Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виконавчі органи сільських, селищних, міських радВідповідно до ст. 140, 141 Конституції України, ст. 11 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі — Закон), до виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад належать їхні виконавчі комітети, відділи, управління та інші виконавчі органи, які створюються цими радами.

Згідно з Конституцією та Законом, районні й обласні ради виконав­чих органів не мають, а створюють лише власний виконавчий апарат.

Відповідно до Закону, виконавчі органи рад мають всі ознаки са­мостійно структурованих органів місцевого самоврядування. Вони є юридичними особами, наділені виконавчо-розпорядчими функціями і повноваженнями, від свого імені видають нормативно-правові акти, які є обов'язковими для виконання на території відповідної ради, а також є відповідальні та підзвітні перед відповідною радою. Виконавчі органи рад не можуть самостійно здійснювати державно-владні повноваження, оскільки не належать до органів виконавчої влади. Водночас, відповідно до Конституції і Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", вони здійснюють надані Законом (делеговані) повноваження органів вико­навчої влади. З цих питань, відповідно до ст. 143 Конституції і ст. 11 За­кону, вони підконтрольні відповідним органам виконавчої влади1.

В організації роботи органів місцевого самоврядування щодо ре­алізації своїх повноважень важлива роль належить виконавчим орга­нам сільських, селищних, міських рад.

Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної в міс­ті (у разі її створення) ради є виконавчий комітет, який створюється відповідною радою на строк її повноважень. Після їх закінчення він здійснює свої повноваження до сформування нового складу.

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним їй, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої ради — та­кож підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Основні функції виконавчого комітету ради:

1) попередній розгляд проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проектів рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

2) координація діяльності відділів, управлінь та інших вико­навчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіаль­ної громади, заслуховування звітів про роботу їх керівників;

3) правої змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їхніх посадових осіб (п. 2 ст. 52 Закону).

Функції виконавчих комітетів, які спрямовані на забезпечення діяльності відповідних рад, в юридичній літературі називають прези діяльними (за аналогією з функціями, які раніше виконувала Прези­дія Верховної Ради республіки)2.

Виконавчий комітет ради створюється у складі відповідно сіль­ського, селищного, міського голови, районної в місті ради — голови відповідної ради, заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управ­лінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

У сільських радах, які представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не створю­ватися. У такому разі його функції (крім розпорядження земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповід­ною радою, а персональний склад затверджується радою за пропози­цією сільського, селищного, міського голови, районної в місті ради — за пропозицією голови відповідної ради.

До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входить також за посадою секретар відповідної ради.

Депутати, крім секретаря ради, не можуть входити до складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті ради.

Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради відповідно сільський, селищний, міський голова, районної в місті ради — голова відповідної ради. Функції секретаря за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради.

Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засі­дань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службо­вих обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцево­го бюджету.

На членів виконавчого комітету відповідної ради, які працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження

сумісності їхньої діяльності з іншою роботою (діяльністю), встанов-лені ч. 4 ст. 12 Закону для сільського, селищного, міського голови, тобто вони не можуть бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаробо-чий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради може розглядати і вирішувати всі питання, віднесені законом до відання виконавчих органів ради (ст. 52 Закону).

Повноваження, надані виконавчим органам сільських, селищних, міських рад Законом, слід класифікувати за такими сферами (галу­зями):

1) соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

2) бюджету, фінансів і цін;

3) управління комунальною власністю;

4) житлово-комунального господарства, побутового, торгі-вельного обслуговування, громадського харчування, тран­спорту і зв'язку;

5) будівництва;

6) освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту;

7) регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища;

8) соціального захисту населення;

9) зовнішньоекономічної діяльності;

 

10) оборонної роботи;

11) вирішення питань адміністративно-територіального устрою;

12) забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

13) відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України і присвоєння почесних звань України.

Суттєвою особливістю комплексу повноважень виконавчих ор­ганів сільських, селищних, міських рад є те, що вони поділяються на власні (самоврядні) (віднесені законом до їх повного відання) та делеговані повноваження (окремі повноваження, надані їм згідно із законом органами місцевого самоврядування або органами місцевої державної виконавчої влади).

Організація роботи виконавчого комітету сільської, се­лищної, міської, районної в місті ради. Основною формою робо­ти виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її створенні) ради як колегіального органу є засідання. Вони скликаються відповідно сільським, селищним, міським голо­вою (головою районної в місті ради), а у разі його відсутності чи не­можливості здійснення ним цієї функції — заступником сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих орга­нів ради (районної в місті ради — заступником голови ради) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання є пра­вомочним; якщо у ньому бере участь більше половини загального складу виконавчого комітету.

Основним документом, який визначає організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету ради, є регламент виконко­му, що затверджується з метою забезпечення здійснення виконавчим комітетом покладених на нього повноважень та упорядкування до­кументування управлінської діяльності.

Складання, затвердження та виконання планів роботи ви­конкому. Виконком та його структурні підрозділи здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених планів роботи. Він проводить свою роботу згідно з планом, складеним на квартал. План роботи виконкому складається відділом організаційного та кадрового за­безпечення відповідно до плану роботи міської ради на основі реко­мендацій органів державної влади, депутатів міськради і пропозицій виконавчих органів міськради, структурних підрозділів виконкому.

Пропозиції до плану роботи, погоджені з відповідними за­ступниками міського голови, подаються керівниками структурних

підрозділів до відділу організаційного та кадрового забезпечення не пізніше ніж за 20 днів до початку наступного кварталу. Відділ орга­нізаційного та кадрового забезпечення виконкому на основі поданих пропозицій і за погодженням з керуючим справами складає проект плану роботи, проект рішення про його затвердження, який керую­чий справами виконкому вносить на засідання виконкому не пізніше ніж за 10 днів до початку кварталу.

План роботи виконком}' затверджується рішенням виконкому.

При розгляді проекту плану роботи виконкому міської ради на наступний квартал керуючий справами інформує міського голову про виконання плану роботи за попередній квартал.

Структурні підрозділи планують спою роботу на квартал. Плани роботи функціональних структурних підрозділів підписуються їхні­ми керівниками та затверджуються заступниками міського голови, керуючим справами виконкому відповідно до розподілу обов'язків між ними. Плани роботи райадміністрацій виконкому підписуються керуючими справами цих територіальних структурних підрозділів виконкому, погоджуються з відповідним заступником міського голо­ви, керуючим справами виконкому та затверджуються відповідними головами райадміністрацій.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 850; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.52.167 (0.005 с.)