Розкрийте сутність змішаного страхування життя. Довічне страхування. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розкрийте сутність змішаного страхування життя. Довічне страхування.Умови змішаного страхування життя найчастіше передбачають в одному договорі (єдиному полісі) страхування на випадок дожиття та на випадок смерті.

Страховими випадками (ризиками) є такі події:

(1) Смерть застрахованого в період дії договору страхування з будь-якої причини, за винятком:

• навмисних дій застрахованого, що призвели до настання страхового випадку;• смерті внаслідок алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння;

• самогубства;• військових дій, громадянської війни, страйків;• впливу ядерного вибуху, радіації, хімічного чи бактеріологіч­ного зараження.

(2) Дожиття застрахованого до закінчення терміну дії договору страхування.

розмір внесків встановлюється залежно від строку страхування, страхової суми та віку страхувальника, а за договором страхування дітей він залежить від віку дитини, страхової суми, строку страхування й тривалості сплати внесків.

змішане страхування дає можливість:

актуарно оцінити як кількість людей, котрі можуть вмерти протягом певного часу, так і кількість тих, хто може дожити до певного віку;

у випадку смерті застрахованого раніше закінчення строку дії поговору гарантувати отримання страхової суми;

• надати гарантовані права викупу, застави.

види змішаного страхування.

страхування на фіксований строк - страховик зобов'язується виплатити страхову суму в момент закінчення строку дії стра­хування, не дивлячись на те, чи доживе застрахований до кінця цього строку, чи ні;

страхування до одруження - страхування, при якому страхова сума застрахованій особі виплачується після закінчення строку, Що обумовлений як тривалість страхування. Страхувальниками є звичайно є батьки, а отримувачем — син або дочка;

тимчасове, при якому ризиком є смерть застрахованого з будь-якої причини (хвороба, травма чи нещасний випадок). При тимчасовому страхуванні страхова сума виплачується отримувачу тільки у випадку смерті застрахованого впродовж дії договору.

У протилежному випадку, тобто якщо застрахований доживає до закінчення договору, страхова сума не виплачується, а сплачені внески залишаються у страховика. Основними характеристиками тимчасового страхування є: – значно нижча його вартість, що дозволяє укладати договори на більш високі страхові суми; – укладення договору в основному при віці застрахованого до 65 років.

За довічного страхування життя — страховик приймає на себе зобов'язання по виплаті страхової суми, встановленої у договорі страхування, вигодонабувачам застрахованого після його смерті. страховим випадком визнається смерть застрахованої особи в період дії договору з будь-якої причини, за винятком смерті, що є наслідком: самогубства застрахованого, якщо до-говір страхування діяв на той час менше двох років; захворюванняСНІДом; алкогольного, токсичного, наркотичного сп'яніння. У випадку дострокового припинення договору у зв'язку зі смертю за-страхованої особи з перерахованих причин, спадкоємцям повертається сума сплаченої страхувальником премії.

Поліс довічного страхування на випадок смерті забезпечує додатковий доход. На страховий резерв, сформований зі страховихвнесків, щорічно нараховуються відсотки, що приєднуються дострахової суми. Чим довше буде діяти договір, тим більшою буде страхова сума.

Довічне страхування використовується в основному для захисту утриманців застрахованого на випадок його смерті, яка є страховим випадком.
Для застрахованого така схема нічим не відрізняється від страхування на дожітіє до 100 років, а для страховика від термінового страхування — на випадок смерті строком на 100 років. Типовий договір містить незмінну впродовж всього терміну дії договору величину страхового забезпечення на випадок смерті. страхувальник отримує право на здобуття викупної суми після перших двох-трьох років сплати страхових премій.
За договором довічного страхування впродовж встановленого договором періоду страхувальник платить однакові страхові внески. При встановленні тарифних ставок страховик орієнтується на показники смертності застрахованих, прибутковість доступних фінансових інструментів, витрати на ведення власних справ. Не розриваючи договору, можна скористатися накопиченнями, які в цьому випадку існують для страхувальника як «лицьова вартість полісу», і отримати позику в компанії по пільгових ставках.
Ці дії зменшують викупну вартість полісу, але дають можливість страхувальникові самостійно приймати інвестиційні рішення і впливати на інвестиційний приріст лицьової вартості полісу, оскільки бонуси розподіляються пропорційно лицьовій вартості полісу і на останні параметри (страхову суму і страховий внесок).
35.Дослідіть страхування життя і основні його види.

"Страхування життя - це вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату страхувальнику, застрахованій особі, отримувачу страхової суми або іншим третім особам, які мають право на отримання страхової виплати за чинним законодавством, при настанні подій, що визначені умовами договору страхування." поєднує у собі функції захисту та нагромадження.

Об'єктом страхування є майнові інтереси застрахованого, пов'язані з його життям.

