Тема 6: Фінансове управління та фінансовий контрольМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6: Фінансове управління та фінансовий контроль 

1. Об’єктами управлінняфінансами є:

а) фінанси підприємств організацій і установ; (+)

б) фінансові служби підприємств;

в) фінанси домогосподарств; (+)

г) загальнодержавні фінанси. (+)

 

2. Суб’єктами управління фінансами є:

а) держава в особі законодавчих і виконавчих органів; (+)

б) фінансові служби підприємств; (+)

в) громадські організації.

 

3. Управлінська діяльність включає наступні функціональні елементи:

а) планування; (+)

б) фінансове забезпечення;

в) оперативне управління; (+)

г) контроль. (+)

 

4. Управління фінансами поділяють на:

а) стратегічне; (+)

б) поточне;

в) оперативне. (+)

 

5. Стратегічне управління фінансами в Україні здійснюють:

а) Верховна Рада України; (+)

б) фінансові служби підприємств;

в) Кабінет Міністрів України; (+)

г) Міністерство фінансів України;

д) Президент. (+)

 

6. Оперативне управління фінансами в Україні здійснюють:

а) Президент України;

б) Міністерство фінансів України; (+)

в) Кабінет Міністрів України;

г) дирекції позабюджетних фондів; (+)

д) дирекції страхових організацій; (+)

є) Верховна Рада України;

ж) фінансові служби міністерств; (+)

з) фінансові служби підприємств та організацій. (+)

 

7. Верховна Рада України у сфері управління фінансами має такі повноваження:

а) приймає закони з фінансових питань; (+)

б) складає проект Державного бюджету України;

в) затверджує Державний бюджет України; (+)

г) складає проекти місцевих бюджетів;

д) затверджує проекти місцевих бюджетів;

є) визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики в сфері фінансів. (+)

 

8. До повноважень Президента України у сфері управління фінансами належать:

а) право встановлювати місцеві податки і збори;

б) підписувати закони, прийняті Верховною Радою України; (+)

в) розробляти пропозиції щодо вдосконалення податкової політики;

г) складати проект Державного бюджету України;

д) право вето щодо законів, прийнятих Верховною Радою України. (+)

 

9. Кабінет Міністрів України як найвищий орган виконавчої влади:

а) приймає закони з фінансових питань;

б) організує розробку проекту закону про Державний бюджет; (+)

в) забезпечує виконання закону про Державний бюджет; (+)

г) визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики в сфері фінансів;

д) забезпечує проведення фінансової, інвестиційної та податкової політики. (+)

 

10. Міністерство фінансів України виконує наступні функції:

а) реалізує державну фінансову політику; (+)

б) складає проект Державного бюджету; (+)

в) затверджує Державний бюджет України;

г) здійснює контроль за дотриманням фінансового законодавства; (+)

д) здійснює управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом; (+)

є) приймає закони з фінансових питань.

 

11. Головними завданнями Державної контрольно-ревізійної служби є:

а) управління державним боргом;

б) здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів; (+)

в) забезпечення проведення фінансової, інвестиційної та податкової політики;

г) розробка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому. (+)

 

12. До принципів організації фінансового контролю належать:

а) незалежність; (+)

б) гласність; (+)

в) демократичний централізм;

г) превентивність; (+)

д) дієвість; (+)

є) єдність;

ж) регулярність; (+)

з) об’єктивність; (+)

і) всеохоплюючий характер. (+)

 

13. Які існують види фінансового контролю?

а) державний; (+)

б) поточний;

в) аудит; (+)

г) наступний;

д) громадський. (+)

 

14. Які існують форми фінансового контролю?

а) попередній; (+)

б) громадський;

в) аудит;

г) поточний; (+)

д) наступний. (+)

 

15. Хто в Україні здійснює громадський фінансовий контроль?

а) місцеві адміністрації;

б) партії; (+)

в) профспілки; (+)

г) Державна митна служба;

д) рухи. (+)

 

16. Які використовуються методи фінансового контролю?

