Кадри промислових підприємств, їх склад і структура, показники чисельностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кадри промислових підприємств, їх склад і структура, показники чисельностіКадри чи трудові ресурси п/п це сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, які зайняті на п/п і входять до його облікового складу. В обліковий склад включаються всі працівники, прийняті на роботу, зв’язану як з основною, так і не основною його діяльністю.

Трудові ресурси(кадри) п/п є головним ресурсом кожного п/п, від якості й ефективності використання якого багато в чому залежать результати діяльності підприємства і його конкурентоздатність. Трудові ресурси надають руху матеріально-речовинним елементам виробництва, створюють продукт, вартість і прибавочний продукт у формі прибутку.

Кадровий склад чи персонал п/п, його зміни мають визначені кількісні, якісні і структурні характеристики, що можуть бути з меншим чи більшим ступенем вірогідності обмірюванні і відбиті наступними абсолютними та відносними показниками:

1) Облікова і явочна чисельність працівників п/п і (чи) його внутрішніх підрозділів, окремих категорій і груп на визначену дату.

Явочна – входять робітники, які фактично явилися на роботу, враховуючи тих, що не працювали по причині простою.

Облікова – входять як робітники, що явилися на роботу, так і тих, хто відсутній на роботі по різним причинам.

Rоб=Rяв*Kсп

Ксп – коеф.облікового складу

Ксп=Fн/Fеф

Fн,Fєф – номінальній,ефективний фонд часу

2) Середньосписочна чисельність працівників п/п і (чи) його внурішніх підрозділів за визначений період.

3) Питома вага працівників окремих підрозділів(груп, категорій) у загальній чисельності працівників підприємства

4) Темпи росту(приросту) чисельності працівників п/п за визначений період

5) Середній разряд робочих підприємства

6) Питома вага службовців, що мають вищу чи середню фахову освіту в загальній чисельності службовців і (чи) працівників п/п.

7) Середній стаж роботи зі спеціальностями робітників і фахівців п/п

8) Плинності кадрів до прийому і звільнення працівників

9) Фондоозброєність праці працівників і (чи) робітників на підприємстві й інші.

Склад і структура кадрів

Кадри розділяються в залежності віз форм розподілу праці і в першу чергу за їх місцем в процесі суспільного виробництва. За цим признаком:

· Кадри міністерств, комітетів і ін. керівних органів

· Кадри промислових п/п

· Кадри наукових і проектних організацій

· Кадри учбових закладів

Кадрі промислових підприємств підрозділяються на

· Промислово-виробничий персонал

· Персонал не промислових організацій, в основному працівники житлово-комунального господарства, дитячих і лікарсько-санітарних установ, що належать п/п

За виконувальними функціями

· робітники

· інженерно-технічні

· службовці

· молодший обслуговуючий персоная

· учбові

Робітники:

· основні(виконують основні технологічні операції по виготовленню продукції)

· допоміжні(забезпечують нормальну роботу зайняті обслуговуванням устаткування, транспортуванням матеріалів,)

До фахівців відносяться особи, що здійснюють технічне й організаційне керівництво виробництвом і обслуговуванням.

До керівників відносять робітників, що займають посади керівників п/п. Молодший обслуговуючий персонал(МОП) – це працівники, що виконують роботи по обслуговуванню апарата керування, а також інші підсобні робітники(двірник).

До учнів відносяться особи, що проходять виробниче навчання, чи частково беруть участь у виробництві.

Пожежно-сторожова охорона – включає робітників, що охороняють п/п(сторожи).

До робітників відносять працівників п/п, безпосередньо зайнятих створенням матеріальних цінностей чи наданням виробничих і транспортних послуг.

До службовців відносяться працівники, що здійснюють фінансово-розрахункові, постачальницько-збутні й інші функції. Кваліфікація працівника визначається рівнем спеціальних знань і практичних навичок і характеризує ступінь складності виконуваного їм конкретного виду роботи.

Структура кадрів підприємства, цеху, ділянки характеризується співвідношенням різних категорій працівників у їхній загальній чисельності. З метою аналізу структури кадрів визначається і порівнюється питома вага кожної категорії працівників dPi з загальною середньосписочною чисельністю персоналу підприємства P.

dPi=Pi/P

dPi-(Pi*100)/P

Pi-середньосписочна чисельність працівників і категорія, чол..

Визначають два показники динаміки робочої сили: коефіцієнт найму та коефіцієнт вибуття. Перший з них(Кн) розраховують за формулою:

Кн=ЧПпр/ЧПнр

ЧПпр – чисельність працівників, прийнятих на роботу до п/п протягом року

ЧПнр – чисельність працівників на п/п на початок року.

Коефіціент вибуття (Кв) можна розрахувати з виразу:

Кв=ЧПв/ЧПнр

ЧПв – чисельність вибулих працівників протягом року.

За допомогою даних коефіцієнтів можна визначити темпи зміни чисельності працівників на п/п(Тз) та коефіцієнт валового обороту робочої сили (Орс), а саме:

Тз=(Кн-Кв)*100

Орс=Кн+Кв

Чисельність робітників розраховується на виробництві:

1. за трудомісткістю робіт, що виконуються перш за все

n – номенклатура виробів

N – виробнича програма цих виробів

t - трудомісткість

 

Квн – коєфіціент виконання норм виробітки робочими-відрядниками в даному періоді

2. за нормами обслуговування

R=N*C*Kс/Hо

N – кількість одиниць обслуговує мого обладнання

С – кількість змін;

Кс – коєфіціент облікового составу;

Но – норма обслуговування протягом зміни(кількість одиниць устаткування в середньому на одного робітника).

До умов ефективного використання кадрів можна віднести наступне:

1.мотивація праці

· матеріальні компенсації, як об’єктивна оцінка вкладу робітника

· система внутрішніх пільг робітникам п/п

· система соціальних стимулів(раціональне оснащення та планування робочої зони, поділ праці, зниження або ліквідація впливу шкідливих умов праці, зниження монотонності, створення сприятливогоо внутрішнього клімату, відповідність виробничої середи гігієнічним вимогам, покращення соціально-культурних та житлових умов робітників)

· моральні стимули трудової діяльності

· гарантування зайнятості, кар’єри, можливості підвищення кваліфікації

2.раціональне завантаження

3. навчання, підвищення кваліфікації робітників

4. підвищення технічного рівня виробництва

5. правильний вибір системи оплати праці

6. побудова вертикалі управління

7. планування та контроль

8. функціонування відділу кадрів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.139.152 (0.013 с.)