Цивільне право України (ч.2)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цивільне право України (ч.2)Цивільне право України (ч.2)

 

 

Методичні вказівки

для підготовки до семінарських занять та для самостійної роботи студентів заочної форми навчання

II СЕМЕСТР

спеціальності 6.030401 «Правознавство»

 

Івано-Франківськ


В С Т У П

 

Прийняття нового Цивільного кодексу України знаменувало новий етап розвитку зобов’язального права в Україні. І, як засвідчують перші кроки його наукового аналізу та осмислення, у ньому відбулося багато новел, порівняно з попереднім законодавством. Однак не усі з них заслуговують на беззастережну позитивну оцінку, доцільність введення окремих новел підтримає або заперечить судова практика. Важливим завданням юридичної науки нині стає науковий аналіз усіх правових інститутів, серед яких особливе місце посідають інститути зобов’язального права.

Зобов'язальне право – це найбільша за обсягом підгалузь цивіль­ного права, норми якої регулюють переважно відносини майно­вого обороту (товарообміну), тобто відносини, що виникають при переході матеріальних та інших благ, які мають економічну фор­му товару, від однієї особи до іншої. Предметом зобов'язального права, як підгалузі цивільного права, є майнові відносини, що основані на юридичній рівності, майновій самостійності і вільному волевиявленні їх учасників. Характеризуючи відносини майнового обігу, які регулюються нормами зобов'язального права, слід підкреслити, що вони охоплю­ють, перш за все, ринкові відносини, які виникають як при здійс­ненні підприємницької діяльності, так і при задоволенні фізичними особами власних потреб. Цим відносинам притаманна така ознака як багатоманітність, оскільки майновий оборот (товарообмін) може здійснюватися як шляхом відчуження особою свого майна у влас­ність іншій особі (наприклад, при купівлі-продажу), так і через передачу його іншій особі у тимчасове оплатне чи безоплатне користуван­ня (наприклад, при оренді або позичці).

Оскільки норми зобов'язального права у цій час­тині мають своєю метою врегулювання відносин майнового обігу в їх непорушеному стані, дані зобов'язання є регулятивними.Значна більшість регулятивних зобов'язань виникає на підставі договорів, тобто є договірними зобов'язаннями. Однак деякі недоговірні зобо­в'язання, що виникають з односторонніх правомірних дій (односто­ронніх правочинів або юридичних вчинків), теж слід віднести до ре­гулятивних. Певна група норм зобов'язального права спрямо­вана на усунення негативних наслідків, що виникають в результаті порушення однією особою суб'єктивних цивільних прав іншої. Ме­тою вказаних норм є охорона, у тому числі й захист суб'єктивних ци­вільних прав, а зобов'язання, що виникають при цьому, йменуються охоронними.До них належать зобов'язання з відшкодування шкоди, створення загрози життю, здоров'ю чи майну іншої особи, набуття або збереження майна без достатньої підстави.

Важливо, щоб випускники вищих юридичних закладів володіли необхідними знаннями в галузі зобов’язального права в рамках цивільного права України.

Курс «Цивільне право України (ч.2)» спрямований на формування у студентів теоретичного розуміння суті зобов’язальних правовідносин, що основані на юридичній рівності, майновій самостійності і вільному волевиявленні їх учасників та вивчення практичного застосування цивільного законодавства в Україні.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 

  • знати

- понятійний апарат курсу;

- зміст інститутів зобов’язального права;

- діюче законодавство, яке регулює зобов’язальні правовідносини;

- закономірності розвитку інститутів зобов’язального права;

- шляхи гармонізації цивільного права України з міжнародним правом.

 

· вміти

- порівнювати і аналізувати норми законодавства, що регулює зобов’язальні правовідносини;

- застосовувати навички та знання набуті при вивченні теоретичного матеріалу до конкретних життєвих ситуацій;

- тлумачити законодавство;

- узагальнювати практику реалізації окремих норм зобов’язального права та робити відповідні висновки.

