Навчальна та наукова літератураМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Навчальна та наукова література24. Бойко М.Д. Порівняльне трудове прав право. Навчальний посібник. Курс лекцій. - К.:"Олан", 2006. - 381с.

25. Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. пособие для высших учебных заведений. – Харьков: Консум, 1998. – 140 с.

26. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: нормативні акти, роз’яснення, коментарі: станом на 1 січня 2001 р. / Уклад.: С.Е. Демський, В.С. Перепічай, В.А. Скоробагатько, М.І. Федишин; Відп. ред. П.І. Шевчук. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 624 с.

27. Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. - М.: Издательская група НОРМА-ИНФРА М., 1998. - 263с.

28. Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право: учеб.-М., Изд-во Простект, 2005.

29. Порівняльне трудове право: Навч. посіб. / Б.С. Беззуб, Л.В. Голяк, О.М. Кісілевич та ін.; За заг. ред. А.С. Мацка. - К.: МАУП, 2005. - 176 с.

30. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Х.: Фірма “Консум”, 1998. – 480 с.

31. Синчук С.М., Бурак В.Я. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб./За ред. С.М. Синчук. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 306 с.

32. Становлення і розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія / Кол. авторів: Я.М. Шевченко, О.М. Молявко, Г.В. Єрьоменко та ін. ; Кер. авт. колективу, наук. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 248 с.

33. Судові прецеденти щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. Харків, “Просвіта”, 2000 – 232 с.

34. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. - М.: Издательство НОРМА, 1996. - 432с.

35. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика / Упорядники: В.А. Скоробагатько, М.І. Федишин. – К.: Істина, 2000. – 432.

36. Трудовое и социальное право зарубежных стран: основные институты. Сравнительно-правовое исследование/Под ред Э.Б. Френкель - М.; Юрист, 2002.

37. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000, – 564 с.

38. Трудове право. Жарков Г.М. – 2007 – 428 с.

39. Трудове право України. Навч.пос. Бойко М.Д. – 2008– 312 с.

40. Трудове право України. Зразки документів, коментарі, роз’яснення. Бойко М.Д. – 2008 – 280 с.

41. Трудове право України в запитаннях та відповідях. Гончарові Г.С. – 2008 – 664 с.

42. Трудове право України. Практикум. Чанишева Г.І. – 2008 – 304 с.

43. Трудове право України: Навч.посіб. за кредитно-модульною системою. Болотіна Н.Б. – 2008 – 375 с.

44. Трудове право України: Підруч. для ВНЗ. – 5-те вид., перероб. і доп. Болотіна Н.Б. – 2008 – 860 с.

45. Трудове право України: Підручник. За ред. Костюк В.Л. – 2008 – 384 с.

46. Трудове право України: Практикум: Навчальний посібник. За ред.. Пастухов – 2008 – 344 с.

47. Трудове законодавство України. Роїна О.М. – 2008 – 426 с.

48. Кодекс законов о труде (научно-практический комментарий). Пахомов. – Одиссей – 720 с.

49. Трудове право України: порядок ведення та оформлення кадрових документів. Навчальний посібник. Пастухов. – 2006 – 280 с.

 

 

ДОПОМІЖНА

50. Баклан О. Контрольно - наглядова діяльність у сфері охорони праці: окремі питання // Право України.- 2000. - №10.-с. 69.

51. Венедіктов В.С. Про концепцію нового трудового кодексу України // Право України. 2002. №8, с. 3-5.

52. Венедиктов В. Адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення трудового законодавства, //Радянське право, 1991 - № 8 - 3-5 с.

53. Гавел О. Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору // Право України. - 2000. - №12.- с. 55.

54. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально – трудових відносин. // Право України. - 2001. - №4 – с. 59.

55. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. - 2000. - №7. – с. 49.

56. Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право// Право України. - 2001. - №3. с. 69.

57. Заржицький О. Соціальне партнерство у соціально-трудових відносинах // Право України. - 2000. - №11.- с.53.

58. Зуб І. В., Стичинський Б. С., Грицяк І. А. Трудове право. – К., 1996.

59. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованого и локального правового регулирования трудовых отношений. - Львов, 1977.

60. Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття "законодавство" і практичну необхідність його нормативної легалізації. // Право України. - 2001. - №8.

61. Луценко А. Контракт - нова модель регулювання трудових відносин // Право України. 1992. -№11, с. 28-31.

62. Маврин С.П. Принципы трудового права в условиях рыночной экономики // Правоведение.-1992.- №2.-с. 53.

63. Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. - 2001. - №4.- с. 62.

64. Пилипенко П. Способи укладання трудового договору. // Право України. - 2001. - № 4. – с.

65. Пилипенко П. Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України “ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. // Право України. - 2001. - № 9. – с. 81.

66. Правове регулювання контрактної форми трудового договору / Авт. – уклад. А.С. Луценко. – Д.: Сталкер, 1999. – 288 с.

67. Прокопенко В.І. Порядок прийняття і звільнення з роботи, Закон і практика,- К.,1996.

68. Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми.// Право України. - 2001. - №4.

69. Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: правові проблеми // Право України. - 2000. - №6. – с. 50.

70. Хуторян Н. М., Дріжчана С.В., Бабаскін А.Ю., Стадник М.П Проблеми вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі // Правова держава· Вип, 8. - К., 1997.

71. Чернадчук В. До питання про поняття моральної шкоди// Право України. - 2001. - №.2. – с. 105.

72. Яресько А. Поліпшення механізму розгляду індивідуальних трудових спорів // Право України. - 2000. - №10. – с. 67.

73. Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю // Право України. - 2000. - №7.- с. 53.

74. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України. Навч. посібник. - Київ, 2004.

