Міжнародна рекламна діяльність та зв’язки з громадськістю 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міжнародна рекламна діяльність та зв’язки з громадськістю 

       
 
 
   

 


 

 

 

 

 
 

 

 


  1. Стимулювання продажів на зовнішніх ринках. Персональні продажі.

 
 

 


Прийоми та засоби стимулювання продажів на зовнішніх ринках
Заходи Завдання
Стимулювання споживача - Знижки з ціни за умовами придбання обумовленої кількості товарів - Бонусні знижки - Сезонні знижки - Передсвяткові знижки - Знижки за категоріями споживачів - Знижки на застарілі моделі - Знижки при купівлі товару за готівковий розрахунок - Знижка при купівлі товару з поверненням старої моделі - Розповсюдження купонів - Продаж товару з премією в вигляді супутнього товару чи сувеніру - Безкоштовні зразки для потенційних покупців - Конкурси, лотереї, вікторини, телевізійні ігри Створення та покращення процесу взаємодії товару, фірми та споживача
Стимулювання торгових посередників - Знижки з ціни при зафіксованому обсязі партії товару, що купується - Безкоштовне надання певної кількості товару, зазначеного в договорі купівлі-продажу, за умов купівлі встановленого обсягу товару - Безкоштовна апробація зразків - Навчання та підвищення кваліфікації персоналу - Конкурси ділерів - Реклама в місцях реалізації товару - Надання «збутового розрахунку» за включення продукції фірми-виробника в номенклатуру торгового посередника - Компенсація витрат на рекламу фірмою-продавцем при здійсненні спільної з посередником рекламної кампанії - Знижки з цін в залежності від обсягу, обігу та повторних закупівель Інформування, поради, стимулювання та мотивація торгових посередників для покращення виробничого потенціалу торгівлі з метою поставки товару
Стимулювання фірми-виробника - Премії кращим робітникам - Надання додаткової відпустки - Зустрічі робітників торгівлі фірми - Розповсюдження книг, буклетів, довідників про збут - Конкурси служб зовнішніх зв’язків - Організація відпочинку та туристичних поїздок для передовиків фірми - Залучення передовиків фірми до обговорення та розподілу результатів діяльності фірми - Моральне заохочення співробітників – надання почесних звань, привітання та вручення пам’ятних подарунків   Покращення потенціалу внутрішніх та зовнішньої служб за допомогою інформування, порад, навчання, стимулювання та мотивації

 

 
 

 


 

  1. Міжнародні виставки та ярмарки як інструмент міжнародного маркетингу.

 
 
Види виставок - галузева виставка (ярмарок) – це виставка (ярмарок), на якій представляються експонати, пропонуються до продажу товари (до виконання – роботи, послуги), які відносяться до однієї чи деяким суміжним галузям економіки; - галузевий стенд на міжнародній виставці (ярмарку) за кордоном – це експозиція в складі міжнародної виставки (ярмарку), яка організовується за рішенням органу державного управління чи іншого повноважного органу; - регіональна міжнародна виставка (ярмарок) – це міжнародна виставка (ярмарок), яка організується на території адміністративно-територіальних новоутворень, експонентами (учасниками) якої є вітчизняні та зарубіжні юридичні та/чи індивідуальні особи; - спеціалізована виставка (ярмарок) – це виставка (ярмарок), на якій представляються експонати, пропонуються до продажу товари (до виконання – роботи, послуги), які об’єднані обмеженою спеціалізацією в рамках однієї галузевої економіки або спеціалізацією міжгалузевого характеру; - торгово-промислова виставка – це короткочасний захід, який відбувається періодично та зазвичай в одному й тому ж місті, в рамках якого значна кількість підприємств (експонентів) за допомогою зразка (експоненту) надають попередню картину пропозиції товарів/послуг однієї чи декількох галузей, та намагаються інформувати кінцевих споживачів (чи проміжних) про свою фірму та її продукцію з кінцевою метою сприяння продажам; - універсальна виставка (ярмарок) – це виставка (ярмарок), на якій представляються експоненти, пропонуються до продажу товари (до виконання – роботи, послуги), які відносяться до різних галузей економіки.

 

 


Запитання і завдання для самоконтролю

  1. Охарактеризуйте процес маркетингових комунікацій на зовнішніх ринках.
  2. Які основні інструменти просування товарів на зовнішні ринки використовуються?
  3. Визначте, що таке «комунікативний мікс». Які його складові та їх роль у просуванні товару на зовнішні ринки?
  4. В чому полягає сутність та завдання міжнародної реклами?
  5. Які основні завдання зв’язків з громадськістю? Які основні заходи передбачають зв’язки з громадськістю?
  6. Визначте, яким чином здійснюється стимулювання продажів на зовнішніх ринках.
  7. В чому полягає роль та значимість міжнародних виставок та ярмарок як інструменту міжнародного маркетингу?

 

Список рекомендованої літератури

Монографії та підручники

1. Авдушкин Е.Ф. Маркетинг в международном бизнесе: Учеб. пособие. – М.: Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2002. – 328 с.

2. Армстронг Г., Вонг В., Котлер Ф., Сондерс Д. Основы маркетинга. – 2-е европ. изд. – М.; СПб.; К.: Изд. дом «Вильямс», 2003.- 944 с.

3. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. - СПб.: Питер, 2001. – 512 с.

4. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: Навч. посібник для вищих навч. закладів.-К.:Професіонал, 2004.-154с.