 

Начальна дисципліна «Цивільне право України (ч.2) вивчається студентами третього курсу заочної форми навчання спеціальності «Правознавство» у 5 та 6 семестрах. Курс розрахований на 210 академічних годин, з яких 32 години – лекції, 8 годин – семінарські заняття та 170 годин – самостійна робота студентів. Курс завершується у п’ятому та шостому семестрах екзаменом.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

 

Розділ I. Загальні положення зобов'язального і договірного права

Тема 1. Загальні положення про зобов'язання

Поняття зобов'язального права. Зобов'язальне право як підгалузь цивільного права. Система зобов'язального права. Основні тенденції розвитку зобов'язального права.

Поняття зобов'язання. Зміст зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язань, їх класифікація.

Система зобов'язань, її поняття і значення. Класифікація зобов'язань. Види зобов'язань. Особливості зобов'язань, що виникають при здійсненні підприємницької діяльності. Грошові зобов'язання.

Суб'єкти зобов'язань. Зобов'язання з множинністю осіб. Зобов'язання за участю третіх осіб. Заміна осіб у зобов'язанні.

Виконання зобов'язань. Принципи виконання зобов'язань. Умови і способи виконання зобов'язання.

Способи забезпечення виконання зобов'язань. Неустойка. Поняття і види неустойки. Співвідношення неустойки і збитків. Завдаток. Доказова і забезпечувальна функції завдатку. Особливі види завдатку. Порука. Ознаки і види поруки. Зміст і виконання зобов'язання з договору поруки. Банківська гарантія. Зміст і види банківської гарантії. Виконання і припинення зобов'язань, що випливають з банківської гарантії. Застава. Види застави. Іпотека. Суб'єкти заставного правовідношення. Предмет застави. Підстави виникнення заставного правовідношення. Зміст заставного правовідношення. Звернення стягнення на заставлене майно. Застава товарів в обороті. Притримання. Предмет права притримання. Права й обов'язки кредитора і боржника.

Припинення зобов'язань. Поняття і підстави припинення зобов'язань. Припинення зобов'язання угодою. Інші підстави припинення зобов'язань.

Тема 2. Цивільно-правовий договір

Сутність і значення цивільно-правового договору. Поняття договору. Роль договору в умовах ринкової економіки. Договір як юридичний факт і як засіб (інструмент) регулювання взаємин його учасників. Свобода договору. Зміст принципу свободи договору і його обмежень.

Види договорів у цивільному праві. Майнові й організаційні договори. Змішані договори. Публічний договір і договір приєднання. Попередній договір. Договір на користь третьої особи.

Зміст договору. Істотні умови договору. Інші умови договору. Тлумачення договору.

Укладення договору. Порядок і стадії укладення договору. Оферта. Акцепт. Укладення договору в обов'язковому порядку. Укладення договору на торгах. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні договору. Форма договору. Момент укладення договору.

Розірвання і зміна договору. Наслідки зміни і розірвання договору. Розірвання і зміна договору за згодою сторін. Відмова від договору. Розірвання і зміна договору за вимогою однієї зі сторін у судовому порядку. Розірвання і зміна договору в зв'язку з істотною зміною обставин.

Тема 4. Зобов'язання з договорів дарування, ренти та довічного утримання

Договір дарування. Зміст і форма договору дарування. Обіцянка дарування. Обмеження і заборона дарування. Підстави припинення договору дарування. Пожертва як різновид дарування.

Договори ренти і довічного утримання. Різновиди договору ренти. Істотні умови договору ренти. Обтяження рентою нерухомого майна. Захист інтересів одержувача ренти. Припинення договору ренти. Поняття та ознаки договору довічного утримання. Зміст договору довічного утримання.

Розділ III. Зобов'язання з передачі майна в користування

Розділ IV. Зобов'язання з виконання робіт

Розділ V. Зобов'язання з придбання і використання виключних прав та ноу-хау

ПЛАНИ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

II семестр

Практичні завдання.

(відобразити у конспекті підготовки до семінарського заняття)

№1.

До суду з позовною заявою проти АТП-11 звернулися пасажири автобусу, що належав АТП-11, який у серпні 2000 р. слідував за маршрутом Київ - Харків. Із обставин справи виявилося, що, переїжджаючи через залізничний переїзд, автобус зіткнувся з потягом. У результаті аварії пасажири автобусу отримали тілесні ушкодження, деякі з них стали інвалідами 2-ї та 1-ї групи.