75. Мін. Праці, Пенсійний фонд України. Реалізація законів України з питань пенсійного реформування. - К. - 2003.

76. Надточій Б., Яценко В. Пенсійне забезпечення в Україні: історичний аспект/ Україна: аспекти праці. - №1, 2000.

77. Довгерт А.С. Правовое регулирование междунвродніх трудовіх отношений, Киев, 1992.

78. Кох Х., Магнус П. Международное частное право и сравнительное правоведение, Москва: Международніе отношения, 2003, 480с.

 

Перелік Конвенцій Міжнародної Організації Праці, ратифікованих Україною рекомендації до них:

1. Указ Президії ВР від 9 червня 1956 р. // ВВР, 1956, № 5, ст. 753 Конвенції:

 

- № 29 «Про примусову або обов'язкову працю»/1930/(Бюлетень Мінпраці №1 (1995)) Рекомендації:

-№ 35 «Про непряме примушення до праці» /1930/(Бюлетень Мінпраці №1 (1995))

- № 36 «Про регламентацію примусової праці» /1930/(Бюлетень Мінпраці №1 (1995))

2. 47 «Про скорочення робочого часу до 40 годин на тиждень»/1935/ Рекомендація:

- № 116 про скорочення тривалості робочого часу /1962/

3.№ 100 «Про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цінності» /1951/ Рекомендація:

- № 90 «Про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цінності» /1951/

- № 182 «Про роботу на умовах неповного робочого часу» /1994/

 

2. Указ Президії ВР від 11 серпня 1956 р. // ВВР, 1956, № 7, Ст. 123-15 Конвенцій:

 

4. № 10 «Про мінімальний вік допуску дітей до роботи в сільському господарстві» /1921/ Рекомендація:

№ 146 «Про мінімальний вік для прийняття на роботу» /1973/

5. №11 про право на асоціацію та об'єднання трудящих в сільському господарстві /1921/ Рекомендація:

- № 149 «Про організації сільських трудящих і їх роль в економічному і соціальному розвитку» /1975/

6. 15 «Про мінімальний вік допуску підлітків до роботи вантажниками вугілля або кочегарами на флоті» /1921/ Рекомендація:

№ 146 «Про мінімальний вік для прийняття на роботу» /1973/

7. № 16 «Про обов'язковий медичний огляд дітей і підлітків, зайнятих на борту су ден/1921/

8. № 52 «Про щорічні оплачувані відпустки» /1936 /(Бюлетень Мінпраці №2-3(1995)) Рекомендації:

1. № 98 «Про оплачувані відпустки» /1954/ (Бюлетень Мінпраці №2-3 (1995))

9. № 58 «Про мінімальний вік дітей для допуску до роботи в морі» /І936/

Рекомендація:

- № 146 «Про мінімальний вік для прийняття на роботу» /1937/

10. - № 59 «Про мінімальний вік дітей для прийняття на роботу в промисловості» /1937/ Рекомендації:

2. № 52 «Про мінімальний вік прийняття дітей для промислової праці на сімейних підприємствах» /1937/

3. № 146 «Про мінімальний вік для прийняття на роботу» /1973/

11. №60 «Про вік дітей для прийняття на непромислові роботи» 1937/ Рекомендації:

4. № 41 «Про мінімальний вік для прийняття дітей на непромислові роботи» /І932/

5. № 146 «Про мінімальний вік для прийняття на роботу» /1973/

12. № 77 «Про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення їх придатності для праці в промисловості» /1946/ Рекомендація:

-№ 79 «Про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення їх придатності для праці» /1946/

13. № 78 «Про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення

придатності до праці на непромислових роботах» /1946/

Рекомендація:

- № 79 «Про медичний огляд дітей і підлітків з метою становлення їх придатності для праці»/1946/

14. 79 «Про обмеження нічної праці дітей і підлітків на непромислових роботах» /1946/ Рекомендація:

- № 80 «Про обмеження нічної праці дітей і підлітків на непромислових роботах» /1946/

15. № 87 «Про свободу асоціації і захист права на організацію» /1948/

16. № 90 «Про нічну працю підлітків у промисловості» /1948/ Рекомендація:

- № 178 «Про нічну працю» /1990/

17. № 98 «Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів» /1949/ (Бюлетень Мінпраці №9-10 1994)) Рекомендації:

- № 91 «Про колективні договори» /1951/

- № 94 «Про консультації та співробітництво між підприємцями і трудящими на рівні підприємства» /1952/

- № 113 «Про консультації та співробітництво між державною радою та організаціями підприємців і трудящих» /1960/

- № 129 «Про зв'язки між адміністрацією і трудящими на підприємстві» /1967/

18. № 103 «Про охорону материнства» /1952/ Рекомендація:

- № 95 «Про охорону материнства» /1952/

3. Указ Президії ВР від ЗО червня 1961 р.- 4 Конвенції:

// ВВР, 1961, № 46, ст.511,512,513,514/

19. № 43 «Про застосування праці жінок на підземних роботах у будь яких шахтах» /1935/ (Відомості ВР 46(1961), ст.511)

20. № 96 «Про охорону заробітної плати» /1949/ Відомості ВР № 46 (1961), ст.512, Бюлетень Мінпраці № 4 (1993))

Рекомендації:

-№ 85 «Про охорону заробітної плати «/ 1949/ (Бюлетень Мінпраці №4 (1993))

- № 180 «Про захист вимог трудящих у випадках неплатоспроможності

підприємця» /1992/

21. 111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять» /1958/ (Відомості ВР № 46 (1961), ст. 513, Бюлетень Мінпраці № 6-7 (1993)) Рекомендація:

- № 111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять» /1958/ № 182 про роботу на умовах неповного робочого часу /1994/Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.183.251 (0.01 с.)