Перелічіть джерела правого регулювання транспортних зобов’язань.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелічіть джерела правого регулювання транспортних зобов’язань.Варіант 6

1. Дайте визначення понять:договір перевезення вантажу, договір управління майном, страхова сума, розрахункові відносини.

2. Розв’яжіть задачу:

Виконуючий банк відмовив у платежі за акредитивом бенефіціару, який пред'явив неналежним чином оформлені документи про надання послуг. Бенефіціар звернувся з вимогою про оплату до банку-емітента. Не отримавши відповіді, бенефіціар надіслав платіжну вимогу-доручення в обслуговуючий банк платника для списання з поточного рахунку останнього суми коштів, передбаченої основним договором як ціна послуг. Платіжна вимога-доручення повернулась бенефіціару без виконання. Тоді бенефіціар подав позов із солідарними вимогами до платника та банку-емітента про стягнення грошових коштів.

Чи підлягає позов задоволенню? Чому? Як слід діяти учасникам даних акредитивних правовідносин для забезпечення своїх прав та законних інтересів?

3. Оберіть правильні відповіді:

1. Предметом договору перевезення є:

а) здійснення певних дій;

б) здійснення певної діяльності;

в) укладення договору, завантаження та вивантаження ванта­жу, виконання митних правил;

г) діяльність з переміщення вантажу або пасажира та багажу в пункт призначення.

2. Якщо в договорі доручення не визначено розміру плати пові­реному або порядок її виплати, розмір винагороди визначається за ціною, яка:

а) встановлюється довірителем;

б) встановлюється договором між повіреним і довірителем;

в) звичайно сплачується за такі послуги;

г) встановлюється повіреним.

3. Договір банківського вкладу укладається у формі:

а) усній;

б) простій письмовій;

в) письмовій нотаріально посвідченій;

г) будь-якій.

Назвіть та дайте визначте істотних умов договору страхування.

Варіант 7

1.Дайте визначення понять:пряме змішане сполучення, довірче управління майном, страховий платіж, готівкова форма розрахунків.

2.Розвяжіть задачу:

Виконуючий банк за покритим акредитивом виплатив бенефіціару проти пред'явлених останнім документів про відванта­ження товару грошові кошти в повній сумі, передбаченій умовами акредитиву. Банк-емітент, одержавши прийняті виконуючим банком документи, встановив відсутність у цьому пакеті документу, що підтверджує страхування вантажу. Договір страхування вантажу був зазначений в акредитиві серед переліку необхідних документів.

Як у такій ситуацій мають діяти банк-емітент, виконуючий банк, платник та одержувач грошових коштів для забезпечення своїх прав та законних інтересів, а також для виконання відповідних обов'язків?

Як зміниться вирішення цієї задачі за умов, якщо обов'язок страхування вантажу був передбачений основним договором купівлі-продажу, оплата за яким здійснювалась у формі акредитиву, але пред'явлення договору страхування в умовах акредитиву не передбачалось?

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Сторонами договору чартеру є:

а) фрахтувальник і фрахтівник;

б) відправник і перевізник;

в) фрахтівник і перевізник;

г) відправник і фрахтувальник.

2. Повірений може відступати від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси довірителя і повірений не одержав від нього від­повіді на свій запит у строк:

а) розумний;

б) трьохденний;

в) п'ятиденний;

г) семиденний.

3. Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми підтверджено:

а) розпискою;

б) позиковим зобов'язанням;

в) ощадною книжкою або ощадним (депозитним) сертифіка­том;

г) акцією.

Назвіть обов’язки страховика.

Варіант 8

1.Дайте визначення понять: пряме сполучення, довірча власність, страховий внесок, платіжне доручення.

2.Розв’яжіть задачу:

Від'їжджаючи у відрядження на 2 дні, батьки малолітнього Б. (13 років) попросили сусідку, гр-ку Іванову, доглядати за Б. та надавати йому в разі необхідності допомогу. В перший день, залишившись один дома, Б. почав пускати з балкону паперові літачки, підпалюючи їм хвости. Один з літачків попав на балкон гр-на Сидорова. Почалася пожежа, внаслідок якої Сидорову було заподіяно майнову шкоду в розмірі 10 000 грн.

Сидоров звернувся до батьків Б. з вимогою про відшкодування шкоди. Але останні заявили, що шкоду повинна відшкодувати сусідка Іванова, яка повинна була доглядати за Б. під час їх відрядження.

Хто має рацію в даному спорі?

