Форми і системи заробітної плати. Розрахунок індивідуальних і бригадних розцінок оплати праці.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми і системи заробітної плати. Розрахунок індивідуальних і бригадних розцінок оплати праці.Заробітна плата – це винагорода, яка виражається в грошовім вираженні, яку за трудовим договором власник, або уповноважений їм орган виплачує працівникові за виконану їм роботу.

Витрати на оплату праці прийнято групувати по 3-м видам виплат: основна з/п, додаткова з/п, інші заохочувальні й компенсаційні виплати.

Основна з/п – винагорода за виконану роботу відповідно встановленим нормам(норми часу, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок для робочих і посадових окладів для службовців.

Додаткова з/п – винагорода за роботу понад встановлені норми, за трудові успіхи, винахідливість, за особливі умови роботи. Вона включає доплати, надбавки премії, інші заохочувальні й компенсаційні виплати.

Інші заохочувальні й компенсаційні виплати у формі винагороди за підсумками за рік, преміальні по спеціальних системах і положенням, компенсаційні й інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені чинним законодавством.

Організація оплати праці здійснюється на підставі:

1. законодавчих і ін.нормативних актів

2. генеральної угоди на державному рівні

3. галузевих регіональних угод

4. колективних договорів

5. трудових договорів

Суб'єктами організації оплати праці є: органи державної влади й місцевого самоврядування.Власники підприємств або їх представницькі органи, профспілки, працівники.

Джерела коштів на оплату праці працівників господарсько-розрахункових підприємств є частина доходу й інші кошти, отримані внаслідок їхньої господарської діяльності.

Для установ і організацій, які фінансуються з бюджету це кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, а так само доходу, отриманого внаслідок господарської діяльності й з інших джерел.

Системи оплати праці працівників п/п представляють собою методи обліку кількості і якості праці, форми оплати праці – способи обліку в оплаті праці працівників п/п особливостей виробничого процесу й інших умов господарсько-фінансової діяльності п/п.

Форми й системи з/п

Системи оплати праці: тарифна й окладна. Форми оплати праці: відрядна, погодинна, контрактна.

Основою організації з/п на підприємстві є тарифна система, що складається з тарифної сітки, тарифної ставки й тарифно-кваліфікаційного довідника.

Тарифна сітка являє собою шкалу розрядів, кожному з яких привласнений свій тарифний коефіцієнт.З ростом складності праці тар.коефіціенти між розрядами зростають, оскільки розряд роботи визначає кваліфікацію робітників – отже, тар.сітка встановлює правильне співвідношення в оплаті праці робочих різних кваліфікацій. На більшості машинобудівних підприємств визначається 6-ти розрядна сітка. Перший розряд визначає найнижчу кваліфікацію, а 6-й найвищу. Першому розряду відповідає коефіціент =1. Крефіціенти кожного наступного розряду показують у скільки раз тарифний заробіток робочого даного розряду вище тарифного першого розряду.

Тар.сітка будується з урахуванням створення зацікавленості в робітників у підвищенні своєї кваліфікації. Тому тар.коефіціенти зростають прогресивно, тобто зі збільшенням розряду роботи оплата праці зростає абсолютно й відносно. Відношення крайніх розрядів називають діапазоном тар.сітки.

Тар. ставка – дозволяє встановити абсолютну оплату праці робітником кожного розряду за відпрацьований час. Вихідною базою для визначення тар.ставок служить тар. ставка першого розряду, множенням якої на тар.коефіцієнт визначають тарифну ставку по всіх інших розрядах.

Тарифно-кваліфікаційний довідник містить хар-ку робіт із професій і розрядів. Залежно від складності, точності й умов виконання цих робіт. У ньомуміститься так само вимоги до робітників відповідної кваліфікації залежно від знань і вчень. Таким чином довідник є керівним матеріалом при визначенні розряду робіт виконуваних технологічних операцій.

Окладна система оплати праціорганізується не по тарифних ставках, а по твердо встановлених місячних окладах. По такій системі оплачується праця працівників інтелектуальної праці й управлінської діяльності, ІТП, службовців, МОП. Її різновидом є окладно-преміальна система. Розмір загального заробітку працівника залежить від місячного посадового окладу, відпрацьованого часу й премій за досягнуті результати роботи. Премії нараховуються за виробничі результати:

· виконання й перевиконання виробничих завдань

· виконання акордних завдань у встановлений строк

· підвищення продуктивності праці, вироблення

· зменшення простоїв обладнання й за інші якісні показники.

Відрядна форма з/п праці і її системи. Передбачає залежність суми заробітку від кількості готових виробів, або обсягу виконуваних робіт за певний проміжок часу. Переваги цієї системи в тому, що існує зв'язок між зусиллями й заробітком, що підвищує мотивацію праці, стимулює ріст продуктивності праці, більш повне використання обладнання, сприяє поліпшенню організації праці й підвищенню кваліфікації.

За кожну одиницю продукції або виконану операцію встановлюється певна оплата у вигляді відрядної розцінки (Рвід)

Рвід=

Ст – годинна тарифна ставка, грн

Нвир – норма виробітку, шт.

Тсм – робочий час за зміну

Якщо встановлена норма часу (Нч) на один виріб, то відрядна розцінка буде рівна:

Рвід=Ст*Нч

Існують наступні системи відрядної форми оплати праці: відрядна пряма, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, непряма відрядна й акордна.

При відрядній прямій праця робітника оплачується за відрядними розцінками безпосередньо за кількість зробленої продукції(операцій):

Звід=Рвід*В

Звід – відрядний заробіток

В – кількість одиниць продукції.

Відрядно – преміальна – це пряма відрядна оплата праці в комбінації із премією за певні кількісні та якісні показники.

