Законодавче регулювання бібліотечно-інформаційної діяльності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Законодавче регулювання бібліотечно-інформаційної діяльності.Законодавче регламентування.

Законодавство України про бібліотеки та бібліотечну справу базується

на Конституції України i складається з:

Основ законодавства України про культуру;

Закону України «Про бібліотеки i бібліотечну справу»;

Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і

бібліотечну справу»;

Закону України «Про вищу освіту»;

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах» та

інших нормативно-правових актів.

Закон України «Про телекомунікації»

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг

ДСТУ 2392–94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2394–94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис,

аналіз документів. Терміни та визначення

ДСТУ 2398–94 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення

ДСТУ 2941–94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення

ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та

визначення понять

ДСТУ ISO 5127:2007 Інформація та документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT).

Передусім зазначу, що Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну

справу» визначає бібліотеку як інформаційний, культурний, освітній заклад,

який має упорядкований фонд документів i надає їх у тимчасове

користування фізичним та юридичним особам. Бібліотеки України є

складовою інформаційної системи держави.

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» визначає статус

бібліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек і бібліотечної

справи в Україні. Гарантує право на вільний доступ до інформації, знань,

залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що

зберігаються в бібліотеках, визначає загальні засади бібліотечної справи й

бібліотечну систему України, встановлює вимоги до формування та

збереження бібліотечних фондів, бібліотечного обслуговування з метою

задоволення інформаційних, наукових і культурних потреб суспільства,

збагачення духовного потенціалу народу.

Відділ соціально-правових документів є підрозділом наукової

бібліотеки Чернігівського державного технологічного університету , який

забезпечує відповідною інформацією навчально-виховний та науковий

процес в корпусі №8 Чернігівського державного технологічного

університету.

У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України

"Про вищу освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Правилами

внутрішнього розпорядку ЧДТУ", «Положення про наукову бібліотеку

ЧДТУ» та технологічними інструкціями та іншими чинними законодавчими актами, інструктивно-нормативними документами, що

регламентують діяльність бібліотек, статутом університету,

Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів,

перелік основних послуг і умови їх надання визначаються "Правилами

користування науковою бібліотекою ЧДТУ", які складені на основі

"Типових правил користування бібліотекою вищого навчального закладу

освіти Міністерства освіти і науки України" та "Типових правил ко-

ристування бібліотеками в Україні".

Чинні «Типові правила користування бібліотеками в Україні», зареєст-

ровані в Міністерстві юстиції України 8 липня 1999 року за № 449/3742 (зі

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 319 від

25.05.2001), а також «Типові правила користування бібліотекою вищого

навчального закладу освіти Міністерства освіти і науки України»

(надруковано: «Інформаційний збірник Міністерства освіти України» № 21,

листопад 1998 року) потребують редакції. У зв'язку з активним

впровадженням автоматизації в практику роботи бібліотек виникли тех-

нологічні зміни, існує специфіка системи автоматизованого

обслуговування і т. д. Наприклад, практика роботи бібліотек з

автоматизованого обслуговування входить у протиріччя з «Типовими пра-

вилами користування бібліотеками в України», а саме з п. 3.4 (у редакції

Наказу Міністерства культури № 319 від 25.05.2001): «Кожний документ,

виданий на абонементі, фіксується у читацькому формулярі і

підтверджується підписом користувача». Існуючі «Типові правила

користування бібліотекою вищого навчального закладу освіти Міністерства

освіти і науки України» також не враховують сучасну специфіку обслу-

говування. У нормативних документах не чітко визначено питання щодо

можливості копіювання інформації (наприклад, фотокопіювання, бо

сучасні читачі-студенти мають при собі цифрові фотоапарати, ноутбуки та

інше обладнання).

