ТОП 10:

Міжнародного збройного нападу, до тих пір доки Рада Безпеки не прийме необхідні заходи для підтримання міжнародного миру і безпеки.Міжнародного збройного нападу, до тих пір доки Рада Безпеки не прийме необхідні заходи для підтримання міжнародного миру і безпеки.

> за рішенням Ради Безпеки ООН у випадку загрози миру, будь-якого порушення миру

Чи акту агресії

> в порядку здійснення права на самооборону у випадку збройного нападу, до тих пір

доки Рада Безпеки не прийме необхідні заходи для підтримання міжнародного миру і безпеки

> за рішенням постійних членів Ради Безпеки у випадку загрози миру, будь-якого

порушення миру чи акту агресії

 

 

Завдання № 51

Принцип незастосування сили або загрози силою, передбачений Статутом ООН, не

поширюється у випадку застосування сили:

> проти територіальної цілісності держави

> у регіонільних відносинах

> у двохсторонніх відносинах

> у внітрішньодержавних відносинах

 

 

Завдання № 52

У тому випадку, якщо сторонам спору не вдасться досягнути вирішення спору шляхом

одного з мирних засобів, вони повинні врегульовувати спір за допомогою:

> судового розгляду

> іншого чи інших мирних засобів;

> звернення до регіональних органів та угод.

> безпосередніх переговорів;

 

 

Завдання № 53

__1982_____ Рік прийняття Манільської декларація про мирне вирішення спорів

 

 

Завдання № 54

Кожна держава, виходячи з принципу невтручання, вправі самостійно та незалежно від

інших держав вирішувати справи:

> які випливають іх її участі у міжнародній організації.

> які входять до компетенції міжнародних організацій, членом яких є така держава

> які входять до її внутрішньої компетенції;

> які входять до її внутрішньої або зовнішньої компетенції;

> які входять до її зовнішньої компетенції;

 

 

Завдання № 55

Верховенство державної влади всередині держави є:

> зовнішнім елементом суверенітету

> факультативним елементом суверенітету.

> комплексним елементом суверенітету

> внутрішнім елементом суверенітету

> атрибутом держави

 

 

Завдання № 56

Незалежність держави у зовнішніх зносинах є:

> факультативним елементом суверенітету.

> зовнішнім елементом суверенітету

> комплексним елементом суверенітету

> атрибутом держави

> внутрішнім елементом суверенітету

 

 

Завдання № 57

Відповідно до Декларації про принципи міжнародного права, суверенна рівність держав

не включає такий елемент:

> територіальна ціілісність і політична незалежність держави недоторкані;

> кожна держава зобовязана поважати правосубєктність інших держав;

> держави юридично рівні;

> держави фактично рівні

> кожна держава вправі вільно вибирати і розвивати свої політичні, соціальні,

економічні і культурні системи.

 

 

Завдання № 58

В силу принципу рівноправності і самовизначення народів, формами здійснення права

народу на самовизначення, передбаченими Декларацією про принципи міжнародного

права не виступають:

> створення автономії

> встановлення будь-якого іншого політичного статусу, вільно визначеного народом.

> вільне приєднання до незалежної держави або об’єднання з нею

> створення суверенної та незалежної держави

 

 

Завдання № 59

Відповідно до Декларації про принципи міжнародного права всі держави мають:

> права та обовязки в зележності від їх географічного розміщення

> в залежності від участі в діяльності ООН

> права та обовязки в залежності від рівня їх економічного розвтку

> рівнозначні права та обовязки

> рівні права та обовязки

 

Завдання № 60

Відповідно до Декларації про принципи міжнародного права застосування сили, яке має

своєю

метою позбавити народи їх національної самобутності, є:

> порушенням їх невід’ємних прав і принципу невтручання.