Під час слідства водій автобусу показав, що переїзд, який знаходиться у віданні Південної залізниці, був регульованим, але на той момент світлофор не працював. Тому водій, не побачивши потягу, поїхав через переїзд, у результаті чого трапилася аварія.

Вирішити справу. На кого і в якому розмірі буде покладена відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю громадян?

№2.

Громадянка Іванова звернулася в суд з позовом до редакції газети «Сім'я і дім. Народна трибуна» про відшкодування моральної шкоди. Підставою для вимоги була та обставина, що в вересні 1999 р. в цьому виданні була опублікована стаття, в якій висвітлені обставини загибелі сина позивачки, причому інформація була подана з негативним відтінком та критикою поведінки загиблого (він грубо порушив правила дорожнього руху), в результаті чого їй завдано моральних страждань і заподіяно моральну шкоду. В доповненнях до позову позивачка просила суд зобов'язати відповідача спростувати негативну інформацію про її сина та вибачитися перед рідними та близькими загиблого.

Яке рішення повинен винести суд?

№3.

У вересні 2003 р. громадянка Петрова звернулася в суд з позовом до ТОВ «Антарес» про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. У заяві зазначено, що 10 березня 2003 р. о 16 годині автомобілем ІЖ-2715 під керуванням працівника ТОВ «Антарес» Васькова їй завдано тілесні ушкодження. Через тривале лікування та моральні страждання позивачка зазнала матеріальних і моральних втрат, які вона просила відшкодувати.

ТОВ «Антарес» проти позову заперечувало, обґрунтовуючи це тим, що автомобіль ІЖ-2715 належить Васькову на праві власності, а отже, відповідальність повинна бути покладена на нього як на володільця джерела підвищеної небезпеки.

Вирішіть справу.

№4.

Від'їжджаючи у відрядження на 2 дні, батьки малолітнього Б. (13 років) попросили сусідку, гр-ку Іванову, доглядати за Б. та надавати йому в разі необхідності допомогу. В перший день, залишившись один дома, Б. почав пускати з балкону паперові літачки, підпалюючи їм хвости. Один з літачків попав на балкон гр-на Сидорова. Почалася пожежа, внаслідок якої Сидорову було заподіяно майнову шкоду в розмірі 10 000 грн.

Сидоров звернувся до батьків Б. з вимогою про відшкодування шкоди. Але останні заявили, що шкоду повинна відшкодувати сусідка Іванова, яка повинна була доглядати за Б. під час їх відрядження.

Хто має рацію в даному спорі?

№5.

Гр. Іванова Марія Вікторівна пред'явила в суді позов до Київського комбінату залізобетонних виробів № 5 про відшкоду­вання шкоди, завданої смертю годувальника. В позові було зазначено, що її чоловік Іванов Петро Петрович працював у відповідача електриком. 12 березня 2004 р. на робочому місці в результаті обвалу частини перекриття даху цеху № 1 його було смертельно травмовано. Посилаючись на те, що актом про нещасний випадок винним у загибелі її чоловіка було визнано відповідача, вона вимагала від комбінату відшкодування шкоди, завданої втратою годувальника, заподіяної її неповнолітньому сину Олегу, а також їй, оскільки вона перебуває у відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.

Відповідач позов визнав частково, посилаючись на те, що позивачка є працездатною, а тому право на відшкодування має тільки її син.

Яке рішення повинен винести суд?

№6.

Робітник Сакського Хімзавода Жуков вкрав із цистерни, що належала Хімзаводу, метиловий спирт, яким пригостив свого приятеля Сомова. В результаті отруєння Жуков втратив зір на обидва ока та став інвалідом 1-ї групи, а Сомов втратив зір на 50% та став інвалідом 2-ї групи. Вважаючи, що використання та зберігання метилового спирту є джерелом підвищеної небезпеки, Жуков та Сомов пред'явили позов до Хімзаводу з вимогою відшкодувати шкоду, заподіяну їх здоров'ю.

Чи підлягає позов задоволенню?

Нормативно-правові акти та література:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року// Голос України. - 2003. - № 47-48; з наступними змінами і доповненнями.

2. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22. - Ст. 135; з наступними змінами і доповненнями.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1984. - Додаток до № 51. - Ст. 1122; з наступними змінами і доповненнями.

4. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1961. - № 2. - Ст. 15; з наступними змінами і доповненнями.

5. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. - Ст. 1; з наступними змінами і доповненнями.

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди».

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 «Про судову практику у справах про відшкодування моральної шкоди».

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1989 р. «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна».

9. Шимон С.І. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту суб’єктивних цивільних прав: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 1998.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ІI СЕМЕСТР

Завдання для контролю самостійної роботи студентів заочної форми навчання з курсу «Цивільне право України»студентам необхідно виконувати письмово в зошиті.

Вибір варіанту завдань студентом здійснюється відповідно до його порядкового номеру у журналі обліку академгрупи.

При вирішенні практичного завдання студенту необхідно обґрунтувати свою відповідь із посиланням на відповідні норми права. Вірно вирішене та обґрунтоване практичне завдання оцінюється максимально у 12 балів. У тестових завданнях слід обрати правильну відповідь, яка оцінюється у 1 бал (всього максимально 3 бали). Визначення понять дається відповідно до існуючих теоретичних концепцій та оцінюється максимально у 2 бали кожне. У четвертому завданні слід дати коротку відповідь на питання, яка оцінюється у 7 балів. Максимальна кількість балів за виконану домашню контрольну роботи становить 30 балів.

Виконані завдання здаються на кафедру цивільного права Юридичного інституту за 10 днів до початку заліково – екзаменаційної сесії і є не тільки складовою підсумкової оцінки за екзамен, а й умовою допуску студента заочної форми навчання до іспиту з курсу «Цивільне право України (ч.2)»

Варіант 1.

1. Дайте визначення понять:послуга, секвестр, страховий поліс, договір банківського вкладу (депозиту).

2. Розв’яжіть задачу:

Грищенко звернувся до з позовом про відшкодування вартості речей, які були передані йому на зберігання. На суді відповідач, не заперечуючи факту залишення у нього позивачем речей на зберігання, зазначив, що речі Грищенка були вкрадені у Іванова разом з речами Іванова, хоча він і застосував всі необхідні міри для забезпечення їх збереження.

Суд задовольнив позов Грищенка, зазначивши, що Грищенку була заподіяна позадоговірна шкода, оскільки Іванов прийняв речі на зберігання не на підставі договору, а в порядку добросусідських відносин.

Чи вірне рішення суду?

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Договір перевезення багажу є договором:

а) реальним, відплатним;

б) приєднання, відплатним;

в) консенсуальним, відплатним;

г) реальним, безвідплатним.

2. Громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дору­ченням страховика і виконують частину його страхової діяльності є:

а) страховими агентами;

б) страховими брокерами;

в) перестраховими брокерами;

г) аварійними комісарами.

3. Кредитний договір укладається у формі:

а) усній;

б) простій письмовій;

в) письмовій нотаріально посвідченій;

г) письмовій і підлягає державній реєстрації.

Варіант 2

1. Дайте визначення понять:договір про надання послуг, договір доручення, просте складське свідоцтво, облікова ставка НБУ.

2.Розв’яжіть задачу:

Р. уклала з туристичною фірмою договір на туристичне обслуговування. За цим договором туристична фірма зобов'язу­валася надати Р. наступні послуги: забезпечити її перевезення до місця відпочинку, поселити у готелі, обумовленому у договорі, організувати екскурсійні подорожі. Р. зобов'язувалася сплатити вартість туристичних послуг.

Коли Р. прибула до місця відпочинку, з'ясувалося, що вільних місць у готелі, зазначеному у договорі, немає. Представник туристичної фірми запропонував Р. поселитися у іншому готелі. Р. відмовилася, вказавши на те, що умови проживання у цьому готелі є надзвичайно низькі. Вона також висловила бажання розірвати зтуристичною фірмою договір та повернутися додому. Представник туристичної фірми відповів, що це неможливо оскільки літак відлітає до Києва лише раз на тиждень. Після цього Р. поселилася у готелі, запропонованому представником турис­тичної фірми.

