Форми Participle ІІ та їх комунікативні значення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми Participle ІІ та їх комунікативні значення.Форми Перехідні дієслова Неперехідні дієслова
Past Participle Past Participle
passive active
asked gone
Приклади We looked at the destroyed bridge. He has already gone for a walk.
Ми дивилися на зруйнований міст. Він уже пішовна прогулянку.
Her father is a doctor loved and respected by everybody.  
Її батько-лікар, якого всі люблять і поважають.  
Значення Здебільшого Past Participle виражає дію, що передує дії, вираженій присудком речення, але також може виражати дію одночасну з дією, вираженою дієсловом присудком, або дію безвідносну до часу.

Форми Participle I та їх комунікативні значення

Форми Перехідні дієслова Неперехідні дієслова
Present Participle Perfect Participle Present Participle Perfect Participle
Active Passive Active Passive Active Active
asking being asked having asked having been asked going having gone
Приклади Reading English books I wrote out new words. Being invitedto the party she couldn’t do this work. Having read the book, he gave it to his friend. Having been packed, the parcel was taken to the post-office. She is looking at the woman going along the street. Having lived in Kyiv for many years he knew the city very well.
Читаючи англійські книжки, я виписував нові слова. Оскільки її запросили на вечірку, вона не могла зробити цю роботу. Прочитавши книжку, він віддав її другові. Після того, як посилку запакували, її віднесли на пошту. Вона дивиться на жінку, що йде вздовж вулиці. Проживши в Києві багато років, він знав місто дуже добре.
The students working here came from Kyiv.          
Студенти, що працюють тут, прибули з Києва.          
Значення Називає дію, що 1) відбувається одночасно з дією, вираженою дієсловом присудком; 2) відноситься до теперішнього часу, незалежно від часу дії, вираженої дієсловом-присудком речення; 3) відбувається безвідносно до якогось часу; 4) передує дії, вираженій присудком. Називає дію, що передує дії, вираженій дієсловом-присудком і перекладається дієприслівником доконаного виду. Див. комунікативне значення перехідних дієслів.

Функції Participle I, II в реченні

    Participle I Participle II
Означення ліве The rising sun was hidden by the clouds. A broken cup lay on the table.
Сонце, що сходило, закрили хмари. Розбита чашка лежала на столі
праве She saw a women sitting in the corner of the room. They showed us the list of the goods sold at the auction.
Вона побачила жінку, що сиділа в кутку кімнати. Вони показали нам список товарів, які були продані на аукціоні.
Обставина часу Entering the room, she saw her sister there. When praised, he was ill at ease.
Увійшовши до кімнати, вона побачила там свою сестру. Коли його хвалили, він почував себе ніяково.
причини Having been made 20 years ago, the machine is out of date. Frightened by the dog, the child began to cry.
Виготовлена 20 років тому, машина зараз застаріла. Злякавшись собаки, дитина почала плакати.
способу дії He sat in the armchair reading a newspaper. Though wounded, the soldier did not leave the battle-field.
Він сидів у кріслі, читаючи газету. Хоч і поранений, солдат не залишив поля боя.
Частина присудка   Continuous Tenses Perfect Tenses
Don’t make noise. He’s sleeping. I have just met him.
Не шуміть, він спить. Я тільки, що зустрів його.
  Passive voice
This house was built last year.
Цей будиник був збудований минулого року.

 

Дієприкметникові звороти.

В англійській мові дієприкметник, як і інфінітив, утворює синтаксичні звороти з іменниками та займенниками. Дієприкметник входить до складу трьох комплексів: Складний додаток, Складний підмет та Незалежний дієприкметниковий комплекс.

Складний додаток /Complex Object/

Зворот “Складний додаток” вживається після наступних дієслів і має таку структуру:

S see me you him her it us them student mary my coat P.I P.II
hear
watch
notice
observe
feel
find
consider P.II
understand
want
wish
desire
have
get

Наприклад:

I saw him crossing the street[13]. Я бачив, як він переходив вулицю.
I saw the window broken. Я бачив, що вікно розбите.
She considered Mary deceived. Вона вважала Мері обманутою.
She had her hair done. Їй зробили зачіску.

Складний підмет /Complex Subject/

Зворот “Складний підмет” вживається переважно з наступними дієсловами і має таку структуру:

S + be + seen, heard, felt, watched noticed, observed + P.I
A plane was heard flying high in the sky. Було чути, як високо в небі летів літак.
S + be + considered believed found +P.II
The work was considered finished. Роботу вважали закінченною.
         

Незалежний дієприкметниковий зворот

/The Absolute Participial Construction/

Якщо іменник у загальному відмінку (або особовий займенник у називному відмінку) виконує роль підмета по відношенню до дієприкметника і не є підметом усього речення, то це – Незалежний дієприкметниковий зворот.

Peter coming home from Kyiv, we asked him to tell us about the conference. Коли Петро повернувся із Києва, ми розпитали його про конференцію.

У Незалежному дієприкметниковому звороті можуть вживатися всі форми Participle.

В реченні зворот виконує функції обставини:

а) часу:

The rain having stopped we went home. Коли дощ припинився, ми пішли додому.

б) причини:

It being now pretty late, we went to bed. Оскільки було вже пізно,ми пішли спати.

в) умови:

Weather permitting, we shall start tomorrow. Якщо погода дозволить, ми поїдемо завтра.

г) способу дії: (вводиться прийменником with)

He was standing, with his arms crossed. Він стояв, схрестивши руки.

