Перелік дисциплін, які формують фахівцяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік дисциплін, які формують фахівця 

Підготовку спеціалістів за фахом “Облік і аудит” здійснюють кафедра бухгалтерського обліку та кафедра контролю і аналізу господарської діяльності.

На випускаючих кафедрах питома вага викладачів з вченими ступенями і званнями складає 82,6 %, у тому числі докторів наук і професорів – 21,7 %, кандидатів наук і доцентів – 60,9 %, без вченого ступеня і звання – 17,4 %.

Всі викладачі мають базову освіту і значний досвід викладацької роботи. Середній вік викладачів складає 36 років. Педагогічне навантаження викладачів кафедри становить 800 - 900 годин, залежно від посади та кваліфікації. На факультеті навчається 1140 студентів, серед яких 629, що отримують спеціальність “Облік і аудит”.

На кафедрах діють наступні наукові школи:

• “Розвиток бухгалтерського обліку” (керівник – к.е.н., проф. Чацкіс Ю.Д.)

• “Теоретико-методологічні проблеми аналізу в системі управління стратегією бізнесу” (керівник – к.е.н., доцент Сухарєв П.М.)

• “Дослідження теоретико-методологічних проблем контролю в системі управління господарських систем” (керівник – к.е.н, проф. Сухарєва Л.О.)

Тематика науково-дослідної роботи відповідає профілю підготовки фахівців зі спеціальності “Облік і аудит” і сприяє використанню НДР у навчальній діяльності та видавництві її результатів.

Основні напрямки науково-дослідницької роботи:

- Інноваційний розвиток навчального процесу;

- Бюджетні відносини в Україні;

- Удосконалення фінансової діяльності суб’єктів господарювання;

- Фінансово-кредитні умови розвитку торговельних підприємств;

- Інтеграція бухгалтерського та податкового обліку в умовах застосування П(С)БО;

- Напрямки гармонізації положень Національних та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

- Методологічні засади внутрішнього фінансового контролю та аналізу в умовах корпоративного управління.

- На всіх випускаючих кафедрах функціонують наукові школи, що проводять конкретні дослідження за такою проблематикою:

- Фінансово-кредитний аспект вирішення актуальних проблем держави та, зокрема, в галузі торгівлі;

- Розвиток бухгалтерського обліку на сучасному етапі;

- Розробка теоретико-методологічних засад організаційного забезпечення оцінки ефективності внутрішнього контролю господарських систем;

- Методика об’єктного аналізу при формуванні інвестиційної стратегії;

- Теоретико-методологічні і практичні аспекти бізнес-планування і підвищення ефективності інвестиційного менеджменту;

- Економіко-математичне моделювання і управління інформаційними системами.

Для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 “Облік і аудит” пропонується наступна програма навчання (табл. 4).

 

Таблиця 4

Програма навчання для підготовки бакалаврів

з напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”

Назва дисципліни Обсяг год./кред. Форма контролю
Дисципліни циклу гуманітарної підготовки
1. Філософія    
1.1. Філософія 108/3 екзамен
1.2. Релігієзнавство 54/1,5 залік
1.3. Логіка 54/1,5 залік
1.4. Етика і естетика 54/1,5 залік
2. Культурологія 81/2 залік
3. Психологія 81/2 залік
4. Фізичне виховання 432/12 залік
5. Українська мова (за професійним спрямуванням) 81/2 екзамен
6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 972/27 Екзамен/залік
7. Правознавство 81/2 екзамен
8. Політологія 108/3 екзамен
9. Історія України 108/3 екзамен
10. Соціологія 54/1,5 екзамен
11. Екологія 54/1,5 залік
12. Безпека життєдіяльності 54/1,5 залік
Усього з циклу: 2376/65  
Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1. Політична економія 135/4 Екзамен \ курс. робота
2. Мікроекономіка 108/3 екзамен
3. Макроекономіка 108/3 екзамен
4. Історія економічних учень 81/2 екзамен
5. Економічна історія 81/2 екзамен
6. Математика для економістів:   -
6.1. Вища математика 216/6 Екзамен
6.2. Теорія ймовірностей і математична статистика 108/3 залік
6.3. Математичне програмування 108/3 залік
7. Економетрія 81/2 залік
8. Статистика 135/4 Екзамен \ залік
9. Інформатика і комп'ютерна техніка 540/15 Екзамен \ залік
10. Економіка підприємства 162/4,5 екзамен
11. Менеджмент 108/3 екзамен
12. Маркетинг 108/3 екзамен
13. Фінанси, грошовий обіг і кредит:   -
13.1. Фінанси 108/3 екзамен
13.2. Гроші та кредит 81/2 екзамен
13.3. Фінанси підприємств 81/2 екзамен
13.4. Страхування 81/2 залік
13.5. Інвестування 81/2 залік
14. Облік, аналіз і аудит:    
14.1. Бухгалтерський облік 135/4 екзамен
14.2. Економічний аналіз 81/2 залік
14.3. Аудит 54/1,5 залік
15. Економіка праці й соціально-трудові відносини 108/3 екзамен
16. Міжнародна економіка 108/3 екзамен
17. Господарське законодавство 81/2 залік
18. Державне регулювання економіки 81/2 екзамен
19. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка 81/2 екзамен
20. Цивільна оборона 54/1,5 залік
21. Основи охорони праці 54/1,5 екзамен
Усього з циклу: 3348/91  
Дисципліни циклу професійної підготовки
1. Фінансовий облік І 162/5 екзамен
2. Фінансовий облік ІІ 162/5 Екзамен / курс.раб.
3. Управлінський облік 135/4 Екзамен
4. Організація і методика аудиту 135/4 Екзамен
5. Облік у зарубіжних країнах 108/3 екзамен
6. Інформаційні системи і технології у обліку 162/5 екзамен
7. Фінансове право 108/3 екзамен
Усього з циклу: 972/29  
Дисципліни природничо-наукової, загальноекономічної та професійної підготовки за вибором ВНЗ
1. Українська мова 108/3 залік
2. Введення у фах 108/3 залік
3. Комерційне товарознавство 108/3 залік
4. Фізичне виховання 900/25 залік
5. Міжнародні організації 108/3 Екзамен
6. Основи банківської справи 108/3 Залік
7. Бухгалтерський облік у банках 108/3 Залік
8. Державний фінансовий контроль 108/3 Екзамен
9. Аналіз комерційної діяльності 108/3 Екзамен
10. Податкова система 108/3 залік
11. Аудит у банках 78/2 залік
Усього з циклу: 1950/54  
Дисципліни природничо-наукової, загальноекономічної та професійної підготовки за вибором студента
1. Система технологій 90/2,5 залік
2. Торговельне обладнання    
3. Основи підприємництва 117/3,5 залік
4. Основи стандартизації і сертифікації    
5. Основи наукових досліджень 117/3,5 залік
6. Історія бухгалтерського обліку    
7. Ділове документування 108/3 Залік
8. Демографія    
9. Історія аналітичної і контрольної думки 108/3 залік
10. Основи екаунтингу    
11. Основи бухгалтерського обліку в галузях народного господарства 108/3 залік
12. Бухгалтерський облік у страхових компаніях    
Усього з циклу: 648/18,5  
РАЗОМ: 9294/257,5  

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.01 с.)