Довідково-інформаційні документи АнотаціяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Довідково-інформаційні документи АнотаціяЦе коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту тощо. У ній наводяться най­важливіші питання роботи, викладається "її зміст і дається оцінка. Анотація допомагає під час добору й вивчення літератури з будь-якого питання, скоро­чує час на ознайомлення зі змістом самої праці.

Може бути подана двома мовами: мовою тексту та однією з іноземних.

У кінці анотації називаються категорії чита­чів, для яких рекомендовано анотовану книгу (див. зразки 17—19).

Зразок 17

Козачук Ґ. О., Шкуратяна Н. Г.

Практичний курс української мови: Навч. посіб­ник. — К: Вища шк., 1993.—367 с.

Подано теоретичний матеріал з орфоепії і орфо­графії, морфології, синтаксису і пунктуації українсь­кої мови. Вміщено систему вправ і завдань на закріп­лення вивченого матеріалу.

Мета посібника—допомогти студентам практично оволодіти нормами української літературної мови.

Для студентів педінститутів.

Зразок 18

Дюма А.

Графиня де Монсоро: Роман / 3 фр. пер. П. О. Якун.— К.: Дніпро, 1985. — 320 с.

Роман «Графиня де Монсоро»—друга книга ві­домої трилогії А. Дюма про війни гугенотів.

Герой роману граф де Бюссі закохується у мо­лоду красуню Діану де Монсоро. На шляху їхнього кохання трапляється безліч перешкод. Події роману розгортаються на широкому тлі суспільно-політич­ного життя Франції.

Для широкого кола читачів.

Зразок 19

Шевчук С В.

Українське ділове мовлення: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1997. — 271 с.

Посібник містить відомості про стилі сучасної української Мови, зокрема офіційно-діловий. Наве­дено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів доку­ментів, а також пов'язаний із темою теоретичний ма­теріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання різних ділових паперів, так і закріплення знань із мови.

Для студентів вищих закладів освіти, а також для учнів ліцеїв, гімназій, вчителів шкіл. Стане у пригоді працівникам організацій і установ.

Відгук

Це документ, що містить висновки уповнова­женої особи (або кількох осіб) чи установи щодо


запропонованих на розгляд вистави, фільму, творів мистецтва, рукописних робіт та інше. Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Текст, який містить: вступ;

короткий виклад основних положень аналізова­ної роботи;

висновок із пропозиціями, оцінкою і критичними зауваженнями.

4. Підпис.

5. Печатка.

6. Штамп підтвердження підпису.

7. Дата.

За потреби підпис особи, яка написала відгук, за­віряється секретарем (вченим секретарем) установи за допомогою спеціального штампа (див. зразок 20).

Зразок 20

Відгук

на дипломну роботу студентки

5-го курсу факультету української

Філологи Національного університету

імені Т. Г. Шевченка (спеціальність:

Українська мова та література, денна

Форма навчання) Федоренко Оксани

Петрівна на тему: «Синтез традицій

І новаторства у драматургії Миколи

Куліша. Питання поетики (на матеріалі

П'єс «97», «Народний Малахій», «Мина

Мазайло», «Патетична соната»)»

Взаємодія традицій і новацій — одне з «віч­них» літературознавчих питань, яке в кожну епоху розв'язувалося по-різному, не кажучи вже про той надзвичайно драматичний період, що випав на долю Миколи Куліша. Цим і зумовлена актуальність ре­цензованої роботи, присвяченої дослідженню пое­тики драматургії М. Куліша у контексті розвитку українського театру попередніх епох та сучасної драматургові доби, з'ясуванню її новаторського ха­рактеру, аналізу принципів розвитку драматичного та епічного театрів.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та великого бібліографічного списку використаних джерел.

Загальне враження від роботи більш ніж пози­тивне. Дипломниця глибоко та сумлінно опрацю­вала як критичні, так і художні джерела про ши­рокий і досить складний пласт українського лі­тературного процесу й спромоглася максимально заглибитись унелегкі проблемні питання обраної теми.

Відчувається, що випускниця прекрасно орієн­тується у матеріалі, вільно володіє теоретичними ос­новами, вдумливо сполучає теорію із практичним аналізом як художніх текстів, так і літературознав­чого матеріалу з обраної теми.


ДИРЕКТОР ШКОЛИ


N8 46 (478), грудень 2007


 


Вартісним у дослідженні теми є те, що драма­тургія Миколи Куліша аналізується не відокрем­лено, а у контексті розвитку українського театру («драма корифеїв», драматичні твори Лесі Ук­раїнки, В. Винниченка, культура революційних масових дійств).

