ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ.Виконання курсової роботи являє собою один з видів навчальної та науково-дослідницької роботи студентів, призначений засвідчити рівень набутих знань та вміння використовувати їх при опрацюванні теоретичних і практичних питань в галузі трудового права.

Курсова робота повинна мати чітку та логічну побудову. Складовими частинами мають бути: вступ, основна частина та висновки.

Вступ (1-2 сторінки) стисло характеризує та розкриває сучасний стан проблеми та питань, що вимагають вирішення. У вступі повинна бути чітко визначена мета курсової роботи, характеризується рівень опрацювання теми у вітчизняній та зарубіжній літературі.

В основній частині ( до 20 сторінок) розкривається сутність обраної теми, її найважливіші питання та проблеми. Необхідно також зазначити як досліджувана проблема висвітлена в сучасній літературі, сутність існуючих підходів до її вирішення, зробити її критичний аналіз, а також сформулювати власну точку зору.

Основна частина складається з розділів, підрозділів та пунктів. Вкінці кожного розділу формуються висновки із стислим викладенням наукових і практичних результатів.

У висновках (3-4 сторінки) робиться стислий виклад основних результатів проведених досліджень та пропозиції щодо вдосконалення регулювання.

Курсова робота має бути стилістично, граматично та технічно грамотно оформлена. Композиція роботи складається у наступній послідовності: титульний аркуш (див. додаток), зміст, вступ, не менш як три взаємопов'язаних розділи основної частини, висновки, список використаної літератури, додатки.

Текст друкують на комп'ютері через 1,5 інтервали з полями: лівий - 25 мм, правий - 10 мм, верхній та нижній - 20 мм; 14 комп'ютерний шрифт.

Слід звернути особливу увагу на оформлення списку використаної літератури, адже саме з нього можна зробити висновок про ступінь ознайомлення студента з досліджуваною проблемою. Перелік навчальної літератури складається у алфавітному порядку, а нормативно-правові акти розміщуються за їх юридичною силою.

Зразок оформлення списку використаної літератури:

1. Конституція України. - К., 2010.

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. - Амстердам; К., 1996.

3. Закон України "Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 року // ВВР. - 1991. - № 14 (остання редакція - 01.01.2007р.)

4. Синчук С.М., Бурак В.Я. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб./За ред. С.М. Синчук. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 306 с.

5. Становлення і розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія / Кол. авторів: Я.М. Шевченко, О.М. Молявко, Г.В. Єрьоменко та ін. ; Кер. авт. колективу, наук. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 248 с.

6. Хуторян Н. М., Дріжчана С.В., Бабаскін А.Ю., Стадник М.П Проблеми вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі // Правова держава· Вип, 8. - К., 1997.

Тематика курсових робіт:

1. Конституційне право на працю в Україні (поняття та зміст)

2. Міжнародні стандарти, що регулюють трудові права людини.

3. Правові гарантії захисту трудових і соціальних прав громадян України.

4. Міжнародна організація праці, її нормотворча діяльність.

5. Трудові права іноземців в Україні та громадян України за кордоном.

6. Трудовий договір в Україні: поняття та зміст.

7. Порядок укладення трудового договору в Україні.

8. Види трудових договорів в залежності від строків їх укладення.

9. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника: підстави, порядок розірвання та правові наслідки.

10. Форми трудової угоди (договору).

11. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: підстави, порядок розірвання та правові наслідки.

12. Умови трудового договору за законодавством України.

13. Загальні підстави припинення трудового договору за законодавством України.

14. Контракт та практика його застосування в Україні

15. Проблеми правового регулювання суміщення та сумісництва за трудовим законодавством.

16. Зміна умов трудового договору в Україні.

17. Правове регулювання зайнятості населення в конвенціях МОП.

16. Проблеми дисциплінарної відповідальності в Україні.

17. Відповідальність за порушення трудової дисципліни в зарубіжних країнах.

18. Правове регулювання зайнятості в Україні.

19. Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників за трудовим законодавством України.

20. Удосконалення правового регулювання відповідальності працівника перед роботодавцем за шкоду.

21. Правове регулювання матеріальної і моральної шкоди, нанесеної працівнику за законодавством України.

22. Удосконалення правового регулювання відповідальності роботодавців за шкоду, нанесеної працівнику підприємства.

23. Гарантії реалізації права працівника на охорону праці, встановлені міжнародними стандартами та законодавством України.

24. Правове регулювання охорони праці в Україні.

25. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

26. Державне управління охороною праці.

27. Організація охорони праці на підприємстві.

28. Охорона праці неповнолітніх.

29. Правове регулювання охорони праці жінок.

30. Правове регулювання розгляду індивідуальних трудових спорів.

31. Правове регулювання страйків.

32. Особливості розгляду справ, щодо спорів, які виникають із колективних трудових відносин.

33. Правове регулювання колективного трудового спору.

34. Міжнародно-правове регулювання соціального партнерства.

35. Роль і значення колективних договорів.

36. Відповідальність суб'єктів колективного договору за невиконання умов договору.

37. Зміст колективного договору та його співвідношення з діючим законодавством України.

38. Правове регулювання застосування контрактної форми трудового договору.

39. Правове регулювання робочого часу.

40. Правове регулювання відпочинку працівників.

41. Поняття і процедура переведення та переводу працівників за законодавством України.

42. Правове регулювання оплати праці.

43. Принципи трудового права України.

44. Трудове право – одна з найважливіших галузей національного законодавства України.

45. Предмет і метод правового регулювання трудового права.

46. Правове регулювання працевлаштування громадян в Україні.

47. Система правовідносин в трудовому праві.

48. Міжнародно-правове регулювання трудових правовідносин.

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУШАПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.008 с.)