Законодавчі та нормативні документиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Законодавчі та нормативні документи 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).
 4. Україна. Верховна Рада. Кабінет Міністрів. Державний бюджет України на 1997 рік : (уточнений) / Кабінет Міністрів України. – К. : [б.в.], 1996. - 10 с.

Дисертації

 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. … доктора фіз.-мат. Наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські свідоцтва

 1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J15/00. Устройство для захвата неориентованніх деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). — № 3360585/25-08 ; заявл. 23. 11. 81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И. ; заявитель патентообладатель Воронеж. Науч.-исслед. Ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.)

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Ярошенко Т. О. Електронна інформація для бібліотек України / Т. О. Ярошенко, О. В. Васильєв, О. І. Сегін // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире : новые технологии и новые формы сотрудничества : матеріали 10-ї ювіл. міжнар. конф., м. Судак, Автономна Республіка Крим, Україна, 7–15 черв. 2003 р. — М., 2003. — Т. 3. — С. 1118—1124.
 2. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 3. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
 4. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
 5. Бруй О. Каталогізація електронних ресурсів : досвід Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / О. Бруй // Бібліотечний форум України. – 2005. – № 3. – С. 24–28.
 6. Ярошенко Т. О. Електронний журнал у дзеркалі публікацій у професійній пресі / Тетяна Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 5. – С. 29–32.
 7. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
 8. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
 9. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
 10. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
 11. Чорний Д. Міське самоврядування : тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра : проблеми модернізації міст України : (кінець ХІХ—початок ХХ ст.) / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. — Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрана.
 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
 4. Інформаційно-аналітична довідка про стан книговидання та книгорозповсюдження в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL :http://www.kniga.gov.ua/index.php?7901200200000000010. – Назва з екрана.
 5. Статистичні дані про друковані засоби масової інформації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL :comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article. – Назва з екрана.

 

Контрольні питання до ПМК (екзамен)

1. Міжнародне публічне право: поняття, правова сутність, функції, система.

2. Поняття та класифікація норм міжнародного публічного права. Головні напрямки кодифікації міжнародного права.

3. Поняття та класифікація джерел міжнародного права.

4. Міжнародно-правовий звичай.

5. Міжнародне право і зовнішня політика.

6. Міжнародне публічне і міжнародне приватне право.

7. Міжнародне і внутрішньодержавне право.

8. Україна як суб’єкт міжнародного права. Сучасне становище.

9. Поняття та класифікація основних принципів сучасного міжнародного права.

10. Основні принципи сучасного міжнародного права, їх тлумачення та застосування.

11. Принципи суверенної рівності держав та невтручання у внутрішні справи.

12. Принципи незастосування сили або погрози силою та мирного вирішення міжнародних суперечок.

13. Принципи територіальної цілісності держави та непорушності державного кордону.

14. Принципи поваги прав людини та рівноправності і самовизначення народів і націй.

15. Принципи співпраці держав та сумлінного виконання міжнародних зобов’язань.

16. Поняття та класифікація суб’єктів міжнародного права. Міжнародна правосуб’єктність.

17. Міжнародна правосуб’єктність первинних суб’єктів міжнародного права.

18. Міжнародна правосуб’єктність вторинних суб’єктів міжнародного права.

19. Держави – основні суб’єкти міжнародного права: особливості статусу, характер правосуб’єктності, її юридична сутність.

20. Міжнародні міжурядові організації: види, характер правосуб’єктності, об’єм, особливості.

21. Ватикан як суб’єкт міжнародного права.

22. Індивід – суб’єкт міжнародного права.

23. Визнання як інститут галузі, який регулює статус суб’єктів у міжнародному праві. Види, форми та концепції визнання. Практика України.

24. Правонаступництво держави стосовно міжнародних договорів, державної власності, боргів, активів, архівів.

25. Право міжнародних договорів, джерела, інститути. Конвенція про право міжнародних договорів 1969 року, її оцінка як основного джерела галузі та вплив на інститут джерел в цілому.

26. Поняття міжнародних договорів: види, суб’єкти, форма.

27. Дія міжнародного договору в часі і просторі.

28. Законодавство України про міжнародні договори.

29. Стадії укладення міжнародного договору. Права та обов’язки держав у процесі укладення договору (підписання, парафування, ратифікація, застереження, публікування, реєстрація)

30. Інститут недійсності міжнародного договору, поняття та підстави недійсності. Припинення або зупинення дійсності міжнародного договору.

31. Тлумачення договору.

32. Реалізація норм міжнародного права за законодавством України.

