Розкрийте сутність фінансового менеджменту як системи управління. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Розкрийте сутність фінансового менеджменту як системи управління.Розкрийте сутність фінансового менеджменту як системи управління.

Фінансовий менеджмент спрямований на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають між суб'єктами господарювання в процесі руху фінансових ресурсів. Як вміло керувати цим рухом і відносинами складає зміст фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент, як система управління, передбачає - процес вироблення мети управління фінансами і здійснення впливу на них з допомогою методів і важелів фінансового механізму.

Фінансовий менеджмент включає в себе стратегію і тактику управління. Стратегія - загальний напрям і спосіб використання коштів для досягнення поставленої мети. Тактика - це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики управління є вибір оптимального рішення і найбільш прийнятних в конкретній господарській ситуації методів і прийомів управління.

Фінансовий менеджмент як система управління складається з двох підсистем: об’єкта управління і суб'єкта управління. Схематично це можна представити таким чином (рис.1.1)

Об’єктом управління у фінансовому менеджменті є сукупність умов здійснення грошового обігу, кругообігу вартості капіталу, руху фінансових ресурсів та джерел, фінансових відносин між суб’єктами господарювання і їх підрозділами у процесі господарської діяльності.

Рис. 1.1. Загальна схема фінансового менеджменту

Суб’єкт управління - це спеціальна група людей (фінансова дирекція як апарат управління, фінансовий менеджер як керуючий), яка за допомогою різних форм управлінської дії здійснює цілеспрямоване функціонування об’єкта.

 

Дайте характеристику фінансовій звітності: якісні характеристики та принципи підготовки.

У сучасних умовах переходу економіки України до ринкових відносин особливо важливим і практично значущим для забезпечення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та запобігання їх банкрутству є систематичний і якісний аналіз фінансової діяльності, зокрема аналіз фінансових звітів.

Фінансова звітність — це сукупність форм звітності, які складені на підставі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан у вигляді, який зручний і зрозумілий для прийняття цими користувачами певних ділових рішень.

У світовій і національній практиці побудова фінансової звітності базується на принципах:

а) відкритості інформації;

б) зрозумілості фінансової звітності особам, які приймають ділові рішення на її підставі;

в) корисності чи значущості та вірогідності;

г) припущень і обмежень, які дають змогу адекватної інтерпретації фінансової звітності.

Головна мета аналізу фінансових звітів — своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності та знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

При цьому необхідно вирішити такі завдання:

1. На підставі вивчення взаємозв’язку між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконання плану з надходження фінансових ресурсів та їх використання з позиції поліпшення фінансового стану підприємства.

2. Прогнозування можливих фінансових результатів, тобто прибутку та рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і позикових ресурсів, розроблення моделей фінансового стану за різних варіантів використання ресурсів.

3. Розроблення конкретних заходів, які спрямовані на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства є звітний бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які деталізують окремі статті звітів.

Аналіз фінансових звітів має допомогти фінансовим аналітикам обґрунтувати свої фінансові плани, виявити слабкі місця у фінансових операціях фірми, вжити відповідних заходів, які допоможуть виправити становище, прийняти рішення про ефективніше вкладання коштів і ресурсів, скоригувати напрями майбутньої діяльності фірми.

Аналіз фінансових звітів допомагає також вивчити ліквідність, платоспроможність, фінансову стійкість, кредитоспроможність підприємства.

Під час аналізу фінансових звітів найважливішим завданням є з’ясування фінансового стану фірми за звітний період. Такий аналіз дає змогу визначити вірогідність успіху чи банкрутства фірми.

 

Поясніть, що таке ділові ситуації і фінансові рішення.

Ділова ситуація – це певна сукупність обставин (ділові чинники), що пов’язана (має опосередкований чи безпосередній вплив) на бізнес відносини чи процеси.

Фінансові рішення - це вибір альтернативи, здійсненийкерівником в рамках його посадових повноважень і компетенції іспрямований на збільшення прибутку (зниження збитків) організації.

Таблиця 1.

Таблиця 3.1

Розкрийте сутність фінансового менеджменту як системи управління.

Фінансовий менеджмент спрямований на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають між суб'єктами господарювання в процесі руху фінансових ресурсів. Як вміло керувати цим рухом і відносинами складає зміст фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент, як система управління, передбачає - процес вироблення мети управління фінансами і здійснення впливу на них з допомогою методів і важелів фінансового механізму.

Фінансовий менеджмент включає в себе стратегію і тактику управління. Стратегія - загальний напрям і спосіб використання коштів для досягнення поставленої мети. Тактика - це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики управління є вибір оптимального рішення і найбільш прийнятних в конкретній господарській ситуації методів і прийомів управління.

Фінансовий менеджмент як система управління складається з двох підсистем: об’єкта управління і суб'єкта управління. Схематично це можна представити таким чином (рис.1.1)

Об’єктом управління у фінансовому менеджменті є сукупність умов здійснення грошового обігу, кругообігу вартості капіталу, руху фінансових ресурсів та джерел, фінансових відносин між суб’єктами господарювання і їх підрозділами у процесі господарської діяльності.

Рис. 1.1. Загальна схема фінансового менеджменту

Суб’єкт управління - це спеціальна група людей (фінансова дирекція як апарат управління, фінансовий менеджер як керуючий), яка за допомогою різних форм управлінської дії здійснює цілеспрямоване функціонування об’єкта.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 451; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.46.172 (0.01 с.)