РУХ ГОСПОДАРЧИХ ПОЇЗДІВ, СПЕЦІАЛЬНОГО САМОХІДНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЯХ ТА СПОРУДАХМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РУХ ГОСПОДАРЧИХ ПОЇЗДІВ, СПЕЦІАЛЬНОГО САМОХІДНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЯХ ТА СПОРУДАХ13.1 “Ремонт залізничних колій, споруд та пристроїв має проводитись із забезпеченням безпеки руху й охорони праці, як правило, без порушення графіка руху поїздів.

Для виконання великих за обсягом ремонтних та будівельних робіт у графіку руху поїздів мають передбачатися вікна і враховуватися обмеження швидкості, зумовлені цими роботами.

Для виконання робіт з поточного утримання колії, штучних споруд, контактної мережі, пристроїв СЦБ, мають надаватися передбачені в графіку руху поїздів технологічні вікна, як правило, у світлий час доби тривалістю 1-2 год., а при виконанні цих робіт комплексами машин, спеціалізованими бригадами і механізованими колонами - тривалістю 3 – 4 год., відповідно до порядку, визначеного начальником залізниці.

Ремонт колії, контактної мережі, пристроїв СЦБ та зв’язку й інших споруд та пристроїв, що виконуються у не передбачений у графіку руху поїздів період, має здійснюватися, як правило, без закриття перегону.

Якщо виконання цих робіт викликає необхідність перерви в русі, точний термін їх початку і закінчення визначається начальником дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці) разом з керівником робіт з розробкою варіантнихграфіків руху поїздів і узгоджується з начальником служби перевезень

На час виконання робіт, що спричинять перерву руху, а також для виконання яких за графіком руху передбачені вікна, керівник робіт зобов’язаний налагодити постійний зв’язок (телефонний або по радіо) з поїзним диспетчером.

На ділянках, де вікна в графіку руху поїздів передбачаються в темний час доби, керівник робіт зобов’язаний забезпечити освітлення місця виконання робіт” (з п.8.3 Правил технічної експлуатації залізниць України).

“Закриття перегону для виконання робіт на одноколійній ділянці, а на двоколійній або багатоколійній ділянці – однієї чи декількох колій проводиться за дозволом начальника дирекції залізничних перевезень (начальника залізниці) і за погодженням з начальником служби перевезень, якщо воно не викликає зміни встановлених розмірів руху з сусідніми залізницями. Якщо таке закриття викликає зміну визначених розмірів руху поїздів на сусідні залізниці, воно може бути дозволене начальником залізниці за погодженням з Головним управлінням перевезень Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Закриття перегону або колій, що викликає необхідність пропускання поїздів в обхід по інших ділянках даної залізниці або по інших залізницях, допускається тільки у виключних випадках з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України” (з п.8.8 Правил технічної експлуатації залізниць України).

На проведення ремонтних та будівельних робіт, що вимагають за своїм характером закриття перегону, головної колії перегону або станції, має бути одержаний дозвіл начальника залізниці.

Якщо вікна у графіку руху поїздів для таких робіт не передбачені, то порядок їх виконання та час закриття перегону у кожному окремому випадку узгоджується попередньо (начальником дистанції колії, сигналізації та зв’язку, електропостачання) з начальником дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці). За наявності відповідного дозволу закриття та відкриття перегону (колії) до початку робіт та після їх завершення оформлюються наказом поїзного диспетчера.

“Для технічного обслуговування і ремонту пристроїв механізації і автоматизації сортувальних гірок, колій та інших споруд і пристроїв на гірках повинні надаватися технологічні вікна тривалістю 0,7 – 1,5 год згідно з порядком, передбаченим начальником залізниці” (п. 8.4 Правил технічної експлуатації залізниць України).

13.2 У дозволі начальника дирекції залізничних перевезень (начальника залізниці) на проведення робіт має бути вказаний час, на який узгоджено закриття перегону або окремої колії, та прізвище особи, що здійснює єдине керівництво цими роботами, івідповідального за забезпечення безпеки руху. Прізвище та посаду керівника робіт поїзний диспетчер зобов’язаний повідомити черговим по станціях, що обмежують перегін.

