І. Поняття та організація діяльності Верховного Суду УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. Поняття та організація діяльності Верховного Суду УкраїниЗміст

Вступ……………………………………………………………………………………..с.4

І. Поняття та організація діяльності Верховного Суду України……………………..с.6

1. Поняття, склад та повноваження Верховного Суду України………………….с.6

2. Палати Верховного Суду України…………………………………………….с.7

ІІ. Повноваження та порядок обрання та дострокове звільнення з посади Голови Верховного Суду України………………………………………………………………с.9

1. Повноваження Голови Верховного Суду України……………………………..с.9

2. Порядок обрання Голови Верховного Суду України…………………………с.12

3. Дострокове звільнення з посади Голови Верховного Суду України………...с.15

ІІІ. Пленум Верховного Суду України………………………………………………с.19

1. Поняття та повноваження Пленуму Верховного Суду України……………..с.19

2. Підготовка і порядок проведення засідань Пленуму…………………………с.21

Висновок………………………………………………………………………………..с.25

Список використаних джерел………………………………………………………с. 26

 

Вступ

З прийняттям Конституції України у 1996 р. створено надійний фундамент для подальшого розвитку і зміцнення України як демократичної, соціальної, правової держави. Визначивши систему судових органів і головні засади їх діяльності та передбачивши створення єдиної системи судів загальної юрисдикції за принципами територіальності та спеціалізації, Основний Закон проголосив, що «найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України» (ч. 2 ст. 125).

У ст. 47 Закону від 7 лютого 2002 р. № 3018-ІІІ «Про судоустрій України» закріплено, що Верховний Суд України як найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції разом із здійсненням правосуддя забезпечує однакове застосування законодавства всіма судами.

У зв’язку з такою роллю і місцем Верховного Суду України потрібно, щоб у його арсеналі були дієві інструменти, за допомогою яких можна було б оперативно та ефективно впливати на правозастосовну діяльність судів з метою забезпечення однакового застосування ними законодавства.

Як найвищий орган у системі судів загальної юрисдикції Верховний Суд України здійснює правосуддя у цивільних і кримінальних справах, що були предметом розгляду суду першої та апеляційної інстанцій, а господарських — і касаційного. Судові рішення у цих справах набрали чинності, а тому є обов’язковими для виконання. Практика засвідчує, що місцеві, апеляційні та Вищий господарський суди України в більшості справ забезпечують правильне застосування матеріального і процесуального закону. Достатньо сказати, що в І півріччі 2004 р. вироки щодо 96,2 % засуджених в апеляційному порядку не скасовувалися та не змінювалися; у цивільних справах цей показник становить 97,8 %, у господарських — 96,5 %.

Завдання:

1. Аналізувати для порівняння різні нормативно-правові джерела;

2. Дослідити здобуті статистичні данні.

Мета:

1. Охарактеризувати поняття Верховного Суду України;

2. Дослідити роботу Верховного Суду України;

3. Визначити порядок обрання та звільнення Голови Верховного Суду України;

4. Згадати Палати Верховного Суду України;

5. Ознайомитися з Пленумом Верховного Суду України

Актуальністьроботи полягає в узагальненні знань Голови, Палат, Пленуму Верховного Суду України.

 

 

І. Поняття та організація діяльності Верховного Суду України

Поняття, склад, повноваження та принципи Верховного Суду України

Верховний Суд України згідно зі статтею 125 Конституції України є найвищим органом у системі судів загальної юрисдикції. Він переглядає в апеляційному та касаційному порядку справи, розглянуті загальними судами. Крім того, він розглядає справи за нововиявленими обставинами. Згідно зі статтею 35 Кримінально-процесуального кодексу України Верховному Суду України як суду першої інстанції підсудні кримінальні справи особливої складності або такі, що мають виняткове громадське значення [1].

До складу Верховного Суду України входять сорок вісім суддів, із числа яких обираються Голова Верховного Суду України та заступники Голови Верховного Суду України.

Суддею Верховного Суду України може бути суддя, який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив здатність здійснювати правосуддя у найвищому судовому органі у системі судів загальної юрисдикції України, має досвід роботи суддею не менше п’ятнадцяти років або має науковий ступінь, отриманий до призначення на посаду судді, та стаж наукової діяльності у галузі права або науково-педагогічної діяльності у галузі права у вищому навчальному закладі або вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців освітнього ступеня "магістр", до призначення на посаду судді не менше п’ятнадцяти років.

У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України для вирішення питань, визначених Конституцією України та Законом. Склад і порядок діяльності Пленуму Верховного Суду України визначаються Законом

До складу Верховного Суду Верховною Радою обираються народні засідателі строком на 10 років.

Вони викликаються для виконання своїх обов’язків у порядку черговості не більше ніж на місяць у рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлюються необхідністю закінчити розгляд судової справи, початої з їх участю.

Народним засідателем Верховного Суду України може бути обраний громадянин України, який на день обрання досяг 35-річного віку. Не може бути народним засідателем особа, яка має судимість, особа з обмеженою дієздатністю або яку за рішенням суду визнано недієздатною.[7, с.78]

Повноваження Верховного Суду України:

1) здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;

2) здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики;

3) надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням судової системи України;

4) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

5) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

6) забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом;

7) здійснює інші повноваження, визначені законом [3].

Палати Верховного Суду України

У Верховному Суді України діють:

1) Судова палата в адміністративних справах;

2) Судова палата у господарських справах;

3) Судова палата у кримінальних справах;

4) Судова палата у цивільних справах.

До складу судової палати входять судді відповідної спеціалізації (адміністративної, господарської, кримінальної, цивільної) [3].

Судові палати Верховного Суду України:

1) здійснюють правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;

2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику, здійснюють узагальнення судової практики;

3) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.

