ДИРЕКТОР ШКОЛИ № 46 (478), грудень 2007Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДИРЕКТОР ШКОЛИ № 46 (478), грудень 2007Як подати письмове звернення до Міністерства освіти і науки України

Письмове звернення до МОН України Ви можете надіслати поштою за адресою: 01135, м. Київ, прос­пект Перемоги, 10, телефон/факс 8 (044) 486-10-49,та особисто передати до кімнати прийому громадян,яка знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 10, (контактний телефон 8 (044) 486-24-42).

Згідно із Законом України від 1996 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян» громадяни мають право звернутися до Міністерства у письмовій і усній (викладеній громадянином і записаній посадовою особою на особистому прийомі) формі з чітко викладеними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами. У зверненні має бути зазначене ім'я, по батькові, місце проживання громадянина і особистий підпис. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуально), так і групою (колективом) гро­мадян.

Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, чи без до­тримання встановлених чинним законодавством вимог, воно повертається громадянину з відповідним роз'ясненням.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого не­можливо встановити авторство, визначається анонімним і розгляду не підлягає.

Доводимо до відома, що листи, які надходять до Міністерства в електронній формі не є офіційним звер­ненням, не підпадають під дію Закону України «Про звернення громадян» і можуть лише бути взяті до ві­дома посадовими особами Міністерства.

Прийом громадян у Міністерстві здійснюється:

 

Міністр Ніколаєнко Станіслав Миколайович Кожної третьої п'ятниці місяця з 15-00 до 17-00 (за попереднім записом у начальника відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівництва, тел. 8 (044) 486-28-09, тел./факс 8 (044) 236-61-28)
Перші заступники міністра Жебровський Борис Михайлович, ГуржійАндрій Миколайович Щовівторка з 14-00 до 17-00
Заступники міністра, керівники департаментів, управлінь, відділів Міністерства Щоденно з 15-00 до 17-30, після попередньої реєстрації у кімнаті прийому громадян працівниками структурних підрозділів
Кімната прийому громадян Щоденно з 9-00 до 17-00


№ 46 (478), грудень 2007


ДИРЕКТОР ШКОЛИ | 47


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАШИ


05.11.2007


№ 1/9-670


Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,

Управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Інститути післядипломної педагогічної освіти


У зв'язку з переходом загальноосвітніх навчаль­них закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання з 2009—2010 навчального року передбачається впровадження нового навчального предмета «Художня культура». Ця дисципліна нале­жить до інваріантної складової Типових навчальних планів, її зміст є логічним і необхідним продовжен­ням змісту базових навчальних дисциплін «Образо­творче мистецтво» і «Музичне мистецтво», що вив­чаються відповідно з 1-го по 7-й (8-й) клас.

Таким чином, цикл художньо-естетичних дис­циплін: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Художня культура» (в 9—11-х класах) та «Естетика» (в 12-х класах гуманітарного напряму) складає цілісну безперервну систему загальної ху­дожньо-естетичної освіти з 1-го по 12-й клас і пов­ною мірою реалізує зміст освітніх галузей «Мисте­цтво» та «Естетична культура» державних стандартів змісту загальної середньої освіти.


З метою вчасного забезпечення викладання худож­ньої культури в загальноосвітніх навчальних закла­дах кваліфікованими педагогічними кадрами та на ви­конання п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 «Про перехід загальноосвіт­ніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» Міністерство освіти і на­уки України рекомендує активізувати роботу інсти­тутів післядипломної педагогічної освіти щодо курсо­вої перепідготовки педагогічних працівників із числа вчителів музичного та образотворчого мистецтва.

Зважаючи на споріднену (мистецьку) специфіку зазначених вище предметів, доцільно здійснювати курсову перепідготовку вчителів музичного та об­разотворчого мистецтва в системі післядипломної педагогічної освіти за галузевим, а не предметним принципом.

В. В. Тесленко

Заступник МіністраІ ДИРЕКТОР ШКОЛИ


№ 46 (478), грудень 2007


 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ НТЕУ акредитований за найвищим IV рівнем Міністерства освіти і ліцензія МОНУАА Не 903522 від 02.07.2004 р.

