Гігієнічна оцінка якості грунту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гігієнічна оцінка якості грунту 

1. Підвальне приміщення житлового будинку періодично затоплюється ґрунтовою водою. Яка з фізичних властивостей грунту могла цьому сприяти?

А. Пористість

В. Водопроникливість

С. Водоємність

D. Капілярність

Е. Гігроскопічність

2. Для оцінки придатності земельної ділянки під будівництво лікарні виникла потреба визначити здатність грунту до самоочищення. Який з показників є найбільш інформативним в даному випадку?

А. Титр-колі

В. Титр-анаеробів

С. Число лялечок мух

D. Мікробне число

Е. Санітарне число

3. При санітарно-гігієнічній оцінці проби грунту виявлено перевищення ентомологічних показників. Чим в даному випадку забруднений грунт?

А. Спорами мікроорганізмів

В. Бактеріями

С. Вірусами

D. Яйцями гельмінтів

Е. Личинками і лялечками мух

4. Для гігієнічної оцінки крупнозернистого грунту необхідно визначити величину його гранул. Який прилад слід при цьому застосувати?

А. Сита Кноппа

В. Бутирометр

С. Прилад Журавльова

D. Гігрометр

Е. Батометр

5. На підставі фізичних і хімічних досліджень встановлено, що зразки грунту, відібрані з ділянки для забудови головних споруд водогону, містять 70% піску, 20% глини, 10% каменів різної величини, вапна, крейди. До якого типу за складом належить відібраний грунт?

А. Піщаний

В. Супіщаний

С. Суглинистий

D. Глинистий

Е. Чорнозем

6. Для вирішення питання про виділення під забудову земельної ділянки, яка певний час забруднювалась органічними речовинами, виникла потреба у визначенні ступеня гуміфікації грунту. Який з показників для цього слід використати?

А. Колі-титр

В. Титр анаеробів

С. Мікробне число

D. Санітарне число

Е. БПК

7. При оцінці показників санітарно-епідемічної безпеки грунту необхідно визначити давність його забруднення. Яке з досліджень буде найбільш інформативним?

А. Визначення числа яєць гельмінтів

В. Визначення числа личинок і лялечок мух

С. Визначення азотвмісних сполук

D. Визначення колі-титру

Е. Визначення титру анаеробів

8. З метою організації контрольованого звалища поблизу великого обласного центру визначено механічний склад грунту декількох земельних ділянок. Отримано наступні результати: перша ділянка – крупнозернистий грунт, друга – середньозернистий, третя – легкий суглинок, четверта – дрібнозернистий пісок, п’ята – супіщаний грунт. Яка з вказаних земельних ділянок є найбільш придатною для обладнання звалища?

А. 1

В. 2

С. 3

D. 4

Е. 5

9. При гігієнічній оцінці придатності грунту під забудову було встановлено, що вміст важких металів не перевищує ГДК, сумарний показник забруднення хімічними речовинами становить 15, вміст кишкових паличок в 1 г грунту – 9 клітин, ентерококів – 8 клітин, патогенних ентеробактерій – 3 клітини. За яким із визначених показників грунт не придатний під забудову?

А. Вмістом важких металів

В. Сумарним показником забруднення

С. Кількістю кишкових паличок

D. Кількістю ентерококів

Е. Кількістю патогенних ентеробактерій

10. При встановленні ГДК досліджуваної речовини в грунті було встановлено, що токсикологічний показник шкідливості обгрунтовано на рівні 3 мг/кг, органолептичний –1,5 мг/кг, загальносанітарний – 4 мг/кг, фітоакумуляційний – 2 мг/кг, міграційно-водний – 0,5 мг/кг. Який із поданих вище показників слід брати як лімітуючий для даної хімічної речовини?