Забороняється надання “вікна” для виконання робіт на перегоні і станції за відсутності керівника даних робіт та особи відповідальної за забезпечення безпеки руху, вказаних в дозволі начальника дирекції залізничних перевезень (начальника залізниці або його заступника) та відсутності зв’язку між поїзним диспетчером, черговим по станції та керівником робіт.

Виконання робіт на закритому перегоні декількома організаціями повинно здійснюватися під єдиним керівництвом відповідального працівника, якого призначає начальник дирекції залізничних перевезень (начальник залізниці). Відповідальний керівник координує роботу різних підрозділів таким чином, щобпісля закінчення відбудовних колійних робіт був наданий необхідний термін часу для проведення робіт з відновлення пристроїв контактної мережі і включення напруги в електротягову мережу та відновлення роботи пристроїв СЦБ.

У разі виникнення непередбачених обставин, які вимагають зміни маршрутів прямування поїздів та відміни запланованого вікна (транспортні події, ДТП на переїздах та інші нестандартні ситуації), то відміна вікна здійснюється наказом начальника дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці) не пізніше ніж за 2 години до часу початку вікна, вказаного в дозволі начальника дирекції залізничних перевезень (начальника залізниці) на його проведення з обов’язковим повідомленням керівника робіт.

Зміна часу, на який узгоджено закриття перегону або окремої колії, при необхідності, здійснюється наказом начальника дирекції залізничних перевезень після отримання інформації від керівника робіт або особи, що здійснює єдине керівництво.

13.3 “На станційних коліях забороняється проводити роботи, що вимагають огородження сигналами зупинки або зменшення швидкості без згоди чергового по станції та без попереднього запису керівником робіт у Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та зв’язку і контактної мережі. На ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, такі роботи мають виконуватися у вказаному порядку, але тільки з дозволу поїзного диспетчера. При виконанні таких робіт на контактній мережі із знятою напругою, але без порушення цілісності колії та штучних споруд, а також за виконання робіт з усунення несправностей, що виникли несподівано, запис про початок та закінчення робіт може замінятися реєстрованою в цьому Журналі телефонограмою, що передана керівником робіт черговому по станції (на ділянках з диспетчерською централізацією – поїзному диспетчеру)” (п.8.7 Правил технічної експлуатації залізниць України).

13.4 Перед закриттям перегону керівник робіт не менш ніж за три години зобов’язаний подати черговим по станції, що обмежують перегін, та поїзному диспетчеру заявку про послідовність відправлення на закритий перегін господарчих поїздів, машин та агрегатів за вказівкою для кожного поїзда та машин кілометра початкової зупинки на закритому перегоні (або головній колії) та станції, куди вони повинні повертатися після закінчення робіт, атакож часу повернення кожної машини.

13.5 Перед настанням терміну початку робіт із закриттям перегону поїзний диспетчер установлює його вільність від поїздів або вільність відповідної колії на двоколійній та багатоколійній ділянках, після чого дає черговим по станціях, що обмежують перегін або головну колію, та керівнику робіт, наказ про закриття перегону ( колії перегону) по формі, встановленій пунктом 15.10, з вказанням порядку відправлення господарчих поїздів на перегін і порядку їх повернення з перегону згідно заявки керівника робіт.

У виняткових випадках у разі відсутності на місці робіт телефонного або радіозв’язку з поїзним диспетчером наказ про фактичне закриття перегону або колії передається керівнику робіт, черговим по станції, найближчої до місця робіт (по телефону або з нарочним, який відряджається з місця робіт).

Забороняється приступати до роботи до одержання керівником робіт наказу поїзного диспетчера (письмового, по телефону або радіозв’язку) і до огородження місця виконання робіт, небезпечних для руху, установленими сигналами.

