Тема № 7: Права людини і міжнародне правоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 7: Права людини і міжнародне правоЧас, що відводиться на самостійну роботу – 2 год.

1. Проведіть аналіз преси за відповідний період з проблеми висвітлення й обговорення прав людини на міжнародному рівні. Узагальніть і зробіть свої висновки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Підготуйте свій варіант правничої ситуації щодо питання надання права притулку іноземцю.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Законспектуйте наукову статтю, яка висвітлює проблеми захисту прав людини на міжнародному рівні, яка не вказана у переліку рекомендованої літератури.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. У чому переваги і недоліки володіння подвійним громадянством?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Переваги і недоліки становища особи без громадянства?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. У яких з перелічених галузей іноземцям надається національний режим, а в яких – спеціальний:

1) трудова діяльність;

2) відпочинок;

3) охорона здоров'я;

4) соціальне забезпечення;

5) створення асоціацій;

6) майнові та особисті немайнові права;

7) виборче право;

8) судовий захист;

9) податки і збори;

10) пересування по території України і вибір місця проживання;

11) свобода совісті;

12) користування досягненнями культури.

 

У яких випадках доцільно встановити режим найбільшого сприяння? Ваша точка зору.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Термінологічне завдання :

 

апатрид    
біпатризм    
іноземець      
міграційне право      
міжнародні стандарти прав людини    
натуралізація    
національний режим      
оптація      
право притулку      
права людини    
реінтеграція    
реквізиція    
репатріація      
спеціальний режим    
режим реторсій    
режим найбільшого сроияння    
трансферт    
філіація    

Рекомендована література

Основна:

1. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців» від 10 січня 2002 р. № 2942-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 17. - Ст.118;

2. Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про громадянство» від 20 вересня 2006 р. № 163 – V // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 45. - Ст.437.

3. Конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с коллизией законов о гражданстве 12 апреля 1930 г. // Тимченко Л.А., Тимченко Л.Д. Международное право: Практикум. – Ирпень: Академия ГНС Украины. – 2002. – С. 169 – 178

4. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник / Під редакцією Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – С. 294 - 300

5. Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р. // Європейська конвенція з прав людини – К., ”Фенікс”, - 2005. – 60 с.

6. Конвенція про статус біженців від 28 липня 1951 р. // zakon1.rada.gov.ua

7. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 7 марта 1966 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 276 - 281

8. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 92 – 100

9. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 101 – 117

10. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 118 – 119

11. Міжнародна конвенція про захист прав усіх працівників – мігрантів та членів їх сімей від 18 грудня 1990 р. // zakon1.rada.gov.ua

12. Антонович М.М. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вид. дім ”КМ Академія”; Алеута, 2003. – 308 с.

13. Анцелевич Г.О. Міжнародне публічне право: Підручник. / Г.О. Анцелевич, О.О. Покрещук. За ред. Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – 424 с.

14. Баймуратов М.О. Міжнародне право: Підручник. – Суми: Університетська книга, 2006. – 424 с.

 

Додаткова:

1. Герасименко Є.С. Правила розподілу відповідальності між державами – членами ЄС щодо розгляду заяв про надання статусу біженців. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. - № 3. – С. 51 – 57

2. Герасименко Є.С. Визначення біженців. Критерії виключення. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. - № 4 – 5. – С.144 – 149

3. Самович Ю.В. Становление института защиты прав и свобод индивида в международном праве // Международное публичное и частное право. - 2006. -№1. – С.2-5

4. Чехович С.Б. Надання дипломатичного притулку: історія, стан, перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - №12. – С.77

5. Чехович С.Б. Загальна характеристика суб'єктів правового статусу іноземців та осіб без громадянства // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №6. – С.50

Тема № 8. Міжнародне гуманітарне право

Час, що відводиться на самостійну роботу – 4 год.