А. Токсикологічний

В. Органолептичний

С. Загальносанітарний

D. Фітоакумуляційний

Е. Міграційно-водний

11. При санітарно-гігієнічній оцінці стану грунту встановлено, що титр perfringens становить 0,01; колі-титр – 0,5; число яєць гельмінтів в 1 кг грунту – 9; число личинок і лялечок мух на 0,25 м2 грунту – 7; санітарне число – 0,93. Оцініть санітарний стан грунту за комплексом отриманих показників.

А. Чистий

В. Мало забруднений

С. Забруднений

D. Сильно забруднений

Е. Надзвичайно забруднений

12. При медичному обстеженні дітей однієї з дошкільних установ спостерігався підвищений рівень захворюваності на аскаридоз. З метою профілактики цього захворювання виникла необхідність дослідження грунту дитячого майданчика на наявність яєць гельмінтів. З якої глибини (м) необхідно відібрати проби грунту для даного дослідження?

А. 0,05

В. 0,15

С. 0,20

D. 0,25

Е. 0,50

13. У місті Н. для знешкодження твердих відходів запроектовано влаштування удосконаленого звалища. На якій мінімальній відстані (км) від житлового масиву слід розташувати запроектований об’єкт?

А. 0,5

В. 1

С. 2

D. 2,5

Е. 5

14. Грунт території мікрорайону характеризується як помірно забруднений за титром анаеробів, чистий за числом яєць гельмінтів, слабозабруднений за числом личинок та лялечок мух та санітарним числом Хлєбнікова. Яким показником в даному випадку слід керуватися для загальної оцінки санітарного стану грунту мікрорайону?

A. Бактеріологічним

B. Гельмінтологічним

C. Ентомологічним

D. Санітарно-хімічним

E. Усіма разом

15. *За результатами лабораторних досліджень грунт земельної ділянки лікарні оцінений як забруднений. Яким у цьому випадку було санітарне число Хлєбнікова?

A. 0,70-0,85

B. 0,98-1.00

C. 0,86-0,97

D. 0,60-0,69

E. 0,50-0,59

16. *За даними лабораторного контролю санітарного стану ґрунту на території лікарні за показниками санітарного числа ґрунт малозабруднений, за титром кишкової палички – забруднений, за титром анаеробів (Cl. perfringens) – малозабруднений. Це свідчить про:

A. Надходження свіжого фекального забруднення.

B. Недостатню інтенсивність процесів гуміфікації у ґрунті.

C. Давнє фекальне забруднення.

D. Постійне надходження органічних білкових забруднень.

E. Недостатню інсоляцію на аерацію ґрунту.

17. *Під час аналізу грунту земельної ділянки лікарні встановлено що колі-титр грунту становить 0,05, а кількість гельмінтів в 1 кг грунту – 5. Який ступінь забруднення грунту має місце?

A. Грунт слабо забруднений.

B. Грунт чистий.

C. Грунт помірно забруднений.

D. Грунт забруднений.

E. Грунт-сильно забруднений.

 

Література

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / Підручник. – Київ: Здоров’я, 1999. – 694 с.

2. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – 472 с.

3. Загальна гігієна: Пропедевтика гігієни. Підручник / За ред. Є.Г. Гончарука. – Київ: Вища школа, 1995. – 552 с.

 

 


Т.1. - В – (Літ. 2, ст. 134-135)

Т.2. - Е – (Літ. 2, ст. 130)

Т.3. - Е – (Літ. 2, ст. 130)

Т.4. - А – (Літ. 2, ст. 132)

Т.5. - В – (Літ. 2, ст. 133)

Т.6. - Д – (Літ. 2, ст. 130)

Т.7. - С – (Літ. 1, ст. 223-224)

Т.8. - А – (Літ. 1, ст. 233-234)

Т.9. - Е – (Літ. 2, ст. 130)

Т.10. - Е – (Літ. 2, ст. 129-130)

Т.11. - В – (Літ. 2, ст. 130)

Т.12. - А – (Літ. 2, ст. 131-132)

Т.13. - В – (Літ. 1, ст. 234)

Т.14. - А – (Літ. 2, ст. 130-131)

Т.15. - А – (Літ. 2, ст. 130)

Т.16. - А – (Літ. 1, ст. 223-224)

Т.17. - А – (Літ. 2, ст. 180)


 

3. Гігієна дітей і підлітків

3.1 Методика дослідження і оцінки фізичного розвитку дітей і підлітків

 

 

1. Дівчинка 10 років з недостатністю мітрального клапану в субкомпенсованому стані займається за програмою середньоосвітньої школи вдома. До якої групи фізичного виховання слід віднести дитину?