> неправомірним крім випадків дій спрямованих на насильницьку зміну територіальної

цілісності держав

> правомірним

> правомірним у випадку дотримання норм національного права

 

 

Завдання № 61

Як самостійний принцип, принцип територіальної цілісності сформульований в:

> у всіх з перелічених документах

> Декларації про принципи міжнародного права

> Статуті ООН

> Статуті ОБСЄ

> Заключному акті НБСЄ 1975 року

 

 

Завдання № 62

Як самостійний принцип, принцип непорушності кордонів сформульований в:

> Статуті ООН

> Декларації про принципи міжнародного права

> у всіх з перелічених документах

> Статуту ОБСЄ

> Заключному акті НБСЄ 1975 року

 

 

Завдання № 63

Оберіть найбільш вірний варіант відповіді. Принцип поваги прав і основних свобод

людини:

> не закріплений у Статуті ООН

> прямо закріплений у Статуті ООН

> не прямо закріплений у Статуті ООН

> жодна з відповідей не є вірною.

 

 

Завдання № 64

Відповідно до п. «с» ст.55 Статуту ООН, з метою створення умов стабільності та

благополуччя, необхідних для мирних і дружніх відносин між державами ООН:

> створює міжнародні органи для дотримання прав людини і основних свобод

> сприяє загальній повазі і дотриманню прав людини і основних свобод

> утворює Європейський суд з прав людини.

> сприяє утворенню інституційного механізму у сфері захисту прав людини

 

 

Завдання № 65

Відповідно до п.4 ст.55 Конституції України, після використання всіх національних

засобів правового захисту, кожна людина вправі звертатися за захистом своїх прав і

свобод до:

> відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних

 

організацій, членом або учасником яких є Україна

> до Суду ЄС.

> органів державної влади іноземних держав

> судів іноземних держав

 

 

Завдання № 66

Відповідно до Декларації про принципи міжнародного права, в силу принципу

рівноправності і самовизначення народів, всі народи мають право вільно без зовнішнього

втручання:

> здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток

> вільно вступати у зовнішні відносини

> визначати свій політичний статус

> вільно вступати у будь-яку міжнародну організацію

> встановлювати свою грошову та монетарну політику

 

 

Завдання № 67

Відповідно до п.2 ст.2 Статуту ООН, всі члени ООН добросовісно виконують прийняті за

цим Статутом зобов’язання, з метою забезпечення:

> стабільності і процвітання

> прав і переваг, які витікають із членства в ООН

> демократичного та прогресивного розвитку

> мирного співробітництва.

 

 

Завдання № 68

Відповідно до п.3 ст.2 Статуту ООН, всі члени ООН вирішують свої міжнародні спори

мирними засобами таким чином, щоб не піддавати загрозі:

> повагу до прав людини

> прогресивний розвиток

> принцип взаємності

> справедливість

> міжнародний мир і безпеку

> принцип доцільності.

 

 

Завдання № 69

Відповідно до п.6 ст.2 Статуту ООН, ООН забезпечує, щоб держави, які не є її членами,

діяли у відповідності до принципів діяльності ООН та її членів, оскільки це може

виявитися

необхідним для:

> недопущення наступних збройних конфліктів

> підтримання міжнародного миру і безпеки

> забезпечення поваги до прав людини

> підтримання сталого прогресивного розвитку.

 

 

Завдання № 70

Відповідно до Декларації про принципи міжнародного права, держави повинні

виконувати зобов’язання прийняті не тільки у відповідності до Статуту ООН, але і у

відповідності до:

> зобов’язань у відповідності до міжнародних угод

> актів міжнародних організацій

> норм звичаєвого права

> загальновизнаних принципів та норм міжнародного права

> доктрини міжнародного права на даний період.

> норм внутрішньодержавного права

 

 

Завдання № 71

Відповідно до Заключного акту НБСЄ, в силу принципу непорушності кордонів, держави-

учасники НБСЄ розглядають як непорушні всі кордони один одного, як і кордони всіх

держав:

> членів ЄС

> Європи

> у світі

> членів НБСЄ

> членів Ради Європи.