Повернувшись з відпустки, Р. на підставі Закону України «Про захист прав споживачів» звернулася до суду з позовом про розірвання договору на туристичне обслуговування і стягнення збитків у зв'язку з неналежним наданням послуг. У позовній заяві вона просила повернути їй кошти, сплачені за надання туристичних послуг за договором та відшкодувати моральну шкоду.

Відповідач у судовому засіданні заперечив позовні вимоги, оскільки те, що в готелі не було вільних місць - не його вина, а вина готелю, який мав перед туристичною фірмою зобов'язання надати певну кількість місць на визначений період часу.

Чи може покладення виконавцем частини обов'язків за договором про надання послуг звільнити його від відповідальності за договором? В яких випадках виконавець - суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від відповідальності за договором оплатного надання послуг? Які права виникають у споживача у зв'язку з наданням йому послуги неналежної якості згідно Закону України «Про захист прав споживачів»? Вирішіть справу по суті.

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Укладення договору перевезення пасажира посвідчується:

а) коносаментом;

б) квитанцією;

в) проїзним документом (квитком);

г) текстом договору.

2. Майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з від­шкодуванням шкоди, завданої страхувальником, є предметом дого­вору:

а) перестрахування;

б) особистого страхування;

в) майнового страхування;

г) страхування відповідальності.

3. Чи має право кредитодавець відмовитися від наданняпози­чальникові передбаченого договором кредиту?

а) має право в будь-якому випадку;

б) не має права;

в) має право лише за відсутності заперечень позичальника;

г) має право за наявності обставин, які явно свідчать про те, що наданий позичальникові кредит своєчасно не буде повернений.

Варіант 3

1. Дайте визначення понять:послуги юридичного характеру, договір комісії, складська квитанція, ощадна книжка.

2.Розв’яжіть задачу:

ТОВ «Курси іноземних мов» (далі - Курси) уклало з ТОВ «Н» договір про надання послуг з навчання англійської мови. За цим договором Курси зобов'язувалися підготувати 10 співробітників ТОВ «Н» до тестування з англійської мови, яке мало проводитися іноземною фірмою, партнером ТОВ «Н». Курс навчання складав 5Q академічних годин. ТОВ «Н» зобов'язувалося забезпечити явку співробітників на заняття та оплатити послуги з навчання. При цьому договором передбачалося, що вартість навчання кожного співробітника складає 1000 гривень за 50 годин; ціна за послуги в цілому, відповідно, складала 10 000 гривень.

Після тестування ТОВ «Н» сплатило лише 7000 гривень, відмовившись сплатити суму, вказану у договорі. Таке зменшення суми ТОВ «Н» пояснювало двома аргументами: 1) після першого заняття один із співробітників ТОВ «Н» звільнився з роботи і перестав відвідувати заняття з англійської мови; 2) успішного результату під час тестування досягли лише сім співробітників.

ТОВ «Курси іноземних мов» звернулося до суду з позовом про стягнення заборгованості за договором про надання послуг.

Чи має ТОВ «Н» зобов'язання оплатити навчання співробіт­ника, який звільнився?

Чи завжди можна гарантувати позитивний результат надання послуги?

Вирішіть справу по суті.

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Укладення договору перевезення багажу підтверджується:

а) відміткою на проїзному квитку пасажира;

б) видачею перевізником розписки;

в) каносаментом;

г) видачею багажної квитанції.

2. Суброгація - це перехід права вимоги до особи, яка відпові­дальна за настання страхового випадку:

а) від страхувальника до страховика;

б) від страховика до страхувальника;

в) від страхувальника до вигодонабувача;

г) від страховика до застрахованої особи.

3. Чи має право позичальник відмовитися від одержання кредиту частково або в повному обсязі?

а) має право, повідомивши про це кредитодавця до встанов­леного договором строку його надання;

б) має право, якщо позикодавець згоден;

в) має право, якщо сплатить позикодовцю неустойку;

г) не має права в силу закону.

Варіант 4

1.Дайте визначення понять:послуги фактичного характеру, договір консигнації, варант, ощадний (депозитний) сертифікат.

