ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУз курсу "Трудове право"

1. Міжнародні правові акти про працю та право громадян на працю.

2. Конституційне право громадян України на працю.

3. Поняття трудового права як галузі права.

4. Місце трудового права в системі права України.

5. Предмет правового регулювання трудового права.

6. Метод правового регулювання трудових правовідносин.

7. Поняття правових принципів трудового права.

8. Поняття джерел трудового права.

9. Класифікація та форми вираження джерел трудового права.

10. Місце Основного закону України в системі джерел трудового права.

11. Закони України в системі джерел трудового права.

12. КЗпП України в системі джерел трудового законодавства.

13. Права та обов'язки працівників і роботодавців визначених КЗпП України. Роль посадових інструкцій.

14. Роль та призначення локальних правових актів.

15. Правовий статус профспілок та трудових колективів в регулюванні праці громадян-працівників.

16. Єдність та диференціація в правовому регулювання правових відносин.

17. Співвідношення міжнародних актів про працю і законодавства України.

18. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права.

19. Трудова право- та дієздатність, а також трудова правосуб'єктність.

20. Порядок розірвання трудового договору як засіб дисциплінарного стягнення.

21. Розбіжності в обсязі прав громадян при прийнятті на роботу на державну службу, в правоохоронні органи, в юридичної служби міністерств, до фізичної особи.

22. Особливості диференціації трудових прав окремих категорій громадян (жінок, неповнолітніх, іноземців).

23. Юридичне, господарське та соціальне значення колективних договорів.

24. Поняття колективного договору та його зміст.

25. Правове регулювання колективних договорів та їх співвідношення з законодавством про працю.

26. Сторони, форми та строк дії колективного договору.

27. Процедура прийняття колективного договору.

28. Перевірка виконання умов колективного договору.

29. Розгляд розбіжностей та внесення змін до колдоговору.

30. Відповідальність за порушення умов та вимог колдоговору.

31. Правові гарантії для осіб, які приймали участь в розробці колдоговору.

32. Система правовідносин в сфері трудового права.

33. Поняття трудових правовідносин та їх суб'єкти.

34. Зміст трудових правовідносин та підстави їх виникнення.

35. Державна політика в сфері зайнятості населення.

36. Поняття зайнятості населення.

37. Правовий статус безробітного.

38. Поняття працевлаштування та підходящої роботи.

39. Особливості працевлаштування окремих категорій громадян.

40. Зміст трудових правовідносин та підстави їх виникнення.

41. Трудовий договір: поняття та значення.

42. Види трудових договорів їх відмінність від цивільно – правових угод.

43. Форми трудових договорів.

44. Гарантії при прийнятті на роботу.

45. Сторони трудового договору. Їх права та обов'язки.

46. Зміст трудового договору.

47. Порядок прийняття на роботу, оформлення трудового договору.

48. Вихідна допомога.

49. Строки трудового договору.

50. Випробування при прийнятті на роботу.

51. Зміна умов трудового договору.

52. Поняття і процедура переміщення працівника.

53. Поняття переведення за трудовим законодавством.

54. Особливості трудового договору укладеного тимчасово або на сезонну роботу.

55. Правове регулювання праці за сумісництвом.

56. Класифікація підстав для припинення трудового договору.

57. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

58. Контракт - особлива форма договору (правове регулювання).

59. Суміщення (поняття та оплата).

60. Переважне право працівників при вивільненні у зв'язку із змінами у виробництві.

61. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника підприємства.

62. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб.

63. Гарантії забезпечення права на працю вивільненим працівникам.

64. Порядок оформлення звільнення та проведення розрахунку.

65. Випадки розірвання трудового договору з ініціативи власника підприємства або уповноваженого ним органу за попередньою згодою профспілкового органу.

66. Звільнення за ст. 41 КЗпП України.

67. Випадки відсторонення від роботи.

68. Поняття робочого часу і порядок його встановлення.

69. Види робочого часу.

70. Поняття надурочних робіт.

71. Скорочена тривалість робочого часу.

72. Правове регулювання праці в нічний час.

73. Правове регулювання ненормованого робочого часу.

74. Неповний робочий час.

75. Повний робочий рас.

76. Поняття та види відпочинку.

77. Порядок надання щорічної відпустки.

78. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві.

79. Заходи забезпечення трудової дисципліни.

80. Дисциплінарний проступок і дисциплінарна відповідальність.

81. Види дисциплінарних стягнень, строки і порядок їх застосування.

82. Умови та підстави матеріальної відповідальності працівника за шкоду, завдану підприємству.

83. Види матеріальної відповідальності. Особливості обмеженої відповідальності.

84. Випадки застосування повної матеріальної відповідальності.

85. Визначення розміру шкоди, завданої працівником підприємству.

86. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником підприємству.

87. Трудові спори (поняття, види, класифікація).

88. Органи та строки по розгляду індивідуальних трудових спорів.

89. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі.

90. Строки звернення і вирішення трудових спорів.

91. Позовна давність в трудовому праві.

92. Поняття заробітної плати.

93. Обмеження відрахування із заробітної плати працівника.

94. Поняття охорони праці за трудовим правом. Стандарти по охороні праці.

95. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю в Україні.

96. Міжнародно-правове регулювання трудових відносин (роль ООН та МОП).

 

 

Зразки тестів

 

Варіант 1.

1. Трудове право України це:

а) підгалузь цивільного права;

б) підгалузь приватного права;

в) самостійна галузь права;

г) свій варіант.

 

2. Проведення співбесід (інтерв'ю) при прийнятті на роботу є:

а) обов'язковим;

б) необов'язковим;

в) на вимогу роботодавця;

г) свій варіант.

 

3. Контракт укладається:

а) в усній формі;

б) в письмовій формі;

в) як в усній формі так і в письмовій.

 

4. Надурочні роботи в Україні:

а) допускаються;

б) не допускаються;

в) допускаються у виняткових випадках;

г) свій варіант.

 

5. При суміщенні професій трудові функції виконуються:

а) на протязі робочого часу з основною роботою;

б) у вільний від основної роботи час.

Варіант 2.

 

1. Умовою вступу працівника в трудові відносини є:

а) його правоздатність;

б) його дієздатність;

в) те і друге;

г) бажання працівника;

д) свій варіант.

 

2. Проведення тестів при прийомі на роботу:

а) протирічить законодавству;

б) не протирічить законодавству;

в) протирічить в окремих країнах.

3. Трудовий договір між працівником і фізичною особою укладається:

а) в усній формі;

б) в письмовій формі;

в) як в усній так і в письмовій формі;

г) за бажанням сторін.

4. Трудова книжка оформлюється не пізніше:

а) п'яти днів після прийняття на роботу;

б) десяти днів;

в) місяця;

г) інше.

 

5. Встановлення випробувального строку є:

а) основною умовою трудового договору;

б) додатковою умовою трудового договору.

Варіант 3.

 

1. Якщо додаткові умови трудового договору, передбачені сторонами, погіршують становище працівника порівняно з діючим законодавством, то трудовий договір є:

а) недійсним;

б) дійсним;

в) інше.

 

2. Контракт є:

а) строковим договором;

б) безстроковим договором;

в) договором на строк виконання певної роботи;

г) свій варіант.

 

3. Надурочні роботи в Україні:

а) оплачуються;

б) не оплачуються;

в) оплачуються в подвійному розмірі;

г) замінюються іншим днем відпочинку.

 

4. Переміщення на інше робоче місце проводиться:

а) за згодою працівника;

б) без його згоди;

в) за згодою профспілкового органу;

г) свій варіант.

 

5. Сезонний трудовий договір укладається на строк:

а) до 2 місяців;

б) до 3 місяців;

в) до 6 місяців;

г) свій варіант.

Варіант 4.

 

1. Під час строку випробування власник, уповноважений ним орган чи фізична особа:

а) зобов'язаний виплачувати працівникові заробітну плату;

б) не зобов'язаний виплачувати працівникові заробітну плату;

в) оплачує частково;

г) свій варіант.

 

2. Тимчасовий трудовий договір укладається на строк:

а) до 2 місяців;

б) до 4 місяців;

в) до 6 місяців;

г) інше.

 

3. Працівник має право укладати трудовий договір:

а) лише на одному підприємстві;

б) одночасно на декількох підприємствах;

в) інше.

 

4. В Україні прийняття на роботу допускається:

а) з 18 років;

б) з 16 років;

в) з 14 років;

г) свій варіант.

 

5. Додаткові умови трудового договору є обов'язковими:

а) для робітника;

б) для роботодавця;

в) для обох сторін.

Варіант 5.

1. Власник підприємства має право:

а) вимагати від працівника виконання робіт не обумовлених трудовим договором;

б) не має права;

в) має право в окремих випадках;

2. Трудовий договір укладається:

а) у письмовій формі;

б) в усній формі;

в) як у письмовій так і в усній формі.

 

3. Згідно з законодавством України випробувальний строк не може перевищувати:

а) одного місяця;

б) трьох місяців;

в) шести місяців;

г) інше.

4. До трудової книжки заносяться відомості про:

а) заохочення та нагороди;

б) стягнення;

в) те і друге.

5. Днем звільнення працівника є:

а) день підписання наказу про звільнення;

б) останній день роботи;

в) день видачі трудової книжки;

г) день виплати належних йому грошових сум;

д) свій варіант.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

БАЗОВАПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.028 с.)