 

 

Розділ 5 Суб’єкти міжнародного права

 

Завдання № 73

Здатність особи або утворення набувати права і обов’язки безпосередньо згідно норм

міжнародного права, тобто здатність бути учасником міжнародних правовідносин

необхідно іменувати як:

> юрисдикція держави;

> міжнародна деліктоздатність.

> міжнародна правосуб’єктність;

> міжнародна дієздатність;

> міжнародна правоздатність;

 

 

Завдання № 74(1)

Загальновизнаними суб’єктами міжнародного права є:

> Організація визволення Палестини;

> Міжнародна Федерація Футболу;

> Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

> транснаціональні корпорації;

> фізичні особи.

 

 

Завдання № 75(2)

Загальновизнаними суб’єктами міжнародного права є:

> Курильські острови;

> Міжнародна корпорація «Дженерал Моторс»;

> Міжнародна Організація інтелектуальної власності;

> Венеціанська комісія «За демократію через право».

> Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

 

 

Завдання № 76(3)

Загальновизнаними суб’єктами міжнародного права є:

> Республіка Татарстан.

> Придніпровська Молдавська Республіка;

> Південна Осетія;

> Абхазія;

> Ватикан;

 

 

Завдання № 77(1)

Згідно якої теорії визнання нові держави стають суб’єктами міжнародного права після їх

визнання:

> декларативної теорії;

> теорії трансформації;

> конститутивної теорії.

> теорії верховенства права;

> теорії солідаризму;

 

 

Завдання № 78(2)

Згідно якої теорії визнання нові держави стають суб’єктами міжнародного права після їх

визнання:

> конститутивної теорії;

> теорії верховенства права;

> моністичної теорії;

> дуалістичної теорії;

> декларативної теорії.

 

 

Завдання № 79(3)

Згідно якої теорії визнання нові держави стають суб’єктами міжнародного права після їх

визнання:

> конститутивної теорії;

> теорії солідаризму;

> декларативної теорії;

> дуалістичної теорії;

> теорії верховенства права.

 

 

Завдання № 80(1)

Згідно якої теорії визнання нові держави стають суб’єктами міжнародного права

внаслідок самопроголошення, незалежно від того, чи визнали її інші держави:

> теорії трансформації;

> декларативної теорії;

> революційної теорії;

> теорії солідаризму.

> дуалістичної теорії;

 

 

Завдання № 81(2)

Згідно якої теорії визнання нові держави стають суб’єктами міжнародного права

внаслідок самопроголошення, незалежно від того, чи визнали її інші держави:

> декларативної теорії.

> революційної теорії;

> теорії солідаризму;

> теорії трансформації;

> теорії суверенітету;

 

 

Завдання № 82

Суб’єктами міжнародного права є:

> Ватикан;

> Міжнародний Інститут міжнародного права.

> Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

> Міжнародна федерація футболу;

> Генеральний секретар ООН;

 

 

Завдання № 83

Утворення можна вважати суб’єктами міжнародного права за умови;

> наявність Конституції та відповідних символів.

> наявності вищого органу влади;

> участі у миротворчих операціях;

> наявність території з чітко виділеними кордонами;

> наявності прав та обов’язків, що виникають за міжнародним правом;

 

 

Завдання № 84

Для визнання правосуб’єктності народів та націй, що борються за своє національне

визволення та створення самостійної держави необхідна:

> демілітація кордонів території, на якій передбачається створення незалежної держави;

> визначення території, на якій передбачається створення незалежної держави;

> наявність військових формувань;

> наявність органів виконавчої влади;

> наявність органів політичного керівництва.

 

 

Завдання № 85

До похідних суб’єктів міжнародного права відносяться:

> біженці;

> транснаціональні корпорації;

> міжурядові організації.

> політичні і громадські об’єднання та рухи;

> органи державної влади;

 

 

Завдання № 86

____1978___ Вкажіть рік прийняття Віденської Конвенції про правонаступництво держав

щодо договорів.

