Тема 16. ОХОРОНА ПРАЦІ. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 16. ОХОРОНА ПРАЦІ. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВАПлан

1. Поняття охорони праці. Гарантії прав на охорону праці.

2. Організація охорони праці на підприємствах (планування та фінансування).

3. Медичні огляди працівників та засоби індивідуального захисту.

4. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів, пенсіонерів.

5. Державне управління охороною праці.

Виконати завдання для самостійного опрацювання:

1. Опанувати законодавство про охорону праці. Поняття охорони праці, нещасного випадку.

2. Процедура розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та виробничих аварій.

3. Охорона праці працівників, зайнятих у несприятливих умовах праці.

4. Міжнародні стандарти безпеки і гігієни праці та гарантії реалізації права працівника на охорону праці.

5. Практика відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я або смерті.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Опанувати:

- Закон України "Про охорону праці" від 21. ІХ. 2002р. та Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне стархування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.99р. (зі змінами і доповненнями).

2. Визначити:

- вимоги до охорони праці згідно Закону України "Про охорону праці" та у тексті колективного договору (угоди);

- порядок і процедуру відшкодування шкоди працівникові в разі ушкодження здоров'я при виконанні ним трудових обов'язків, або на території підприємства.

- з яких елементів складається система правових, соціально- економічних і організаційно – технічних заходів і способів, які забезпечують охорону праці на підприємстві.

Література : 1, 3, 7, 10, 12, 18 ,27.

Нормативні акти: 1-5, 16,19,25.

Тема № 17. ТРУДОВІ СПОРИ.

План

1. Поняття трудових спорів (конфліктів) та їх класифікація.

2. Органи з розгляду трудових спорів.

3. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

4. Судовий розгляд трудових спорів (процесуальні строки).

5. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів).

6. Право на страйк.

Виконати завдання для самостійного опрцювання

1. Визначити причини індивідуальних та колективних трудових спорів.

2. Види трудових спорів та строки їх вирішення.

3. Визначити поняття:

- індивідуальний трудовий спір;

- колективний трудовий конфлікт.

4. Правове регулювання діяльності органів з розгляду трудових спорів.

5. Правове регулювання страйків. Назвати умови визнання страйку законним.

6. Порядок визнання страйку незаконним.

7. Особливості виконання рішень:

- комісій по трудових спорах;

- судових органів.

Завдання для самостійної роботи:

1. Підготувати позовну заяву до суду про поновлення на роботі в зв'язку із звільненням за появу на роботі в нетверезому стані (прогул або участь у страйку).

2. Опанувати Закон України "Про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Міжнародні акти з цього питання.

Література : 1, 3, 7, 10, 12, 18 ,27.

Нормативні акти: 1-5, 16,19,25.

Тема № 18. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ.

План

1. Джерела міжнародно-правового регулювання праці.

2. Поняття і суб'єкти міжнародно-правового регулювання праці.

3. Основні інститути трудового права зарубіжних країн.

4. Співвідношення трудового законодавства України і міжнародного законодавства.

Виконати завдання для обговорення

1. Визначити основні напрямки виливу міжнародно-правових стандартів на трудове законодавство України.

2.3 застосуванням порівняльного методу охарактеризувати стан правового регулювання в Україні:

- колективного договору;

- соціального партнерств;

- робочого часу, часу відпочинку;

- встановлення мінімальної заробітної плати;

- зайнятості населення;

- та ін. питань за вибором студента.

3. Конкретизувати роль ООН, Ради Європи , Європейського Союзу та Міжнародної організації праці на розвиток права громадян на працю в Україні.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Визначити особливості методів правового регулювання праці (у порівнянні).

2. Ознайомитись з міжнародними актами, які ратифіковані Верховною Радою України (за вказівкою викладача або за вибором студента).

Література : 1, 3, 7, 10, 12, 18 ,27.

Нормативні акти: 1-5, 16,19,25.

САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п Назва теми Кількість годин
Поняття, предмет, методи і система трудового права
Конституційне право громадян на працю
Принципи трудового права України
Джерела трудового права України
Правовідносини у сфері трудового права України
Суб’єкти трудового права України
Колективні договори та угоди. Соціальне партнерство
Правове регулювання працевлаштування громадян. Зайнятість населення
Трудовий договір: поняття, зміст, умови
Додаткові умови трудового договору, їх значення і порядок застосування
Суміщення, сумісництво, строк, форми трудового договору
Контракт – особлива форма трудового договору
Зміна умов трудового договору
Правове регулювання «переведення», «переміщення» працівника
Час відпочинку
Заробітна плата
Порядок оплати праці при відхиленні від звичайних умов праці
Робочий час: поняття та його види
Гарантії та компенсації. Обмеження відрахувань із заробітної плати
Припинення, розірвання трудового договору з загальних підстав
Припинення, розірвання трудового договору з ініціативи працівника
Припинення, розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Дисципліна праці. Дисциплінарна відповідальність
Матеріальна відповідальність працівників за нанесення підприємству шкоди
Охорона праці
Регулювання праці жінок, молоді та деяких інших категорій працівників
Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю
Трудові спори
Міжнародно-правове регулювання праці
  Разом

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання студент виконує у формі контрольної роботи. Виконуючи індивідуальні завдання студент, керуючись чинним законодавством України про працю, повинен визначити юридичне значення кожного факту, зазначеного в задачі, сформулювати попередні питання щодо прав і обов’язків, які виникли між учасниками суспільних відносин щодо обґрунтованості їх вимог та заперечень.

При виконанні теоретичних та практичних завдань необхідно ознайомитись та використати судову практику.

Вирішуючи задачу необхідно усвідомити її зміст; оцінити правову ситуацію та сформулювати проблему, яку треба розв’язати; уточнити фактичні обставини, які викладені в ситуації та порівняти їх з нормами права, які регулюють ці відносини і зробити висновок по завданню контрольної роботи.

Відповіді на теоретичні та практичні завдання мають бути обґрунтовані з посиланнями на правові норми трудового права. Слід зазначити, коли і ким прийняті ці джерела права, посилаючись на відповідні пункти та статті.

Студент може запропонувати кілька варіантів виконання практичного завдання за певних умов чи обставин справи.

При виконанні контрольної роботи важливо користуватися рекомендованими збірниками нормативно-правових актів та літературою. Слід ознайомитися з проектами нормативно-правових актів у сфері праці. Практичні завдання складені на основі судової практики при їх виконанні слід враховувати зміни в законодавстві України про працю.

При виконанні завдань контрольної роботи студент має показати вміння та навички:

- орієнтування в системі чинного законодавства про працю, найважливіших нормативно-правових актах трудового законодавства України;

- послідовно та логічно викладати матеріал, користуватися правничою термінологією;

- вірно складати та оформляти документи правничого характеру (накази, позовні заяви, рішення, постанови тощо).

Контрольна робота має бути підписана студентом з вказівкою дати її виконання та оформлена у відповідності до вимог, які пред’являються до оформлення курсової роботи з трудового права. В роботі слід зробити поля для зауважень рецензента (ширина 3-4 см) та пронумерувати сторінки контрольної роботи, а роботу прошити. У кінці зошиту студент залишає одну дві сторінки для рецензії викладача на роботу.

Перевірена контрольна робота здається викладачу перед заліком чи іспитом. Викладач може перевірити знання студента не тільки з питань заліку, екзаменаційного білета та контрольної роботи.

Студент, що не здав у визначені строки контрольну роботу, або якщо робота не була зарахована, не допускається до складання заліку та іспиту. При хибних, неповних відповідях на питання контрольної роботи та грубій помилці контрольна робота студента не зараховується. Заліку не підлягає контрольна робота, яка виконана по іншому варіанту.

Робота виконується в учнівському зошиті (24 аркуші). В контрольній роботі необхідно визначити список використаних джерел, а по теоретичним питанням складати план відповіді. Рекомендується розробляти структурно-логічні схеми, таблиці тощо.

