Підготовка і порядок проведення засідань ПленумуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка і порядок проведення засідань ПленумуПорядок денний засідання Пленуму формується на підставі подання особи, яка скликає Пленум відповідно до цього Регламенту, чи вимоги суддів Верховного Суду України, висунутої в порядку, передбаченому цим Регламентом. Порядок денний із переліком документів, що розглядатимуться, і проектами постанов Пленуму надається (розсилається) суддям, які входять до складу Пленуму. Документи щодо розгляду питань, винесених на порядок денний, за необхідності надаються (розсилаються) іншим учасникам засідання Пленуму[5, с.456].

Повідомлення суддів, які входять до складу Пленуму, та осіб, запрошених на його засідання, здійснюється апаратом Верховного Суду України не пізніше як за п'ять робочих днів до його початку. Інформація про час і місце проведення засідання Пленуму розміщується на офіційному веб-сайті Верховного Суду України. Розміщення в залі запрошених осіб та представників засобів масової інформації забезпечує служба судових розпорядників Верховного Суду України. В окремих випадках за рішенням Пленуму представники засобів масової інформації можуть не допускатися до участі в його засіданні.

Засідання Пленуму відкриває Голова Верховного Суду України. У разі відсутності Голови Верховного Суду України засідання Пленуму відкриває особа, яка виконує обов'язки Голови Верховного Суду України.

Засідання Пленуму є повноважним за умови присутності на ньому не менш як двох третин від складу Пленуму. Для встановлення кворуму та визначення кількості поданих голосів від складу Пленуму під час голосування враховується фактична кількість суддів Верховного Суду України. Реєстрація суддів, які входять до складу Пленуму, проводиться за допомогою електронних засобів. В окремих випадках реєстрація може відбуватися шляхом підняття рук. Якщо відкриття засідання Пленуму неможливе у зв'язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості його складу (двох третин), засідання переноситься на іншу дату (час).

Після відкриття засідання Пленуму головуючий повідомляє про участь у роботі Пленуму осіб, запрошених на засідання, про присутність представників засобів масової інформації, а також оголошує питання, які включено до порядку денного.

Порядок денний засідання Пленуму затверджується шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду України, присутніх на засіданні Пленуму. При цьому до порядку денного може бути включено й інші питання, не зазначені в ньому, за умови, що їх відповідним чином підготовлено.

Після затвердження порядку денного надається слово особам, визначеним для доповіді, співдоповіді. Доповідачу (співдоповідачу) можуть бути поставлені усні чи письмові запитання. Час, що буде відведено для доповіді, співдоповіді та виступу в ході дебатів, визначається шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду України, присутніх на засіданні Пленуму.

Запрошені особи за пропозицією головуючого можуть висловлювати свою думку з питань, які обговорюються (окрім питань про обрання, призначення суддів Верховного Суду України на адміністративні та інші посади і звільнення їх із цих посад).

Після доповіді, співдоповіді та висловлення запрошеними особами своїх думок учасникам засідання надається слово для виступів з метою обговорення доповіді, співдоповіді. Головуючий веде засідання неупереджено, створюючи суддям та іншим особам рівні можливості для обговорення питань порядку денного, не обмежуючи їх у можливості ставити і знімати запитання та не коментуючи їх висловлювань. Обговорення може бути припинено лише за пропозицією суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду України, присутніх на засіданні Пленуму.

Після обговорення питання, яке розглядається, головуючий оголошує і ставить на голосування проект постанови Пленуму в цілому чи окремо кожен його пункт. Постанова чи її пункт вважається прийнятим, якщо за неї (нього) подано більшість голосів суддів, присутніх на засіданні Пленуму. При рівності голосів "за" і "проти" постанова Пленуму вважається неприйнятою. У разі необхідності доопрацювання постанови чи деяких її положень вона може бути прийнята в першому читанні. У цьому випадку може бути створено робочу групу для доопрацювання постанови, після чого визначається дата наступного розгляду постанови і дата, до якої учасники Пленуму можуть подати зауваження та пропозиції. До другого й наступних читань виготовляється таблиця, у якій наводяться текст проекту постанови, подані на нього зауваження і пропозиції, рішення робочої групи та остаточна редакція проекту.