 

 

Завдання № 87

Згідно з Віденською конвенцією про правонаступництво держав щодо державної

власності, державних архівів та державних боргів перехід державної власності

відбувається:

> за рахунок держави-попереднеці.

> за взаємною згодою;

> без компенсації;

> на підставі міжнародного договору;

> за рахунок держави-наступниці;

 

 

Завдання № 88

Об’єктами правонаступництва можуть бути:

> засоби масової інформації;

> державна територія;

> членство в міжнародній організації

> континентальний шельф;

> наукові винаходи;

> державні борги.

 

 

Завдання № 89

Підставами правонаступництва є:

> проведення референдуму;

> коли державу очолює новий лідер;

> проголошення нейтралітету.

> розпад держави на дві і більше;

> зміна уряду після виборів;

> об’єднання держав;

 

 

Завдання № 90

Дестинаторами визнання може виступати:

> глава держави;

> організація опору чи національного визволення;

> населення;

> збройні сили, що приймають участь у миротворчих операціях.

> парламент держави;

> уряд,який прийшов до влади неконституційним шляхом;

 

 

Завдання № 91

До основних функцій Комісії міжнародного права ООН належать:

> вироблення стратегії основних напрямків розвитку ООН;

> складання списку кандидатів у члени Міжнародного Суду ООН;

> прогресивний розвиток міжнародного права;

> кодифікація міжнародного права;

> доведення до держав-членів ООН інформації про виклики (загрози), що стоять перед

людством.

> скликання чергових конференцій;

 

 

Завдання № 92(1)

До держав, які мають міжнародно-правовий статус нейтральної належать:

> Камерун;

> Бразилія;

> Австрія;

> Туркменістан.

> Мексика;

> Шотландія;

 

 

Завдання № 93(2)

До держав, які мають міжнародно-правовий статус нейтральної держави належать:

> Болівія;

> Монголія.

> Туркменістан;

> Швейцарія;

> Норвегія;

> Швеція;

 

 

Завдання № 94(1)

Первинними суб’єктами міжнародного права виступають:

> Організація визволення Палестини;

> Татарстан;

> Кот-д’Івуар;

> Ватикан;

> Мальтійський орден;

> Організація Об’єднаних Націй.

 

 

Завдання № 95(2)

Первинними суб’єктами міжнародного права виступають:

> Гренада;

> Західний Берлін після 1945 р.

> ГУАМ;

> ОБСЄ;

> Фронт національного визволення СВАПО;

> Європейський Суд.

 

 

Завдання № 96

Похідними суб’єктами міжнародного права виступають:

> Хорватія.

> Інтерпол;

> Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

> Осетія;

> Організація Об’єднаних Націй;

> Комітет з прав людини;

 

 

Завдання № 97

Способами визнання в міжнародному праві вважаються:

> встановлення дипломатичних відноси;

> направлення дипломатичної ноти.

> проведення лінії державного кордону на карті;

> направлення обмеженого військового континенту у цю державу у зв’язку із

заворушеннями;

> зустріч глав держав (офіційна);

 

 

Завдання № 98

Як називається принцип, згідно якого нова незалежна держава не успадковує будь-яких

зобов’язань своєї попередниці?

> взаємності;

> tabula rasa;

> зваженості;

> континуітету.

> універсальності;

 

 

Завдання № 99

Розв’яжіть приклад:

Д=А+В

С

___1978____ А – рік прийняття конвенції про правонаступництво стосовно міжнародних

договорів;

____2___ В – кількість теорій визнання;

_____2__ С – види урядів, які можуть бути визнані

_______ = Д

 

 

Завдання № 100

Розв’яжіть приклад:

Д=А+В

С

____3___ А – кількість адресатів визнання

____2___ В – кількість форм визнання держав;

____2___ С – кількість офіційних мов, що використовуються Міжнародним Судом ООН.

_______ = Д

 

 

Розділ 6 Територія і міжнародне право

 

Завдання № 102

До територій зі змішаним режимом відносять

> виключну економічну зону;

> територіальні води;

> прилеглу зону;

> космічний простір, Місяць та інші небесні тіла.