13.6 У разі виконання модернізації капітального, середнього, комплексно-оздоровчого ремонту колії та інших колійних робіт із застосуванням колійних машин формування господарчих поїздів, включаючи окремі одиниці спеціального самохідного рухомого складу (далі в розділі 13 іменуються – господарчі поїзди) на станції для відправлення на перегін, а також розстановка їх на перегоні для виконання робіт виконується за розпорядженням керівника робіт відповідно до прийнятої організації і технології їх виконання.

Відправлення господарчих поїздів, спеціального самохідного рухомого складу на перегін (або колію перегону), закритий для ремонту споруд та пристроїв, проводиться за дозволом на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі (бланк форми ДУ-64) з дотриманням вимог п. 14.3.6. Згідно із заявкою керівника робіт у дозволі вказується місце (кілометр) початкової зупинки кожного поїзда та машини на перегоні.

13.7 На закритому перегоні (колії) можуть працювати одночасно декілька господарчих поїздів, у тому числі й тих, що належать різним організаціям, але знаходяться під керівництвом одного працівника, що вказується у дозволі начальника дирекції залізничних перевезень (начальника залізниці) відповідно до п. 13.2.

Машиніст локомотива кожного господарчого поїзда повинен прямувати до місця, вказаного в дозволі на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі. Перший поїзд прямує з установленою швидкістю, наступні – не більше 20 км/год, при цьому відстань між поїздами має бути не менше 1 км.

Господарчі поїзди, що відправляються на закритий перегін з різних роздільних пунктів назустріч один одному, повинні прямувати також тільки до місця, вказаного у дозволі, де за вказівкою керівника робіт виставляється сигнал зупинки. Відстань між пунктами зупинки зустрічних поїздів має бути не менше 1 км.

Якщо ремонтні або будівельні роботи проводяться безпосередньо біля станції, коли не можна розмежувати відправлені на місце роботи господарчі поїзди відстанню в 1 км, дозволяється відправлення їх на один і той же кілометр з дотриманням таких умов:

після прибуття на місце робіт першого господарчого поїзда керівник робіт повинен огородити його з боку станції відправлення сигналами зупинки на відстані 100 м від хвоста поїзда;

наступні господарчі поїзди відправляються до місця робіт за заявкою керівника робіт із вказівкою в дозволі на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі до місця зупинки (кілометр, пікет) зі швидкістю не більшою 20 км/год.

Після зупинки подальше переміщення господарчих поїздів, на перегоні здійснюється за вказівкою керівника робіт.

13.8 Якщо роботи проводяться на перегоні, обладнаному автоблокуванням, то за узгодженням з поїзним диспетчером дозволяється відправляти господарчі поїзди, спеціальний самохідний рухомий склад до місця робіт за сигналами автоблокування, не очікуючи закриття перегону.

Машиністу кожного поїзда видається попередження про зупинку на перегоні у місці, вказаному у заявці керівника робіт.

Дозвіл на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі (бланк форми ДУ-64) при відправленні таких поїздів на перегін, що підлягає закриттю, вручається керівнику робіт або уповноваженому ним працівнику, який передає його машиністу локомотива після зупинки поїзда на перегоні в обумовленому місці та одержання наказу поїзного диспетчера про закриття перегону. Перегін або відповідна колія перегону закривається для ремонтних робіт за наказом поїзного диспетчера після звільнення від поїздів, відправлених попереду господарчих поїздів, спеціального самохідного рухомого складу.

13.9 На великих за часом ходу перегонах зі сприятливим планом та профілем колії, не обладнаних автоматичним блокуванням, за вказівкою поїзного диспетчера дозволяється відправляти господарчі поїзди до місця роботи, не очікуючи закриття перегону, услід за раніше відправленим вантажним поїздом, але не менше ніж через 5 хвилин після його відправлення. Перелік таких перегонів визначається начальником залізниці. Дозвіл передається станціям, що обмежують перегін, та керівнику робіт реєстрованим наказом поїзного диспетчера за формою .