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Якщо перевізник за договором перевезення вантажу надав від­правнику під завантаження транспортний засіб, який є непридатним для перевезення цього вантажу, то відправник вантажу має право:

а) вимагати надати інші транспортні засоби, та відшкодування збитків;

б) вимагати сплати неустойки;

в) відмовитися від наданого транспортного засобу

г) здійснити будь-яку дію, зазначену в п. а) - в).

2. Довіритель за договором доручення зобов'язаний:

а) видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій;

б) забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення;

в) відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення;

г) вчинити всі дії, зазначені в п. а) - в).

3. При відсутності в договорі банківського вкладу умови про розмір процентів, їх розмір визначається:

а) у розмірі облікової ставки Національного банку України;

б) за згодою сторін;

в) банком;

г) вкладником.

Назвіть обов’язки страхувальника.

Варіант 9

1.Дайте визначення понять:товарно-транспортна накладна, пряме посередництво, страховий тариф, вексель.

2.Розв’яжіть задачу:

Підприємець Казаков, який займається оптовою реалізацією жіночого взуття іноземного виробництва, взяв кредит у комерцій­ному банку «Кредит Плюс» під уступку йому свого права вимоги на одержання грошей від підприємця Волкова, що займається роздрібним продажем взуття. Право грошової вимоги комерційного банку до Волкова виникне через один місяць, у момент передачі останньому Казаковим взуття.

Після одержання взуття від Казакова Волков сплатив комерцій­ному банку «Кредит Плюс» грошову вимогу. При цьому виявилося, що сплачена ним сума перевищила суму боргу Казакова банку «Кредит Плюс», забезпеченого уступкою вимоги. У процесі продажу з'ясувалося, що взуття, отримане Волковим від Казакова, має невеликі дефекти. У зв'язку з цим ціну на нього довелося знизити. Волков поніс збитки і звернувся до комерційного банку «Кредит Плюс» з вимогою повернення суми, що перевищує суму боргу, забезпечену уступкою вимоги.

Чи правомірна вимога Волкова до комерційного банку «Кредит Плюс»? Коли перейшло до комерційного банку «Кредит Плюс» право на уступку майбутньої грошової вимоги? Вирішіть справу.

 

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Строк позовної давності до вимог, що випливають із договору перевезення вантажу складає:

а) три місяці;

б) шість місяців;

в)один рік;

г) три роки.

2. Якщо повірений діє як підприємець, сторона, яка відмовля­ється від договору, має повідомити другу сторону про відмову від договору, якщо триваліший строк не встановлений договором, не пізніше як за:

а) 15 днів:

б) один місяць;

в) два місяці;

г) три місяці.

3. Договір банківського рахунка є договором:

а) консенсуальним, взаємним, відплатним;

б) консенсуальним, одностороннім, відплатним;

в) реальним, взаємним, відплатним;

г) реальним, одностороннім, відплатним.

Назвіть види кредитів.

Варіант 10

1.Дайте визначення понять:коносамент, непряме посередництво, страхова виплата, акредитив.

2.Розв’яжіть задачу:

Підприємець Дмитрук, з метою погашення заборгованості за кредитним договором перед комерційним банком «Енергія», продав останньому грошову вимогу до підприємця Климова, термін платежу якої вже настав. Банк запропонував Климову погасити грошову вимогу. Щоб її сплатити, Климов був змушений терміново продати за зниженою ціною товар, отриманий від Дмитрука. Після цього Климов пред'явив вимогу до Дмитрука про відшкодування збитків, викликаних порушенням останнім договору, укладеного між ними при здійсненні угоди по купівлі-продажу товару, про заборону уступки вимоги.

Чи правомірна вимога Климова до Дмитрука? Чи буде дійсною уступка комерційному банку «Енергія» грошової вимоги, якщо між Дмитруком і Климовим існує угода про її заборону? Вирішіть справу.

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Предметом договору транспортного експедирування є:

а) здійснення фінансової діяльності;

б) здійснення будь-якої діяльності;

в) дії юридичного та фактичного характеру;

г) послуги, пов'язані з перевезенням вантажу.

2. Чи має право комітент до припинення договору комісії всту­пати у безпосередні відносини з субкомісіонером?

а) має право, в силу закону;

б) не має права без згоди комісіонера;

в) має право в будь-яких випадках;

г) має право, якщо його дії принесли збитки.

3. У разі необґрунтованого ухилення банку від укладення дого­вору банківського рахунка клієнт має право звернутися до суду з вимогою про:

а)відшкодування моральної шкоди;

б)сплату штрафу;

в)відшкодування збитків, завданих ухиленням;

г)спонукання до договору або відшкодування збитків.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.201.220 (0.009 с.)