Охарактеризуйте головні положення ііі універсалу Центральної Ради. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Охарактеризуйте головні положення ііі універсалу Центральної Ради.В цих складних політичних умовах Центральна Рада приймає свій ІІІ Універсал [20 листопада 1917 р.], в якому проголошувалось утворення УНР в межах 9-ти губерній (Київської, Волинської, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Катеринославської, Херсонської, Таврійської (без Криму)). Приєднання інших земель: Холмщини, частини Курської, Воронезької губерній, де українське населення становило більшість, мало відбутися згідно з волею їх мешканців.

Окрім цього, в ІІІ Універсалі оголошувалось:

1. До Українських установчих зборів вся влада в Україні належала Центральній Раді та її Генеральному секретаріату (Універсал призначав вибори до них 27 грудня, а скликання – 9 січня).

2. Скасовувалась приватна власність на поміщицькі, удільні, монастирські, кабінетські та церковні землі і проголошувалась власність всього трудового народу.

3. Встановлювався 8-ми годинний робочий день.

4. Запроваджувався державний контроль на продукцію промисловості.

5. Домагатися якнайшвидшого досягнення миру.

6. Скасовувалась смертна кара та проголошувалась амністія політичним арештантам.

7. Зміцнювались і поширювались права місцевого самоврядування.

Таким чином, ІІІ Універсал став актом великої історичної ваги: після багаторічної неволі український народ офіційно задекларував відродження власної держави. Його програма проголошувала повну перебудову України на нових засадах, з новими законами та економікою. Все ж, даючи оцінку ІІІ Універсалу, необхідно підкреслити, що він проголошував УНР, але в складі федеративної, демократичної Російської республіки. Більше того, ЦР зобов'язувалась «помогти всій Росії, щоб уся Російська республіка стала федерацією рівних і вільних народів Росії.

Розкрийте зміст запровадженої в другій половині 1980-х рр. М. Горбачовим політики «перебудови», у чому полягали особливості проведення цієї політики в УРСР?

Зміст нового курсу, проголошеного М. Горбачовим у сфері економіки, полягав в удосконаленні існуючих механізмів господарювання, істотному прискоренні темпів економічного і суспільного розвитку, виправленні окремих деформацій, зумовлених пануванням адміністративно-командної системи. Висунута на квітневому 1985 р. пленумі ЦК КПРС програма перетворень передбачала технічне переозброєння промисловості, масштабну модернізацію машинобудування, збільшення вдвічі національного прибутку, обсягу промислового виробництва, підвищення продуктивності праці, боротьбу з нетрудовими доходами (припала на 1986 p.).

Однак оздоровити економіку старими директивними методами не вдалося. Проголошена 1985 р. політика «прискорення» зазнала краху. Заходи щодо модернізації та швидкого нарощування потужностей машинобудування не мали бажаного ефекту. На 1987 р. спостерігалося значне зменшення національного доходу, поширення бартерних товарних обмінів між підприємствами, посилення інфляції.

3. Територію України у ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е. населяли: г) сармати

4. Відповідно до історичних джерел найбільш ранньою назвою слов'ян є: в) венеди

5. «Вічний мир» укладено між: в) Московською державою і Польщею

6. Остаточно поділ України на Лівобережжя та Правобережжя закріплено: б) «Вічним миром»

7. За наказом Петра І Запорізьку Січ зруйновано: б) 1709 року

8. Київська Могилянська колегія діяла протягом: б) 1632 – 1817 рр.

9. До складу Директорії Української народної республіки увійшли: б) В. Винниченко та С. Петлюра

10. «Розстріляне відродження» – умовна назва для визначення:

б) групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі «шкідництвом» у 1920 – 1930-ті рр.

11. Опозиційний рух у другій половині 80-х років в УРСР заявив про себе в основному:

а) в західному регіоні України та м. Києві

12. Встановіть відповідність між поняттями та визначеннями:

плюралізм – існування… волюнтаризм – практика…

радянізація – впровадження… космополітизм -- теорія і практика десталінізація – процес.