 

“Наказ № … Дата … Час (год … хв…).

“У зв’язку з наступним закриттям перегону …(…колії перегону) для проведення робіт дозволяю відправити на цей перегін по …колії господарчі поїзди зі станції … услід за поїздом №… ДНЦ……(прізвище) і підпис”.

 

У цьому випадку кожний господарчий поїзд відправляється за дозволом на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі. Згідно із заявкою керівника в дозволі вказується місце (кілометр) початкової зупинки кожного поїзда на перегоні. Машиністу першого господарчого поїзда вручається також попередження за формою:

 

“Попереду Вас о ….год ….хв відправлений поїзд №…, повідомлення про прибуття якого не одержано”.

 

При прямуванні господарчих поїздів по перегону повинен дотримуватися порядок, передбачений у п.13.7.

13.10 Господарчі поїзди, спеціальний самохідний рухомий склад, що відправляються зі станції в одному поїзді для одночасної роботи на перегоні, можуть на перегоні розчіплюватися або з’єднуватися за вказівкою керівника робіт.

Можливий склад та порядок розміщення в таких поїздах спеціального самохідного рухомого складу визначається керівником робіт згідно з Інструкцією з забезпечення безпеки руху поїздів при проведенні колійних робіт.

При відправленні зі станції декількох господарчих поїздів, з’єднаних один з другим для подальшої їх роботи на перегоні за вказівкою керівника, машиністу кожного з них повинен видаватися окремий дозвіл на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі з присвоєнням кожному господарчому поїзду окремого номера, що повинно бути вказано в заявці керівника робіт і відображено в наказі поїзного диспетчера на закриття перегону (колії перегону).

13.11 Господарчі поїзди, спеціальний самохідний рухомий склад при виконанні робіт на перегоні або в межах станцій повинні супроводжуватися керівником робіт.

За вказівкою начальника дирекції залізничних перевезень (начальника залізниці) на господарчі поїзди у необхідних випадках повинні призначатися складачі поїздів.

13.12 До часу закінчення встановленої перерви у русі поїздів для проведення робіт, останні повинні бути повністю завершені, споруди та пристрої приведені у стан, що забезпечує безпечний рух поїздів, сигнали зупинки зняті з залишенням, якщо необхідно, сигналів зменшення швидкості та відповідних сигнальних знаків.

13.13 Відправлення (повернення) господарчих поїздів, спеціального самохідного рухомого складу з перегону проводиться за вказівкою керівника робіт, попередньо узгодженою з поїзним диспетчером.

Про намічений порядок повернення господарчих поїздів з перегону поїзний диспетчер повідомляє чергових по станціях, що обмежують перегін.

Після закінчення роботи господарчих поїздів, керівник зобов’язаний особисто або через підлеглих працівників оглянути колію або інші пристрої, що ремонтуються, на всьому протязі ділянки робіт, забезпечити негайне усунення недоліків, що перешкоджають нормальному руху, а також перевірити, чи не знаходяться вантажі за межами встановлених габаритів.

13.14 Якщо на двоколійних перегонах, обладнаних автоблокуванням, господарчі поїзди після закінчення робіт відправляються на станцію по правильній колії, то рух їх незалежно від наявності у машиністів дозволу на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі (бланк форми ДУ-64) здійснюється за сигналами автоблокування з установленою швидкістю.

В інших випадках швидкість прямування господарчих поїздів, що повертаються після роботи на перегоні, (крім першого) повинна бути не більшою 20 км / год., а відстань між ними – не менше 1 км.

13.15 Після закінчення роботи господарчих поїздів, спеціального самохідного рухомого складу керівник робіт зобов’язаний особисто або через підлеглих працівників оглянути колію або інші пристрої, що ремонтуються, на всьому протязі ділянки робіт, забезпечити негайне усунення недоліків, що перешкоджають нормальному руху, а також перевірити, чи знаходяться вантажі у межах встановлених габаритів.