5. Бевз О.П., Скотнікова М.М, Кушнір Т.Б. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К.: КНТЕУ, 2005

6. Бєлявцев М.І., Петренко І.В., Прозорова І.В. Маркетингова цінова політика: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 332 с.

7. Беднарчук М.С., Полікарпов І.С. Біржові товари / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 279с.

8. Верхоглядова Н. І., Ільїна С. Б., Іваннікова Н. А., Слабко Я. Я. Основи ціноутворення: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів.- К.: Кондор,2007.-251с.

9. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

10. Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. України всіх форм навч. напряму "Економіка і підприємництво" (менеджмент) / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л.: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. — 147с.

11. Данілова Л. Л., Петровська С. В. Ціноутворення та маркетингова цінова політика: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямами "Економіка і підприємництво", "Торгівля".-К.: КНТЕУ,2006.-130с

12. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: Знання, 2007. — 446с.

13. Карпова С. В. Международный маркетинг: Учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Мировая экономика". — 2-е изд., перераб., доп. — М.: Экзамен, 2005. — 287с.

14. Катлип С.М., Сентер А.Х., Брум Г.М. Паблик рилейшенс. Теория и практика: Пер. с англ.: Учеб. пособие. – 8-е изд. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2001. – 624 с.

15. Кириченко О.А. Менедмжент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384 с.

16. Лисица Н. М., Рогожин В. Д., Юрченко В. В. Международный маркетинг: Учеб. пособие / Харьковский гос. экономический ун- т. — Х.: ИД "Инжэк", 2006. — 176с.

17. Мазаракі А. А., Чаюн Т. І., Мельник Т. М. Міжнародний маркетинг: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київський держ. торговельно- економічний ун-т. — К., 2000. — 306с.

18. Международный маркетинг: Учеб. пособие / Е.М. Азарян, А.А. Шубин, Н.Л. Жукова и др. – К.: НМЦВО МОиН Украины, Студцентр, 2005. – 344 с.

19. Новицкий В. Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. — К., 1994. — 190с.

20. Ноздрева Р. Б. Международный маркетинг: Учебник. — М.: Экономистъ, 2005. — 990с.

21. Пілюшенко В. Л., Смерічевський С. Ф., Борзенков С. В. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк: ВІК, 2004. — 235с.

22. Старостіна А. О., Гончарова Н. П., Крикавський Є. В., Заруба В. Я., Каніщенко О. Л. Маркетинг: підручник / А. О. Старостіна (ред.). — К.: Знання, 2009. — 1071с.

23. Чаюн Т.І. Міжанродний маркетинг: Опорний конспект лекцій / Київський нац. торговельно-економічний ун-т. – К.: 2005. – 78 с.

24. Черенков В. И. Международный маркетинг: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и направлениям / Санкт-Петербургский ин-т внешнеэкономических связей, экономики и права; Общество "Знание" Санкт-Петербурга и Ленинградской области. — СПб.: ИВЭСЭП, 2003. — 846с.

25. Черномаз П. А. Международный маркетинг: теория, методология, практика: Учеб. пособие для студ. спец. "Маркетинг" и "Международный маркетинг" / Харьковский ун-т управления / А.П. Голиков (ред.). — Х., 2000. — 144с.

26. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2004. — 400с.

27. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К.: КНЕУ, 2005. — 236с.

28. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К.: КНЕУ, 2003. — 255с.

 

Періодичні видання:

 

29. Акулич М.В. Некоторые глобальные стратегии международного бизнеса и международного маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. - № 1. – С. 144-149.

30. Белый М.Е. Бесплатные интернет-сервисы как средство повышении конкурентоспособности сетевых СМИ // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. - № 1. – С. 94-101.

31. Голова А.Г. Интегрированные маркетинговые коммуникации // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. - № 6. – С. 155-161.

32. Деревянко Е. PR как по нотам // Новый маркетинг. – 2007. – № 11 - С. 34-39.

33. Карпусь О. Маркетинговые бюджеты- 2010: хуже не будет // Marketing Media Review. – 2009. - № 17-18 (сентябрь). – С.22-23.

34. Крикунов М.В. Маркетинг как инструмент процессов глобализации // Маркетинг и реклама. – 2000. - № 5-6. – С. 42-45.

35. Кроха Г. Товарний асортимент: методи аналізу та оптимізації // Отдел маркетинга. – 2008. - № 5. – С.52-58.

36. Марданова Э.У. Маркетинг на крупном предприятии розничной торговли // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. - № 5. – С. 17- 25.

37. Нифаева О.В. Практические аспекты позиционирования товара // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. - № 6. – С. 143-150.

38. Пустотин В. Практика использования 4Р в проблемных ситуациях // Отдел маркетинга. – 2006. - № 10. – С.10-15.

39. Ромат Е. Прямой маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций // Маркетинг и реклама. – 2001. - № 10. – С. 16-18.

40. Рубин М. Имидж и продажа – в одном флаконе // Генеральный директор. – 2008. – февраль. - С. 56-57.

41. Рубис И. Маркетинг – мнимая панацея // Marketing Media Review. – 2009. - № 9-10 (май). – С.28-29.

42. Телесов О. Маркетинг в экономических системах // Економіка України. – 2001. - № 7. – С. 44-47.

43. Удовиченко М.С., Мартынова И.А., Горбачева И.А. Эффективный маркетинг – ключ к успеху компании // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. - № 3. – С. 124-129.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 395; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.134.244 (0.021 с.)