33. Поняття та класифікація міжнародних організацій. Поняття, ознаки міжнародної міжурядової організації, її відмінність від неурядових організацій.

34. Організація Об’єднаних Націй: цілі, принципи, членство. Система ООН (головні та допоміжні органи, спеціалізовані установи, їх ознаки).

35. Генеральна Асамблея ООН: склад, структура, компетенція, види та характеристика актів.

36. Рада Безпеки ООН: порядок формування, структура, порядок прийняття рішень, повноваження стосовно мирного вирішення суперечок, забезпечення миру. Види військових сил ООН.

37. Міжнародний Суд ООН: порядок формування, структура, види повноважень, поняття юрисдикції, категорії справ, виконання рішень.

38. Економічна та Соціальна Рада ООН: порядок формування, компетенція та повноваження, види органів ЕКОСОР.

39. Секретаріат ООН: порядок формування та статус міжнародних чиновників. Генеральний Секретар ООН: адміністративно-технічні та політичні повноваження.

40. Правова природа регіональних міжнародних організацій (поняття, ознаки, приклади).

41. Рада Європи: створення, організаційна структура, основні напрямки діяльності.

42. Контрольний механізм захисту прав людини і основних свобод згідно Європейської конвенції 1950 року.

43. Європейський Союз: становлення та організаційна структура.

44. Організація з безпеки та співпраці у Європі: становлення та організаційна структура.

45. Співдружність Незалежних Держав: створення, організаційна структура, основні напрямки діяльності.

46. Міжнародні конференції: підготовка та проведення, звітні документи.

47. Відповідальність у міжнародному праві: її функції, інститути, поняття, підстави, види та форми.

48. Репарації, реституції, репресалії.

49. Мирні засоби вирішення міжнародних суперечок: переговори та консультації, добрі послуги та посередництво тощо.

50. Міжнародні судові органи (характеристика двох за вибором, крім Міжнародного Суду ООН).

51. Поняття та види міжнародного правопорушення, ознаки та перелік міжнародних злочинів, особливості відповідальності. Додаткова відповідальність фізичних осіб, міжнародні військові трибунали.

52. Міжнародне кримінальне право: поняття, джерела, інститут видачі.

53. Організаційно-правові форми міжнародної боротьби зі злочинністю.

54. Договори України про надання правової допомоги у цивільних та кримінальних справах.

55. Міжнародні стандарти стосовно осіб, що скоїли злочини і потерпілих осіб.

56. Статут Міжнародного кримінального суду. Міжнародний кримінальний суд у системі органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю.

57. Військові злочини.

58. Геноцид.

59. Інтерпол: структура, компетенція.

60. Інтерпол і Україна.

61. Поняття права міжнародної безпеки.

62. Право зовнішніх зносин: структура, джерела, основні інститути, спеціальні принципи галузі.

63. Внутрішньодержавні та зарубіжні органи зовнішніх зносин, їх статус, порядок формування та акредитації. Класи дипломатів та консулів.

64. Види, функції та персонал дипломатичних представництв та консульських установ.

65. Консульська екзекватура.

66. Поняття дипломатичних та консульських імунітетів та привілеїв, їх види.

67. Виникнення та розвиток міжнародного права прав людини. Міжнародні механізми захисту прав людини.

68. Загальна декларація прав людини і Пакти з прав людини.

69. Правове положення іноземців, біженців у міжнародному праві. Право притулку.

70. Оптація, трансферт.

71. Міжнародний захист окремих категорій осіб (жінок, дітей).

72. Захист прав людини під час збройних конфліктів. Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 р.

73. Міжнародне гуманітарне право: поняття, інститути, принципи.

74. Поняття та види військового конфлікту, правовий статус сторін. Спеціальні учасники правовідносин у зв’язку з конфліктом.

75. Початок та закінчення військового конфлікту, їх правові наслідки. Відповідальність за порушення норм галузі, заборонені засоби та методи ведення війни.

76. Початок війни і його міжнародно-правові наслідки.

77. Мирний договір. Інші форми закінчення війни.

78. Нейтралітет під час війни. Види нейтралітету.

79. Міжнародно-правова відповідальність держав за агресію. Міжнародні злочини і міжнародні делікти.

80. Роззброєння, скорочення та обмеження військових сил та озброєнь. Міри контролю.

81. Без’ядерний статус України.

82. Поняття та види територій у міжнародному праві.

83. Поняття та складові частини державної території, підстави та засоби її зміни. Територія України, її склад.

84. Державні кордони: поняття, види, режим, порядок встановлення та зміни.

85. Міжнародна територія, ознаки території з міжнародним режимом. Правовий режим Арктики, Антарктики, відкритого моря, космосу.

