Територіальні особливості здійснення функцій місцевого самоврядування. Функції територіальних громад сіл і селищ. Функції територіальних громад містМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Територіальні особливості здійснення функцій місцевого самоврядування. Функції територіальних громад сіл і селищ. Функції територіальних громад містФункції територіальних громад — це основні напрями та види муніципальної діяльності цих спільнот щодо реалізації права гро­мадян на участь в місцевому самоврядуванні, які виражають волю й

інтереси місцевих жителів та забезпечують здійснення ними взаємо­відносин з державою, її органами, органами місцевого самоврядуван­ня в межах Конституції і законів України40. Функції територіальних громад зумовлені природою локальної демократії, її принципами, ці­лями і завданнями, реалізувати які прагне місцеве самоврядування.

Центральним питанням у дослідженні функцій територіальних громад є питання про їх класифікацію (поділ, групування, система­тизацію). Однак успішне ви рішення цього питання можливе лише за умови виявлення будь-яких об'єктивних критеріїв, які служити­муть відправним пунктом класифікації. Такими критеріями є визна­ння об'єктивного характеру комплексу завдань, одо постають перед місцевим самоврядуванням. Класифікація функцій територіальних громад пов'язана з предметною характеристикою їхньої діяльності, тобто з тим, на які групи суспільних відносин вона впливає.

Діапазон функцій, які здійснюються територіальними громадами, дуже широкий. Систему їхніх функцій, як і інших суб'єктів місцевого самоврядування, складають функції, аналогічні державним, зокрема об'єктним (політичним, економічним, соціальним, культурним, еко­логічним — з числа внутрішніх та зовнішніх функцій), а також влас­тиві виключно або переважно суб'єктам місцевого самоврядування (територіальним громадам, їхнім представницьким органам)41.

На думку О. Батанова, функції територіальних громад можна ди­ференціювати за такими критеріями:

— за об'єктами, тобто цілями і завданнями муніципальної демо­кратії; предметами відання, тобто певними галузями місцевого життя, що породжують питання місцевого значення. Такими сферами є політична, економічна, соціально-культурна, сфе­ра захисту навколишнього природного середовища. Відповід­но до цих галузей місцевого життя слід розрізняти об'єктні функції територіальних громад — політичні, економічні, со­ціальні, культурні та екологічні;

— відповідно до статусу адміністративно-територіальних оди­ниць, в межах яких функціонують територіальні громади (функції територіальних громад села і селища; функції тери­торіальних громад міст (районного підпорядкування) і тери­торіальних громад районів у містах (де вони утворюються); функції територіальних громад міст обласного підпорядку­вання, міст Києва і Севастополя);

— за засобами і методами діяльності територіальних громад43.

 

З точки зору, деяких учених, зокрема М. Баймуратова та О. Ба-танова, важливе значення має відігравати класифікація функцій територіальних громад відповідно до статусу адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких здійснюють місцеве самовря­дування певні локальні колективи50.

Відповідно до цього можна виділити функції територіальних громад сіл і селищ, територіальних громад міст (районного підпоряд­кування) і територіальних громад районів у містах (де вони утворю­ються) та територіальних громад міст обласного підпорядкування, міст Києва та Севастополя. Такий поділ та групування функцій те­риторіальних громад майже не має свого відображення у спеціаль­ній літературі. Складність проблеми класифікації за даними крите­ріями в тому, що комплекс функцій, які виконують "різнорівневі" територіальні громади, за своєю природою не відрізняється, вони спрямовані на вирішення однакових питань — питань місцевого зна­чення. Тобто за своєю сутністю, об'єктами управлінського впливу вони тотожні. Однак, на думку авторів, чітке розмежування функ­цій територіальних громад, згідно з поділом території України на адміністративно-територіальні одиниці, відповідно до якого будуєть­ся система державних органів і система місцевого самоврядування, стане на перешкоді втручання місцевих органів державної виконавчої влади та органів територіальних громад, які функціонують на вищих "поверхах" адміністративно-територіального устрою, у справи тери торіальної громади, яка працює на нижчому рівні адміністративно-територіального поділу, сприятиме цивілізованому співробітництву територіальних громад з іншими суб'єктами місцевої влади відповід­но до принципів місцевого самоврядування.

