Поняття і склад оборотних коштів підприємства. Джерела їх формування. Кругообіг оборотних коштів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття і склад оборотних коштів підприємства. Джерела їх формування. Кругообіг оборотних коштів.Оборотні кошти —це грошові ресурси, які вкладено в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції, які беруть участь у виробничому процесі один раз і повністю переносять свою вартість на собівартість продукції

Оборотні кошти можна класифікувати за сферами обігу. Виробничі оборотні фонди - це предмети праці, які споживаються протягом одного виробничого циклу і повністю переносять свою вартість на виготовлену продукцію. Вони обслуговують процес виробництва. Фонди обігу - це засоби підприємства, залучені до обслуговування процесу обігу товарів (зокрема, готова продукція).

 

Виходячи з наведених визначень, основним призначенням оборотних коштів є . забезпечення безперервності і ритмічності виробництва.

За джерелами фінансування (джерелами формування) оборотні кошти розділяють на власні, залучені та прирівнювані до власних. Джерелами власних оборотних коштів є: уставний капітал', додатковий капітал;резервний капітал;резервні фонди; фонди накопичення;цільове фінансування і надходження; орендні зобов'язання нерозподілений прибуток; амортизаційні відрахування.

Джерелами залучених (довгострокових і короткострокових) оборотних коштів є:довгострокові кредити;довгострокові зпозичення;довгострокова оренда основних фондів;короткострокові кредити;короткострокові запозичення;аванси покупців і замовників;кредиторська заборгованість.

Джерелами прирівнюваних до власних оборотних коштів є:заборгованість підприємства перед працівниками по заробітній платі; заборгованість бюджету з відрахувань від заробітної плати.

За характером участі у виробничо-торговельному обороті оборотні виробничі фонди і фонди обігу залежать одне від одного і постійно переходять із сфери обігу в сферу виробництва і навпаки.

Кругообіг охоплює три стадії: заготівельну, виробничу і збутову. На стадії виробництва ресурси втілюються в товар, роботи або послуги. Результатом цієї стадії є перехід оборотного капіталу з виробничої форми в товарну.Після реалізації виробленого продукту оборотний капітал з товарної форми знову переходить в грошову.

Час повного кругообігу оборотних коштів називається часом (періодом) обороту оборотних коштів.

Час (тривалість) обороту оборотних засобів являє собою один з показників оборотності . Іншим показником оборотності служить коефіцієнт оборотності. Коефіцієнт оборотності - це кількість оборотів, яке здійснюють оборотні кошти за певний період; його розраховують за формулою:

Кобс=Р:ОБС

де Р - обсяг реалізованої продукції за розглянутий період; ОБС - середня сума оборотних коштів за той же період.

Час (тривалість) обороту прийнято називати оборотністю у днях . Цей показник визначають за формулою:

Т=Т:Коб

де К - число днів у даному періоді (360, 90, 30); К об - коефіцієнт оборотності .

Середні за період суми обігових коштів, що використовуються при розрахунку показників оборотності, визначаються з використанням формули середньої хронологічної. Середньорічну суму (середньорічні залишки обігових коштів) знаходять як середньоарифметичну чотирьох квартальних сум:

ередньоквартальний суму розраховують як середню трьох середньомісячних:

Нормування оборотних коштів

Нормативи оборотних коштів - норми витрат, які встановлюються за видами оборотних коштів у вартісному вираженні. Нормуванню підлягають оборотні кошти у:- виробничих запасах (Нвз);- незавершеному виробництві (Ннв);- витратах майбутніх періодів (НВмп);- залишках готової продукції (Нзт).

Загальна сума окремих нормативів утворює сукупний норматив оборотних коштів підприємства (НОБ), який визначається за формулою:

Норматив оборотних коштів у виробничих запасах визначається шляхом множення середньодобового споживання матеріалів у вартісному вираженні (Вдоб) на норму їх запасу в днях (Тзап), тобто за формулою:

Норма запасу в днях залежить від виду виробничого запасу.Розрізняють транспортний, підготовчий, поточний та страховий запаси.Транспортний запас для виробництва формується виходячи з дня оплати рахунка постачальника до прибуття вантажу на склад.Підготовчий запас створюється в тих випадках, коли певний вид сировини чи матеріалів потребує попередньої підготовки і витримки перш, ніж бути використаним у виробництві (час природних процесів, наприклад, сушіння, ферментація тощо).Поточний запас створюється для забезпечення потреби в матеріалах і сировині між двома суміжними постачаннями.Страховий запас створюється в тих випадках, коли відбуваються часті зміни інтервалів постачань, які залежать від конкретних умов роботи підприємства.

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві (Ннв) визначається за форму лою:

де Втл - середньоденний випуск товарної продукції за її виробничою собівартістю, грн на день;

Тц - середня тривалість виробничого циклу, в днях; кнв - коефіцієнт наростання витрат, який характеризує відношення собівартості продукції в незавершеному виробництві до собівартості готової продукції (ступінь готовності виробу) і визначається за формулою:

де См - частка матеріальних витрат в собівартості продукції (витрати на сировину, основні матеріали тощо), грн;

Сд - решта супутніх витрат на виготовлення виробу, грн;

 

Свп - виробнича собівартість виробу, грн

Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів (Нвмп) визначається за формулою

де Звмп - залишки витрат майбутніх періодів на початок планового періоду, гри;

Вмл- витрати майбутніх періодів впродовж планового періоду, грн;

Смп - сума погашення витрат майбутніх періодів за рахунок собівартості, грн.

Норматив оборотних коштів у залишках готової продукції (Нзт) визначається як добуток вартості середньоденного випуску готових виробів у вартісному вираженні (Вт) та норми їх запасу на складі у днях (Тскл), тобто за формулоюПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.186.91 (0.007 с.)