Органи державної виконавчої влади України. Кабінет Міністрів. Центральні та місцеві органи виконавчої влади 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Органи державної виконавчої влади України. Кабінет Міністрів. Центральні та місцеві органи виконавчої влади 

До системи органів виконавчої влади в Україні належать Кабінет Міні­стрів України, центральні органи виконавчої влади, а також місцеві держав­ні адміністрації.

Відповідно до Конституції України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Він відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах, передбачених Конституцією України.

До складу Кабінету Міністрів України входять: Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри.

Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліїції депутатських фракцій у Верховній Раді України. Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою; України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.


Кабінет Міністрів України забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики дер­жави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України, а також вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадя­нина.

Кабінет Міністрів України розробляє і здійснює загальнодержавні про­грами економічного, науково технічного , соціального і культурного розвитку України. Він розробляє проект закону про Державний бюджет України і за­безпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт щодо його виконання.

Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств та інших органів виконавчої влади. До його повноважень віднесено утворення, реорганізацію та ліквідацію відповідно до закону міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, а також призначення на посади та звільнення з посад за поданням Прем'єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до його складу. .

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.


Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та ін­ших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, установленому законом.

Кабінет Міністрів України складає свої повноваження перед новообраною Верховною Радою України. Унаслідок відставки Прем'єр-міністра України або висловлення Верховною Радою України недовіри Кабінету Міністрів України він заявляє про свою відставку.

Центральними органами виконавчої влади в Україні є міністерства, дер­жавні комітети, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним стату­сом, інші центральні органи та установи.

Міністерство є головним органом у системі центральних органів виконав­чої влади. Воно забезпечує реалізацію державної політики у визначеній сфе­рі діяльності (освіта і наука, охорона здоров'я, промисловість, транспорт, сільське господарство, внутрішні справи, оборона тощо). Керівництво мі­ністерством здійснює міністр. Міністр як член Кабінету Міністрів України відповідає за розробку і впровадження Програми Кабінету Міністрів Укра­їни з відповідних питань, реалізацію державної політики у визначеній сфе­рі державного управління. Він здійснює управління в цій сфері, спрямовує і координує діяльність інших органів виконавчої влади з питань, віднесених до його відання.

Основною правовою формою діяльності міністерств є накази, розпорядження, інструкції, положення, вказівки міністра.

Державний комітет (державна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Прем'єр-міністр України або один із віце-прем'єр-міністрів або міністрів. Державний комітет (державна служба) вносить пропозиції щодо формування державної політики відповід­ним членам Кабінету Міністрів України та забезпечує її реалізацію у визна­ченій сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання. До цих органів виконавчої влади слід віднести Державний комітет України з нагляду за охороною праці, Державний комітет із природних ре­сурсів України, Державний комітет України по земельних ресурсах тощо.

Державний комітет (державну службу) очолює голова. Голови державних комітетів видають постанови, розпорядження, інструкції та інші акти.

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має визна­чені Конституцією та законодавством України особливі завдання та повнова­ження, щодо нього може встановлюватися спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначен­ня і звільнення керівників та вирішення інших питань. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом очолює голова. До центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом належать Пенсійний фонд України, Державна служба охорони України, Служба безпеки України, Фонд державного майна України та інші.

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві і Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови державних адміністрацій, які призначаються на посаду і звільняються з посади Пре­зидентом України за поданням Кабінету Міністрів України. При здійсненні своїх повноважень вони відповідальні перед Президентом України і Кабіне­том Міністрів України та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві державні адміністрації також підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними обласними або район­ними радами.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Консти­туції України та законам України, іншим актам законодавства України, мо­жуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

У взаємовідносинах місцевих державних адміністрацій з відповідними ра­дами важливим є те, що обласна або районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Прези­дент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові районної або обласної державної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про від­ставку голови місцевої державної адміністрації.

Найважливішими функціями і повноваженнями місцевих державних адміністрацій є забезпечення: виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів ви­конавчої влади; законності і правопорядку; дотримання прав і свобод грома­дян; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного і культурного розвитку, програм охорони довкілля та інших програм; під­готовки та виконання відповідних обласних і районних бюджетів, звітів про виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодії з органами місцевого самоврядування; реалізації інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Керівники місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, науково; та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 350; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.26.60 (0.006 с.)