Способи перекладу “незалежного дієприкметникового зворота”

На українську мову.

“Незалежний дієприкметниковий зворот” перекладається на українську мову:

a) підрядним обставинним реченням:

The weather being fine, they went for a walk. Так як погода була хорошою, вони пішли на прогулянку.

б) простим реченням, що входить до складносурядного:

We had three lectures, the last being in physics. Ми мали три лекції, остання з фізики.

в) дієприслівниковим зворотом:

Her face smiling, she came into the room. Усміхаючись, вона увійшла в кімнату.

г) головним реченням в складнопідрядному:

She sat down at the table, her hands beginning to tremble. Коли вона сідала за стіл, її руки починали тремтіти.

II. Vocabulary Comprehension

1. Learn the words and word-combinations to comprehend the text:

artificial штучний
watertightness водонепроникність
at minimum cost при мінімальних затратах
to attain досягати, добувати
accurate method точний метод
workability оброблюваність
to undergo переносити, піддаватися (чому-небудь)
brittle крихкий
tensile stresses розтягуючи напруження
crushed stone щебінь
slab плита
thickness товщина
beam балка
to fail руйнуватись, виходити з ладу
disadvantages недоліки
setting затвердіння
to eliminate усувати
prefabricated reinforced concrete elements збірні залізобетонні елементи
to be subjected to піддавати (впливу)
bending forces сили згину (вигину)
to reinforce with bars армувати стержнями
rigid твердий, негнучкий
to resist compressive forces протистояти (не піддаватися) стискуючим силам
insulating value ізоляційна властивість
to harden застигати, твердішати

 

2. Read the following international words and give their Ukrainian equivalents:

conglomerate, gravel, fundamental, minimum, selection, method, proportion, test, characteristic, function, utilize, structure, monolith, ordinary, some, limited, elasticity, combination, popular, thermal, element.

 

3. Define meanings of the following words by their affixes:

crush – crushed; produce – production; select – selection; frequent – frequently; go – undergo; compress – compression – compressive; limited – unlimited; suit – suitable; durable – durability; advantage – disadvantage.

 

III. Reading Comprehension

1. Skim the text first to define its general subject and the subject of each paragraph. Use the following phrases:

The text is about…

The subject of the text is…

There are…paragraphs in it.

The first (second, third, etc.) paragraph deals with (considers…, describes…, informs…).

 

2. Skim the text again and answer the following questions:

1. Is this text about concrete?

2. Are the properties of concrete mentioned?

3. Is the process of concrete production described?

4. Is the process of reinforced concrete described?

5. Are the disadvantages of concrete mentioned?

 

3. Read the text:

Text A. Concrete

1. There are many important building materials nowadays, concrete being one of them. Concrete may be considered an artificial conglomerate of crushed stone, gravel or similar inert material with a mortar. The fundamental object in proportioning concrete is the production of a durable material of requisite strength, watertightness and other essential properties at minimum cost. To attain these properties careful attention must be given to the selection of cement, aggregate, and water.

2. The most accurate method of measuring proportions is to weigh the required quantities of each material. It is widely used in large building construction, but in small building construction the less accurate method of measuring proportions by volumes being frequently used. Workability and strength are chief control tests made on concrete. To be able to undergo high compressive loads is a specific characteristic of this material.

3. Since concrete is only strong in compression, it will quickly fail if it is used for elements like beams and floor slabs, which are subjected to high bending forces. If it is reinforced with iron or steel bars, however the elastic metal will take the rigid forces, and the rigid concrete will resist the compressive forces. The reinforcing techniques developed the structural possibilities of concrete becoming almost unlimited. In its reinforced form it combines the elasticity of iron and steel with its own initial plasticity and final rigidity, an almost ideal combination of properties that makes it the most suitable of all building materials.

4. Reinforced concrete has become so popular because of its resistance to fire and weather, its durability and great strength under static and dynamic loads. It has, however, a number of disadvantages, low thermal insulating value being one of them. Besides it is very heavy and requires forms in which it must be held until it has hardened, and in winter it must be kept warm during setting.

5. Prefabricated reinforced concrete elements and modern reinforcing methods being used, the above mentioned disadvantages are now being eliminated or at least minimized. Reinforced concrete is used for many types of structures, it being now the main building material for factories, office buildings, power stations, bridges, etc. In recent years it has become the preferred material for housing.

4. Are these statements true or false? If they are false, say why. Use the following phrases:

I can’t agree to this statement because…

Just the contrary…

I think…

To my mind…

 

1. Concrete is a natural building material.

2. The main property of concrete is its durability.

3. There are three accurate methods of measuring proportions while making concrete.

4. Concrete will resist compressive forces if it is reinforced.

5. Concrete is an ideal material, it has no disadvantages.

6. Reinforced concrete is used for building of power stations.

 

5. Study the text and answer the following questions:

1. What is concrete produced of?

2. What are the main properties of concrete?

3. How did reinforced concrete appear?

4. What are the main disadvantages of reinforced concrete?

5. How can the disadvantages of reinforced concrete be eliminated or at least minimized?

6. What types of structures is reinforced concrete used for?

 

6. For each definition write a word from the text:

1. Composition of gravel, sand, cement, and water, used for building.

2. Produced by human art or effort.

3. A number of things or parts forming a mass.

4. Careful, precise.

5. Strengthen or support, esp. with additional material.

6. Concrete with metal bars or wire embedded to increase its tensile strength.

7. Manufacture sections of (a building, reinforced concrete etc.) prior to their (its) assembly on the site.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.015 с.)