 


Провідний навчальний і науковий центр України, акредитований за найвищим IV рівнем державної акредитації. Заснований після Другої світової війни. У 2000 році університету надано статус національного. Виконує функції науково-методичного центру для вищих навчальних закладів України з підготовки фахівців із напрямів «менеджмент», «товарознавство і торговельне підприємництво», «готельно-ресторанна справа». Багаторазовий переможець міжнародних виставок навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні» володар золотих медалей у номінаціях «Впровадження нових технологій навчання». «Науковий супровід упровадження державних стандартів освіти (ДСО)», «Модернізація вищої освіти згідно з положеннями Болонської декларації». Неодноразово удостоєний почесного звання «Лідер сучасної освіти».Переможець Всенародного конкурсу «Бренд року» у номінації «Народне визнання», лауреат Рейтингу вищих навчальних закладів України «Софія Київська». В університеті навчається понад 37 тис. студентів за такими напрямами, професійними спрямуваннями:


НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ФІНАНСИ І КРЕДИТ Професійне спрямування:

• державні фінанси

• управління державними фінансовими ресурсами

• страховий менеджмент

• фінанси підприємства

• фінансове посередництво Професійне спрямування:

• банківська справа

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ОБЛІК і АУДИТ Професійне спрямування:

• облік і аудит у підприємництві

• державний фінансовий контроль

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА Професійне спрямування:

• економіка підприємництва на ринку товарів і послуг
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Професійне спрямування:

• економічна кібернетика

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: МАРКЕТИНГ Професійне спрямування:

• маркетинг на ринку товарів та послуг

• рекламний бізнес

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Професійне спрямування:

• міжнародна економіка

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: МЕНЕДЖМЕНТ Професійне спрямування:

• менеджмент на ринку товарів та послуг

• менеджмент готельно-ресторанного бізнесу

• менеджмент туристичної індустрії

• менеджмент митної справи

• менеджмент виставкової діяльності

• менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Професійне спрямування:

• менеджмент антимонопольної діяльності


НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ПРАВО Професійне спрямування:

• комерційне право

• фінансове право

• правове забезпечення безпеки підприємницької
діяльності

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО Професійне спрямування:

• управління товарними системами та мерчзндайзинг
« товарознавство та комерційна логістика

• товарознавство та організація зовнішньої торгівлі Професійне спрямування:

• товарознавство та експертиза в митній справі Професійне спрямування:

• експертиза товарів та послуг Професійне спрямування:

• експертиза та оцінка ювелірних товарів

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА Професійне спрямування:

• готельно-ресторанна справа

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ТУРИЗМ Професійне спрямування:

• туризм

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ Професійне спрямування:

• технологія харчування, ресторанна справа та сервіс

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ПСИХОЛОГІЯ Професійне спрямування:

• психологія

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: РЕКЛАМА І ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ Професійне спрямування:

• реклама і зв'язки з громадськістю


Форми навчання: денна, заочна, у т.ч. скорочена за інтегрованими планами (для осіб, які закінчили вищі навчальні заклади І та II рівнів акредитації відповідного профілю), екстернатна.

Університет здійснює навчання денно за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра, заочно -бакалавра, спеціаліста, магістра за рахунок коштів державного бюджету або юридичних та фізичних осіб.

Студенти одночасно можуть навчатися у Французько-Українському інституті управління КНТЕУ та отримати диплом про повну вищу освіту державного зразка Франції за напрямом "Менеджмент", мають змогу отримати диплом бакалавра з іноземної мови за напрямом "Філологія" спеціальність "Переклад" та пройти військову підготовку з присвоєнням офіцерського звання. Університет надає можливість отримати другу вищу освіту та підвищити кваліфікацію державних службовців і фахівців комерційних структур.

"Дні відкритих дверей" відбудуться 22 грудня 2007 року, 26 січня, 23 лютого, 22 березня, 29 березня, 12 квітня, 19 квітня, 24 травня, 31 травня о 10.00 та о 15.00 та 7 червня, 14 червня, 21 червня 2008 року о 10.00

Наша адреса: 02156, м. Київ, ст. м. "Лісова", вул. Кіото, 19

Тел. 513-63-63, 513-07-77, 513-84-36, факс (044) 544-38-74

Електронна пошта: кп1еи@кпіеи.к!еу.иаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.017 с.)