Г. Шевченка в особі його керівника. Звільнення з посади керівника закладу не є підставою для розірвання контракту з педаго­гічним працівником.

1.3. На педагогічного працівника, який уклав цей контракт, повністю поширюється законодавство про працю, про освіту, положення Міністерства освіти і науки України, статут Національного університету імені Т.Г. Шевченка.

1.4. Терміном «сторони» у цьому контракті позначаються Національний університет імені Т. Г. Шев­ченка та педагогічний працівник.

1.5. Педагогічний працівник підзвітний керівникам структурного підрозділу Національного універси­тету імені Т.Г. Шевченка (факультету, кафедри) в межах покладених на нього обов'язків.

Права педагогічного працівника

__________________________________________________________________________ має право:

(прізвище, ім'я, по батькові)

2.1. На належні умови праці, побуту, відпочинку, вільний вибір форм, методів, засобів навчання, вияв­лення педагогічної ініціативи.

2.2. На індивідуальну педагогічну діяльність.

2.3. На підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, органі­зацій, установ, приватних осіб, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку, в тому числі ці­льове навчання з проблемних питань освіти, навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі.

2.4. Користуватися пільгами, встановленими законодавством про працю.

2.5. Брати участь у громадському самоврядуванні відповідно до статуту Національного університету імені Т. Г. Шевченка.

2.6. Бути захищеним від посягання на правові, соціальні та професійні гарантії відповідно до чинних актів законодавства та нормативних актів Міністерства освіти і науки України, статуту закладу та цього контракту,

/


І ДИРЕКТОР ШКОЛИ


№ 46 (478), грудень 2007


2.7. Працювати за сумісництвом, а також на умовах погодинної оплати у своєму або інших навчальних закладах, займатися підприємницькою діяльністю відповідно до умов, визначених законодавством та рі­шеннями Уряду України.

2.8. Одержувати додаткову, крім встановленої Єдиною тарифною сіткою, оплату праці за роботу, вико­нану в Національному університеті імені Т. Г. Шевченка.

3. Обов'язки педагогічного працівника

На період дії цього контракту_________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) зобов'язаний забезпечити:

3.1. Виконання щорічного педагогічного навантаження, встановленого кафедрою залежно від професійних якостей викладача і погодженого з деканом і ректором Національного університету імені Т. Г. Шевченка.

3.2. Рівень викладання фахового предмета, який відповідає державному стандарту якості освіти для за­безпечення підготовки спеціалістів відповідного рівня кваліфікації. Підготувати конспект лекцій із питань

(назва, термін виконання) 3.3. Підготовку методичних розробок: рекомендацій, вказівок, посібників, необхідних для одержання знань студентами, слухачами, у тому числі підготувати

(указати назву методичної розробки, термін виконання) 3.4. Участь у проведенні науково-дослідної роботи з важливих проблем (за фахом) з держбюджетної тематики, а також на госпрозрахунковій і комерційній засадах. Завершити виконання

(назвати тему науково-дослідної праці, термін виконання, вихідний

документ згідно з планом науково-дослідної роботи) 3.5. Одержання рівня вищої кваліфікації. Завершити підготовку і захистити дисертацію на здобуття вченого ступеня

(кандидата, доктора наук)

здобуття вченого звання______________________________________________________________ .

(доцента, професора, вказати термін)

3.6. Підвищення кваліфікації відповідно до п. 2.3 цього контракту.

3.7. Дотримання чинного законодавства щодо збереження і набуття майна, збільшення прибутку На­ціонального університету імені Т. Г. Шевченка, у тому числі кафедри (відділення), зміцнення договірної, трудової дисципліни, захисту відомостей, що є державною, службовою та комерційною таємницею.

3.8. Своєчасне подання керівникові структурного підрозділу Національного університету імені Т. Г. Шев­ченка щорічного звіту про результати виконання умов, передбачених контрактом, а у разі неналежного їх виконання — достроково, на вимогу керівника Національного університету імені Т. Г. Шевченка.

