Контактні телефони: 229-11-00, 229-78-80 (факс)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контактні телефони: 229-11-00, 229-78-80 (факс)Телефонограма

Це документ, який передається телефоном, фік­сується у спеціальній книзі (журналі) й містить роз­порядження, інформацію вищих органів.

Особа, якій адресується телефонограма, після оз­найомлення зтекстом ставить свій підпис і таким чином підтверджує свою відповідальність за вико­нання переданих розпоряджень або доведення ін­формації до відома.


№ 46 (478), грудень 2007


ДИРЕКТОР ШКОЛИ | 33


 


На відміну від телеграми, телефонні повідом­лення, як правило, обмежені у відстані: їх передають у межах міста, району, області (див. зразок 49).

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Номер.

3. Дата.

4. Адресант.

5. Адресат.

6. Текст.

7. Підпис.

Зразок 49 Телефонограма348від 6 листопада 2001 року

Від когоУкраїнський державний університет харчових технологій

Телефон261-57-94 ПередавСобкоО.В.

КомуВіннику В. А. ПрийнявЗубко В. М. год. 12 хв. 45

Просимо професора Вінника В. А. взяти участь у конференції 14—18 листопада. Запрошення виси­лаємо поштою.

Проректор В. С. Бойко

Обліково-фінансові документи Доручення

Це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або от­римання матеріальних цінностей від її імені.

Залежно від суб'єкта дії доручення поділя­ються на:

особисті (особа доручає особі);

офіційні (установа доручає особі чи установі). Особисте доручення юридично правомірне лише

у тому випадку, коли підпис особи, що склала дору­чення, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом (див. зразок 50).

Реквізити особистого доручення:

1. Назва виду документа.

2. Текст.

3. Дата.

4. Підпис особи, яка склала доручення.

5. Завірення підпису.

Офіційні доручення друкуються на спеціальних бланках (див. зразок 51).

Реквізити офіційного доручення:

1. Штамп.

2. Номер.

3. Дата.

4. Назва виду документа.

5. Текст.

6. Зразок підпису особи, якій видано доручення.

7. Підпис керівника установи.

8. Печатка.


Текст доручення містить такі відомості:

• прізвище, ім'я, по батькові, посада особи (в офіційному дорученні — назва установи), яка ви­дає доручення;

• прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, якій видається доручення;

• назва установи, від якої особа повинна отри­мати: матеріальні цінності або в якій особа здійснює свою діяльність;

• напрям діяльності особи або перелік матеріаль­них цінностей, їх кількість і вартість;

• термін дії доручення;

• назва та відомості про документ (паспорт, по­свідчення), що засвідчує особу, якій видається до­ручення.

Зразок 50 Доручення м. Київ, четвертого серпня дві тисячі другого року

Я, Олексюк Олена Андріївна, яка проживає на вул. Кіото, 4, кв. 5 в м. Києві, цим дорученням уповноважую свого чоловіка, Бойка Ігоря Васильо­вича, що проживає в м. Києві за тією ж адресою, керу­вати належним мені на підставі технічного паспорта КТ Ме 984574, виданого РЕВ УДАІ УВС м. Києва 00.00.00, легковим автомобілем марки ВАЗ-21099, двигун № 349489, шасі № 0093847, державний но­мерний знак Р3773КІ, зареєстрованим у РЕВ УДАІ УВС м. Києва 00.00.00.

Доручення видано без права передоручення і дійсне терміном на три роки, тобто до четвертого серпня дві тисячі п'ятого року.

Підпис

Зразок 51 Доручення

м. Київ_________________________________

(дата літерами)

Видано________________________________

(зазначити прізвище, ім'я, по батькові)

у тому, що йому (їй) доручається здійснити угоду з

(зазначити назву і предмет угоди)

для чого доручено вести від імені_________________

справи в усіх державних, кооперативних і громад­ських організаціях, одержувати всі необхідні доку­менти, розписуватися і здійснювати всі дії, пов'язані з виконанням цього доручення.

Повноваження з цього доручення не можуть бути передані іншим особам.

Доручення видано терміном на_____________

(зазначити термін до трьох років) Доручення зареєстровано за №


 


34 | директор школи

Підпис_________________________________

________________________________ засвідчую,

(зразок підпису особи, що одержала доручення)

Керівник підприємства Підпис_________

Головний бухгалтер Підпис

Печатка

Розписка

Це письмове підтвердження певної дії, що відбу­лася, — передачі й отримання документів, товарів, грошей від підприємства або приватної особи.

Розписка може бути приватного (особа отримує цінності від особи) і службового (особа—представ­ник установи — отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру (див. зразки 52—53).