Ведення протоколу, в якому письмово фіксується перебіг засідання Пленуму, та фіксування засідання технічними засобами покладається на апарат Верховного Суду України.

Протокол засідання Пленуму підписує головуючий на засіданні та секретар Пленуму (у разі відсутності секретаря Пленуму - суддя, якого Пленум визначив за секретаря Пленуму шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду України, присутніх на засіданні Пленуму).

Засідання Пленуму проводиться державною мовою. У разі коли запрошена на засідання особа не володіє державною мовою, вона має право виступати рідною або іншою мовою, якою володіє, та користуватися послугами перекладача. Про свій намір висловлюватись іншою мовою, користуватися послугами перекладача особа повинна завчасно повідомити секретаря Пленуму. Організація перекладу виступу покладається на апарат Верховного Суду України.

Судді та інші учасники засідання виступають, дають пояснення, ставлять запитання та відповідають на них лише після надання їм слова головуючим.

Обов'язок щодо сприяння додержанню в залі встановленого порядку покладається на працівника служби судових розпорядників, який виконує розпорядження головуючого на засіданні Пленуму та секретаря Пленуму.

Пленум приймає з розглянутих питань постанови. Прийняту остаточно постанову в термін до десяти днів опрацьовує робоча група з урахуванням зауважень редакційного характеру. Постанову візує суддя-доповідач, начальник правового управління, керівник підрозділу редагування та коректури документів. Після візування постанова передається на підпис секретарю Пленуму (судді, якого Пленум визначив за секретаря Пленуму) та головуючому на засіданні Пленуму.

Копія постанови Пленуму не пізніше як за три дні з дня підписання цієї постанови надсилається заінтересованим установам та особам.

Друкований та електронний тексти постанови Пленуму негайно передаються до управління забезпечення взаємодії із засобами масової інформації та видавничої діяльності Верховного Суду України для оприлюднення в журналі "Вісник Верховного Суду України" та на веб-сайті Верховного Суду України[10, с.148].

 

 

Висновок

Судова система України – це сукупність усіх існуючих та функціонуючих судів в Україні, які мають повноваження здійснювати судову владу.

Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.

Місцевий суд є основною ланкою в системі судів загальної юрисдикції. Суди саме цього рівня розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи, за винятком тих, які віднесено законодавством до компетенції інших судів. Засади організації та діяльності місцевих судів закріплено в Конституції, Законах України «Про судоустрій України», «Про статус суддів» і деяких інших нормативних актах. Суд цього рівня утворюють у районі, місті та районах міста.

До складу місцевого суду входять: судді місцевого суду, голова та заступник голови суду. В місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.

За своїми повноваженнями місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду визначено Конституцією України (статті 126 і 128) та Законом України «Про статус суддів» (ст. 9).

 

Список використаних джерел

Нормативні джерела

1. Конституція України // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. ЗУ «Про судоустрій України» від 07.02.2002 р. // Офіц. вісн. України від 22.03.2002 р. – № 10.

3. ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010р. № 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379

4. ЗУ «Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України» від 18.03.2004 р., № 1625-ІV // Там же. – 2004. – № 25. – Ст. 354.

Навчальні посібники:

5. Організація судових та правоохоронних органів. Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/ І.Є Марочкін, В.В.Афанасьєв, В.С.Бабкова та ін., За ред. І.Є Марочкіна, Н.В.Сібільової, О.М.Толочка. – Харків: Право, 2013. 575с.

6. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб./ В.С. Ковальський, В.Т.Білоус, С.Е.Демський та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2014. 345с.

7. Гель А.П. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. /А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова. – Київ.: МАУП, 2012. – 272с..

8. Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. Навчальний посібник. – К.: ”Центр навчальної літератури”, 2009. – 304с.

9. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Посібник для
студентів спец. "Правознавство". - Бородянка, 2015. -176 с.

10. Гель А.П., Семаков Г.С, Кондракова С.П. «Судові та правоохоронні органи України» Київ МАУП 2007. 269с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.006 с.)