 

Контрольне завдання 63

3.а) у пониззя Дніпра та на Кримський півострів

4.б) здолати боярську опозицію і зміцнив князівську владу

5. а) Тарас Шевченко

6. а) Іван Скоропадський

7. а) з’явилася легальна українська преса

8. Встановіть відповідність між персоналією російського монарха і способом керування Україною:

Петро І Анна Іоанівна Катерина ІI правління гетьманського уряду друга Малоросійська колегія перша Малоросійська колегія

9а) кризі феодально-кріпосної системи

10.

 

  правильний варіант в, г, е

11.г) Німеччини на Польщу

12. в) виправдання, відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб

2. 9 січня (22 січня за новим стилем) 1918 — проголосив УНР «самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу», а виконавчий орган, Генеральний Секретаріат — Радою Народних Міністрів. Він замінив постійну армію міліцією, доручив провести вибори народних рад — волосних, повітових і місцевих, установив монополію торгівлі, контроль над банками, підтвердив закон про передачу землі селянам без викупу, прийнявши за основу скасування власності і соціалізацію землі. Доручив Раді Народних Міністрів продовжувати розпочаті переговори з Центральними державами і довести до підписання миру; закликав усіх громадян УНР до боротьби з більшовиками

Умови:

УНР проголошується незалежною, вільною суверенною державою українського народу;

З усіма сусідніми країнами УНР прагне жити у мирі та злагоді;

Влада в Україні належить народу України, від імені якого, допоки не зберуться українські Установчі збори, буде правити ЦР;

Піддано жорстокій критиці політику більшовиків, яка веде до громадянської війни;

УЦР зобов'язується вести боротьбу проти прибічників більшовиків в Україні;

УЦР зобов'язувалась негайно почати мирні переговори з Німеччиною;

УЦР планує провести земельну реформу в інтересах селян;

Держава має встановити контроль над торгівлею та банками

3. Західно-українські землі:

1. Москвофільська (русофільська) течія.

2. Виникнення народницької течії.

3. Боротьба народовців з москвофілами.

4. Поява радикалів. Їх роль у політизації українського руху на західноукраїнських землях.

Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП). І. Франко. Утворення УНДП та УСДП. Самостійницька позиція партій Західної України. Українці в Галицькому сеймі та Австрійському парламенті. Українці-самостійники (М. Міхновський і Ю. Бачинський).

Наддніпрянщина

повним ходом йде формування буржуазії та пролетаріату, відбувається процес розшарування селян, більшість з яких біднішає. Щоправда, на півдні України, і особливо Кубані, це було не так помітно, фермерський шлях розвитку місцевого сільського господарства привів до появи міцного прошарку заможних селян-козаків, рівень життя яких явно перевищував рівень пересічного селянина Наддніпрянщини, де дедалі гостріше відчувалася гальмуюча роль поміщицького землеволодіння. Досить сказати, що найбільшим землевласникам Фальц-Фейнам належало понад 100 тис. десятин землі, великому князю Миколаю Миколайовичу — 76 тис, П. Струкову, Ю. Попову, графам Канкріним — по 60—75 тис. десятин. І це в той час, коли на півдні України понад 19% селян не мали посівної площі.

 

1. Акт Злуки був глибоко детермінований історично і спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну, соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічної й територіальної консолідації, свідченням їх динамічної самоідентифікації, становлення політичної нації.

Ідея соборності українських земель набула державного статусу, в наступні десятиліття залишалась інтегральним чинником і чи не єдиним неконтроверсійним положенням програмних цілей усіх течій національно-визвольного руху.Акт Соборності надав завершеної форми самостійній українській державі, сприяв подоланню рудиментів федералізму в ментальності національної політичної еліти.

Об'єднання мало і практично-політичний аспект, адже обидві держави потребували концентрації збройних сил та взаємної допомоги для захисту своїх територій від іноземного військового втручання, яке на той час набуло форми агресії.Об'єднання УНР і ЗУНР стало моделлю цивілізованого демократичного, неекспансіоністського збирання територій в єдиній суверенній державі. Етнонаціональна консолідація базувалася на таких засадничих принципах, як історичне самоусвідомлення спільності, ідеали свободи і незалежності, добровільне волевиявлення, опора на власні політичні і матеріальні ресурси. Разом з ухваленням Універсалу про злуку УНР і ЗУНР Трудовий конгрес задекларував, що об'єднана УНР «не має й думки забрати під свою власть чужі землі».Важливим є й факт легітимності завершального соборницького процесу, який передував Акту Злуки. Ініціатори об'єднавчого руху — Українська Національна Рада та Директорія УНР — ще 1 грудня 1918 року уклали Предвступний договір про наміри об'єднати населення і території обох утворень в одній державі.