> відкрите море;

 

 

Завдання № 103

До територій з міжнародним режимом (міжнародні території спільного користування)

належать:

> територіальні води;

> виключна економічна зона;

> відкрите море;

> космічний простір, Місяць та інші небесні тіла

> прилегла зона;

 

 

Завдання № 104

До державної території належать:

> космічний простір, Місяць та інші небесні тіла.

> виключна економічна зона;

> відкрите море;

> територіальні води;

> прилегла зона;

 

 

Завдання № 105

Сухопутна територія держави не охоплює її

> материкову частину;

> територіальне море.

> острови, які знаходяться в межах її територіального моря;

> архіпелаги;

 

 

Завдання № 106

Морська територія держав складається із:

> внутрішніх вод;

> континентального шельфу;

> виключної економічної зони;

> територіального моря;

> прилеглої зони;

> відкритого моря.

 

 

Завдання № 107

Ширина прибережної морської смуги територіального моря за загальним правилом не

може перевищувати:

> 12 морських миль

> 6 морських миль

> 3 милі.

> 200 морських миль

> 24 морські милі

 

 

Завдання № 108

Залежно від особливостей проходження лінії державного кордону кордони поділяються на

> змішані;

> алгебраїчні;

> природні.

> орографічні;

> пропорційні;

 

 

Завдання № 109

Повітряним кордоном держави вважається уявна площина, що вертикально прилягає до

сухопутної, водної території і простягається вверх на:

> 50 кілометрів;

> 12 кілометрів.

> 350 кілометрів;

> 200 кілометрів;

> 100-110 кілометрів;

 

 

Завдання № 110

Процедура встановлення лінії проходження державного кордону на місцевості у теорії

міжнародного права отримала назву:

> узгодження.

> демаркація;

> делімітація;

> редемаркація;

 

 

Завдання № 111

Який з цих термінів позначає добровільну передачу частини державної території іншій

державі?

> ад’юдикація;

> акреція;

> цесія;

> контрибуція;

> натуралізація.

 

 

Завдання № 112

Який з цих термінів позначає спосіб зміни державної території, що відбувається внаслідок

дії природних катаклізмів або антропогенної діяльності людини

> ад’юдикація;

> преюдикація.

> цесія;

> фіксація;

> акреція;

 

 

Завдання № 113

Який з цих термінів позначає спосіб зміни державної території, що відбувається

відповідно до рішення міжнародного арбітражу, міжнародного суду або міжнародної

конференції?

> реституція;

> ад’юдикація;

> преюдикація.

> цесія;

> акреція;

 

 

Завдання № 114

___1948____ рік прийняття Конвенції про режим судноплавства на Дунаї:

 

 

Завдання № 115

Відповідно до ст.2 Конвенції про режим судноплавства на Дунаї, ця Конвенція

поширюється на судноплавну частину Дунаю:

> від ділянки Залізних Воріт (від Вінце до Костола по правому берегу і від Молдова-Веке

до Турну-Северіна по лівому берегу Дунаю) до Чорного моря через Сулинське гирло з

виходом до моря через Сулинський канал.

> від Кельхейма до Чорного моря через Сулинське гирло з виходом до моря через

Сулинський канал;

> від ділянки Габчіково-Геню до Чорного моря через Сулинське гирло з виходом до моря

через Сулинський канал;

 

 

Завдання № 116

До складу Дунайської Комісії, відповідно до ст.5 Конвенції про режим судноплавства на

Дунаї входять по:

> по одному представнику від кожної Договірної Сторони та один представник від ООН;

> два представника від кожної Договірної Сторони;

> по 5 представників від кожної Договірної Сторони.

> одному представнику від кожної Договірної Сторони;

 

 

Завдання № 117

Дунайська Комісія, відповідно до ст.5 Конвенції про режим судноплавства на Дунаї,

обирає із свого складу голову, віце-голову і секретаря на:

> однорічний термін.