страхові виплати здійснюються у разі:

· смерті застрахованої особи; – дожиття застрахованої особи до закінчення строку договору страхування; – настання події в житті застрахованої особи, яку обумовлено в договорі страхування (укладення шлюбу, народження ди­тини, вступ до навчального закладу, смерть близького родича застрахованої особи - дружини, чоловіка, дітей, батьків); – досягнення застрахованою особою пенсійного віку (стра­хування додаткової пенсії) або віку, який визначено у договорі страхування *;

Страхування життя передбачає відповідальність страховика щодо здійснення страхових виплат суворо визначеної в договорі страхування суми у випадку: смерті застрахованого внаслідок будь-якої причини; дожиття застрахованого до визначеного умовами договору строку.

Страхування життя здійснюється на підставі договору, де регулюються права й обов'язки страхувальника та інших осіб, що можуть бути включені в договір страхування життя - застрахованого та отримувача страхової суми.

У більшості договорів зі страхування життя страхувальник і застрахований - одна й та сама особа. У тих випадках, коли ці особи не співпадають, застрахований повинен підписати поліс про стра­хування на випадок смерті, підтверджуючи письмово свою згоду на укладення договору про страхування його власного життя.Страхувальник за письмовим погодженням застрахованого може призначити фізичну або юридичну особу для одержання страхових виплат. У випадку, якщо таку особу не призначено, отримувачем є один з спадкоємців застрахованого. після закінчення терміну дії договору страховик зобов'язаний повернути всю накопичену суму клієнту, а у разі його смерті - нащадкам або отримувачу. сплачуючи страхові внески, страхувальник створює для себе додатковий фонд, яким мають скористуватися або він сам або його родичі у випадку настання в його житті певних подій, зазначених у договорі. При укладенні договору страхування життя обов'язковим є передбачення страхового ризику "смерть застрахованої особи".

Умови договору страхування життя можуть додатково передбачати обов'язок здійснити страхові виплати в разі:

· досягнення застрахованою особою пенсійного віку або віку, який визначений у договорі страхування;

· настання у житті застрахованої особи події, яку обумовлено в договорі страхування;

· хвороби застрахованої особи;

· тимчасової непрацездатності або стійкої непрацездатності застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

При укладенні договору не беруться на страхування особи:

• які знаходяться на інвалідності • віком старші 65 років (на момент укладення договору) • визнані судом недієздатними

Страхова компанія перед прийняттям рішення про укладення договору страхування життя в кожному конкретному випадку здійснює відбір ризиків. Вік страхувальника на момент укладення договору страхування життя не може перевищувати межі, зазначеної страховиком у правилах страхування (60 - 65 років). Договір страхування може укладатися як в індивідуальному порядку, так і з підприємствами, організаціями. Для визначення тарифів страхові компанії використовують таблиці тривалості життя.

Страхові тарифи розраховуються залежно від:

· обраного страхувальником варіанта страхування,статі,стану здоров'я,строку дії договору,встановленого порядку сплати внесків,врахування норми дохідності від інвесту­вання страхових внесків.

У випадку несплати чергового страхового внеску у встанов­лений договором строк або плати його не в повному обсязі, договір вважається припиненим з моменту прострочення.сплачені внески повертаються частково через строк не менший, ніж три роки і за вирахуванням витрат страхової компанії на обслуго­вування цього договору.Відповідальність страховика за договором відновлюється після сплати простроченого страхового внеску і неустойки, розмір якої може знаходитися в межах 10% від простроченої суми.

Розмір страхової суми встановлюється за згодою сторін, з урахуванням бажання та можливостей страхувальника і зазначається у договорі страхування. На підставі цієї суми та встановленого тарифу розраховується розмір страхової премії.Страхова премія може бути сплачена готівковим або безготівковим способом, одноразовим платежем або систематично.

Страхувальник за згодою страховика має право протягом дії договору страхування збільшити або зменшити розмір страхової суми. При цьому страховик робить перерахунок страхових внесків за договором страхування.

У разі настання страхового випадку страховик повинен, на основі з умов договору страхування, виплатити страхову суму. Для отримання страхового забезпечення по смерті отримувачу страхової суми необхідно надати такі документи:

1) поліс;2) заяву встановленого зразка;3) свідоцтво про смерть застрахованого або нотаріально посвідчену копію свідоцтва;4) документ, що підтверджує особу.

Якщо після смерті страхувальника, що настала в період дії договору страхування, наступила смерть отримувача страхової суми,то вона виплачується його нащадкам. Якщо стра­хувальником було призначено кілька отримувачів страхової суми, то вона їм виплачується у встановлених частках.Виплата страхової суми 10 банківських днів, за умови одержання усіх необхідних документів.

види страхування життя: ▪змішане,▪ довічне страхування,▪ весільне страхування (дожиття застрахованого до закінчення строку страхування і вступу в зареєстрований шлюб або досягнення 21 року)
▪ страхування дітей (діти до 15 років; min строк дії договору 3 роки, максимальний – 18, якщо дитині менше 6 місяців; страхова сума виплач застрах при дожитті до закінчення терміну страхування) ▪ страхування пенсій.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 476; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.231.211 (0.016 с.)