English transliteration of the Ukrainian alphabetМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

English transliteration of the Ukrainian alphabetНомер Укр. літери Лат. літери Примітки Приклади застосування
А A Алушта – Alushta
Б B Борщагівка – Borschahivka
В V Вишгород – Vyshhorod
Г H,   gh H – у більшості випадків, gh – при відтворенні сполуки -зг- Гадяч – Hadiach; Згорани – Zghorany
Г G Галаган – Galagan
Д D Дон – Don
Е E Рівне – Rivne
Є Ye,   ie Ye – на початку слова ie – в інших позиціях Єнакієве – Yenakiieve; Наєнко – Naienko
Ж Zh Житомир – Zhytomyr
З Z Закарпаття – Zakarpattia
И Y Медвин – Medvyn
І I Іршава –Irshava
Ї I Yi – на початку слова I – в інших позиціях Їжакевич – Yizhakevych; Кадіївка – Kadiivka
Й Y, I Y – на початку слова I – в інших позиціях Йосипівка –Yosypivka Стрий – Stryi
К K Київ – Kyiv
Л L Лебедин – Lebedyn
М M Миколаїв – Mykolaiv
Н N Ніжин – Nizhyn
О O Одеса – Odesa
П P Полтава – Poltava
Р R Ромни – Romny
С S Суми – Sumy
Т T Тетерів –Teteriv
У U Ужгород – Uzhhorod
Ф F Фастів – Fastiv
Х Kh Харків – Kharkiv
Ц Ts Біла Церква – Bila Tserkva
Ч Ch Чернівці – Chernivtsi
Ш Sh Шостка – Shostka
Щ Sch Гоща – Hoscha
Ь Русь – Rus’; Львів – L’viv
Ю Yu, iu Yu – на початку слова iu – в інших позиціях Юрій – Yurii; Крюківка – Kriukivka
Я Ya, ia Ya – на початку слова ia – в інших позиціях Яготин – Yahotyn; Ічня – Ichnia
‘ апостроф   Знам’янка – Znam’ianka

Ordinary Everyday English Words

And Their Technical Meanings

Everyday Word Technical Meaning
arm стріла крану
base цоколь, плінтус
basket орнамент(у вигляді кошикового плетіння), капітель коринфської колони
beard зазублина
bed ряд (каменю або цегли при кладці)
body масив (кладки)
bone забивати кілки при нівелюванні
breast нижня частина балки, частина стіни між підлогою та підвіконням
bug скоба
bush втулка
butterfly фанера «метелик» (цінні породи)
cat джгут для конопатки стін зрубу
chief капітальна стіна
coat покриття
ear затискач
foot підошва фундаменту
frog хрестовина
grass стрічка шумів
head капітель (колони), ригель, верхній брус (рами)
horse рама
leaf прицільна рамка
lip носик ковша
monkey баба (для забивання паль)
nose головка домкрата
nut гайка
pig болванка
plate плита, лист
plum заповнювач( камінь) бутобетону
tree вал
wind лебідка
wing флігель

Список слів, близьких за звучанням,

Але різних за значенням

1. accident випадок, випадковість, нещасний випадок; аварія
incident випадок; інцидент; епізод
2. (to) affect діяти, впливати, вражати
(to) effect викликати; справляти, виконувати
3. allusion згадка, посилання на щось
illusion ілюзія; самообман
4. (to) attain домагатися, досягати
(to) obtain одержувати, здобувати
5. benzene бензол
benzine бензин
6. carton картон
cartoon карикатура, мультфільм
7. civic громадянський що відноситься до міського управління
civil цивільний (на відміну від військового), державний
8. complement доповнення, комплект
compliment комплімент, поздоровлення
9. conscious свідомий
conscientious сумлінний, совісний, добросовісний
10. continual що часто повторюється
continuous безперервний, тривалий
11. data дані, факти
date дата, число
12. (to) deprecate заперечувати, протестувати
(to) depreciate принижувати, недооцінювати
13. die штамп, матриця
dye барвник, забарвлення
14. down униз
dawn світанок
15. draught тяга повітря
drought посуха
16. economic економічний
economical економний
17. electric електричний
electrical що відноситься до електрики
18. fermentation ферментація
fomentation припарка, підбурювання
19. gaol в'язниця
goal гол. мета
20. historic історичний, що має історичне значення
historical історичний, що відноситься до історії
21. human людський
humane гуманний, людяний
22. ingeniousin винахідливий, дотепний
genuous щирий, прямий
23. (to) melt розтоплювати, танути
(to) smelt плавити (руду), топити (метал)
24. meter лічильник
metre метр
25. moral моральний
tmorale моральний стан
26. patrol патруль
petrol бензин, гас
petrel буревісник
27. (to) persecute піддавати гонінню, переслідувати
(to) prosecute звинувачувати, віддавати до суду
28. personal особистий, персональний
personnel персонал, особовий склад
29. police поліція
policy політика, курс
politics політичні події; переконання
30. prescription розпорядження, наказ, рецепт
proscription вигнання; оголошення поза законом
31. principal головний, основний, директор, начальник
principle принцип, правило; складова частина (речовини)
32. same однаковий
some кілька, якийсь
33. stationary стаціонарний, нерухомий
stationery канцелярське приладдя
34. strip вузька смужка чого-небудь; смуга (землі)
stripe нашивка, смужка
35. temporally тимчасово, не завжди
temporarily на короткий час
36. translucent що просвічується
transparent прозорий, ясний
37. vacation канікули
vocation професія, покликання
avocation побічне заняття
38. (to) vary змінюватися, мінятися, міняти
very дуже