Були неодноразові спроби підготувати новий проект «Типових правил

користування бібліотекою вищих навчальних закладів», але справу не

завершено. Нова редакція цих документів потрібна як читачам, бібліоте-

карям, так і представникам контролюючих органів, які перевіряють

діяльність бібліотек. Потребує редагування також і «Примірне положення

про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації»,

затверджене наказом МОН України від 06.08.2004 року № 641, наприклад,

п. 4.2. За сучасних умов надзвичайно складно для бібліотек вищих началь-

них закладів дотримуватися чинних норм забезпечення літературою

навчального процесу. Чи потрібні нормативи забезпечення навчальною

літературою за умов стрімкого розвитку електронних технологій і за умов

ще більш стрімкого збільшення цін на підручники, а також за умов, коли

постійно з'являються доповнені і перероблені видання? Яка бібліотека

може собі дозволити регулярно оновлювати фонди навчальної літератури у

традиційному варіанті (десятками, сотнями примірників однієї назви!),

якщо реальна вартість потрібного підручника складає більше 100-200 гри-

вень? Звичайно, традиційні підручники будуть потрібні завжди, але ж має

бути їх розумна кількість. Використання електронних версій підручників (з

дотриманням норм авторського права) допомогло б вирішити проблеми

якісного й оперативного обслуговування, а кошти слід було б спрямувати

на оновлення комп'ютерної техніки. 50 років існує Науково-методична

бібліотечна комісія (НМБК) Міністерства освіти і науки України, яка має

гарний досвід роботи не тільки з проведення науково-практичних

конференцій, а й досвід видання збірника «Нормативні документи біб-

ліотеки вищого навчального закладу». НМБК має право як ініціювати

редагування необхідних документів, так і доручити розробку відповідних

проектів нормативних документів відповідним секціям.

У Національній програмі інформатизації, що затверджена законом,

прийнятим Верховною Радою України у 1998 р., закріплено юридичне

визначення понять: „база даних”, „інформаційна послуга”, „інформаційна

технологія”, „інформаційний продукт”, а також визначено стратегію

розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб українського

суспільства. Крім того, у цьому нормативно-правовому акті визначено

функції органів державної влади у процесі інформатизації, зокрема:

· захист авторського права на бази даних і програми, що створені для

потреб інформатизації та особистої інформації;

· встановлення стандартів, норм і правил використання засобів

інформатизації;

· забезпечення доступу громадян та їхніх об'єднань до інформації

органів державної влади та місцевого самоврядування, а також до інших

джерел інформації;

Якщо у багатьох зарубіжних країнах ця проблема вирішується шляхом

ліцензування, для чого існують відповідні інституції, то в Україні такого

досвіду немає. Добрі наміри створити електронну бібліотеку можуть

призвести до порушення закону.

Вихід нормативно-правових документів, а особливо законів України, -

важливе для всіх галузей, у тому числі і бібліотечно-інформаційної сфери.

Тому позитивним явищем є прийняття Закону України "Про внесення змін

до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", що викликало

жвавий інтерес у фахівців. Проект цього Закону обговорювався в бібліотеках,

навчальних закладах України, що мають відношення до бібліотечної справи,

тому було внесено безліч уточнень, пропозицій. Але кінцевий варіант цього

Закону, що підписаний Президентом України 21 травня 2009 року викликає

ряд запитань.

Перш за все назва Закону. Закон назвали "Про бібліотеки і бібліотечну

справу". Звернімося до термінів "бібліотека" і "бібліотечна справа", що

наведені в цьому Законі.

"Бібліотека -... заклад... що має упорядкований фонд документів... та

головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-

дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки".

"Бібліотечна справа _

галузь... спрямована на створення і розвиток мережі

бібліотек, формування, опрацювання, упорядкування та зберігання

бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та

довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки...".

Очевидно, що в більш широке поняття "бібліотечна справа" входить і

поняття "бібліотека".

Потребує уточнення поняття "бібліотечний фонд - упорядковане зі-

брання документів, що зберігається в бібліотеці", так як він не зовсім

скоригований із терміном "бібліотека", де підкреслено, що головним за-

вданням є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх,

культурних та інших потреб користувачів бібліотеки. Прослідковується

якась незавершеність. Виникає асоціація - це підшиті акти, довідки, накази,

розпорядження та інші ділові документи. Тоді упорядковані і системати-

зовані документи в бібліотеці, які зібрані для споживачів, повинні від-

повідати основним напрямкам бібліотечної діяльності, що зафіксовані ще в

Законі України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" у 1995 р., а саме:

"формування, зберігання бібліотечного фонду та бібліотечне обслуговування

споживачів".

Вимагає також уточнення термін "бібліотека - інформаційний, куль-

турний, освітній заклад...". Виникає запитання: якщо бібліотека освітній

заклад, то вона навчає, дає кваліфікацію молодшого спеціаліста, бакалавра,

спеціаліста, магістра? Зрозуміло, що ні. А якщо ні, то чому ж нам не

повернутись до старої доброї традиції, коли бібліотеки вважались однією зі

складових культурно-освітніх закладів.