2. Около 10-15% населения украинских земель составляли жители городов, которые выделялись в особое сословие. В то время на Украине было немало крупных, быстро растущих городов Кроме городов с королевским, частновладельческим и церковным статусом, существовали города, обладавшие магдебургским правом. Данная система самоуправления предполагала налоговый иммунитет, судебную независимость, льготы в торговле и ремесле. Первыми получили магдебургское право такие города, как Новый Сонг в 1294 г., Хуст, Тячев, Вышкове - в 1329, Львов - в 1356, Киев - в течение 1494-1499 г и др. На территории Галиции его имели не менее 400 населенных пунктов, а в Восточной и Центральной Украине - более 20.

 

Но лишь немногие города Украины могли использовать преимущества магдебургского права в полном объеме. Чаще всего оно оказывалось ограниченным: в состав ратушного управления не могли входить православные горожане, отсутствовала собственность жителей на землю, они сильно зависели от частников и королевской власти, за мещанами сохранилось множество натуральных и иных повинностей. Именно горожане в этническом плане были наиболее разношерстной частью населения того времени.

 

Большинство населения Украины составляло крестьянство. - 80 % населения. С 16 ст. крестьяне были лишены права продавать землю или сдавать ее под алог, а в случае перехода в другую местность следовало уплатить шляхтичу за прежние привилегии и получить от него документ о предоставлении личной свободы. Еще в 1557 г. в Галиции, на Волыни и Подолии была проведена аграрная реформа под названием " Устав на волоки". Пригодные к пахоте земли разделили на участки площадью 19 га в Польше, 22-в Литве. Их получали в пользование одна, реже - две крестьянские семьи. Чтобы культивировать трехполье, волоку делили на три поля. Владелец такого участка должен был два дня в неделю работать в фольварке шляхтича, платить денежный и продуктовый налог стоимостью 30 грошей, выполнять различные повинности.

 

3. кіммерійці Скіфи сармати гуни 4. венеди 5. Іван Виговський 6. з Польщею і Литвою

7. 1648 року 8. 1870-х роках 9.бавг 10. 1927 11.1943

 


 

65.1 Проаналізуйте діяльність уряду Західноукраїнської Народної Республіки, визначте роль і місце ЗУНР в історії державотворення.Основні заходи внутрішньої політики були такими:

 

- була створена централізована система врядування: центральні органи спиралися на розгалужену і добре організовану систему місцевого врядування, що мала авторитет серед українського населення;

 

- в умовах конфлікту з польськими військами життєво важливе значення мало створення регулярних військ ЗУНР- Української Галицької армії (УГА), до лав якої швидко й організовано були мобілізовані десятки тисяч чоловік;

 

- вживалися заходи для виведення економіки з кризи: була встановлена державна монополія на продаж зерна, хліба, цукру, спирту, сірників, шкір, худоби; заборонений вивіз нафти; введена в обіг власна валюта-гривня; відновлювалися залізниці;

 

- за законом від 14 квітня 1919 р. ліквідувалося поміщицьке землеволодіння, а земля розподілялася між безземельними і малоземельними селянами;

 

- була затверджена державність української мови, але національним меншостям гарантувалося право на користування своїми мовами. Публічні школи проголошувалися державними.

Західноукраїнська Народна Республіка проіснувала 257 днів. Безсумнівно, поразку ЗУНР зумовив цілий ряд факторів. Проте жоден із них не здатний перекреслити роль цього державного утворення в історичному просуванні українського народу шляхом національної свободи і державної незалежності. Реальне існування протягом восьми з половиною місяців національної галицької державності поставило на практичний ґрунт в українському русі гасло Соборної Української держави. Досвід ЗУНР підтвердив, що здобути і відстояти незалежну національну державу можливо тільки завдяки напрузі сил усіх соціальних верств і політичних сил нації.

ЗУНР увійшла в історію як героїчна сторінка у боротьбі українського народу за незалежність, вільний демократичний розвиток.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 246; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.12.157 (0.023 с.)