Форми інфінітива та їх комунікативні значення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми інфінітива та їх комунікативні значення.Форми Indefinite Continuous Perfect Perfect- continuous
Active Passive Active Active Passive Active
to help to be helped to be helping to have helped to have been helped to have been helping
Приклади I am glad to help you. I am glad to be helped. I am glad to be helping you. I am glad to have helpedyou. I am glad to have been helped. I am glad to have been helpingyou for many years.
Я радий допомогти вам. Я радий, що мені допомагають. Я радий, що допомагаю вам (зараз). Я радий, що допоміг вам. Я радий, що мені допомогли. Я радий, що допомагаю вам багато років.
I was glad to help you. I was glad to be helped. I was glad to be helping you. I was glad to have helpedyou. I was glad to have been helped. I was glad to have been helping you for many years.
Я був радий допомогти вам. Я був радий, що мені допомагають. Я був радий, що допомагав вам (тоді). Я радий, що допоміг вам. Я радий, що мені допомогли. Я був радий, що допомагаю вам багато років.
I must help you. I must be helped. Father: Where is Pete? Mary: He must be helpingmother in the garden. Father: Has anybody helped mother? Mary: Pete must have helped her.. Father: Has anybody helped mother? Mary: She must have been helped. He must have been helpingher for many years.
Я повинен допомогти вам. Мені треба допомогти. Напевно, він допомагає матері в садку (зараз). Напевно, Піт допоміг їй. Напевно, їй допомогли. Напевно, він допомагає їй багато років.
Значення Називає дію безвідносну до часу її виконання, або дію одночасну чи майбутню по відношенню до дії, вираженої дієсловом в особовій формі. Називає тривалу дію, що відбувається одночасно з дією, вираженою дієсловом в особовій формі. Називає дію, що передує дії, вираженій дієсловом в особовій формі. Називає тривалу дію, що почалась раніше дії, вираженої дієсловом в особовій формі і продовжується й зараз.

Функції інфінітива в реченні.

  Функція Приклад Спосіб передачі значення інфінітива українською мовою
1. Підмет To read a lot is useful. Неозначеною формою дієслова або (рідше) іменником.
Читати багато – корисно.
2. Частина складного присудка To read a lot is to know a lot. Неозначеною формою дієслова.
Читати багато означає знати багато.
We must win the game.
Ми повинні виграти гру.
I am going to enter the university.
Я збираюся поступати до університету.
3. Додаток I want to attend this lecture. Неозначеною формою дієслова.
Я хочу відвідати цю лекцію.
4. Означення Who was the first to come? Підрядним означальним реченням або дієсловом в особовій формі (після слів the first, the second, the last, the only, the next…).
Хто прийшов першим?
The text to be translated is difficult.
Текст, який потрібно перекладати, важкий.
5. Обставина а) мети You must work hard to speak English fluently. Неозначеною формою дієслова.
Ви повинні наполегливо працювати, щоб говорити англійською.
(In order) to speak English fluently you must work hard.
Для того, щоб говорити англійською, ви повинні наполегливо працювати.
б) наслідку I was too young to think of such things.
  Я був занадто молодий, щоб думатипро такі речі.

 

 

The Infinitive Constructions.

Інфінітивні звороти та їх функції у реченні.

Складний додаток /Complex Object/

Складнопідрядне додаткове речення за своїм значенням адекватне звороту “складний додаток з інфінітивом”.

I expect that he will come here. I expect him to come here. Я сподіваюсь, що він прийде сюди.

Зворот “складний додаток” вживається після наступних дієслів і має таку структуру:

S see, feel, hear, watch, notice, let, make me you him her it us them student Mary mother do
want, expect, believe, know, advise, consider, think, like, hate to do
order, command, ask (for), allow to be done

Наприклад:

I saw him cross the street
Я бачив, як він переходив вулицю.
Mother wants Mary to come in time.
Мама хоче, щоб Мері прийшла вчасно.
We believe them to be honest people.
Ми віримо, що вони чесні люди.
The manager ordered the cargo to be ensured.
Менеджер наказав, щоб багаж був застрахований.

 

Складний підмет /Complex Subject/

Складно-підрядне речення з головним реченням, вираженим безособовим зворотом типу:

it is said (кажуть);
it is reported (повідомляють);
it seems (здається);
it is likely (схоже);

можна замінити простим реченням із “складним підметом”.

It is said that they know English very well. They are said to know English very well. Кажуть, що вони добре знають англійську мову.

Інфінітив в реченнях із “складним підметом” може вживатись в різних формах.

He is said to live in Kyiv. Кажуть, що він живе у Києві.
The water seems to be boiling Вода, здається кипить.
He was known to have lived in Kyiv. Відомо, що він жив у Києві.

Складний підмет” вживається, коли:

1. присудок виражений наступними дієсловами в Passive Voice:

S+be+ said, believed, stated, supposed, reported, thought, announced, expected, known, understood, considered, seen, heard. +to do

 

This plant is known to produce tractors. Відомо, що цей завод виробляє трактори.
The delegation is reported to have left Kyiv. Повідомляють, що делегація поїхала з Київа.
He was said to have been travelling about the country a good deal. Говорили, що він багато подорожував по країні.