а) натуральні; (+)

б) документальні; (+)

в) змішані.

 

17. До натуральних методів фінансового контролю належать:

а) інвентаризація; (+)

б) лабораторний аналіз; (+)

в) ревізія;

г) контрольний замір; (+)

д) контроль по документах;

є) контрольний запуск сировини у виробництво; (+)

ж) перевірка фактично виконаних робіт. (+)

 

18. В якому році було створене Державне казначейство України?

а) у 1991 р.;

б) у 1995 р.; (+)

в) у 1997 р.;

г) у 2000 р.

 

19. Які основні завдання виконує Державне казначейство України?

а) організує виконання Державного бюджету та здійснення контролю

за цим процесом; (+)

б) реалізує державну фінансову політику;

в) фінансує видатки Державного бюджету; (+)

г) визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики в сфері фінансів;

д) проводить облік касового виконання Державного бюджету, складання звіту про виконання Державного бюджету; (+)

є) здійснює управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом; (+)

ж) управляє наявними коштами Державного бюджету, у т.ч. в іноземній валюті, та коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, установлених на відповідний період; (+)

з) здійснює контроль за надходженням і використанням коштів державних позабюджетних фондів; (+)

і) організує розробку проекту закону про Державний бюджет;

к) розробляє нормативно-методичні документи з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів, які є обов’язковими для всіх підприємств, організацій і установ, що використовують бюджетні кошти державних позабюджетних фондів. (+)

 

20. В якому році була створена державна податкова служба України?

а) у 1992 р.;

б) у 1994 р.;

в) у 1996 р.; (+)

г) у 1998 р.

 

21. Що є основними завданнями Державної податкової адміністрації?

а) здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів; (+)

б) здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів;

в) розробка пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства, прийняття нормативних актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування; (+)

г) формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та єдиного банку даних про платників – юридичних осіб; (+)

д) ведення обліку касового виконання Державного бюджету, складання звіту про виконання Державного бюджету;

є) проведення роз’яснювальної роботи серед платників податків з питань

оподаткування; (+)

ж) здійснення управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом;

з) попередження та розкриття злочинів та інших правопорушень

у сфері оподаткування. (+)

 

22. В якому році було прийнято Закон «Про Рахункову палату Верховної Ради України»?

а) у 1991 р.;

б) у 1995 р.;

в) у 1997 р.; (+)

г) у 2000 р.

 

23. Що є основними завданнями Рахункової палати Верховної Ради України?

а) контроль за своєчасним виконанням Державного бюджету, фінансуванням загальнодержавних програм, укладанням угод про державні позики і кредити; (+)

б) ведення обліку касового виконання Державного бюджету, складання звіту про виконання Державного бюджету;

в) контроль за використанням золотого запасу, а також дорогоцінних

металів та каменів; (+)

г) здійснення управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом;

д) контроль за наданням кредитів та здійсненням операцій з розміщення золотого резерву і резерву в іноземній валюті. (+)

 

24. Які повноваження мають органи місцевого самоврядування у сфері фінансів?

а) самостійно розробляють і виконують відповідні місцеві бюджети; (+)

б) використовують вільні бюджетні кошти, додатково отримані в процесі виконання місцевих

бюджетів; (+)

в) мають право встановлювати розміри ставок місцевих податків і зборів, перелік яких затверджується Верховною Радою України; (+)

г) визначають засади внутрішньої та зовнішньої політики в сфері фінансів;

д) забезпечують проведення фінансової, інвестиційної та податкової політики;

є) мають повноваження в галузі ціноутворення; (+)

ж) мають право здійснювати місцеві позики, випускати цінні та організовувати грошово-речові

лотереї; (+)

з) можуть виступати гарантами під надання кредитів підприємствам і установам, що належать до комунальної власності. (+)

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.022 с.)