С. Спеціальної

2. Хлопчик, 13 років, хворіє на хронічний холецистит, має карієс зубів та легку анемію. Проба на витривалість за числом підтягувань на перекладині – 2 рази. Середні показники витривавлості цієї віково-статевої групи дорівнюють: при низькому рівні – 2, середньому – 4, високому – 5. До якої групи фізвиховання належить хлопчик?

В. Підготовчої

3. У дівчинки 8 років, за методом сигмальних відхилень індивідуальний показник росту відрізняється від середнього на + 0,68, обводу грудей – 1,2, маси тіла – 1,6. Який ступінь фізичного розвитку цієї дитини?

А. Нижче середнього

4. У дівчинки 10 років, за методом сигмальних відхилень індивідуальний показник росту відрізняється від середнього на + 0,12, обводу грудей – 0,68, маси тіла + 1,2. Який ступінь фізичного розвитку цієї дитини?

Е. Середній

5. Хлопчик, 13 років, має незначні функціональні відхилення після перенесеного гепатиту А, міопію середнього ступеня. До якої групи здоров’я його можна віднести?

В. ІІ

6. У дівчинки 14 років, за методом сигмальних відхилень індивідуальний показник росту відрізняється від середнього на –2,3, обводу грудей – 3,0, маси тіла +0,2. Який ступінь фізичного розвитку цієї дитини?

В. Низький

7. У дівчинки 12 років, за методом сигмальних відхилень індивідуальний показник росту відрізняється від середнього на –1,2, обводу грудей + 0,12, маси тіла – 2,8. Який ступінь фізичного розвитку цієї дитини?

А. Нижче середнього

8. Дівчинка, 12 років, має фізичний розвиток “нижче середнього”, в анамнезі часті гострі респіраторні захворювання, формується вада серця, ревматизм в стадії ремісії. Проба на дозоване фізичне навантаження: пульс, частота дихання, та артеріальний тиск приходять до норми за 12 хвилин після закінчення проби. До якої групи фізвиховання можна зарахувати цю дитину?

С. Спеціальна

 

9. Зріст школярів 10 класу коливається в межах 161-175 см. Меблями якої групи повинно бути устатковане класне приміщення для цих учнів?

В. V

10. Хлопчик 8 років: зріст 129 см, маса тіла 29,5 кг (+0,3σR), обвід грудної клітки 62,9 см (+0,2σR). Оцініть фізичний розвиток цього хлопчика.

С. Гармонійний

11. Фізичний розвиток хлопчика 10 років за зростом, масою тіла та обводом грудної клітки – середній, пропорційний. Назвіть метод, який використовувався при оцінці фізичного розвитку хлопчика.

Е. Комбінований

12. При дослідженні сплощення стоп дитини методом Штрітера ширина відбитка становить 62 %. Як можна охарактеризувати таку стопу?

E. Пласка

13. З метою оцінки фізичного розвитку підлітків проведені їх обстеження за показниками: м’язова сила, обводи грудної клітки, голови, життєва ємність легень, довжина і маса тіла, форма грудної клітки, хребта. Які з вище наведених показників відносяться до соматоскопічних?

D. Форма грудної клітки, хребта

14. Дата поглибленого медичного огляду дитини 29.09.2004 р., дата її народження 26.04.2000 р. Який календарний вік дитини?

С. 3.05.04

15. При оцінці фізичного розвитку дітей були використані шкали регресії. Яке поєднання ознак при цьому враховується?Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 535; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.99.209 (0.022 с.)