2.Розв’яжіть задачу:

По телеканалу «НВТ» торговельна марка «Старт» оголосила конкурс про створення найкращого рекламного слогану спортив­ним товарам, що нею виробляються. Поет П. вирішив узяти участь у конкурсі, надіславши на адресу, зазначену в оголошенні, кілька варіантів рекламних слоганів.

На ім'я П. надійшов лист від торговельної марки «Старт», в якій була висловлена вдячність П. за його працю, проте вказувалося, що у зв'язку з перепрофілюванням її діяльності вона більше не займається виробництвом спортивної продукції, а відтак конкурс був скасований, про що раніше повідомлялося по радіо.

Хто виступив організатором конкурсу? Чи правомірні дії торговельної марки «Старт»? Чи може П. претендувати на виплату винагороди?

Чи змінилося б вирішення справи, якби П. у зв'язку з виконан­ням конкурсного завдання узяв би відпустку за свій рахунок?

 

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Коносамент - це документ, що містить умови договору пере­везення вантажу на:

а) морському транспорті;

б) автомобільному транспорті;

в) залізничному транспорті;

г) повітряному транспорті.

2. Страховий ризик - це:

а) певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання;

б) подія, яка не має ознак ймовірності та випадковості її настання;
в) подія, настання якої залежить від волі учасників страхових правовідносин.

г) подія, з настанням якої страховик зобов'язаний виплатити страхувальнику страхове відшкодування.

3. Договір, який передбачає надання кредиту як авансу, попере­дньої оплати, відстрочення або розстрочення оплати товарів, робіт або послуг, є договором:

а) товарного кредиту;

б) комерційного кредиту;

в) банківського кредиту;

г) позики.

Варіант 5

1.Дайте визначення понять:транспортне зобов’язання, агентський договір, страховий випадок, розрахунок.

2.Розв’яжіть задачу:

Повертаючись додому з роботи, пожежник Т. побачив, що з-під дверей магазину, що належить ТОВ «Весна», йде густий дим. Оскільки в магазині ніхто не відповідав на крики Т., останній вибив вітрину магазину, загасив пожежу і врятував непритомну приби­ральницю магазину С, через недопалок цигарки якої виникла пожежа.

ТОВ «Весна» пред'явила вимогу до Т. про відшкодування шкоди, завдану знищенням вітрини, посилаючись на те, що товариство не уповноважувало Т. на вчинення зазначених дій. Т. в свою чергу зазначив, що рятувати чуже життя та майно від пожежі – його службовий обов'язок, тому ці відносини взагалі не можуть регулюватися цивільним правом, адже є трудовими. Т. вважав, що пожежна частина, в якій він працює, зобов'язана відшкодувати шкоду, завдану його здоров'ю, адже, рятуючи життя і майно інших від пожежі, Т. ушкодив руку і зазнав опіків, на лікування яких витратив 1500 грн.

Чиї вимоги є правомірними? Вирішіть справу по суті.

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Згідно з ЦК України пасажир має право провозити з собою безоплатно одну дитину без права зайняття нею окремого місця, ві­ком до:

а) п яти років;

б) шести років;

в) семи років;

г) восьми років.

2. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки:

а) повіреного;

б) довірителя;

в) замовника;

г) комитента.

3. Договір банківського вкладу:

а) консенсуальний, двосторонній, оплатний;

б) консенсуальний, досторонній, безоплатний;

в) реальний, двосторонній, оплатний;

г) реальний, односторонній, оплатний.

Варіант 6

1. Дайте визначення понять:договір перевезення вантажу, договір управління майном, страхова сума, розрахункові відносини.

2. Розв’яжіть задачу:

Виконуючий банк відмовив у платежі за акредитивом бенефіціару, який пред'явив неналежним чином оформлені документи про надання послуг. Бенефіціар звернувся з вимогою про оплату до банку-емітента. Не отримавши відповіді, бенефіціар надіслав платіжну вимогу-доручення в обслуговуючий банк платника для списання з поточного рахунку останнього суми коштів, передбаченої основним договором як ціна послуг. Платіжна вимога-доручення повернулась бенефіціару без виконання. Тоді бенефіціар подав позов із солідарними вимогами до платника та банку-емітента про стягнення грошових коштів.