Студент вибирає варіант контрольної за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

 

Варіант Перша літера прізвища студента Варіант Перша літера прізвища студента Варіант Перша літера прізвища студента
А Б В Г Д Е Є Ж З І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

Теоретичне завдання

1.Зміст конституційного права на працю в Україні.

2.Порядок надання відпусток без збереження заробітної плати.

Практичне завдання

Суд залишив без задоволення позов громадянина, звільненого за п. 1 ст. 41 КЗпП з посади начальника управління одного з міністерств.

З яких посад можуть бути звільнені працівники за п. 1 ст. 40 КЗпП?

 

Варіант 2

Теоретичне завдання

1. Сфера застосування Конвенцій МОП.

2. Роз’яснити порядок поновлення на роботі працівника.

Практичне завдання

В рішенні про поновлення на роботі в частині стягнення зарплати за час вимушеного прогулу суд вказав: “Стягнути з підприємства на користь Сапугова зарплату за час вимушеного прогулу з 10 вересня по 3 грудня 2001 р.”.

Що зазначається в рішенні суду про поновлення працівника на роботі?

Варіант 3

Теоретичне завдання

1. Предмет та методи правового регулювання трудових відносин.

2.Контракт - як особлива форма трудового договору.

Практичне завдання

Хто повинен відшкодувати втрачену зарплату при вимушеному прогулі у випадку, коли на час розгляду в суді спору про поновлення на роботі організацію ліквідовано?

Варіант 4

Теоретичне завдання

1. Поняття та випадки застосування повної матеріальної відповідальності.

2. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Практичне завдання

Перебуваючи у відпустці громадянин написав заяву про звільнення з роботи за власним бажанням. Директор підприємства видав наказ про його звільнення через два тижні після закінчення щорічної відпустки, але громадянин з таким рішенням директора не погодився і на роботу не вийшов.

Як слід вирішити трудовий спір?

Варіант 5

Теоретичне завдання

1. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником.

2. Роз’яснити порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Практичне завдання

За позовом вчительки суд стягнув заробітну плату на її користь із райдержадміністрації.

Хто є належним відповідачем по цій трудовій справі?

Варіант 6

Теоретичне завдання

1. Назвати правові форми та порядок працевлаштування (в т.ч. неповнолітніх).

2. Роз’яснити межі матеріальної відповідальності у випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір.

Практичне завдання

Чи оскаржуються дії ліквідаційної комісії з питань заробітної плати до господарського суду при банкрутстві підприємства?

Варіант 7

Теоретичне завдання

1. Порядок надання відпусток працівникам.

2. Порядок розірвання трудового договору за порушення трудової

дисципліни.

Практичне завдання

У зв’язку з скороченням штату працівників до юрисконсульта звернулись громадяни за консультацією щодо переважного права на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці.

Підготувати роз’яснення з цього питання.

Варіант 8

Теоретичне завдання

1. Як на Ваш погляд, чи зростає кількість справ позовного провадження про оплату праці? Які причини невиплати заробітної плати працівникам?

Практичне завдання

Вчителя фізики було звільнено з роботи за появу на роботі в нетверезому стані ( п.7 ст. 40 КЗпП). Вчитель оскаржив звільнення до місцевого суду і в судовому засіданні пояснив, що факт його нетверезого стану підтвердили його бувша дружина та її теперішній чоловік.

Який порядок звільнення по п.8 ст 40 КЗпП.

Як суд вирішить цей трудовий спір?

Варіант 9

Теоретичне завдання

1. Сторони та зміст трудового договору.

2. Роз’яснити порядок надання відпустки без збереження заробітної плати.

Практичне завдання

Чи тотожні терміни “індексація” та “компенсація”. Дайте визначення цих термінів.

Скласти наказ про звільнення працівника з роботи за порушення трудової дисципліни та позовну заяву до суду про поновлення на роботі.

Варіант 10

Теоретичне завдання

1. Назвати види трудових договорів (за формою строками).

2. Визначити строк для застосування дисциплінарного стягнення.

