ОСНОВНІ ПРЕФІКСИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОСНОВНІ ПРЕФІКСИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯПрефікс Значення Приклади
un- заперечне, протилежне unreliable
dis- заперечне, протилежне disadvantage
im- (перед m, p) заперечне, протилежне impervious
іn- заперечне, протилежне inadequate
іr- (перед r) заперечне, протилежне irregular
mis- заперечне, протилежне misuse
il- (перед 1) заперечне, протилежне illogical
* anti- заперечне, протилежне antisocial
* extra- зверх-, над- extraordinary
* counter- проти counterwork
over- пере-, надзвичайно overwater, overgrazing
* re- знову, повторно redistribution
* sub- під, нижче subirrigation
semi- напів- semiarid
* super- пере-, зверх- superheat
under- недо-, нижче норми underestimate
* inter- між, взаємо- interaction
* non- не- noninterference

Зірочкою (*) позначені префікси-інтернаціоналізми.

ОСНОВНІ СУФІКСИ ІМЕННИКІВ

V (verb) – дієслово, N (noun) – іменник, A (adjective) – прикметник, Num (numeral) – числівник, Adv (adverb) – прислівник.

Модель Значення Приклади
V+ -ment результат дії movement, attachment
V+ -ion (-tion) (-ation), (-sion) процес, назва дії, стан erosion, irrigation, reaction
V+ -er, -or особа/механізм, що виконує дію sprinkler, user, creator
V+ -ing процес, дія, стан melting, cutting
V+ -ance/-ence дія, стан conveyance, performance
V+-al назва дії renewal, disposal
V+ -ure дія, результат pressure
V+-y назва дії delivery
V+-th результат дії growth
A+ -th стан width
A+ -ness якість, стан wetness
A+ -ure якість, стан moisture
A+-y якість, стан efficiency
A+ -ity якість, стан aridity
N+ -ist особа, що займається biologist
N+ -ian той, що має відношення до ... mathematician
N+ -hood абстрактне поняття boyhood, brotherhood

ОСНОВНІ СУФІКСИ ПРИКМЕТНИКІВ

Модель Значення Приклади
А+ -аl якість automatical, economical
N+-al наявність якості experimental
N+ -ful наявність якості fruitful, powerful
N+-y наявність якості sandy
V+ -able / -ible спроможний щось зробити favourable, arable
V+ -ant / -ent наявність якості resistant, different
N/V/Num.+ -ary наявність якості primary, secondary
N+ -ous наявність якості impervious
N+ -less відсутність якості waterless
N+-ic наявність якості symbolic, characteristic
N+-ly такий, що має якості основи friendly, monthly

ОСНОВНІ СУФІКСИ ДІЄСЛІВ

Модель Значення Приклади
N+ -іfy дія gasify, classify
А+ -іfy дія intensify, simplify
A+-en дія moisten
N+ -ize дія computerize, modernize
N+ -ate дія indicate

ОСНОВНІ СУФІКСИ ПРИСЛІВНИКІВ

Модель Значення Приклади
А+-1у змінює частину мови efficiently
N+ -ward напрямок backward (s)
Adv.+ -ward напрямок upward

КОНВЕРСІЯ

Конверсія –це спосіб словотвору, досить поширений в англійській мові, при якому від слова однієї частини мови утворюється слово іншої частини мови без зміни зовнішньої форми слова:

To stop – a stop, зупиняти – зупинка

Water – to water, вода – поливати

Найбільш поширеним є утворення іменника від відповідного дієслова: V → N :

To march – march

To run – run

Досить часто має місце і утворення дієслова від іменника: N → V: pump – to pump

Часто дієслово утворюється від прикметників: А → V:

Empty – to empty

СЛОВОСКЛАДАННЯ

Складні слова утворюються шляхом об'єднання двох основ:

waterworks –водопровідні споруди,утворене від

       
   


Water works

II. Vocabulary Comprehension

1. Learn the words and word-combinations to comprehend the text:

construction будівництво
~ industry будівельна промисловість
~ work будівельні роботи
maintenance догляд, ремонт (поточний)
permanent постійний, довгочасний
highway шосе, автострада
water-supply system система водопостачання
heating ~ ~ опалення
civil engineering цивільне будівництво
to deal with мати справу з …
structure споруда
wooden ~ дерев’яна ~
stone ~ кам’яна ~
concrete ~ бетонна ~
reinforced concrete ~ залізобетонна ~
steel ~ сталева ~
block ~ блочна ~
building споруда, будівля
residential ~ житлова ~
public ~ громадська ~
rural ~ сільська ~
industrial ~ промислова ~
hydro technical ~ гідротехнічна ~
to last тривати
to carry out здійснювати
assembly-line principle принцип монтажу (конвеєр)
qualified workers кваліфіковані робітники

2. Read the following international words and give their Ukrainian equivalents:

economy, construction, structure, permanent, system, civil, technical, material, community, station, irrigation, drainage, protect.

 

III. Reading Comprehension

1. Skim the text. Define its general subject and the subject of each paragraph. Use the following phrases:

The text is about…

The subject of the text is…

There are…paragraphs in it.

The first (second, third, etc.) paragraph deals with (considers…, describes…, informs…).

 

2. Skim the text and answer the following questions:

1. What branch of industry does the text deal with?

2. Does the text consider what civil engineering deal with?

3. Is the classification of structures presented?

4. Are modern industrial methods mentioned?

 

3. Read the text:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.009 с.)