Відрядно – прогресивна система оплати характеризується тим, що після досягнення певного рівня виробітки відрядна розцінка прогресивно зростає відповідно ступеню перевищення цього рівня.

Непряма відрядна система оплати характеризується тим, що заробіток робітника ставиться в залежність від результатів праці інших робітника. В основному вона застосовується для оплати праці допоміжних робітників.

Акордна система оплатизаключається в тому, що сума заробітку визначається до початку виконання роботи по діючих нормам і відрядним розцінкам. Відрядна розцінка встановлюється відразу на весь обсяг робіт, які повинні бути виконані у встановлений строк. При достроковім виконанні робіт виплачується, премія, розмір, якої залежить від ступеня скорочення строку виконання робіт з порівняння із установленим в наряді.

Оплата праці робітника може бути індивідуальною й колективною.

Колективна відрядна оплата праці застосовується при бригадній організації праці робітників. Існує два різновиди колективної з/п. Перша – ґрунтується на на встановленні загальної виробітки й відрядної розцінки для всієї бригади.

Рбр=

Рбр. - бригадна відрядна розцінка, грн..

Ст – сума тарифних ставок членів бригади

Нвир.бр. - норма виробітку бригади

Розподіл загального відрядного заробітку бригади визначається по формулі:

Зр=

Зр – відрядний заробіток окремого робітника

Збр – загальний відрядний заробіток бригади в цілому

Кбр – загальна сума коефіціенто-годин по бригаді в цілому

Кр – кількість коефіціенто-годин окремого робочого бригади.

Другий вид колективної відрядної з/п заснований на оплаті за кінцевими результатами вироблення бригади й індивідуальним відрядним розцінкам і її розподілу з урахуванням коефіцієнта трудової участі, що підвищує мотивацію до праці.

Індивідуальна відрядна розцінка по виконанню технічних операцій визначається:

Sрозц.індив.=Sr*KT*t*K

Sr-годинна тарифна ставка І-го розряду

KT-тарифний коефіцієнт даного розряду

t-час виконання технологічної операції, в год.

K-повишаючий коефіцієнт.

Зпл відр=Sрозц.індив*N

N-програма завдання, кількості деталей, яке виготовили.

Якщо програма через виробіток, то:

Sрозц.індив=Sr*KTсм/В*К

Тсм-тривалість зміни

В-виробіток.

Окрім індивідуальних розцінок визначають і бригадні розцінки. Бригадні розцінки при яких установлюють єдину норму часу і єдину норму виробітки на всю бригадну роботу. Відрядна бригадна розцінка визначається:

Sрозц.бриг=Sr*∑KT´´*t´´*К

Sрозц.бриг=Sr*∑KTсмв´

KT´´ - сума тарифних коефіцієнтів розряду членів бригади

t´´- норма часу установлена на всю бригадну роботу

Нв´ - норма виробітки в зміну установлена для бригади в од.продукції.

Погодинна форма оплати праці і її різновиди. Застосовується в тих випадках, коли важко виміряти обсяг або якість роботи: коли обсяг роботи міняється, коли обсяг роботи або темп її підвласні робітнику.

Застосовується пряма погодинна й почасово-преміальна

Пряма погодинна визначається на основі тарифної ставки робітника й витрат робочого часу.

Почасово-преміальна система заключається в тому, що крім прямої погодинної оплати по тарифу робітник одержує премію за кількісні або якісні показники, наприклад, за виконання в строк і високу якість ремонту.

Безтарифна система оплати праці. В умовах застосування тарифно-окладної системи праці важко позбутися зрівнялівки, важко подолати протиріччя між робітниками.

Тому застосовується безтарифна система праці. з/п усіх робітників від прибиральниці до директора являє собою частку працівника у ФОТ.

Факт. величина з/п залежить від наступних факторів:

· кваліфікаційного рівня робітників

· коефіцієнт трудової участі

· фактично відпрацьований час

Кваліфікаційний рівень робітника встановлюється всіма членами трудового колективу й визначається як часне відділення фактичної з/п робітника за минулий період на складений на підприємстві мінімальний рівень з/п за той же період.

Усі працівники підприємства підрозділяються на 10 кваліфікаційних груп, виходячи із кваліфікаційного рівня робітників і кваліфікаційних вимог, пропонованих до робітників різних груп.

Система кваліфікаційних рівнів створює більші можливості для матеріального стимулювання кваліфікованої праці в порівнянні з тарифною системою.

Кваліфікаційний рівень може підвищуватися протягом усієї його діяльності.

Коефіцієнт трудової участі(КТУ) визначається всіма учасниками підприємства, включаючи директора й затверджується радою трудового колективу, який вирішує періодичність визначення КТУ.

Безтарифна система оплати праці міняє пропорції розподілу ФОТ при тому самому кваліфікаційному розряді.

З/п одних учасників процесу може збільшуватися, інших зменшуватися.

Різновидом безтарифної системи праці є контрактна система.

Контрактна форма оплати праці. Контракт – це вид трудового договору, у якому термін дії, права, обов'язки й відповідальність сторін, умови оплати організації праці, порядок і умови розірвання контракту, крім передбачених законодавчо, установлюється самостійно сторонами угоди. Оплата за контрактом установлюється з урахуванням складності й відповідальності праці, кваліфікованого рівня й ділових якостей працівника.

Оплата праці по трудовому рейтингові. Передбачає облік наступних компонентів:

· освітнього рівня( Ко)

· досвіду роботи(Кс)

· уміння працівника втілювати в конкретні справи свої знання й досвід(Кз)

Добуток трьох коефіцієнтів і визначає трудовий рейтинг працівника.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.164.78 (0.01 с.)