Персональний склад судових палат визначається Пленумом Верховного Суду України за пропозицією суддів Верховного Суду України.

Судову палату Верховного Суду України очолює секретар судової палати, який:

1) організовує роботу відповідної судової палати та головує на її засіданнях;

2) організовує аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики;

3) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність судової палати;

4) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Секретар судової палати Верховного Суду України обирається на посаду строком на п’ять років за поданням Голови Верховного Суду України та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування.

Суддя Верховного Суду України не може бути обраний секретарем судової палати Верховного Суду України більше ніж на один строк.

У разі відсутності секретаря судової палати його обов’язки виконує суддя палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді Верховного Суду України [7, с.80].

 

 

Висновок

Судова система України – це сукупність усіх існуючих та функціонуючих судів в Україні, які мають повноваження здійснювати судову владу.

Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.

Місцевий суд є основною ланкою в системі судів загальної юрисдикції. Суди саме цього рівня розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи, за винятком тих, які віднесено законодавством до компетенції інших судів. Засади організації та діяльності місцевих судів закріплено в Конституції, Законах України «Про судоустрій України», «Про статус суддів» і деяких інших нормативних актах. Суд цього рівня утворюють у районі, місті та районах міста.

До складу місцевого суду входять: судді місцевого суду, голова та заступник голови суду. В місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.

За своїми повноваженнями місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду визначено Конституцією України (статті 126 і 128) та Законом України «Про статус суддів» (ст. 9).

 

Список використаних джерел

Нормативні джерела

1. Конституція України // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. ЗУ «Про судоустрій України» від 07.02.2002 р. // Офіц. вісн. України від 22.03.2002 р. – № 10.

3. ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010р. № 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379

4. ЗУ «Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України» від 18.03.2004 р., № 1625-ІV // Там же. – 2004. – № 25. – Ст. 354.

Навчальні посібники:

5. Організація судових та правоохоронних органів. Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/ І.Є Марочкін, В.В.Афанасьєв, В.С.Бабкова та ін., За ред. І.Є Марочкіна, Н.В.Сібільової, О.М.Толочка. – Харків: Право, 2013. 575с.

6. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб./ В.С. Ковальський, В.Т.Білоус, С.Е.Демський та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2014. 345с.

7. Гель А.П. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. /А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова. – Київ.: МАУП, 2012. – 272с..

8. Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. Навчальний посібник. – К.: ”Центр навчальної літератури”, 2009. – 304с.

9. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Посібник для
студентів спец. "Правознавство". - Бородянка, 2015. -176 с.

10. Гель А.П., Семаков Г.С, Кондракова С.П. «Судові та правоохоронні органи України» Київ МАУП 2007. 269с.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………..с.4

І. Поняття та організація діяльності Верховного Суду України……………………..с.6

1. Поняття, склад та повноваження Верховного Суду України………………….с.6

2. Палати Верховного Суду України…………………………………………….с.7

ІІ. Повноваження та порядок обрання та дострокове звільнення з посади Голови Верховного Суду України………………………………………………………………с.9

1. Повноваження Голови Верховного Суду України……………………………..с.9

2. Порядок обрання Голови Верховного Суду України…………………………с.12

3. Дострокове звільнення з посади Голови Верховного Суду України………...с.15

ІІІ. Пленум Верховного Суду України………………………………………………с.19

1. Поняття та повноваження Пленуму Верховного Суду України……………..с.19

2. Підготовка і порядок проведення засідань Пленуму…………………………с.21

Висновок………………………………………………………………………………..с.25

Список використаних джерел………………………………………………………с. 26

 

Вступ

З прийняттям Конституції України у 1996 р. створено надійний фундамент для подальшого розвитку і зміцнення України як демократичної, соціальної, правової держави. Визначивши систему судових органів і головні засади їх діяльності та передбачивши створення єдиної системи судів загальної юрисдикції за принципами територіальності та спеціалізації, Основний Закон проголосив, що «найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України» (ч. 2 ст. 125).

У ст. 47 Закону від 7 лютого 2002 р. № 3018-ІІІ «Про судоустрій України» закріплено, що Верховний Суд України як найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції разом із здійсненням правосуддя забезпечує однакове застосування законодавства всіма судами.

У зв’язку з такою роллю і місцем Верховного Суду України потрібно, щоб у його арсеналі були дієві інструменти, за допомогою яких можна було б оперативно та ефективно впливати на правозастосовну діяльність судів з метою забезпечення однакового застосування ними законодавства.

Як найвищий орган у системі судів загальної юрисдикції Верховний Суд України здійснює правосуддя у цивільних і кримінальних справах, що були предметом розгляду суду першої та апеляційної інстанцій, а господарських — і касаційного. Судові рішення у цих справах набрали чинності, а тому є обов’язковими для виконання. Практика засвідчує, що місцеві, апеляційні та Вищий господарський суди України в більшості справ забезпечують правильне застосування матеріального і процесуального закону. Достатньо сказати, що в І півріччі 2004 р. вироки щодо 96,2 % засуджених в апеляційному порядку не скасовувалися та не змінювалися; у цивільних справах цей показник становить 97,8 %, у господарських — 96,5 %.

Завдання:

1. Аналізувати для порівняння різні нормативно-правові джерела;

2. Дослідити здобуті статистичні данні.

Мета:

1. Охарактеризувати поняття Верховного Суду України;

2. Дослідити роботу Верховного Суду України;

3. Визначити порядок обрання та звільнення Голови Верховного Суду України;

4. Згадати Палати Верховного Суду України;

5. Ознайомитися з Пленумом Верховного Суду України

Актуальністьроботи полягає в узагальненні знань Голови, Палат, Пленуму Верховного Суду України.

 

 

І. Поняття та організація діяльності Верховного Суду УкраїниПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.009 с.)