> трирічний строк;

> п'ятирічний строк;

> дев'ятирічний строк;

> двохрічний строк;

 

 

Завдання № 118

До компетенції Дунайської Комісії, відповідно до ст.8 Конвенції про режим

судноплавства на Дунаї, не входить:

> уніфікація правил річкового нагляду;

> внесення змін до Конвенції про режим судноплавства на Дунаї

> консультація і рекомендація спеціальним річковим Адміністраціям і обмін з ними

інформацією;

> нагляд за виконанням постанов цієї Конвенції;

> статистика судноплавства на Дунаї з питань, що входять в компетенцію Комісії;

 

 

Завдання № 119

Кворум Дунайської Комісії для прийняття рішень, відповідно до ст.11 Конвенції про

режим судноплавства на Дунаї, складає:

> вісім членів.

> п’ять членів;

> шість членів;

> сім членів;

 

 


 

Завдання № 120

Відповідно до ст.13 Конвенції про режим судноплавства на Дунаї, місцем перебування

Дунайської Комісії є місто:

> Київ.

> Галац;

> Будапешт;

> Кишинів;

> Відень;

 

 

Завдання № 121

Офіційними мовами Дунайської Комісії не є:

> угорська.

> французька;

> російська;

> англійська;

> румунська;

> німецька;

 

 

Завдання № 122

____1959___ Рік прийняття Договору про Антарктику?

 

 

Завдання № 123

Положення Договору про Антарткику застосовуються до району південніше

> 60-ї паралелі південної широти;

> 70-ї паралелі південної широти.

> 30-ї паралелі південної широти;

> 50-ї паралелі південної широти;

 

 

Завдання № 124

У Чорноморських протоках торгівельні судна у мирний час користуються правом повної

свободи проходу і судноплавства:

> як вдень так і вночі;

> після сплати відповідного мита;

> лише вночі;

> лише вдень;

> лише судна чорноморських держав;

> з дотриманням відповідних формальностей.

 

 

Завдання № 125

У мирний час легкі надводні кораблі, невеликі бойові кораблі як Чорноморських так і

нечорноморських держав користуються правом свободи проходу через Протоки:

> за умови, що такий прохід здійснюється вдень;

> загальний максимальний тоннаж усіх іноземних морських загонів при транзитному

проході не повинен перевищувати 25000 тонн.

> за умови, що загін військових кораблів не повинен складатися з більш ніж 10 суден;

> за умови, що такі судна прямують через Протоку поодинці;

> після сплати відповідного мита і зборів;

 

 

Завдання № 126

Прибережні держави Чорного моря мають право проводити Протоками свої підводні

човни:

> з метою повернення на їхню базу;

> у разі негайного приєднання до бойових операцій інших кораблів своєї держави;

> якщо вони пропливають вночі і вдень на поверхні;

> у разі виконання свого зобовязання в рамках НАТО.

> якщо вони пропливають вночі поодинці;

> якщо вони пропливають вдень на поверхні й поодинці;

 

Завдання № 127

В Антарктиці забороняються, зокрема:

> використання військового персоналу та оснащення для наукових досліджень;

> проведення військових наукових досліджень;

> використання зброї масового знищення;

> будь-які заходи військового характеру;

> проведення наукових експерементів на тваринах.

> випробування будь-яких видів зброї;

 

 

Завдання № 128

Які з названих дій, дозволяються на території Антарктики?

> обмін інформацією лише між державами учасницями договору стосовно планів

наукових робіт в Антарктиці;

> добування корисних копалин (газу, нафти).

> випробування звичайних видів зброї;

> проведення рибальства у прилеглих водах Антарктики;

> проведення підземних вибухів малої потужності;

> проведення обміну науковим персоналом між експедиціями і станціями;

> використання військогово оснащення для наукових досліджень;

 

 

Завдання № 129

Конвенція про режим судноплавства на Дунаї поширюється:

> лише на глибоководну частину Дунаю, що придатна для судноплавства.

