Назвіть причини, охарактеризуйте розмах політичних репресій в Україні у 1930-ті рр. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Назвіть причини, охарактеризуйте розмах політичних репресій в Україні у 1930-ті рр.Невід'ємною частиною тоталітарної системи влади був репресивний апарат, який повинен був тримати суспільні процеси під жорстким контролем, знищуючи будь – яку опозицію сталінському режиму, будь – які прояви інакомислення. Органи ДПУ – НКВС розгорнули масові репресії проти всіх прошарків населення.
Початок масового вишуковування „класових ворогів" – „ворогів народу" поклав сфабрикований ДПУ "шахтинський процес" 1928 р., на якому група інженерів Донбасу була репресована за вигаданими звинувачуваннями в шкідництві. Із 49 засуджених у цій справі – 7 було розстріляно. Починаючи з 1929 р. масові репресії трьома хвилями прокотилися по Україні.
Перша – 1929–1931 рр.: примусова колективізація і розкуркулення, процес „Спілки Визволення України (СВУ)", ліквідація УАПЦ.
Друга – 1932–1934 рр.: штучний голод, постишевський терор (проти інтелігенції та партпрацівників).
Третя – 1936–1938 рр.: так званий „великий терор", в центрі якого були репресії проти військових.

Отже, в 30-ті роки терор був тотальним, охоплював усі верстви населення. У суспільстві поширилися доноси, взаємна підозра, пошуки „ворогів народу". Головним наслідком масових репресій було фізичне винищення найбільш активної та інтелектуальної частини нації і тотальне розтління тих, кого терор не зачепив. Шляхом репресій відбулося остаточне утвердження сталінського тоталітарного режиму в СРСР і в Україні зокрема.

 

3. Трипільська культура існувала на теренах сучасної України:

б) IV – III тис. до н.е.

4. Після розпаду Галицько-Волинського князівства на дві частини Волинь увійшла до складу:

б) Польщі

5. «Московські статті» підписано гетьманом:

а) Іваном Брюховецьким

6. Гетьманщину остаточно скасовано:

в) 1764 року

7. Революція 1905 – 1907 рр. позначилася такими здобутками національного руху в Наддніпрянській Україні:

б) виникла культурно-освітня організація «Просвіта»

8. Головою Української Центральної Ради обрано:

г) Михайла Грушевського

9. Однією з причин запровадження нової економічної політики (НЕПу) в СРСР – УСРР було:

б) невдоволення селянства продрозкладкою, його збройні виступи проти радянської влади

10. Які з перелічених заходів радянської влади, впроваджених на західноукраїнських територіях протягом 1939 – 1941 рр., позитивно сприймалися місцевим населенням?

а) політичні репресії

б) колективізація селянських господарств

в) націоналізація закладів торгівлі та промислових підприємств

г) створення системи соціального забезпечення

д) заборона діяльності партій і громадських об’єднань

е) ліквідація польського та румунського державних апаратів

 

  правильний варіант б, г, д

11. Вихідця Дніпропетровщини Леоніда Брежнєва обрано Першим секретарем ЦК КПРС у:

а) квітні 1964 року

12. У 1970-ті рр. в Українській РСР в цілому завершився перехід до:

в) загальної середньої освіти

 

Контрольне завдання № 8

 

1. Охарактеризуйте етнополітику козацько-гетьманської держави.

Основною ознакою етнополітичної ситуації в добу Руїни, а особливо Гетьманщини, було постійне зростання російської присутності та впливу на землях Лівобережжя і Слобожанщини. Впродовж ХVІІІ ст., прагнучи обмежити, а згодом і ліквідувати українську автономію, уряд Росії дедалі більше посилював контроль над українським суспільним життям, насаджував русифікацію. На українських землях царизм відпрацьовував модель інкорпораційної політики щодо окраїнних іноетнічних територій та перетворення самобутнього населення такої території шляхом нівелювання його національних особливостей на «етнографічну групу» в уніфікованій масі підданих імперії.

2. В чому полягає історичне значення проголошення незалежності Карпатської України.

Історичне значення незалежної держави карпатоукраїнців полягало в тому, що було ще раз продемонстроване непереборне прагнення українського народу до створення власної держави. Крім того, західноукраїнське населення пересвідчилось у неспроможності й небезпечності орієнтації на підтримку чужих держав. Стало незаперечним, що зацікавленість "українським питанням" продиктована бажанням Німеччини використати його у власних загарбницьких цілях. Незважаючи на морок окупації, який знову оповив Закарпаття, проголошення незалежної держави мало велике історичне значення. Воно продемонструвало непереборне прагнення українського народу до створення власної держави, його готовність до жертв заради досягнення цієї світлої мети.