86. Правовий режим міжнародних рік (Дунай, Рейн, Амур).

87. Міжнародне морське право: поняття, основні інститути, джерела. Конвенція ООН по морському праву 1982 року.

88. Порівняльний аналіз статусу континентального шельфу та виключної економічної зони.

89. Правовий режим територіального моря.

90. Правовий режим внутрішніх морських вод.

91. Міжнародні канали. Режим Суецького каналу.

92. Міжнародне повітряне право: основні інститути галузі, принципи, джерела. Види використання повітряного простору.

93. Види та форми використання повітряного простору; міжнародні повітряні організації.

94. Міжнародне космічне право: становлення, основні інститути галузі, принципи, джерела. Особливості статусу суб’єктів відносно космічної діяльності.

95. Права та обов’язки держав щодо дослідження та використання космічного простору. Відповідальність за космічну діяльність.

96. Міжнародне екологічне право – галузь ХХІ століття. Становлення, кодифікація норм галузі, принципи, суб’єкти та об’єкти захисту.

97. Види та форми співпраці держав стосовно захисту навколишнього середовища. Заборона екоциду.

98. Міжнародне економічне право: поняття, принципи, джерела.

99. Форми міжнародного економічного співробітництва (наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку, «велика сімка», «велика двадцятка», ЄС тощо).

100. Характеристика принципів міжнародного економічного права (наприклад, режим найбільшого сприяння, принцип надання національного режиму, надання преференційного режиму тощо).

 

Список рекомендованої літератури

Основна:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. -Ст.141.

2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. -1990. - № 31. - Ст.429.

3. Закон України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 р. № 1543-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 46. – Ст.617

4. Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст.799.

5. Закон України «Про державний кордон України» від 14 листопада 1991 р. №1777 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №2. – Ст.5; 1996.- № 2. – Ст. 167; 2003. - № 27. – Ст. 209; 2008. - № 26. – Ст. 243; 2009. - № 38. – Ст. 535; 2010. - № 6. – Ст. 46; із змінами від 13.04.2012 № 4652 – VI; 18.09.2012. - № 5290 – VI

6. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. № 1906 – ІV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 50 – Ст. 540

7. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 р.№ 4002 – ХІІ //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 25. – Ст. 198; 2003. - № 30. – Ст. 247; 2005. - № 42. – Ст. 464

8. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 47, 48,49, 50, 51, 52. – Ст. 349; 1998. - № 2. – Ст. 5; 2003. - № 30. – Ст. 247; 2003 - № 27. – Ст. 209; із змінами

9. Кодекс України «Про надра» від 27 липня 1994 р. № 132/94 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 36. – Ст. 340 із змінами http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0

10. Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України» від 16 травня 1995 р. № 162 / 95 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 21. – Ст. 152; 1996. - № 15. – Ст. 70; 1997. - № 6. – Ст. 49; 2003. - № 27. – Ст. 209; 2011. - № 32. – Ст. 316.

11. Закон України «Про космічну діяльність України» від 15 листопада 1996 р. № 502/96 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 1. -Ст.2; 2000. - №22. – Ст. 172; 2006. - №22. – Ст. 184; 2010. - № 30. – Ст. 393; 2012. - № 28. – Ст. 308.

12. Закон України «Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки» від 23 квітня 1999 р. № 613 – ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 22 - 23 – Ст. 202; 2004. - № 7. – Ст. 50; 2010. - № 20. – Ст. 202; із змінами від 18.09.2012 № 5286 - VI

13. Закон України «Про дипломатичну службу» від 20 вересня 2001 р. № 2728 – ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 5. -Ст.29; 2006. - № 35. – Ст. 301; 2011. - № 31. – Ст. 296; 2012. - № 12 – 13. – Ст. 82; 2012. - № 29. – Ст. 334; від 17.05. 2012 № 4711 – VI; 24.05. 2012 № 4834 - VI

14. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців» від 10 січня 2002 р. № 2942-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 17. - Ст.118;

15. Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про громадянство» від 20 вересня 2006 р. № 163 – V // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 45. - Ст.437.