> на частину ріки Дунай, визначену конвенцію;

> на всі території держав-учасниць;

> на територію лише придунайських держав;

> на судноплавну частину Дунаю;

> на всю протяжність ріки Дунай;

 

 

Завдання № 130

Бюджет Дунайської комісії покривається за рахунок внесків Договірних сторін, що

робляться щороку в:

> однаковому розмірі для кожної договірної сторони;

> залежності від інтенсивності використання ріки Дунай для судноплавства;

> залежності від кільколсті населення держави;

 

> незалежності від розвитоку економіки держави-члена.

> залежності від довжини річки, що протікає по території держави;

 

 

Завдання № 131

Судна, пасажири і транзитний товар звільняються при проходженні по річці Дунай від

усіх митних формальностей, якщо:

> судно належить міжнародній гуманітарній організації;

> судно належить будь-якій придунайській державі;

> річка Дунай є кордоном між двома державами;

> судно належить обєднаних сил НАТО.

> судно належить непридунайській державі;

 

 

Розділ 7 Населення і міжнародне право

 

Завдання № 133

Надання статусу біженця відбувається згідно:

> рішення ООН;

> рішення Європейського суду з прав людини;

> домовленості між державами;

> національного законодавства;

> норм міжнародного права.

 

 

Завдання № 134(1)

Іноземцям може бути надано такі правові режими:

> пільговий;

> винятковий;

> національний;

> обмеження;

> найбільшого сприяння;

> диференційований.

 

 

Завдання № 135(2)

Іноземцям може бути надано такі правові режими:

> протекціоністський.

> договірний;

> спеціальний;

> винятковий;

> національний;

> диференційований;

 

 

Завдання № 136

Особа, яка не розглядається в якості громадянина будь-якою державою згідно її закону,

іменується:

> апатридом;

> біпатридом;

> іноземцем;

> біженцем;

 

> без громадянином.

 

 

Завдання № 137

Конвенція про статус біженців не поширюється на особу. Яка:

> набула нове громадянство і користується захистом свого нового громадянства;

> позбувшись свого громадянства, знову його добровільно набула;

> передала документи компетентним органам для набуття громадянства;

> отримала завірення місцевих властей щодо позитивного вирішення питання про

громадянство;

> користується захистом Верховного комісара ООН з питань біженців.

> добровільно знову скористалася захистом держави свого громадянства;

 

 

Завдання № 138

Яку назву має захист з боку держави своїх громадян чи юридичних осіб у випадках, коли

їх права, що охороняються міжнародним правом, порушуються іноземною державою?

> консульський захист.

> політичний захист;

> конституційний захист;

> правовий режим;

> міжнародний захист;

> дипломатичний захист;

 

 

Завдання № 139

Відповідно до ст.12 Конвенції про статус апатридів 1954 р, особистий статус апатрида

визначається:

> законодавством місця його народження;

> законодавством місця проживання членів його сім’ї

> законами країни його доміцилію, або, якщо у нього такого немає, законами країни йогопроживання;

> законодавством держави, громадянином якої бажає стати апатрид;

 

 

Завдання № 140

Відповідно до ст.16 Конвенції про статус апатридів 1954 р, кожен апатрид має право

вільного звернення до судів на території:

> всіх держав;

> нейтральних держав;

> сусідніх держав.

> держави місця його проживання;

> всіх Договірних держав;

 

 

Завдання № 141

Відповідно до ст.31 Конвенції про статус апатридів 1954 р, держави не вправі висилати

апатридів, які законно приживають на їх території

> окрім випадків коли це буде суперечити державній безпеці або громадському порядку;

> за всіх обставин

> якщо вони прибули у цю державу законним чином.

> обидві відповіді неправильні;

 

 

Завдання № 142

Відповідно до ст. 2 Конвенції про статус біженців 1951 р, у кожного біженця є

зобов'язання перед країною, в якій він знаходиться, згідно з якими, він повинен:

> заходів, які застосовуються для підтримання громадського порядку;

> заходів, які стосуються проведення плебісциту;

> виконувати повинності, які передбачені національним законодавством країни

перебування.

