Фінансові послуги як операції з фінансовими активами. Основні ознаки фінансових послуг.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фінансові послуги як операції з фінансовими активами. Основні ознаки фінансових послуг.Загальні правові засади в сфері регулювання ринку фінансових послуг регламентує Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

Фінансова послуга – це операція з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок, за рахунок цих осіб або за рахунок залучених від інших осіб коштів з метою отримання прибутку чи збереження реальної вартості активів.

Ознаки фін послуг:

1. Абстрактність – відсутність матеріального носія. Послуга забезпечує отримання певного корисного ефекту від її споживання.

2. Спрямованість на задоволення потреб споживача.

3. Договірний характер.

4. Комплексний характер реалізації – надання фінансових послуг в пакеті.

5. Платність.

6. Значний рівень регулювання з боку держави та саморегулівних організації.

Фінансові послуги можна певним чином класифікувати з огляду на особливості їх надання клієнтам.


Види фінансових послуг.

Фінансові послуги — операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" до фінансових послуг належать:

1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

2) довірче управління фінансовими активами;

3) діяльність з обміну валют;

4) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо їх наступного повернення;

5) фінансовий лізинг;

6) надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту;

7) надання гарантій та поручительств;

8) переказ грошей;

9) послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;

10) торгівля цінними паперами;

11) факторинг;

12) інші операції, що відповідають критеріям, визначеним у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Залежно від одержувачів фін послуги є: наданні фізичним, юр особам або державним органам.

За ступенем поширення:

1. Традиційні(кредитні, депоз).

2. Новітні (інтернетбанкінг).

За ознакою стягнення плати:

1. Платні.

2. Безоплатні.

За економічним змістом: кредитні, депозитні, розрахункові, гарантійні, валютні, страхові, торгівельні, комісійні, з недержавного пенсійного забезпечення.

За спрямованістю на задоволення потреб клієнтів виокремлюють:

— прямі послуги, що безпосередньо спрямовані на задоволення відповідних інтересів клієнта (платіжні, комерційні, інвестиційні, страхові);

— непрямі, або супутні, послуги без отримання клієнтом додаткового доходу (як правило, полегшують надання прямих послуг: клірингові послуги, телефонне управління рахунком, видача плас-тикових карток на основі депозитного рахунку та ін.);

— непрямі послуги, що дають клієнту додатковий дохід або знижують витрати при отриманні прямих послуг (інвестування залишків на поточних рахунках в одноденні депозити тощо).

За рівнем складності.

До І рівня складності віднесено послуги, які орієнтовані на задоволення потреб великої кількості клієнтів і не потребують від них спеціальних навичок або професійних знань певного спрямування (відкриття рахунків, переказ грошей, обслуговування дорожніх чеків, обмін валюти, страхові послуги та ін.).

До II рівня складності належать послуги, в процесі одержання яких клієнти повинні мати спеціальний рівень підготовки. Це стосується послуг у системі електронної комерції, насамперед, Інтернет-страхування та Інтернет-банкінгу, а також отримання послуг з управління майном, довірчого управління фінансовими активами, торгівлі цінними паперами та ін. Зауважимо, що крім спеціальних знань, клієнти для споживання переважної більшості фінансових послуг II—IV рівнів складності повинні мати необхідне технічне обладнання (комп'ютери, програмне забезпечення).

До Ш рівня складності відносять послуги, орієнтовані на задоволення спеціальних фінансових потреб клієнтів, які мають відповідний рівень професійної підготовки в галузі фінансів, що дає їм змогу бути споживачами цих послуг для задоволення конкретних фінансових потреб, які не є поширеними. До цієї групи послуг за рівнем складності належать послуги в системі Інтернет-трейдингу, фінансові послуги з формування портфеля цінних паперів певного рівня дохідності та ризиковості та ін.

 


Суть, функції та роль ринку фінансових послуг.

РФП – це сфера прояву діяльності фіз та юр осіб з приводу надання та споживання певних фін послуг, які за своїм ризначенням мають забезпечити субєктам належні умови для залучення необхідних ресурсів та продажу тимчасово вільних.

Завданням РФП є акумуляція та переросподіл наявного в суспільстві капіталу.

Функції РФП:

1. Мобілізація вільного капіталу та його переросподіл.

2. Фінансове забезпечення діяльності держави.

3. Визначення найефективніших напрямів інвестування.

4. Реалізація інвестиційних напрямів учасників шляхом надання фінансовим установам торгівельних, договірних послуг, які дають змогу учасникам реалізувати їх інвестиційні наміри щодо забезпечення ліквідності, надійності та прибутковості вкладень.

5. Мінімізація фінансових ризиків, шляхом надання фінансовими установами страхових, гарантійних, довірчих послуг.

6. Реалізація вартості фінансової послуги.

7. Інформування учасників ринку про рівень витрат, рентабельність та якість фінансових послуг.

 


Принципи функціонування ринку фінансових послуг.

Введення системи електронного обігу цінних паперів - Запровадження дематеріалізованого обігу цінних паперів у формі комп'ютерних записів на рахунках через систему «національна фондова біржа — центральний депозитарій — кліринговий банк»

Реальний захист і забезпечення інтересів та прав інвесторів - Створення необхідних умов (соціальних, політичних, економічних, правових) для реалізації інтересів суб'єктів фінансового ринку та забезпечення захисту їх майнових прав

Відповідність національної системи обігу цінних паперів загальноприйнятим міжнародним стандартам безпеки інтересів і прав інвесторів - Забезпечення високих гарантій для залучення місцевих та іноземних інвестицій в акціонерний капітал і розвиток національної економіки

Соціальна справедливість - Забезпечення створення рівних можливостей та спрощення умов доступу інвесторів і позичальників на фінансовий ринок, недопущення монопольних проявів дискримінації прав і свобод суб'єктів ринку цінних паперів

Урегульованість - Створення гнучкої та ефективної системи регулювання фінансового ринку і, в першу чергу, фондового

Контрольованість - Створення надійно діючого механізму обліку і контролю, запобігання та профілактика зловживань і злочинності на фінансовому ринку і його сегментах

Ефективність - Максимальна реалізація потенційних можливостей щодо мобілізації та розміщення фінансових ресурсів у перспективні сфери національної економіки, що сприятиме забезпеченню її прогресу та задоволенню життсвих потреб населення

Правова упорядкованість - Створення розвиненої правової інфраструктури забезпечення діяльності фінансового ринку, яка чітко регламентує правила поведінки і взаємовідносин його суб'єктів

Конкуректність - Забезпечення необхідної свободи підприємницької діяльності інвесторів, емітентів і ринкових посередників, створення умов для змагання за найбільш вигідне залучення вільних фінансових ресурсів і встановлення немонопольних цін на послуги фінансових посередників та умов контролю за дотриманням правил добросовісної конкуренції учасників ринку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.190 (0.008 с.)