Найбільш вживані складні прийменники

according to відповідно до, залежно від
by means of за допомогою
instead of замість
in spite of не дивлячись на
because of через, з-за
in case of у випадку, якщо
owing to завдяки, внаслідок
thanks to завдяки
due to завдяки, через те, що
in addition to додаток до, крім
with respect to щодо (чогось)

Таблиця неправильних дієслів

Infinitive Past Indefinite Past Participle Translation
be was/were been бути
bear bore borne переносити
beat beat beaten бити
become became become ставати
begin began begun починати
bite bit bitten кусати
blow blew blown дути
break broke broken ламати
bring brought brought приносити
build built built будувати
burn burnt burnt горіти
burst burst burst вибухати
buy bought bought купувати
catch caught caught ловити
choose chose chosen вибирати
come came come приходити
cost cost cost коштувати
cut cut cut різати
deal dealt dealt роздавати
dig dug dug копати
do did done робити
draw drew drawn малювати
dream dreamt dreamt мріяти
drink drank drunk пити
drive drove driven водити (машину/таксі)
eat ate eaten їсти
fall fell fallen падати
feed fed fed годувати
feel felt felt відчувати
fight fought fought битися
find found found знаходити
fly flew flown літати
forget forgot forgotten забувати
forgive forgave forgiven пробачати
freeze froze frozen заморожувати
get got got отримувати
give gave given давати
go went gone іти
grow grew grown рости
hang hung hung вішати
have had had мати
hear heard heard чути
hide hid hidden ховати
hit hit hit вдарити
hold held held тримати
hurt hurt hurt ранити
keep kept kept зберігати
know knew known знати
lay laid laid класти
lead led led вести за собою
learn learnt learnt вивчати
leave left left покидати
lend lent lent позичати
let let let дозволяти
lie lay lain лежати
light lit lit запалювати
lose lost lost губити
make made made робити
mean meant meant означати
meet met met зустрічати
pay paid paid платити
put put put класти
read read read читати
ride rode ridden кататися
ring rang rung дзвонити
rise rose risen підіймати
run ran run бігти
say said said говорити
see saw seen бачити
seek sought sought шукати
sell sold sold продавати
send sent sent відсилати
set set set садити
sew sewed sewn шити
shake shook shaken трясти
shine shone shone світити
shoot shot shot стріляти
show showed shown показувати
shut shut shut зачиняти
sing sang sung співати
sit sat sat сидіти
sleep slept slept спати
smell smelt smelt пахнути
speak spoke spoken розмовляти
spell spelt spelt промовляти по буквах
spend spent spent проводити
spill spilt spilt розливати
split split split розколювати
spoil spoilt spoilt псувати
spread spread spread розповсюджувати
spring sprang sprung підскакувати
stand stood stood стояти
steal stole stolen красти
stick stuck stuck приклеювати
sting stung stung жалити
strike stroke struck вдаряти
swear swore sworn присягатися
sweep swept swept підмітати
swim swam swum плавати
take took taken брати
teach taught taught викладати
tear tore torn рвати
tell told told говорити
think thought thought думати
throw threw thrown кидати
understand understood understood розуміти
wake woke woken будити
wear wore worn носити
win won won вигравати
write wrote written писати

 

Звичайні та десяткові дроби

У простих дробахчисельником є кількісний числівник, а знаменником – порядковий числівник: 1/3 – a (one) third, 1/5 – one fifth. Але 1/2 – one half (не one second), 1/4 – one quarter. Коли чисельник більше одиниці,то знаменник вживається із закінченням -s: 3/5 – three fifths, 5/6 – five sixths.

Іменник вживається в однині після дробового чисельника 2/3 ton (two thirds of a ton), 3/4 kilometre (three quarters of a kilometre).

Іменник, до якого відноситься мішане число, вживається у множині: 21/2 tons (two and half tons).

У десяткових дробахціла частина відокремлюється від дробової крапкою,а не комою. Кожна цифра десяткового дробу читається окремо. Крапка, яка відокремлює ціле число від дробу, читається point [point]. Нуль читається nought [no:t], в Америці — zero fzirouj. 15.25 — fifteen point two five; 3.78 – three point seven eight.

Іменник вживається в одниніз прийменником of коли ціла частина десяткового дробу дорівнює нулю – 0.83 ton (nought point eight three ton), в інших випадках іменник вживається в множині.

0/43 metre – point four three of a metre

2.76 metres – two point seven six metres.

Припозначенні сторінок параграфів, частин книг порядкові числівники заміняються кількісними числівниками,які стоять після іменника. Іменник в таких випадках вживається без артикля.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.011 с.)