2. присудок виражений наступними дієсловами в Active Voice:

S + seem, appear, prove, happen, chance + to do
He seems to know English well. Здається, він добре знає англійську
The weather appears to be improving. Погода, напевно, покращується.
       

3. присудок виражений наступними прикметниками:

S + be + likely, unlikely, certain, sure + to do
They are likely to come soon. Схоже, що вони скоро прийдуть.
The delegation is certain to arrive in Kyiv. Без сумніву, делегація приїде в Київ.
       

 

Прийменниковий інфінітивний комплекс

(The for-to-Infinitive –Construction )

Інфінітивний комплекс може вводитися прийменником for, і називається прийменниковим інфінітивним комплексом.

… for + noun me you her him us them + to do …

 

It’s time for us to go. Нам пора йти.

 

Функції прийменникового інфінітивного комплексу

Функція Приклади Спосіб передачі значення інфінітива укр. мовою.
1. Складний підмет. For me to help you is the greatest pleasure. Допомогти тобі – найбільше задоволення для мене. Інфінітивом.
2. Предикатив It’s for you to decide. Вирішувати це - тобі. Інфінітивом (з нього і починати переклад)
3.Складний додаток We waited for the rain to stop. Ми чекали, поки припиниться дощ. Іменником, складнопідрядним реченням, інфінітивом.
4. Складне означення Here are some books for you to read. Ось декілька книжок, які ти можеш прочитати. Складнопідрядним реченням; іменниковим сполученням; у деяких випадках інфінітив зовсім не перекладається.
5. Складна обставина: а) мети I’ve closed the window for you not to catch cold. Я зачинив вікно, щоб ти не застудилась. Складнопідрядним реченням з підрядним мети або наслідку.
б) наслідку You speak English too fast for me to understand. Ти говориш занадто швидко, щоб я міг зрозуміти.

 

II. Vocabulary Comprehension

1. Learn the words and word-combinations to comprehend the text:

brick цегла
clay глина
rectangular прямокутний
to grip тримати
bricklayer муляр
shape форма
ld. (Libra) фунт
to handle брати руками, тримати в руках
to burn випалювати
to dry in the sun висушувати на сонці
weight вага, маса
thermal conductivity теплопровідність
hollow/porous brick порожниста цегла

 

2. Read the following international words and give their Ukrainian equivalents:

composition, material, popular, control, position, prevent, protect(ion), texture, thermal, effective, ordinary, modern, primitive, constant, atmospheric, mechanical.

3. Define meanings of the words by their affixes, state what part of speech they indicate. Translate them into Ukrainian:

universal – universally; hard – hardness; construct – construction; practical – practically; general – generally; please – pleasing; economy – economic – economical.

 

III. Reading Comprehension

1. Skim the text first to define its general subject and the subject of each paragraph. Use the following phrases:

The text is about…

The subject of the text is…

There are…paragraphs in it.

The first (second, third, etc.) paragraph deals with (considers…, describes…, informs…).

 

2. Skim the text again and answer the following questions:

1. Is this text about stone?

2. Does the author mention how to prevent the skin from rough brick?

3. Is the shape of a brick described?

4. Are different kinds of bricks mentioned?

 

3. Read the text:

Text A. Brick

1. Today brick is considered to be one of the main building materials. In shape it is a rectangular solid and its weight is from 6 to 9 lb. Bricks generally present a pleasing appearance and can be obtained with various qualities, colours and textures. Being of a high volume weight and high thermal conductivity ordinary brick can not be always used in building practice. There are other kinds of bricks which are more effective: they are light-weight building bricks, hollow or porous bricks. Light-weight building bricks differ from ordinary clay bricks in a lower weight and lower thermal conductivity, and therefore more economical than ordinary bricks.

2. The shape and convenient size of a brick enables a man to grip it with an easy confidence and, because of this, brick-building has been popular for many hundreds of years. The hand of the average man is large enough to take a brick and he is able to handle more than 500 bricks in an eight-hour working day.

3. Brick is a universally used structural material which in modern times is made by pressing clay into blocks and burning them to hardness. Bricks in their most primitive form were not burned, but were hardened by being dried in the sun. Brick probably existed in times of which no record remained.

Since the Middle Ages brick work has been in constant use everywhere, in every sort of construction and in every architectural style. Good bricks are practically indestructible by fire or atmospheric action and more durable than stone. At the beginning of the 19th century, mechanical processes came into everyday use and by the end of the century had almost entirely replaced the ancient hand-fashioned methods.

 

4. Are these statements true or false? If they are false, say why. Use the following phrases:

I can’t agree to this statement because…

Just the contrary…

I think…

To my mind…

 

1. Brick is made by pressing clay into blocks and burning them.

2. We know when brick appeared.

3. Brick is used in every architectural style.

4. Brick is made by hand.

5. Brick is rectangular in shape.

6. There are different kinds of brick.

7. A bricklayer is able to handle more than 1000 bricks in an eight-hour working day.

 

5. Study the text and answer the following questions:

1. How is brick made?

2. How was primitive form of brick made?

3. Did brick exist in times of which no record remained?

4. What are the properties of brick?

5. What is the shape of a brick?

6. Are there different kinds of brick?

7. How many bricks is a man able to handle in an eight-hour working day?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.013 с.)