Таким чином, проблема правового оформлення діяльності бібліотеки

існує в інформаційному середовищі. Це говорить про те, що чинне

законодавство, включаючи міжнародні правові акти, застаріло та не

враховує бурхливі процеси розвитку інформаційних технологій. Потреба

удосконалення та зміни законодавства - це вже об'єктивна реальність, не

рахуватися з якою не можна, потрібне створення регламентуючи

документів, методичних рекомендацій, які б допомогли бібліотекам

знаходити правильні і однакові підходи по впровадженню нових видів

робіт. Спільна позиція бібліотек дозволить відстоювати права

користувачів на отримання інформації у всіх видах, підвищить роль

бібліотек у інформаційному суспільстві, зробить їх більш відкритими і

доступними для користувачів.

З 01 січня 2015 рокунабирає чинності наказ Міністерства фінансів України«Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань»від 02.09.2014 № 879

Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69 «Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 серпня 1994 року за № 202/412 (із змінами), та наказ Головного управління Державного казначейства України від 30 жовтня 1998 року № 90 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 листопада 1998 року за № 728/3168 (із змінами).

Закони України, що стосуються бібліотечної справи:

· Про культуру

· Про інформацію

· Про внесення змін до Закону України "Про інформацію"

· Про бібліотеки і бібліотечну справу

· Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

· Про управління об'єктами державної власності

· Про науково-технічну інформацію

· Про наукову і науково-технічну діяльність

· Про внесення змін до закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

· Конституція України

· Про засади державної мовної політики

· Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні

· Про авторське право і суміжні права

· Про національний архівний фонд і архівні установи

· Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

· Про видавничу справу

· Концепція національної програми інформатизації

· Про національну програму інформатизації

· Про обов'язковий примірник документів

· Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

· Про рекламу

· Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні

· Наказ про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності

Стандарти з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи на 01.07.2014 р. (режим доступу ДЗ "Національна парламентська бібліотека України")

Державні стандарти України

· ДСТУ 1.0-2003 Національна стандартизація. Основні положення. 01.07. 2003

· ДСТУ 1.2-2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів. 01.07.2003

· ДСТУ 1.5.2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives, part 2, 2001, NEQ). 01.07.2003

· ДСТУ 1.12:2004 Національна стандартизація. Правила ведення справ нормативних документів. 01.10.2004

· ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять. 01.01.2009

· ДСТУ 33.004:2006 Страховий фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні положення. 01.10.2007

· ДСТУ 33.116:2010 Страховий фонд документації. Електронні копії документів. Загальні вимоги. 01.07.2012

· ДСТУ 33.601:2005 Страховий фонд документації. Матеріали для виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації. Загальні вимоги. 01.10.2006

· ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. 01.07.2007

· ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять 01.01.2000

· ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. 01.01.1995

· ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. 01.01.1995

· ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963:1985) Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика. 01.07.2001

· ДСТУ 2398-94 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення. 01.01.1995

· ДСТУ 2482-94 Системи оброблення інформації. Комп'ютерні технології навчання. Терміни та визначення. 01.01.1995

· ДСТУ 2627-94 Системи оброблення інформації. Видавничі комп'ютеризовані системи. Оброблення та друкування документів. Терміни та визначення. 01.07.1995

· ДСТУ 2628-94 Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. 01.07.1995

· ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. 01.07.2005

· ДСТУ 2937-94 Кінофотоматеріали. Терміни та визначення. 01.01.1996

· ДСТУ 2939-94 Системи оброблення інформації. Комп'ютерна графіка. Терміни та визначення. 01.01.1996

· ДСТУ 3003:2006 Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення понять. 01.07.2007

· ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. 01.01.1996

· ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення. 01.01.1996

· ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. 01.01.1996

· ДСТУ 3144-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення. 01.01.1996

· ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги. 01.01.1996

· ДСТУ 3148-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Система електронного обміну документами на постачання продукції. Загальні вимоги. 01.01.1996

· ДСТУ 3279-95 Стандартизація послуг. Основні положення. 01.01.1997

· ДСТУ 3294-95 Маркетинг. Терміни та визначення основних понять. 01.01.1997

· ДСТУ 3302-96 Система стандартів з баз даних. Структурна система словників інформаційних ресурсів. 01.01.1997

· ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення. 01.01.1997

· ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення. 01.01.1998

· ДСТУ 3578-97 Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях. 01.01.1998

· ДСТУ 3579-97 Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексографічними даними на магнітних носіях. 01.01.1998

· ДСТУ 3582:2013 ”Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). На заміну ДСТУ 3582-97. 01.01.2014

· ДСТУ 3719-1-98 (ISO 8613-1:1989) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Ч. 1. Вступ і загальні принципи. 01.07.1999

· ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги. 01.07.2000

· ДСТУ 3739-98 Положення про ведення державного класифікатора ДК 003 "Класифікатор професій". 01.10.1998

· ДСТУ 3772-98 Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги. 01.07.1999

· ДСТУ 3814:2013 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг (ISO 2108:2005, NEQ). На заміну ДСТУ 3814-98 01.01.2014

· ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положення. 01.07.2000

· ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр – зразок. Вимоги до побудови. 01.07.2000

· ДСТУ 3873-1-99 (ГОСТ 30653-99) (ISO/IEC 10166-1:1991) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Файлування та відбирання документів (DFR). Частина 1. Означення абстрактної послуги та процедури. 01.01.2001

· ДСТУ 3874-99 (ГОСТ 30655-99) (ISO 8777:1993) Інформація та документація. Команди для інтерактивного текстового пошуку. 01.01.2001

· ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять. На заміну ДСТУ 3899-99 та ДСТУ 2429-94 01.01.2014

· ДСТУ 3900-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. 01.01.2000

· ДСТУ 3918-1999(ISO/IEC 12207:1995) Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення. 01.07.2000

· ДСТУ 3960-2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення. 01.07.2000

· ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять. 01.07.2010

· ДСТУ 3986-2000 (ISO 8879:1986) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Стандартна мова узагальненої розмітки (SGML). 01.07.2001

· ДСТУ 4031-2001 (ISO 5964:1985) Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення. 01.01.2002

· ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986) Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення. 01.01.2002

· ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. 01.09.2003

· ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп’ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000, MOD). 01.07.2005

· ДСТУ 4309:2004 Інформація та документація. Оформлення перекладів> (ISO 2384:1977, MOD). 01.07.2005

· ДСТУ 4331:2004 Правила описування архівних документів (ISAD(G):1999, NEQ). 01.07.2005

· ДСТУ 4419:2005 Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять. 01.07.2006

· ДСТУ 4423-1:2005 Інформація та документація. Керування документацій нимипроцесами.Ч.1. Основні положення ( 15489-1:2001, MOD). 01.04.2007

· ДСТУ 4423-2:2005 Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч.2. Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD). 01.10.2007

· ДСТУ 4447:2005 Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.10.2006

· ДСТУ 4489:2005 Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів. 01.10.2006

· ДСТУ 4515:2006 Інформація і документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань (ISO 3297:1998, NEQ). 01.10.2007

· ДСТУ 4826:2007 Інформація та документація. Видання інформації. Загальні вимоги (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ). 01.01.2009

· ДСТУ 4861:2007> Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості. 01.01.2009

· ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. 01.01.2009

· ДСТУ 5058:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. 01.01.2010

· ДСТУ 5099:2008 Аудіовізуальні технології. Терміни та визначення. 01.01.2010

· ДСТУ 6095:2009 СІБВС. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88 – 2003, MOD). 01.07.2009

· ДСТУ 6096:2009 СІБВС. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила введення та індексування (ГОСТ 7.90-2007, MOD). 01.07 2009

· ДСТУ 7093:2009 СІБВС. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD). 01.04.2010

· ДСТУ 7152:2010 Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах та збірниках. 01.10.2010

· ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості. 01.07.2010

· ДСТУ 7233:2011 Дизайн і ергономіка. Основні положення. 01.08.2011

· ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту. 01.08.2011

· ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація. 01.08.2011

· ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація. 01.08.2011

· ДСТУ 7342:2013 Інформація та документація. Видавнича анотація. Правила складання та подання у виданнях. 01.01.2014

· ДСТУ 7343:2013 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація нотних видань (ISO 10957:2009, NEQ) 01.01.2014

· ДСТУ 7361:2013 Відеодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.01.2014

· ДСТУ 7448:2013 Інформація і документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять 01.07. 2014Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.029 с.)