Практичне завдання

Відповісти на питанням: “Як визначається середній заробіток працівника за час: вимушеного прогулу (у зв'язку з незаконним звільненням чи неправильним формулюванням причин звільнення); затримки розрахунку при звільненні; затримки видачі трудової книжки?”

Роз'ясніть порядок розрахунку середнього заробітку працівника у вказаних випадках.

Підготувати прокол засідання КТС по трудовому спору.

Варіант 11

Теоретичне завдання

1. Поняття та порядок застосування надурочних робіт.

2. Порядок вивільнення працівників за законодавством України.

Практичне завдання

Громадянин звернувся з позовом до АТ про поновлення на роботі у грудні і подав разом з позовною заявою всі необхідні документи для вирішення трудового спору. В жовтні наступного року справа була призначена до розгляду і в позові було відмовлено за пропуском місячного строку для подачі позовної заяви без поважних причин.

Які строки розгляду справ про поновлення на роботі працівника та оплату праці?

Варіант 12

Теоретичне завдання

1. Підстави припинення трудового договору. Роз’яснити порядок звільнення за п. 1 ст. 41 КЗпП.

2. Підстави надання відпусток.

Практичне завдання

У яких випадках застосовується принцип коригування заробітної плати при визначенні розміру середнього заробітку?

Варіант 13

Теоретичне завдання

1. Види робочого часу.

2. Порядок переведення на іншу роботу. Які є види переведень на іншу роботу?

Практичне завдання

Громадянин був звільнений з роботи з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП. У зв'язку з порушенням порядку розірвання трудового договору він був поновлений на роботі зі стягненням заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Який порядок обчислення середнього заробітку за час вимушеного прогулу?

Який порядок застосування індексації заробітку?

Які грошові доходи громадян підлягають індексації?

Варіант 14

Теоретичне завдання

1. Поняття та строки випробовування при прийнятті на роботу.

2. Зміст колективного договору.

Практичне завдання

Які грошові доходи громадян не підлягають індексації? Поясніть порядок звільнення за п. 8 ст. 40 КЗпП.

Варіант 15

Теоретичне завдання

1. Види відпочинку працівників. Тривалість щорічних відпусток.

2. Значення та процедура прийняття колективного договору.

Практичне завдання

У директора приватного підприємства виникло питання щодо порядку нарахування та утримання прибуткового податку із сум заробітної плати та інших виплат, які стягуються за рішенням суду на користь працівників.

Чи покладається на суди обов'язок при постановленні рішення вираховувати й утримувати суму прибуткового податку?

Варіант 16

Теоретичне завдання

1. Строки трудового договору (порядок їх застосування).

2. Роз’яснити право на щорічну відпустку у разі переведення на іншу роботу.

Практичне завдання

Який порядок проведення остаточного розрахунку з працівником при припиненні дії трудового договору?

Чи виплачується працівникові середній заробіток в разі затримки видачі трудової книжки з вини роботодавця?

Варіант 17

Теоретичне завдання

1. Органи по вирішенню трудових спорів та строки їх застосування.

2. Роз’яснити порядок одержання дозволу для проведення надурочних робіт.

Практичне завдання

Які обов’язки покладені ст. 47 КЗпП на роботодавця при звільненні працівника з роботи?

Поясніть яке призначення цих дій роботодавця. Якими статтями КЗпП передбачені наслідки невиконання зобов’язань встановлених у ст. 47 КЗпП?

Варіант 18

Теоретичне завдання

1. Зміст трудового договору (контракту).

2. Визначити завдання Кодексу законів про працю України.

Практичне завдання

Суд у справі за позовом встановив, що затримка розрахунку при звільненні позивача відбулася у зв'язку з відсутністю грошових коштів на рахунку відповідача, тому, на думку суду, вини останнього в несвоєчасній виплаті розрахунку немає. На підтвердження цього висновку суд послався на довідку банку про відсутність грошових коштів на рахунку відповідача і дані про баланс акціонерного товариства.

Який порядок проведення розрахунку при звільненні працівника?

Що законодавець розуміє під виною юридичної особи?

Проаналізуйте мотиви рішення суду.