16. Конвенция относительно обеспечения свободного плавання по Суэцкому каналу от 29 октября 1888 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 446 - 449

17. Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 5 (18) октября 1907 г. // Тимченко Л.А., Тимченко Л.Д. Международное право: Практикум. – Ирпень: Академия ГНС Украины. – 2002. – С. 194 – 209

18. Конвенция о мирном решении международных столкновений от 5 (18) октября 1907 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 537 - 544

19. Договор о Шпицбергене от 9 февраля 1920 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 330 - 332

20. Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики от 27 августа 1928 г. // Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник / Під редакцією Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – С.285 – 286

21. Конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с коллизией законов о гражданстве 12 апреля 1930 г. // Тимченко Л.А., Тимченко Л.Д. Международное право: Практикум. – Ирпень: Академия ГНС Украины. – 2002. – С. 169 – 178

22. Конвенция о режиме Черноморских проливов от 20 июля 1936 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 438 - 442

23. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 г., с поправками 1962, 1972 и 1973 гг. // Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник / Під редакцією Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – С. 288 - 293

24. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Тимченко Л.А., Тимченко Л.Д. Международное право: Практикум. – Ирпень: Академия ГНС Украины. – 2002. – С.103 – 119

25. Статут Международного суда от 26 июня 1945 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 545 – 553

26. Устав Международного воєнного трибунала от 8 августа 1945 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 685 - 690

27. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 273 - 275

28. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник / Під редакцією Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – С. 294 - 300

29. Конвенция о режиме судоходства на Дунае от 18 августа 1948 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 335 - 343

30. Североатлантический пакт 4 апреля 1949 г. // Тимченко Л.А., Тимченко Л.Д. Международное право: Практикум. – Ирпень: Академия ГНС Украины. – 2002. – С. 189 – 193

31. Женевські конвенції про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р. (про покращення долі поранених і хворих у діючих арміях; про покращення долі поранених, хворих і осіб, що постраждали від аварії корабля, зі складу збройних сил на морі; про поводження з військовополоненими; про захист цивільного населення під час війни) // zakon1.rada.gov.ua

32. Додаткові протоколи І та ІІ 1977 р. до Женевських конвенцій 1949 р. // zakon1.rada.gov.ua

33. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами от 12 марта 1950 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 288 - 290

34. Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р. // Європейська конвенція з прав людини – К., ”Фенікс”, - 2005. – 60 с.

35. Конвенція про статус біженців від 28 липня 1951 р. // zakon1.rada.gov.ua

36. Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности от 7 октября 1952 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 460 - 464

37. Договор об Антарктике от 1 декабря 1959 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 325 – 329

38. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 р. // zakon1.rada.gov.ua

39. Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г., с поправками от 25 марта 1972 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 291 - 295

40. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. // Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник / Під редакцією Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – С. 300 – 316

41. Венская конвенция о консульських сношениях от 24 апреля 1963 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 185 – 202

42. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 7 марта 1966 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 276 - 281

43. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 92 – 100

44. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 101 – 117

45. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 118 – 119

46. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространстве, включая Луну и другие небесные тела от 27 января 1967 г. // Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник / Під редакцією Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – С. 362 – 365

47. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 691 - 692

48. Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. // Тимченко Л.А., Тимченко Л.Д. Международное право: Практикум. – Ирпень: Академия ГНС Украины. – 2002. – С. 132 – 168

49. Международная конвенция относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью от 29 ноября 1969 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 506 – 508

50. Конвенція про спеціальні місії від 16 грудня 1969 року (набрала чин­ності з 1985 року) // zakon1.rada.gov.ua

51. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организация Объединенных Наций от 24 сентября 1970 г. // Тимченко Л.А., Тимченко Л.Д. Международное право: Практикум. – Ирпень: Академия ГНС Украины. – 2002. – С.120 – 131

52. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 302 -305

53. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения от 11 февраля 1971 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 573 - 575

54. Конвенция о психотропних веществах от 21 февраля 1971 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 296 – 301

55. Конвенция о борьбе с незаконними актами, направленнями против безопасности гражданской авиации от 23 сентября 1971 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 306 – 309

56. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами от 29 марта 1972 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 476 - 480

57. Стокгольмская декларация Конференции ООН по проблемам окружающей среды 1972 г. // Тимченко Л.А., Тимченко Л.Д. Международное право: Практикум. – Ирпень: Академия ГНС Украины. – 2002. – С. 210 – 217

58. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) оружия и токсичного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 577 - 579

59. Конвенция по предотвращению загрязнения моря саросами отходов и других материалов от 29 декабря 1972 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 510 – 512

60. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 15 тра1вня 1972 р. // zakon1.rada.gov.ua

61. Конвенция о международной торгове видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения от 3 марта 1973 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 525 - 529

62. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов от 2 ноября 1973 г. с Протоколом от 17 февраля 1978 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 513 - 515

63. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов от 14 декабря 1973 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 310 - 314

64. Декларация об установлении нового международного экономического порядка от 1 мая 1974 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 263 - 266

65. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 3236 (ХХІХ) от 22 ноября 1974 г. Вопрос о Палестине // Тимченко Л.А., Тимченко Л.Д. Международное право: Практикум. – Ирпень: Академия ГНС Украины. – 2002. – С. 218 – 219

66. Хартия экономических прав и обязанностей государств от 12 декабря 1974 г. // Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник / Під редакцією Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – С. 366 – 371

67. Определение агрессии Резолюция, принятая ХХІХ сессией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г. // Тимченко Л.А., Тимченко Л.Д. Международное право: Практикум. – Ирпень: Академия ГНС Украины. – 2002. – С. 221 – 225

68. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера от 14 марта 1975 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 203 - 213

69. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 15 – 22

70. Конвенция о запрещении воєнного или любого юного враждебного использования средств воздействия на природную среду от 18 мая 1977 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 495 - 497

71. Конвенция о передаче и использовании даннях дистанционного зондирования земли из космоса от 19 мая 1978 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 481 - 483

72. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношения договоров от 23 августа 1978 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 27 – 37

73. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния от 13 ноября 1979 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 498 - 501

74. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношения женщин от 18 декабря 1979 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 122 – 129

75. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 18 декабря 1979 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 315 – 319

76. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесних телах от 18 декабря 1979 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 484 – 490

77. Конвенція про захист фауни та флори в Європі 1979 р. // zakon1.rada.gov.ua

78. Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. // Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник / Під редакцією Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – С. 372 – 417

79. Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних суперечок від 15 листопада 1982 р. // zakon1.rada.gov.ua

80. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношения государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов от 8 апреля 1983 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 38 – 51

81. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоїнство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 141 - 148

82. Венская конвенция об охране озонового слоя от 22 марта 1985 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 502 - 505

83. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями от 21 марта 1986 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 80 - 81

84. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 130 - 140

85. Конвенция Сонета Европе об ”отмывании”, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. // Тимченко Л.А., Тимченко Л.Д. Международное право: Практикум. – Ирпень: Академия ГНС Украины. – 2002. – С. 179 – 188

86. Паризька хартія для нової Європи від 20 листопада 1990 р. // zakon1.rada.gov.ua

87. Міжнародна конвенція про захист прав усіх працівників – мігрантів та членів їх сімей від 18 грудня 1990 р. // zakon1.rada.gov.ua

88. Принципи вирішення суперечок і положення процедури НБСЄ щодо мирного врегулювання суперечок від 8 лютого 1991 р. // zakon1.rada.gov.ua

89. Договор по открытому небу от 24 марта 1992 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 465 - 466

90. Декларация РИО об окружающей среде и развитии от 14 июня 1992 г. // Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник / Під редакцією Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – С. 417 – 421

91. Декларація про права осіб, що належать до національних чи етнічних, релігійних та лінгвістичних меншин від 1992 р. // zakon1.rada.gov.ua

92. Устав Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 249 - 259

93. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН Верховный комиссар по правам человека от 20 декабря 1993 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 1997. – С. 167 -168

94. Конвенція про охорону персоналу Організації Об'єднаних Націй та зв'язаного з нею персоналу від 9 грудня 1994 р. // zakon1.rada.gov.ua

95. Європейська соціальна хартія від 3 травня 1996 р. // zakon1.rada.gov.ua

96. Римський статут Міжнародного кримінального суду ООН від 17 липня 1998 р. // zakon1.rada.gov.ua

97. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. // zakon1.rada.gov.ua

98. Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про ЄС, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов'язаних з ними актів (2001/С80/01) від 26 лютого 2001 р. // zakon1.rada.gov.ua

99. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. // zakon1.rada.gov.ua

100. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму від 16 травня 2005 р. // zakon1.rada.gov.ua

101. Антонович М.М. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вид. дім ”КМ Академія”; Алеута, 2003. – 308 с.

102. Анцелевич Г.О. Міжнародне публічне право: Підручник. / Г.О. Анцелевич, О.О. Покрещук. За ред. Г.О. Анцелевича. – К.: Алеута, 2005. – 424 с.

103. Баймуратов М.А. Международное публичное право. – Х.: «Одиссей», 2003. – 752 с.

104. Баймуратов М.О. Міжнародне право: Підручник. – Суми: Університетська книга, 2006. – 424 с.

105. Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: Науково-практичний посібник. – Х.: Основа, 2003. – 328 с.

106. Блищенко И.П. Дипломатическое право: Учеб. пособие. – 2-е изд., исправл. и доп. – М.: Высшая школа, 1990. – 284 с.

1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.017 с.)