 

3. Розквіт Трипільської культури припадає на добу:

б) енеоліту+

 

4. Північними сусідами слов'ян були:

в) варяги+

 

5. Позначте положення, внесені до Зборівського трактату:

д) козацький реєстр становить 40 тис. осіб+

6. Останній гетьман України (ХVІІІ ст.):

в) Павло Скоропадський+

7. На початку ХХ ст. на Наддніпрянській та Західній Україні:

а) активізувався робітничий рух, відбувся перехід від економічної до політичної боротьби+

8. Незалежність Української Народної Республіки проголошено:

в) ІV Універсалом Центральної Ради+

9. До складу Директорії Української народної неспубліки увійшли:

б) В. Винниченко та С. Петлюра+

10. Встановіть відповідність подій і дат повоєнної історії України:

 

підписання угоди між СРСР і Чехословаччиною щодо входження Закарпаття до УРСР червень 1945   передача Криму до складу УРСР – лютий 1954   операція «Вісла» - квітень-травень 1947   вбивство Романа Шухевича березень 1950   квітень-травень 1947 року   лютий 1954 року   червень 1945 року   березень 1950 року  

 

 

11. Опозиційний рух у другій половині 80-х років в УРСР заявив про себе в основному:

а) в західному регіоні України та м. Києві+

12. Україна офіційно приєдналася до Болонського процесу:

в) 2005 року+

 

9 вариант

2. Наука й освіта вищого рівня зосередились у Київській колегії (з 1701 р.

— Академія). Києво-Могилянська академія була першим і найкращим за

значенням вищим навчальним закладом України. В її стінах здобували

освіту українські діти і діти слов'янських народів. Польські реакційні кола всіляко

перешкоджали українському спрямуванню Львівського університету, єдиного

вищого навчального закладу в Галичині, але активно підтримувались

єзуїтські колегії та уніатські школи. В Академії крім наукових студій розвивалися мистецтва. Одними з найпопулярніших стали театральні вистави; авторами п'єс, режисерами й акторами були викладачі та студенти Академії. Вони відіграли важливу роль у зародженні українського театру. Обов'язковою дисципліною для всіх слухачів було вивчення поетики і музики, а любов до хорового співу українців загальновідома, тож і при Академії працювали великий зведений хор і оркестр. Театр, хор і оркестр зажили популярності серед киян. Академія стала взірцем для навчальних закладів України. За її типом відкривають колегії в Чернігові, Переяславі, Харкові. Так, зокрема, Харківська колегія в 1727 р. на початку своєї діяльності стає центром освіти Слобожанщини; тут навчалося близько 500 студентів, викладались інженерні науки, геодезія, географія, артилерійська справа, іноземні мови.

1. Занепад української автономії після полтавської перемоги Петра І значно прискорився. Сам цар чи російський уряд часто призначали старшину, аніскільки не зважаючи на гетьмана. Поширені були випадки, коли командувати козацькими полками призначались російські офіцери. В цей час невелика група старшини, яка разом з Мазепою втікла до Молдавії, у 1710 р. на раді в Бендерах вибрала гетьманом Пилипа Орлика. Тут же була укладена угода між гетьманом, старшиною і запорожцями, що отримала назву "Пакти і Конституція прав і вольностей Запорозького війська". Навесні 1711р. Пилип Орлик разом з татарами вирушив у похід на Україну і взяв в облогу Білу Церкву. Назустріч йому виступили значні сили російської армії і козаки Скоропадського. Татари ж виявились ненадійними союзниками і знову заходилися грабувати українське населення. Орлик був змушений відступити. Його сподівання на допомогу турецької армії у боротьбі проти Петра І не справдилися. До кінця свого життя Орлик намагався здійснити різноманітні дипломатичні комбінації для протидії експансії Російської імперії.

 

Майже одночасно з проголошенням Російської імперії(1721 р.)українській автономії було завдано удару, який взагалі позбавив гетьмана і старшину реальної влади. При гетьманові у 1722 р. була створена Малоросійська колегія, яка мала розглядати скарги на всі адміністративні й судові заклади України, контролювати фінанси, діловодство і т. д. Вражений цим нововведенням, старий гетьман Скоропадський занедужав і того ж року помер.

 

Тести:

1. Трипільська культура – це культура доби:

в) енеоліту

2. Першу школу для дівчат (при Андріївському монастирі в Києві) заснувала:

в) Анна Всеволодівна

3. Переяславська рада, на якій вирішено прийняти протекторат московського царя, відбулася:

б) 8 січня 1654 року

4. Провідний центр освіти і науки в Україні другої половини ХVІІ ст.:

в) Києво-Могилянський колегіум

5. Правління гетьманського уряду в Україні:

б) 1734 – 1750 роки

6. Визначте обставини, які посилювали трагізм України в період Першої світової війни:

б) українці Західної та Наддніпрянської України, опинившись у складі ворогуючих блоків, змушені були битись один проти одного

7. б) Генеральний секретаріат

8. Успіхам у діяльності уряд гетьмана П. Скоропадського завдячував:

б) значному авторитету серед населення України

9. Прояви політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку України в 1970-ті – на початку 1980-х рр.:

а) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму

Польща і Канада 2 грудня

Литва і Латвія 4 грудня

Угорщина 3 грудня

Аргентина, Болівія, Болгарія, Росія, Хорватія 5 грудня

Контрольне завдання №10

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 260; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.38.214 (0.027 с.)