1.Перелічіть основні міжнародно-правові акти, що проголошують заборону війни.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Перелічіть основні міжнародно-правові акти, що регламентують правила ведення війни.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.У чому відмінність між розвідником і шпигуном?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.Визначте театр сухопутної, морської, повітряної війни.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.Види заходів міжнародної безпеки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.Поняття та види роззброєння.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.Визначте міжнародно-правовий статус Червоного Хреста та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.Які існують засоби припинення військових дій?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Термінологічне завдання :

 

анексія    
апартеїд    
блокада    
війна    
військовополонені    
воєнна контрабанда      
геноцид    
екоцид    
закони та звичаї війни    
засоби ведення війни    
збройний конфлікт міжнародного характеру  
збройний конфлікт не міжнародного характеру    
індульт    
інтернування    
капітуляція    
комбатант      
методи ведення війни    
імунітет    
найманець    
нейтралітет      
некомбатант    
консульський округ    
окупація      
право Гааги      
право Женеви        
театр війни    
ультиматум      
шпигун      

Рекомендована література

Основна

1. Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 5 (18) октября 1907 г. // Тимченко Л.А., Тимченко Л.Д. Международное право: Практикум. – Ирпень: Академия ГНС Украины. – 2002. – С. 194 – 209

2. Конвенция о мирном решении международных столкновений от 5 (18) октября 1907 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 537 - 544

3. Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики от 27 августа 1928 г. // Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник / Під редакцією Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – С.285 – 286

4. Женевські конвенції про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р. (про покращення долі поранених і хворих у діючих арміях; про покращення долі поранених, хворих і осіб, що постраждали від аварії корабля, зі складу збройних сил на морі; про поводження з військовополоненими; про захист цивільного населення під час війни) // zakon1.rada.gov.ua

5. Додаткові протоколи І та ІІ 1977 р. до Женевських конвенцій 1949 р. // zakon1.rada.gov.ua

6. Антонович М.М. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вид. дім ”КМ Академія”; Алеута, 2003. – 308 с.

7. Анцелевич Г.О. Міжнародне публічне право: Підручник. / Г.О. Анцелевич, О.О. Покрещук. За ред. Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – 424 с.

8. Баймуратов М.О. Міжнародне право: Підручник. – Суми: Університетська книга, 2006. – 424 с.

Додаткова

1. Котляров И.И. Контроль за соблюдением обязательств государств в международном гуманитарном праве // Государство и право. – 2002. - № 2. – С.75-81

2. Сачаво А.Г. Роль ООН у запобіганні та припинення збройних конфліктів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. - № 4. – С. 157 – 161

Тема № 9: Мирні засоби вирішення міжнародних спорів

Час, що відводиться на самостійну роботу – 2 год.

1. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів за Статутом ООН, види органів.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Реалізація принципу мирного вирішення міжнародних спорів за допомогою міжнародних організацій.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. У чому, на Ваш погляд, переваги і недоліки різних способів вирішення міжнародних спорів: переговорів, посередництва, добрих послуг, примирення, арбітражу, міжнародної судової процедури? Який зі способів найбільше підходить для вирішення наступних спорів, пов’язаних з:

1) державною безпекою (одна держава звинувачує іншу в організації засилання найманців);

2) установлення кордону між двома державами;

3) торговельним обігом між двома державами;

4) захистом інвестицій?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Що таке «міжнародна суперечка» і чим вона відрізняється від «ситуації»?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Порівняйте арбітражну та судову процедури вирішення міжнародних спорів.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Які існують підстави звільнення від міжнародної відповідальності?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Особливості відповідальності індивідів за міжнародні злочини (агресію, військові злочини, злочини проти людяності, геноцид, тощо).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Складіть розгорнутий план вашого публічного виступу на теми:

 

Проблема гуманітарної інтервенції
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Роль ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Участь України в міжнародних миротворчих операціях. Закон України «Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки» від 23 квітня 1999 р. (із змінами).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практичне завдання

1.Під час напружених радянсько-американських відносин Президент США Р. Рейган заявив: «СРСР – це імперія зла». У свою чергу, Перший секретар ЦК КПРС М.С. Хрущов заявив, що СРСР «покаже кузькину мать» капіталізму і «закопає» його.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.01 с.)