> дотримуватися законів та розпоряджень цієї країни

 

 

Завдання № 143

Відповідно до ст.29 Конвенції про статус біженців 1951 р, держави не вправі обкладати

біженців жодним митом, зборами або податками, окрім або понад тих, які стягуються чи

можуть стягуватися у подібних ситуаціях:

> із своїх громадян;

> із апатридів

> з громадян третіх держав;

> з біпатридів

 

 

Завдання № 144

Відповідно до ст.1 Декларації про територіальний притулок 1967 р, на право шукати

притулок і користуватися притулком не може посилатися жодна особа щодо якої існує

серйозне побоювання вважати, що вона вчинила

> злочин проти людства;

> тяжкий або особливо тяжкий злочин;

> адміністративний проступок;

> моральний проступок.

> злочин проти людства;

> геноцид;

 

 

Завдання № 145

___1961____ рік прийняття Конвенції про скорочення без громадянства?

 

 

Завдання № 146

Відповідно до ст.17 Європейської конвенції про громадянство 1997 року, громадяни

держави-учасниці, які мають інше громадянство (множинне громадянство), на території

держави-учасниці в якій вони проживають мають

> такі самі права та обов'язки, як і громадяни третіх держав;

> такі самі права та обов'язки, як і інші громадяни цієї держави-учасниці;

> такі самі права та обов'язки, як і громадяни держав, які не є учасницями Європейської

конвенції про громадянство

 

 

Розділ 8 Право міжнародної відповідальності

 

Завдання № 148

Джерелами міжнародно-правових зобов’язань суб’єктів міжнародного права, що є

юридичними підставами міжнародно-правової відповідальності є:

> джерела міжнародного та національного права;

> норми jus cogens;

> односторонні акти держав;

> міжнародний договір;

> зобов’язання erga omness;

> міжнародний звичай;

> доктрина міжнародного права;

 

 

Завдання № 149

Суб’єктами міжнародно-правової відповідальності є:

> держави та міжнародні організації;

> суб’єкти міжнародного права,фізичні особи та ТНК.

> всі суб’єкти міжнародного права;

> виключно держави;

> суб’єкти міжнародного права та фізичні особи - посадовці;

 

 

Завдання № 150

В яких випадках держава несе міжнародно-правову відповідальність за поведінку

приватних осіб чи формувань:

> в жодних випадках;

> якщо за відсутністю офіційної влади особи взяли на себе прерогативу здійснювати

владні функції без офіційного санкціонування;

> якщо особи є військовослужбовцями;

> під час збройного конфлікту.

> якщо це повстанський рух;

> коли буде встановлено причинно-наслідковий зв'язок;

> якщо вони діють за вказівкою, під керівництвом чи під контролем держави;

 

 

Завдання № 151

Визначте, чи може бути така поведінка присвоєна державі, як суб’єкту несення

міжнародно-правової відповідальності:

> консул держави тимчасово виконував функції консула іншої держави (за

двосторонньою домовленістю) і в цей період порушив норми Віденської Конвенції 1963

р.;

> громадяни держави - члени повстанського руху під-час внутрішньодержавного

конфлікту обстріляли машину посла держави L.;

> члени політичної партії, що входить до правлячої коаліції в державі№ чинили

перешкоди щодо допуску іноземних паломників (легально перебуваючи на території

держави) до святині.

> громадяни держави вчинили напад на іноземних студентів;

> члени повстанського руху під-час масових заворушень обстріляли машину посла

Стосуються.

> у застереженні тексту договору;

> у виконанні умов багатостороннього договору;

 

 

Завдання № 175(1)

Дипозитарієм може бути призначено:

> особу, яка приймала участь у підписанні договору;

> Голову Міжнародного Суду ООН.

> Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

> Генерального Секретаря ООН;

> нейтральну державу (Австрію, Швейцарією);

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.123 (0.148 с.)