Недержавні пенсійні фонди: особливості створення та діяльності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Недержавні пенсійні фонди: особливості створення та діяльності.Згідно із ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» недержавний пенсійний фонд – це юридична особа,яка має статус неприбуткової організації,функціонує та проводить діяльність з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників ПФ з подальшим управлінням пенсійними активами,а також здійснює пенсійні виплати учасникам фонду.

Види пенсійних фондів:

1.відкриті (засновниками можуть бути будь-які 1 чи декілька юридичних осіб,окрім тих, діяльність яких фінансується за рахунок ДБ чи МБ. Учасниками можуть бути будь-які фізичні особи,незалежно від місця та характеру їх роботи);

2.корпоративні (засновниками можуть бути юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців, до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники. Учасниками можуть бути виключно фізичні особи, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцями-засновниками та роботодавцями-платниками цього фонду);

3.професійні (засновниками можуть бути об’єднання юридичних осіб-роботодавців, об’єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки або фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності. Учасниками можуть бути виключно фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності, визначених у статуті фонду).

Єдиним органом управління фонду є РАДА ПФ.

Недержавний пенсійний фонд здійснює свою діяльність не самостійно, а обов'язково користуючись послугами інших фінансових установ. Для забезпечення діяльності з недержавною пенсійного забезпечення рада фонду укладає договори:

про адміністрування пенсійного фонду - з адміністратором, який має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів:

про управління активами пенсійного фонду з компанією з управління активами або з іншою особою, яка отримана ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами;

про обслуговування пенсійного фонду зберігачем - із зберігачем.

Адміністрування недержавних пенсійних фондів в Україні можуть забезпечувати професійні адміністратори, компанії з управління активами та одноосібні засновники корпоративного пенсійного фонду.

 


Загальна характеристика діяльності страхових компаній.

Фінансові послуги на страховому ринку надаються страховиками та страховими посередниками.

Страховики - це фінансові установи, які згідно з отриманою ліцензією приймають на себе зобов'язання відшкодувати страхувальнику або особам, яких він назвав, завданий страховим випадком збиток або виплатити страхову суму.

В Україні страховики можуть бути створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю. Учасників страховика повинно бути не менше трьох. Чинним законодавством України передбачена можливість створення державних страхових організацій.

Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками - резидентами України.

За характером діяльності страховики поділяються на види:

такі, що страхують життя;

здійснюють інші види страхування;

надають виключно пере страчу вальні послуги.

Мінімальний розмір статутного капіталу страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, а страховика, який займається страхуванням життя, - 1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України.

Страховиками реалізуються фінансові послуги (страхові послуги), що пов'язані із забезпеченням різних видів страхування. Серед них страхування життя, добровільне особисте страхування, добровільне майнове страхування, добровільне страхування відповідальності, державне обов'язкове страхування, недержавне обов'язкове страхування та інші.

Страхова діяльність в Україні може провадитися за участю страхових посередників. Страховими посередниками можуть бути страхові або перестрахові брокери, страхові агенти.

 


Особливості функціонування фінансових компаній.

Наданням окремих видів фінансових послуг на ринку займаються фінансові компанії. Згідно з українським законодавством, фінансовими компаніями вважаються фінансові установи, які надають фінансові послуги, регулювання діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, окрім тих установ, які надають послуги у страховій діяльності, діяльності з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення, а також кредитних спілок і ломбардів.

Фінансові компанії можуть здійснювати такі види фінансових операцій:

? надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;

? надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів:

? надання позик;

? переказ грошових коштів;

? надання порук (поручительств);

? фінансовий лізинг;

? надання гарантій;

? факторинг;

? довірче управління фінансовими активами.

? кліринг:

? обслуговування дорожніх чеків;

? діяльність з обміну валют;

У випадку, якщо надання певної фінансової послуги вимагає отримання ліцензії, фінансова компанія може надавати такі послуги лише після отримання відповідної ліцензії.

Нацкомфінпослуг уносить інформацію про заявника до Реєстру фінансових установ та видає йому Свідоцтво у разі дотримання фінансовою компанією - заявником таких обов'язкових умов:

наявності власного капіталу в розмірі не менше ніж 5 млн.грн на дату подання заяви для фінансових компаній-заявників;

в установчих документах заявника має бути визначена діяльність з надання певних видів фінансових послуг як виключна діяльність з урахуванням вимог законодавства, у тому числі щодо можливості суміщення окремих видів фінансових послуг;

наявності в заявника внутрішніх правил з надання фінансових послуг та при мірних договорів із клієнтами, які мають відповідати вимогам законодавства та затверджуватись уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів;

наявності кваліфікованих кадрів, що безпосередньо здійснюють діяльність з надання відповідних видів фінансових послуг,

наявності технічних умов, необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України тощо.

 


Характеристика довірчих товариств.

До категорії фінансових інститутів в Україні належать довірчі товариства,які створюються як товариства з додатковою відповідальністю для проведення довірчих операцій.

Довірчі операції від імені довірчого товариства здійснюють його засновники – довірені особи,дії яких повинні бути спрямовані виключно на реалізацію інтересів власників довіреного майна,за умовами укладеного між ними договору. Засновники довірчого товариства відповідають за його зобов’язаннями своїми внесками до статутного капіталу, а при недостатності цих сум – додатково належним їм майном у п’ятикратному розмірі до внеску кожного учасника. Довірчі товариства в Україні є фінансовими установами.

Довірче товариство здійснює такі довірчі операції: 1.для громадян – представницькі послуги для обслуговування ЦП,заставних,боргових зобов’язань,збереження активів; 2.для юридичних осіб – розпорядження активами,агентські послуги, ведення рахунків для власників ЦП,управління голосуючими акціями.

Реалізація зазначених операцій здійснюється довірчими товариствами шляхом прийняття в управління грошових коштів,ЦП та іншого майна клієнтів. Надання довірчих послуг здійснюється товариством за посередництва банку,який забезпечує відповідальне зберігання власних коштів довірчого товариства і залучених коштів довірителів майна довірчих операцій, розмір якої фіксується в договорі про довірче управління.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.22.151 (0.005 с.)