Чи підлягає позов задоволенню? Чому? Як слід діяти учасникам даних акредитивних правовідносин для забезпечення своїх прав та законних інтересів?

3. Оберіть правильні відповіді:

1. Предметом договору перевезення є:

а) здійснення певних дій;

б) здійснення певної діяльності;

в) укладення договору, завантаження та вивантаження ванта­жу, виконання митних правил;

г) діяльність з переміщення вантажу або пасажира та багажу в пункт призначення.

2. Якщо в договорі доручення не визначено розміру плати пові­реному або порядок її виплати, розмір винагороди визначається за ціною, яка:

а) встановлюється довірителем;

б) встановлюється договором між повіреним і довірителем;

в) звичайно сплачується за такі послуги;

г) встановлюється повіреним.

3. Договір банківського вкладу укладається у формі:

а) усній;

б) простій письмовій;

в) письмовій нотаріально посвідченій;

г) будь-якій.

Варіант 7

1.Дайте визначення понять:пряме змішане сполучення, довірче управління майном, страховий платіж, готівкова форма розрахунків.

2.Розвяжіть задачу:

Виконуючий банк за покритим акредитивом виплатив бенефіціару проти пред'явлених останнім документів про відванта­ження товару грошові кошти в повній сумі, передбаченій умовами акредитиву. Банк-емітент, одержавши прийняті виконуючим банком документи, встановив відсутність у цьому пакеті документу, що підтверджує страхування вантажу. Договір страхування вантажу був зазначений в акредитиві серед переліку необхідних документів.

Як у такій ситуацій мають діяти банк-емітент, виконуючий банк, платник та одержувач грошових коштів для забезпечення своїх прав та законних інтересів, а також для виконання відповідних обов'язків?

Як зміниться вирішення цієї задачі за умов, якщо обов'язок страхування вантажу був передбачений основним договором купівлі-продажу, оплата за яким здійснювалась у формі акредитиву, але пред'явлення договору страхування в умовах акредитиву не передбачалось?

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Сторонами договору чартеру є:

а) фрахтувальник і фрахтівник;

б) відправник і перевізник;

в) фрахтівник і перевізник;

г) відправник і фрахтувальник.

2. Повірений може відступати від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси довірителя і повірений не одержав від нього від­повіді на свій запит у строк:

а) розумний;

б) трьохденний;

в) п'ятиденний;

г) семиденний.

3. Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми підтверджено:

а) розпискою;

б) позиковим зобов'язанням;

в) ощадною книжкою або ощадним (депозитним) сертифіка­том;

г) акцією.

Варіант 8

1.Дайте визначення понять: пряме сполучення, довірча власність, страховий внесок, платіжне доручення.

2.Розв’яжіть задачу:

Від'їжджаючи у відрядження на 2 дні, батьки малолітнього Б. (13 років) попросили сусідку, гр-ку Іванову, доглядати за Б. та надавати йому в разі необхідності допомогу. В перший день, залишившись один дома, Б. почав пускати з балкону паперові літачки, підпалюючи їм хвости. Один з літачків попав на балкон гр-на Сидорова. Почалася пожежа, внаслідок якої Сидорову було заподіяно майнову шкоду в розмірі 10 000 грн.

Сидоров звернувся до батьків Б. з вимогою про відшкодування шкоди. Але останні заявили, що шкоду повинна відшкодувати сусідка Іванова, яка повинна була доглядати за Б. під час їх відрядження.

Хто має рацію в даному спорі?

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Якщо перевізник за договором перевезення вантажу надав від­правнику під завантаження транспортний засіб, який є непридатним для перевезення цього вантажу, то відправник вантажу має право:

а) вимагати надати інші транспортні засоби, та відшкодування збитків;

б) вимагати сплати неустойки;

в) відмовитися від наданого транспортного засобу

г) здійснити будь-яку дію, зазначену в п. а) - в).

2. Довіритель за договором доручення зобов'язаний:

а) видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій;

б) забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення;

в) відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення;

г) вчинити всі дії, зазначені в п. а) - в).