“Вікно” вважається закінченим, якщо закінчені всі роботи, які були проведені у зв’язку з “вікном” (на контактній мережі, пристроях СЦБ та зв’язку, колії, штучних спорудах тощо) і надані поїзному диспетчеру повідомлення керівником робіт про їх закінчення.

Відкриття перегону або колій здійснюється за наказом поїзного диспетчера тільки після одержання письмового повідомлення, телефонограми ( телеграми) або через радіозв’язок від керівника робіт чи уповноваженого ним працівника, за посадою не нижче шляхового майстра, електромеханіка району контактної мережі, електромеханіка дистанції сигналізації та зв’язку про закінчення, як колійних робіт або робіт на штучних спорудах, так і інших робіт, пов’язаних з “вікном”, про відсутність на перегоні господарчих поїздів, спеціального самохідного рухомого складу (або про їх відправлення по правильній колії двоколійного перегону), а також відсутністьінших перешкод для безперервного і безпечного руху поїздів незалежно від того, яка організація виконувала ці роботи.

Повідомлення передається поїзному диспетчеру безпосередньо або через чергового по найближчій станції. Повідомлення, одержане по телефону або через радіозв’язок, поїзний диспетчер записує в журналі диспетчерських розпоряджень, вказавши час його надходження, посаду та прізвище особи, від якої воно одержане. Повідомлення передається за формою:

 

“Повідомлення № … …число, місяць, рік… год … хв.

Поїзному диспетчеру …. __________________20____р.

(число, місяць)

Робота …. (найменування роботи) на …..км …колії, перегону……..

(найменування перегону) закінчена об …год …хв. Перегін може бути відкритий для руху поїздів зі швидкістю по кілометру, не більшою … км/год (або встановленою швидкістю).

Керівник робіт … (прізвище)”.

 

Відновлення дії існуючих пристроїв СЦБ та зв’язку або електропостачання (якщо їх робота порушувалася) здійснюється за наказом поїзного диспетчера після одержання повідомлення відповідно від старшого електромеханіка СЦБ та зв’язку або енергодиспетчера.

Наказ передається за формою

“Наказ № … Дата… Час (год … хв…).

На підставі повідомлення … наказ № … від … числа відміняється. Рух поїздів на перегоні (колії перегону) з … год … хв відновлюється за … (зазначаються засоби сигналізації та зв’язку). ДНЦ … (прізвище)”.

 

13.16 На двоколійних перегонах, обладнаних автоблокуванням, поїзному диспетчеру після одержання повідомлення про закінчення ремонтних та будівельних робіт, відсутність перешкод для руху поїздів, справну дію автоблокування, живлення, справну дію контактної мережі та про відправлення з місця робіт всіх та господарчих поїздів (спеціального самохідного рухомого складу) по правильній колії дозволяється відкривати перегін для руху поїздів за автоблокуванням не чекаючи прибуття всіх господарчих поїздів (спеціального самохідного рухомого складу) на сусідню станцію.

13.17 Господарчі поїзди і спеціальний самохідний рухомий склад, що прямують з перегону після роботи один за одним, дозволяється приймати на одну і ту ж колію станції або вільну ділянку іншої колії, зайнятої рухомим складом. При цьому поїзди, що повертаються з перегону, вводяться (приймаються) на вільну ділянку колії станції при забороняючому показанні вхідного світлофора у порядку, передбаченому у п.14.4.2.

У разі входу поїзда на станцію машиніст повинен дотримуватися особливої пильності та бути готовим до негайної зупинки, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху.

13.18 Порядок руху поїздів на двоколійних та багатоколійних перегонах по колії, що залишилася у період закриття для ремонтних робіт однієї з колій, з урахуванням здійснення необхідних заходів щодо кращого використанняпропускної спроможності(пропускання з’єднаних поїздів, рух поїздів з розмежуванням часом, застосування тимчасових пристроїв автоблокування, відкриття тимчасових постів тощо), встановлюється начальником залізниці.