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст:

 

• прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка дає розписку і підтверджує отримання цінностей;

• прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка передала цінності;

• точні найменування матеріальних цінностей, їх кількість і вартість — словами і цифрами;

• відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, яка отримує цінності;

• підстава передачі й отримання цінностей.

 

3. Дата.

4. Підпис особи, яка отримала цінності.

5. Завірення підпису (у приватній розписці).

Зразок 52 Розписка

Я,студент фізико-математичного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Тесленко М. Н, отримав від за­відувача бібліотеки К. П. Проценко для тимчасового користування на час канікул 1 (один) підручник з фі­зики, 1 (один) підручник з математики, 1 (один) під­ручник з філософії.

00.00.00 Підпис

Підпис студента Тесленка М. Н. засвідчую.

Декан фізико-математичного

факультету (підпис) О. В. Теплюк

Зразок 53 Розписка

Я,Сидорчук Світлана Миколаївна, взяла в борг у Олексюк Надії Андріївни 500 (п'ятсот) гривень. Зобов'язуюся повернути всю суму до 1 грудня 2002 р.

Домашня адреса: вул. Кибальчича, 11, кв. З, Київ-183. Паспорт МА-ГХ № 675849, виданий Дар­ницьким РВВС України м. Києва 27 листопада 2002 р.

00.00.00 Підпис


№ 46 (478), грудень 2007

Підпис Сидорчук С. М. засвідчую. Державний нотаріус (підпис) Р. О. Пилипчук Печатка

Список

Це документ, який містить перелік осіб, пред­метів, об'єктів, документів у певному порядку і скла­дається з метою інформації або реєстрації.

Реквізити:

1. Штамп установи.

2. Номер.

3. Назва виду документа.

4. Заголовок.

5. Текст.

6. Підпис.

7. Дата.

8. Печатка.

Список складається в алфавітному або хроноло­гічному порядку. Іноді елементи списку розміщу­ються в послідовності від більш значущого до менш значущого (див. зразки 54—55).

Зразок 54

До доручення №________ від____ 200_ р.

Список №

робітників_______________________________

(назва установи, підприємства)
і службовців, за заявами яких перераховуються
суми на їх рахунки в Ощадбанку №___________

(адреса ощадного банку)

 

№ з/п Номер рахунка в Ощадбанку або слово «новий» Прізвище, ім'я та по батькові особи, на рахунок якої перераховується сума Сума Для від­міток Ощад­банку
       
       
       

Усього:

(сума словами)

Керівник підприємства, установи____________

(підпис)

Головний бухгалтер_____________

(підпис) Печатка

Зразок 55 Список рекомендованої літератури з української мови

1. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. — К.: Либідь, 1993. — 368 с.


N8 46 (478), грудень 2007


ДИРЕКТОР ШКОЛИ | 35


 


Таблиця № 5

2. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. — К.: Либідь, 1990. — 304 с.

3. Російсько-український словник наукової термі­нології: Суспільні науки / Й. Ф. Андерш, С. А. Во-робйова, М. В. Кравченко та ін.—К.: Наукова думка, 1994. —600 с.

4. Головащук С І. Словник-довідник з правопису та слововживання / За ред. В. М. Русанівського. — К.: Наукова думка,1989. — 832 с.

5. Шевченко Л. Ю., Різун В. В., Лисенко Ю. В. Су­часна українська мова: Довідник / За ред. О. Д. По-номаріва. — К.: Либідь, 1991. — 336 с.

Таблиця

Це перелік, зведення статистичних даних або ін­ших відомостей, розташованих у певному порядку й за графами.


Матеріал у таблиці систематизований, на пер­шому плані виступають цифри. У таблицях не ви­користовуються дієслівні форми, прислівники. Най­частіше вживаються слова разом, усього, у тому числі.

Таблиця складається з таких реквізитів:

1) номер;

2) тематичний заголовок;

3) заголовна частина* яка розміщується вгорі (розділові знаки в кінці заголовків і підзаголовків не ставляться);

4) основна частина, що містить графи і рядки;

5) примітки (якщо вони є) виносяться в окрему колонку або за межі таблиці.

Таблиця має бути компактною і наочною (див. зразок 56).

Зразок 56


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету

Протокол № від «__»___ 2002 р.

План підготовки кандидатів наук
на 2002—2003 рр._____________ факультету

 

 

№з/п Прізвище, ім'я, по батьковіособи, яка працює над кандидатською дисертацією Галузь науки, шифр спеціальності, назва теми дисертації Термін виконання (роки початку та закінчення роботи) Термін виконання плану Форма підготовки
навчання в аспірантурі надання творчої відпустки особі, яка захищатиме дисертацію
             
             
             
             
             
             
             


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.01 с.)