3. При відсутності в договорі банківського вкладу умови про розмір процентів, їх розмір визначається:

а) у розмірі облікової ставки Національного банку України;

б) за згодою сторін;

в) банком;

г) вкладником.

Варіант 9

1.Дайте визначення понять:товарно-транспортна накладна, пряме посередництво, страховий тариф, вексель.

2.Розв’яжіть задачу:

Підприємець Казаков, який займається оптовою реалізацією жіночого взуття іноземного виробництва, взяв кредит у комерцій­ному банку «Кредит Плюс» під уступку йому свого права вимоги на одержання грошей від підприємця Волкова, що займається роздрібним продажем взуття. Право грошової вимоги комерційного банку до Волкова виникне через один місяць, у момент передачі останньому Казаковим взуття.

Після одержання взуття від Казакова Волков сплатив комерцій­ному банку «Кредит Плюс» грошову вимогу. При цьому виявилося, що сплачена ним сума перевищила суму боргу Казакова банку «Кредит Плюс», забезпеченого уступкою вимоги. У процесі продажу з'ясувалося, що взуття, отримане Волковим від Казакова, має невеликі дефекти. У зв'язку з цим ціну на нього довелося знизити. Волков поніс збитки і звернувся до комерційного банку «Кредит Плюс» з вимогою повернення суми, що перевищує суму боргу, забезпечену уступкою вимоги.

Чи правомірна вимога Волкова до комерційного банку «Кредит Плюс»? Коли перейшло до комерційного банку «Кредит Плюс» право на уступку майбутньої грошової вимоги? Вирішіть справу.

 

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Строк позовної давності до вимог, що випливають із договору перевезення вантажу складає:

а) три місяці;

б) шість місяців;

в)один рік;

г) три роки.

2. Якщо повірений діє як підприємець, сторона, яка відмовля­ється від договору, має повідомити другу сторону про відмову від договору, якщо триваліший строк не встановлений договором, не пізніше як за:

а) 15 днів:

б) один місяць;

в) два місяці;

г) три місяці.

3. Договір банківського рахунка є договором:

а) консенсуальним, взаємним, відплатним;

б) консенсуальним, одностороннім, відплатним;

в) реальним, взаємним, відплатним;

г) реальним, одностороннім, відплатним.

Назвіть види кредитів.

Варіант 10

1.Дайте визначення понять:коносамент, непряме посередництво, страхова виплата, акредитив.

2.Розв’яжіть задачу:

Підприємець Дмитрук, з метою погашення заборгованості за кредитним договором перед комерційним банком «Енергія», продав останньому грошову вимогу до підприємця Климова, термін платежу якої вже настав. Банк запропонував Климову погасити грошову вимогу. Щоб її сплатити, Климов був змушений терміново продати за зниженою ціною товар, отриманий від Дмитрука. Після цього Климов пред'явив вимогу до Дмитрука про відшкодування збитків, викликаних порушенням останнім договору, укладеного між ними при здійсненні угоди по купівлі-продажу товару, про заборону уступки вимоги.

Чи правомірна вимога Климова до Дмитрука? Чи буде дійсною уступка комерційному банку «Енергія» грошової вимоги, якщо між Дмитруком і Климовим існує угода про її заборону? Вирішіть справу.

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Предметом договору транспортного експедирування є:

а) здійснення фінансової діяльності;

б) здійснення будь-якої діяльності;

в) дії юридичного та фактичного характеру;

г) послуги, пов'язані з перевезенням вантажу.

2. Чи має право комітент до припинення договору комісії всту­пати у безпосередні відносини з субкомісіонером?

а) має право, в силу закону;

б) не має права без згоди комісіонера;

в) має право в будь-яких випадках;

г) має право, якщо його дії принесли збитки.

3. У разі необґрунтованого ухилення банку від укладення дого­вору банківського рахунка клієнт має право звернутися до суду з вимогою про:

а)відшкодування моральної шкоди;

б)сплату штрафу;

в)відшкодування збитків, завданих ухиленням;

г)спонукання до договору або відшкодування збитків.

Варіант 11

1.Дайте визначення понять:фрахт, дилерська угода, страхове відшкодування, інкасо.

2.Розв’яжіть задачу:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.175.108 (0.055 с.)