У роботі висловлено чимало свіжих самостій­них суджень, цікавих теоретичних спостережень. Заслуговує, наприклад, на схвалення відображення окремих теоретичних питань у своєрідних схемах, що свідчить про ґрунтовну обізнаність випускниці із західноєвропейськими літературознавчими на­прямами.

Найбільш позитивним, на наш погляд, є те, що дипломниця насамперед приділяє увагу поетичним формам у драматургії обраного періоду, характери­зуючи при цьому їх функціональне значення.

Слід відзначити, що з теми роботи опублікована стаття в журналі «Дивослово».

У цілому дипломна робота свідчить про високий фаховий рівень випускниці й заслуговує на відмінну оцінку.

Кандидат

філологічних наук (підпис) А О. Ткаченко

02.05.2002

Печатка

Рецензія

Це критичний відгук (дає аналіз і оцінку) на ху­дожній твір, друковану наукову працю тощо. Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок (який містить назву рецензованої ро­боти, прізвище та ініціали її автора, рік публікації, назву видавництва).

3. Текст, що складається з двох частин:

 

• короткий виклад змісту роботи;

• висновки, зауваження, оцінки автора рецензії.

4. Підпис та посада особи, яка рецензувала
роботу.

5. Дата.

Якщо потрібно, підпис у рецензії засвідчують пе­чаткою або спеціальним штампом (див. зразок 21).

Зразок 21

Рецензія

На автореферат кандидатської дисертації

Бабіної Р. Д. «Господарсько-біологічна

Оцінка сортів і селекційних форм груші

В умовах передгірської зони Криму»

Упідвищенні продуктивності плодових наса­джень багато важать агрохімічні та грунтово-клі-матичні умови, але поряд із цим провідна, а часто й вирішальна, роль належить сорту. Висока плас­тичність і адаптованість селекційних форм і сор­тів груші до конкретних регіонів дозволяє постійно вдосконалювати і поліпшувати наявний асортимент


цієї породи як за рахунок сортів із різними строками достигання, так і за рахунок тих, що мають конкретні технологічні застосування.

Зважаючи на це, розглянуті в авторефераті Бабіної Р. Д. питання господарсько-біологічної оцінки сортів і селекційних сортів груші підтвер­джують актуальність і практичну значимість об­раної теми.

На наш погляд, цінним у праці автора є ґрун­товність та всебічність досліджень, що дозволило зробити конкретні висновки щодо впровадження у виробництво Криму сортів і селекційних форм груші.

Характерно, що ряд досліджень автора з сорто-вивчення і добору запилювачів збігаються з нашими науковими розробками, які було проведено в Інсти­туті садівництва УААН (зона Полісся).

На основі матеріалів, викладених в авторефераті, подано рекомендації виробництву.

На підставі зазначеного вище вважаємо, що представлена дисертаційна робота має наукове і практичне значення, відповідає вимогам, які вису­ває ВАК України до кандидатських дисертацій, а її автор — Бабіна Р. Д. — заслуговує на присвоєння їй наукового ступеня кандидата сільськогоспо­дарських наук.

Старший науковий співробітник відділу
селекцій і сортовивчення Інституту
садівництва УААН,
кандидат с.-г. наук (підпис) М. В. Малим

Підпис кандидата с.-г. наук

М. В. Матвієнко засвідчую

Учений секретар (підпис) О. Ю. Єрмаков

25.01.2002

Печатка

Висновок

Це документ, у якому уповноважені особи, ко­місія або установа викладають свої зауваження, оцінки, рішення та їх аргументи щодо окремого пи­тання або іншого документа.

Висновок передається до вищих органів для роз­гляду й затвердження.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Текст, що складається з двох частин:

 

• у першій подаються загальна оцінка питання (документа) і загальні пропозиції;

удругій містяться конкретні зауваження, викла­дені по пунктах. Відсутність зауважень і пропозицій констатується в кінці висновку.

 

4. Підписи.

5. Дата.

6. Печатка.

Підписуючи висновок, уповноважені особи вка­зують свою посаду (див. зразки 22—23).


№ 46 (478), грудень 2007


ДИРЕКТОР ШКОЛИ 


Сертифікати: серія А № 000192, серія Б курсу _______________________________ № 000025 тету Національного педагогічного університету імені

Зразок 22

Аудиторський висновокПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.023 с.)