Київський національний торговельно-економічний університет 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Київський національний торговельно-економічний університетКафедра міжнародної економіки

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Київ 2009

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

Укладач: О.В. Кам’янецька, канд. екон. наук

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки 26 жовтня 2009 р., протокол № 5.

 

 

Рецензенти Т.М. Мельник, канд. екон. наук, доц..

І.П. Михайленко, канд. екон. наук, доц.

 

Навчально-методичне видання

 

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Укладач: Кам’янецька Оксана Володимирівна

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ………………………………………………………………4

Тема 1. Предмет, зміст та завдання курсу «Міжнародний маркетинг».………………………………………………………..5

Тема 2. Середовище міжнародного маркетингу………………14

Тема 3. Інформаційне забезпечення міжнародного маркетингу……………………………………………………….20

Тема 4. Вихід фірми на зовнішні ринки. Міжнародні маркетингові стратегії………………………………………..…30

Тема 5. Товарна політика на зовнішніх ринках……………….44

Тема 6. Цінова політика в міжнародному маркетингу………..56

Тема 7. Політика розподілу товарів на зовнішніх ринках…………………………………………………………….64

Тема 8. Міжнародні маркетингові комунікації………………..73

Список рекомендованої літератури…………………………….86

 

 

ВСТУП

 

Розвиток зовнішньоекономічних відносин вимагає більш широкого використання маркетингу в усіх напрямках взаємовідносин із клієнтами, контрагентами та суспільством. Постійне зростання необхідності використання принципів міжнародного маркетингу пов’язано із переходом від епізодичної діяльності, яка базується на інтересі до товарів та послуг окремих фірм, до міжнародної торгівлі, яка базується на систематичній та інтенсивній обробці зовнішніх ринків. Ця роль міжнародного маркетингу на сьогодні суттєво зросла, ставши найважливішою функцією менеджменту на світовому ринку.

Мета вивчення дисципліни «Міжнародний маркетинг» полягає: в отриманні уявлень про основи міжнародного маркетингу; змісті завдань та рішень, які приймаються в цій сфері; аналізі особливостей використання маркетингових інструментів на міжнародних ринках, набутті навичок щодо застосовування цих принципів та методів в практичній діяльності вітчизняних підприємств та організацій для досягнення економічних успіхів при взаємодії з різними країнами.

Опорний конспект лекцій курсу «Міжнародний маркетинг» передбачає його опрацювання паралельно з прослуховуванням лекцій або під час самостійного вивчення матеріалу студентами всіх форм навчання.

Матеріал в опорному конспекті подано в логічній послідовності завдяки використанню схем, графіків та таблиць, які дозволяють виявити причинно-наслідкові зв’язки процесу організації та управління міжнародною маркетинговою діяльністю на підприємстві.

Кожна тема містить план, міні-лексикон, перелік рекомендованої літератури, матеріал, що розкриває зміст теми та запитання і завдання для самоконтролю.

Прослуховуючи лекцію або самостійно вивчаючи теми з дисципліни, студентам слід робити окремі записи на полях опорного конспекту. Це сприятиме глибшому та якіснішому засвоєнню змісту тем під час підготовки до проміжного та/або рубіжного контролю знань.

Отже, опорний конспект лекцій дозволить, використовуючи активні методи навчання, оптимізувати зусилля студентів щодо засвоєння значного обсягу інформації з дисципліни «Міжнародний маркетинг».

 

Тема 1. Предмет, зміст та завдання курсу «Міжнародний маркетинг»

 

План:

1. Предмет, структура та завдання курсу «Міжнародний маркетинг».

2. Місце та роль міжнародного маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

3. Розвиток міжнародного маркетингу в процесі інтернаціоналізації міжнародного бізнесу.

 

Література:

Основна: 1, 3, 10,12, 13, 17, 18, 20, 23-27.

Додаткова: 9, 15, 19, 28, 36, 42, 43.

 

Міні-лексикон: міжнародний маркетинг, закордонний ринок, експортний маркетинг, глобальний маркетинг, міжнародна кооперація, міжнародний ринок, глобальний ринок, конкурентоспроможність підприємства.

 

Предмет, структура та завдання курсу

«Міжнародний маркетинг»

 

 

     
 
 
   

 

 


 

 

       
   
 
 
 
 

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 585; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.182.206 (0.029 с.)