Юридичні факти у муніципальному праві. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Юридичні факти у муніципальному праві.Юридичними фактами є конкретні соціальні обставини, що викликають відповідно до норм права настання визначених правових наслідку, виникнення, зміну або припинення правовідносин.

Юридичні факти в муніципальному праві - ті явища реального життя, які призводять муніципальної-правову норму в рух, викликають її реалізацію у правових відносинах, перетворюють суб'єкти муніципального права в суб'єкти конкретних муніципальних правовідносин.

юридичні факти виконують свою головну функцію - забезпечують виникнення, зміну або припинення муніципальних правовідносин 1. Вони створюють перехід від загальної моделі поведінки суб'єктів до конкретного поведінки конкретних суб'єктів, який втілюється у муніципальної-правовому відношенні. У цьому і полягає їх основне завдання. Юридичні факти в муніципальному праві виконують і додаткові функції. Вони виступають гарантією законності, що дозволяє не допустити свавілля зобов'язаних осіб при здійсненні конкретних муніципальної-правових відносин. Також однією з функції юридичних фактів у муніципальному праві є інформаційна функція, що забезпечує попередній вплив муніципальної-правових норм на суспільні відносини в галузі місцевого самоврядування.


Таким чином, юридичні факти виступають активним, дієвим елементом механізму муніципальної-правового регулювання місцевого самоврядування. Їх закріплення в законодавстві використовується як один із засобів впливу на поведінку суб'єктів муніципальної-правових відносин.

 

Місце муніципального права як галузі права в правовій системі України.

Муніципальне право — це система норм,які регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування та інші тісно пов'язані з ними суспільні відносини. Тому можна стверджувати, що муніципальне право стосується, насамперед, безпосередньої і представницької місцевої (локальної) влади, а отже, воно належить до групи публічних галузей права. Звідси муніципальне право найбільш тісно пов'язане з конституційним,адміністративним, фінансовим та іншими галузями. Загалом, конституційне право є найбільш важливим підґрунтям для створення і функціонування муніципального права.

На підставі муніципально-правових норм і принципів виникають муніципально-правові відносини, під якими розуміють відносини між двома і більше суб'єктами, які наділяються взаємними правами й обов'язками щодо здійснення муніципальної влади. Важливо також підкреслити, що муніципальне право розглядається не тільки як галузь права та законодавства, а й як юридична наука та навчальна дисциплін.


Поняття муніципального права, його місце і роль у системі національного права України Джерела муніципального права— це правові акти, які спрямовані на врегулювання та охорону місцевого самоврядування. До них належать:

• Конституція України (пріоритетне джерело);

• Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 p., «Про столицю України —місто-герой Київ» від 15 січня 1999 р. тощо;

• нормативно-правові акти суб'єктів системи місцевого самоврядування (акти місцевих референдумів, статути,регламенти відповідних рад);

• міжнародно-правові акти в галузі місцевого самоврядування, наприклад Європейська хартія місцевого самоврядування, прийнята Радою Європи 15 жовтня 1985 р.;

• нормативно-правові договори за участю суб'єктів системи місцевого самоврядування. Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. Будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних,релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними чи іншими ознаками забороняються. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи й обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету. У містах з районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права власності. Місцевий референдум є формою прийняття територіальною громадою рішень із питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України та іншими законами до відання місцевого самоврядування. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання,віднесені законом до відання органів державної влади.

Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми. Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об'єднуватися в асоціації та інші форми добровільних об'єднань, які підлягають реєстрації відповідно до законодавства в органах Міністерства юстиції України.Органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть входити до відповідних міжнародних асоціацій, інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування. Асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися повноваження органів місцевого самоврядування. 2. У галузі бюджету, фінансів і цін — складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів; встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами й організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами й організаціями, що не належать до комунальної власності тощо. 3. Щодо управління комунальною власністю встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ і організацій комунальної власності відповідних територіальних громад; заслуховування звітів про роботу керівників підприємств,установ і організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, тощо. ВИСНОВКИ На підставі вищевикладеного можна визначити місце і роль муніципального права у системі національного права України. Необхідною властивістю будь-якої галузі права є його цілісність.Система права – це його внутрішня будова, організація норм муніципального права відповідно до їх ієрархії. Норми муніципального права не розсипаються на безліч автономних елементів, не дивлячись на те, що вони регулюють деколи досить далеко відстаючі один від одного правовідносини. Це пов'язано з тим, що їх об'єднують загальні: предмет, метод, функції, цілі. Муніципальне право – це не аморфна маса правових розпоряджень, а єдина система муніципальних норм.Муніципальне право внутрішньо організоване, норми муніципального права взаємозв'язані і взаємозалежними.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 178; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.006 с.)