Машиністи поїздів, що відправляються по колії, яка залишилась для руху поїздів у напрямку за сигналами двостороннього автоблокування, повинні прослідувати обладнані односторонніми автоматичними пристроями переїзди зі встановленою швидкістю при:

- наявності двостороннього зв’язку між черговими по станції, які обмежують перегін, та черговим по переїзду;

- обслуговуванні переїзду черговим працівником господарства колії;

- постійному знаходженні переїзду у закритому положенні.

Припинення руху автотранспорту через переїзд виконується черговим по переїзду після отримання інформації від чергового по станції або поїзного диспетчера.

Відправлення поїздів зі станції проводиться після доповіді чергового по переїзду про закриття переїзду.

Порядок експлуатації переїздів під час проведення планових колійно-ремонтних робіт встановлюється телеграмоюначальника залізниці.

13.19 Роботи з ремонту колії, споруд та пристроїв, що не потребують за своїм характером закриття перегону, виконуються, як правило, у перерві руху між поїздами. Порядок забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні таких робіт установлюється відповідними інструкціями Державної адміністрації залізничного транспорту України.

13.20 Відправлення господарчих поїздів на перегони (колії перегонів), де не проводяться роботи з ремонту споруд та пристроїв або характер робіт не потребує закриття перегону (колії), здійснюється за усною вказівкою поїзного диспетчера.

Вказані поїзди відправляються на перегін за дозволами, передбаченими для відповідних засобів сигналізації та зв’язку.

Керівнику робіт та машиністу видається попередження про час прибуття (повернення) поїзда на станцію. Займати перегін понад час, вказаний у попередженні, забороняється.

До виїзду господарчого поїзда з перегону керівник робіт зобов’язаний переконатися у тому, що перешкод для нормального руху поїздів немає.

13.21 При роботі спеціального самохідного рухомого складу або снігоочисників роторного типу на одній з колій двоколійного або багатоколійного перегону сусідня колія огороджується сигналами у випадках та у порядку, встановленими в Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт. На поїзди, що прямують по цій колії, видаються попередження відповідно до заявки керівника робіт.

13.22 При роботі снігоочисників вагонного типу або струга, баластера, колієукладальника, підйомного крану, щебнеочисників та інших машин на двоколійних або багатоколійних ділянках, а також на приймально-відправних або головних коліях станцій машиністам поїздів, що прямують сусідньою колією, видаються попередження такого змісту:

“На перегоні (станції) …на…..колії працює колійний струг (снігоочисник). При прямуванні перегоном (станцією) дотримуватися особливої пильності; перед місцями з поганою видимістю подавати сповіщальні сигнали, тривалі свистки”.

Ці попередження видаються черговими по станціях за вказівкою поїзного диспетчера.

13.23 Роботи на станційних коліях проводяться з дотриманням вимог п. 8.7 Правил технічної експлуатації залізниць України та пп. 3.10, 3.11 Інструкції з сигналізації на залізницях України.

Черговий по станції після ознайомлення із змістом запису керівника робіт у журналі огляду дає вказівки черговим постів, сигналістам, черговим стрілочних постів, складачам, а через них і машиністам локомотивів, що працюють на станції, про недопустимість заїзду на ті чи інші колії або ділянки колій, про зменшення швидкості або про особливу пильність при прямуванні по коліях, де виконуються роботи тощо, а про наступне пропускання поїздів та маневрові переміщення заздалегідь повідомляє керівника робіт.

Черговий по станції переводить стрілочні переводи, які ведуть на колію, де виконуються такі роботи, в положення, що виключає заїзд рухомого складу на цю колію, ставить рукоятки стрілок в крайнє положення та навішує червоні ковпачки.

При прийманні поїздів на колії, де проводяться такі роботи, машиністам у разі необхідності видаються попередження про зменшення швидкості або вжиття інших запобіжних заходів.

Під час проведення робіт на контактній мережі в журналі огляду має бути вказано, які саме колії, стрілки або секції контактної мережі закриваються для руху всіх поїздів або тільки електрорухомого складу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.017 с.)