В аспекті становлення і реалізації функцій територіальної гро­мади становить інтерес характер її взаємовідносин з іншими інсти­тутами місцевого самоврядування. Найбільше значимими тут є від­носини з органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади. Зміст зв'язків "територіальна громада — місцева рада" і "територіальна громада — місцева державна адміністрація" складають відносини, пов'язані:

а) з формуванням громадами місцевих представницьких уста­
нов;

б) зі здійсненням населенням за місцем проживання управління
державними і громадськими справами у повсякденній діяль­
ності місцевих рад і державних адміністрацій. Особливість
таких відносин полягає в тому, що територіальні колективи
виступають управляючими суб'єктами не безпосередньо, а
опосередковано — через інститути державної влади і управ­
ління, а також місцевого самоврядування;

в) зі здійсненням територіальними громадами функцій контро­
лю за місцевими органами управління і місцевого самовряду­
вання. У цій групі переважають форми безпосередніх зв'язків
жителів з органами місцевого самоврядування. У межах цієї
групи реалізуються відносини, пов'язані з проведенням зві­
тів депутатів місцевих рад, дострокового припинення їхніх
повноважень тощо. Здійснення контролю територіальною
громадою за місцевими органами управління, які є агентами
центральної влади, здійснюється опосередковано через місце­
ві ради.

У системі цих зв'язків формуються і реалізуються контрольна і фінансово-бюджетна функції територіальної громади. Контрольна функція виявляється, наприклад, у здійсненні загального контролю за діяльністю представницьких органів місцевого самоврядування, сформованих самою територіальною громадою (ч. 1 ст. 141 Консти­туції України). Стаття 142 Конституції визначає принципові засади формування і структуру фінансової основи місцевого самоврядування в Україні. Це зумовлено насамперед тим, що ефективне функціонуван ня системи місцевого самоврядування залежить від наявності у воло­дінні та вільному розпорядженні територіальних громад фінансових та інших ресурсів, необхідних для виконання покладених на них завдань. Складовою матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування є прибутки місцевих бюджетів та інші кошти, якими можуть розпо­ряджатися органи, обрані територіальними громадами. Самостійність місцевих бюджетів забезпечується наявністю власних прибуткових джерел і правом визначення напрямів їх використання. Іншим орга­нам і організаціям заборонено втручатися в складання, затвердження та виконання місцевого бюджету. Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах кошти бюджетів для виконання спільних проектів або спільного фінансування (утриман­ня) комунальних підприємств, організацій та установ, утворювати для цього відповідні органи і служби. Також територіальні громади вста­новлюють місцеві податки і збори відповідно до законодавства.

Матеріально-технічна функція територіальних громад полягає в управлінні об'єктами комунальної власності, піклуванні про під­тримку систем, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів (водопостачання, пожежна безпека, каналізація, транспортне сполу­чення). Територіальні громади мають право володіти, користувати­ся і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що їм належить. Вони можуть передавати об'єкти комунальної власності в тимчасове або постійне користування, здавати в оренду, продава­ти згідно із законами про приватизацію, а також перерозподіляти на конкурсній основі між власними підприємствами, організаціями та установами01. Своє соціальне призначення місцеве самоврядування може оправдати, лише ефективно управляючи комунальним майном, формуючи та раціонально використовуючи фінанси. Держава визнає за місцевим самоврядуванням право самостійно вирішувати всі ці питання. Тому територіальні громади, здійснюючи місцеве самовря­дування, беруть на себе відповідальність за ефективність управління комунальним майном та місцевими фінансовими ресурсами.

У цілому ці функції служитимуть формуванню матеріальної і фі­нансової основи місцевого самоврядування.

Велике значення має функція соціального контролю та захисту інтересів і прав місцевого самоврядування. Вона полягає в реаліза ції різних інтересів, захисті гарантованих Конституцією і законодав­ством України прав жителів — членів територіальних громад та вжи­ванні заходів щодо зміцнення громадського порядку.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.009 с.)