Варіант 19

Теоретичне завдання

1. Порядок укладання колективного договору.

2. Назвати органи по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).

Практичне завдання

Місцевий суд задовольнив позов громадянина про стягнення відшкодування за затримку розрахунку, пославшись лише на те, що відповідач не провів розрахунку саме в день звільнення. Доводи відповідача про відсутність коштів через загальне погіршення стану економіки в країні суд визнав непереконливими, а вини працівника в затримці розрахунку немає.

Чи є платіжна неплатоспроможність чи відсутність фінансування з боку держави виною організації при затримці розрахунку при звільненні працівника?

Що означає необережність як форма вини в трудових правовідносинах?

Прокоментуйте рішення місцевого суду по цій справі.

Варіант 20

Теоретичне завдання

1. Порядок оформлення звільнення за прогул без поважної причини.

2.Підготувати роз’яснення щодо оплати часу простою.

Практичне завдання

1. Суд задовольнив позов про поновлення на роботі громадянина і стягнув з директора підприємства заробітну плату за час вимушеного прогулу громадянина, держмито та витрати на юридичну допомогу.

Проаналізуйте ст. 237 КЗпП та рішення суду.

Чи були допущені порушення ст. 237 КЗпП?

 

Варіант 21

Теоретичне завдання

1. Порядок оформлення звільнення за п. 3 ст. 40 КЗпП.

2. Порядок та підстави встановлення неповного робочого часу працівнику.

Практичне завдання

Місцевий суд відмовляючи громадянину П. у позові про оплату часу простою, послався на відсутність вини відповідача у простої. Із приєднаного до справи наказу вбачається, що всі працівники організації, як і позивач, перебували у відпустці без збереження заробітної плати у зв'язку з відсутністю замовлень (сировини). Позивач у судовому засіданні зазначив, що ця відпустка була надана йому всупереч його бажанню. Суд виходять з того, що надання працівникові відпустки без його заяви про це й без оплати фактично є простоєм не з вини працівника, який підлягає оплаті у відповідності зі ст. 113 КЗпП.

 

Чи відповідає закону позиція суду по цій справі?

Що повинен застосовувати суд при вирішенні спору про оплату часу простою?

Як оплачується час простою не з вини працівника?

Варіант 22

Теоретичне завдання

1. Види дисциплінарної відповідальності та роз’яснити порядок її застосування.

2. Порядок залучення до роботи у вихідні дні.

Практичне завдання

Рішенням місцевого суду відмовлено в позові до Київського авіазагону про поновлення на роботі бортпровідниці з підстав закінчення строку контракту. При розгляді справи встановлено, що раніше з позивачкою був укладений трудовий договір на невизначений строк.

У яких випадках укладаються строкові трудові договори.

Назвати основні нормативно-правові акти, що регулюють укладання контракту з працівником.

Чи були допущені судом порушення закону при винесенні даного рішення?

 

Варіант 23

Теоретичне завдання

1. Право на грошову компенсацію за невикористані щорічні відпустки.

2. Порядок укладання трудового договору (контракту).

Практичне завдання

Громадянина було прийнято на роботу на строк відсутності Н. в зв'язку з народженням дитини та доглядом за нею. Через два роки Н. вийшла на роботу а громадянина було звільнено на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП.

Чи може працівниця сама визначати тривалість відпустки, що надається згідно ст. 181 КЗпП?

Чи відповідає закону звільнення громадянина? Поясніть своє рішення по справі, в тому випадку, якщо остання подала довідку про вагітність.

Варіант 24

Теоретичне завдання

1. Роль актів МОП (міжнародних організацій) в системі джерел трудового права.

2. Порядок застосування надурочних робіт.

Практичне завдання

Суд поновив на роботі громадянина на посаді ревізора-економіста райфінвідділу, оскільки вона була звільнена на підставі її заяви до закінчення двотижневого строку попередження, хоча в межах цього строку відкликала свою заяву про звільнення за власним бажанням. У судовому засіданні було встановлено, що на посаду, яку вона займала, не запрошувався інший працівник.