4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення педагогічного працівникаПрацівникові Національного університету імені Т. Г. Шевченка

(прізвище, ім'я, по батькові) за виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, виплачується за рахунок коштів Національного університету імені Т. Г. Шевченка:

4.1. Заробітна плата (оклад) в розмірі____ гривень, але не менше ніж це встановлено рішенням Уряду

України, з урахуванням економічного і фінансового становища Національного університету імені Т. Г. Шев­ченка, факультету, кафедри (відділення).

За умови виконання зобов'язань, зазначених у пунктах 3.1—3.7 цього контракту, досягнення високих

творчих і виробничих показників___________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) додатково встановлюється в межах фонду заробітної плати відповідно до особистого внеску:

4.2. Надбавка в розмірі посадового окладу_______________________________________ щомісячно

(процент) відповідно до стажу науково-педагогічної роботи.

4.3. Винагорода за повне виконання зазначених зобов'язань у розмірі__________________________

(процент) щоквартально.


№ 46 (478), грудень 2007ДИРЕКТОР ШКОЛИ І 39

4.4. Винагорода за результатами роботи Національного університету імені Т. Г. Шевченка, факультету, кафедри (відділення) за рік відповідно до чинного в Національному університеті імені Т. Г. Шевченка По­ложення.

4.5. Частина чистого прибутку Національного університету імені Т. Г. Шевченка, факультету, кафедри (відділення) в розмірі____________________ .

(процент)

4.6. Одноразові виплати за виконання окремих завдань за додатковою угодою до контракту.

4.7. Доплата, пов'язана з акредитацією Національного університету імені Т. Г. Шевченка і підготовкою спеціалістів з сертифікованих спеціальностей__________________ .

(процент)

4.8. Доплата за виконання практичної роботи в базових установах галузі______

(процент)

посадового окладу, за випуск продукції тощо________ .

(процент)

4.9. Доплата за завідування кафедрою (відділенням)________ посадового окладу,

(процент)

керівництво предметною (цикловою) комісією тощо_________ .

(процент)

4.10. Доплата за виконання обов'язків: директора філії____________ , декана

(процент)

факультету____________ , заступника декана_____________ , заступника

(процент) (процент)

директора філії та ін.________ .

(процент) Додаткові обов'язки цієї категорії педагогічних працівників визначаються окремим додатком до цього контракту, який складається в Національному університеті імені Т. Г. Шевченка.

4.11. У разі невиконання умов, викладених у п.______________________ контракту, премія не оп­
лачується повністю або частково.

4.12._________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

надається щорічна відпустка тривалістю______ робочих днів і додаткова відпустка тривалістю____

робочих днів.

До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі___________

(процент) посадових окладів.

4.13. Виплата згідно з пунктом 4, надання пільг та компенсацій, передбачених пунктами 4.18—4.20 конт­ракту, здійснюється за рахунок Національного університету імені Т. Г. Шевченка за відповідними стат­тями обліку.

4.14.________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) підлягає державному соціальному страхуванню на термін дії цього контракту. 4.15. При повній або частковій утраті працездатності, пов'язаній із нещасним випадком на виробництві,

(прізвище, ім'я, по батькові) крім пільг, передбачених чинним законодавством, оплачується одноразова допомога в розмірі

___________ місячних окладів,

(процент)

4.16. У разі смерті___________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) в період дії контракту його сім'ї оплачується одноразова допомога в розмірі

__________ місячного окладу, а у разі смерті, пов'язаної з виробництвом,

(процент) окрім доплати до пенсії, у випадку втрати годувальника, із розрахунку

_______________ на місяць на кожного неповнолітнього члена сім'ї до

(процент окладу) досягнення ним повноліття.

4.17. У випадку припинення дії контракту (з поважних причин) поряд із виплатами, передбаченими чинним
законодавством, працівникові оплачується одноразова допомога в розмірі__________ місячних окладів.

(процент)


І ДИРЕКТОР ШКОЛИ


№ 46 (478), грудень 2007
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.021 с.)