Чи вірне рішення прийняв суд? Опишіть Ваше рішення.

Варіант 25

Теоретичне завдання

1. Поняття та особливість джерел трудового права.

2. Визначити строк випробування при прийнятті на роботу та порядок звільнення.

Практичне завдання

Місцевий суд відмовив в позові громадянина про поновлення на роботі, вважаючи, що директор АТ звільнив її з роботи згідно її заяви. Між тим позивачка була звільнена в день подачі заяви, в якій не вказувалася дата звільнення.

Роз'ясніть порядок звільнення за власним бажанням та за угодою сторін трудового договору.

Чи вірно вирішено трудовий спір?

Варіант 26

Теоретичне завдання

1. Роз’яснити порядок обчислення стажу роботи, що дає право на відпустки.

2. Строки звернення до місцевого суду за вирішенням трудових спорів (при звільненні та в разі стягнення матеріальної шкоди).

Практичне завдання

У судовому засіданні було встановлено, що позивачка була звільнена за прогул без поважної причини, що вчинила з 8 по 13 лютого. Вона просила суд поновити її на роботі в АТ, мотивуючи рішення тим, що керівництво товариства, з метою заволодіння значною частиною акцій, створило для неї такі умови, за яких вона вимушена була подати 15 лютого заяву про звільнення за власним бажанням.

Чи може роботодавець, протягом строку попередження про звільнення за власним бажанням, звільнити працівника з роботи за винні дії з підстав передбачених законодавством?

Яке рішення може постановити суд по цій трудовій справі? Який порядок звільнення за прогул без поважної причини?

Варіант 27

Теоретичне завдання

1. Поняття, види та підстави притягнення до матеріальної відповідальності.

2. Описати порядок розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни.

Практичне завдання

Громадянин К. був звільнений з роботи у відповідності з п. 1 ст. 40 КЗпП з посиланням на зміни в організації виробництва і праці. К. звернувся до адвоката з наступним питанням: “В чому проявляються зміни в організації виробництва та праці”.

Підготувати роз’яснення від імені адвоката.

Варіант 28

Теоретичне завдання

1. Переведення, переміщення, зміна істотних умов праці.

2. Підготувати текст наказу про звільнення працівника за прогул.

Практичне завдання

Гр. П. за станом здоров’я тимчасово не може виконувати роботу згідно трудового договору, перейти на іншу роботу та пройти медичне обстеження відмовляється.

Чи може за таких обставин бути звільнений з роботи гр. П. за п.2 ст.40 КЗпП?

Чи може бути підставою для застосування дисциплінарного стягнення та звільнення працівника відмова пройти медичне обстеження, яке обов’язкове для працівника?

 

Варіант 29

Теоретичне завдання

1. Порядок визначення розміру та стягнення шкоди заподіяної працівником роботодавцю.

2. Порядок застосування заохочень до працівника.

Практичне завдання

Суд відмовив громадянину П. в позові про поновлення на посаді, з якої він був звільнений за п. 3 ст. 40 КЗпП. Ознайомившись з матеріалами справа адвокат звернула увагу на наступне: суд не встановив, за які конкретно дії або бездіяльність був звільнений працівник, коли і в чому вони проявилися; наказ, яким раніше позивачу було оголошено догану був неконкретним; суд не перевірив, чи були дотримані вимоги ст. 148 КЗпП щодо строків застосування дисциплінарного стягнення.

Роз'ясніть порядок звільнення працівників за порушення трудової дисципліни та п. 3 ст 40 КЗпП.

Які причини відсутності працівника на роботі є поважними?

 

Варіант 30

Теоретичне завдання

1. Випадки застосування до працівників обмеженої матеріальної відповідальності.

2. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб.

Практичне завдання

Позивачка була звільнена з роботи у серпні, а з позовом про поновлення на роботі звернулась до суду у січні наступного року.

Які строки звернення до суду щодо поновлення на роботі? Хто визначає поважність причин пропуску строку звернення до суду за вирішенням трудового спору?

 

КУРСОВА РОБОТАПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.150.57 (0.038 с.)