Тема 2. Фінансова система УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Фінансова система УкраїниФІНАНСИ

Тема 1. Сутність фінансів, їх необхідність, функції і роль

 1. Через призму яких підходів найчастіше розглядають фінанси?

а) історичних; (+)

б) економічних; (+)

в) юридичних; (+)

г) політичних.

 

 1. З якими поняттями нерозривно пов’язано функціонування фінансів?

а) фінансові відносини; (+)

б) фінансова діяльність; (+)

в) політичний устрій;

г) фінансові ресурси; (+)

д) гроші. (+)

 

 1. На якій стадії в системі економічного кругообігу виникають фінансові відносини?

а) на стадії виробництва;

б) на стадії реалізації готової продукції;

в) на стадії зародження підприємства;

г) на стадії розподілу. (+)

 

 1. Що є характерними ознаками фінансів;

а) грошовий характер фінансових відносин; (+)

б) суспільна думка на фінансові відносини;

в) розподільчий характер фінансових відносин; (+)

г) формування і використання грошових фондів. (+)

 

 1. Необхідність фінансів обумовлена:

а) наявністю держави; (+)

б) наявністю кредиту;

в) наявністю грошових відносин; (+)

г) дією економічних законів розвитку суспільства. (+)

 

 1. На вашу думку, фінанси – це:

а) суспільні відносини; (+)

б) система економічних відносин; (+)

в) гроші;

г) грошові відносини. (+)

 

 1. Що є матеріально-речовою формою фінансів?

а) цінні папери;

б) фонди грошових коштів; (+)

в) фінансові угоди.

 

 1. Залежно від рівня, на якому проходить формування фондів грошових коштів, вони поділяються на:

а) централізовані; (+)

б) децентралізовані; (+)

в) приватні.

 

9. Об’єктивна необхідність фінансівобумовлена такими явищами:

а) наявністю суспільного поділу праці; (+)

б) наявністю товарно-грошових відносин; (+)

в) наявністю різних форм власності; (+)

г) наявністю політичних сил у державі;

д) наявністю держави і необхідністю виконання нею своїх функцій; (+)

є) суспільною думкою;

ж) дією економічних законів розвитку суспільства. (+)

 

10. Об’єктами фінансових відносинє:

а) валовий внутрішній продукт; (+)

б) національний доход; (+)

г) децентралізовані кошти грошових фондів;

д) національне багатство; (+)

є) централізовані кошти грошових фондів.

 

11. Суб’єктами фінансових відносинвиступають:

а) держава; (+)

б) міжнародні фінансові організації; (+)

в) суб’єкти господарської діяльності; (+)

г) населення; (+)

д) усі є суб’єктами фінансових відносин; (+)

є) ніхто не є суб’єктами фінансових відносин.

 

12. Які функції притаманні фінансам?

а) розподільча; (+)

б) стимулююча;

в) контрольна. (+)

 

13. Об’єктом розподілу за допомогою фінансів є:

а) валовий внутрішній продукт; (+)

б) національний доход; (+)

г) децентралізовані кошти грошових фондів;

д) національне багатство; (+)

є) централізовані кошти грошових фондів.

 

14. Суб’єктом розподілу за допомогою фінансів є:

а) юридичні особи; (+)

б) фізичні особи; (+)

в) населення.

 

15. Об’єктом контролю за допомогою фінансів виступає:

а) розподільчий процес; (+)

б) валовий внутрішній продукт;

в) національне багатство.

 

16. В Україні до органів, що здійснюють фінансовий контроль, належать:

а) Міністерство фінансів; (+)

б) Державне казначейство; (+)

в) приватні підприємства;

г) Державна контрольно-ревізійна служба; (+)

д) Державна податкова адміністрація; (+)

є) державні підприємства;

ж) Державна митна служба; (+)

з) Пенсійний фонд; (+)

і) Рахункова палата. (+)

 

17. Фінанси перебувають в тісному взаємозв’язку з такими категоріями розподільчого характеру як:

а) гроші; (+)

б) бартер;

в) заробітна плата; (+)

г) ціна; (+)

д) кредит. (+)

 

 

Тема 2. Фінансова система України

 

1. Фінансова система – це:

а) сукупність певних сфер фінансових відносин; (+)

б) сукупність різних інститутів, що забезпечують функціонування і взаємодію всіх сфер, а також управління ними; (+)

в) сукупність незалежних та відокремлених одна від одної фінансових сфер.

 

2. За якими ознаками у фінансовій системі вирізняються окремі підсистеми?

а) наявністю власної фінансової бази, що утворюється на

основі первинних доходів суб’єктів економічних відносин; (+)

б) функціональним призначенням кожної підсистеми, що

забезпечує фінансування витрат для досягнення конкретних специфічних цілей; (+)

в) єдністю та взаємодією підсистем, а також взаємоузгодженістю їх фінансових планів

і балансів; (+)

г) відокремленістю та фінансовою незалежністю підсистем від інших ланок фінансової системи.

3. Які ланки фінансової системи належать до сфери державних фінансів ?

а) державний бюджет; (+)

б) місцеві бюджети; (+)

в) фінанси домогосподарств;

г) державні цільові фонди; (+)

д) фінанси підприємств, організацій та установ;

є) державний кредит. (+)

 

4. Принципами побудови фінансової системи є:

а) принцип єдності; (+)

б) принцип функціонального призначення ланок; (+)

в) принцип незалежності.

 

5. До організаційного складуфінансової системи входять:

а) органи управління; (+)

б) підприємства різних форм власності;

в) домогосподарства;

г) фінансові інститути. (+)

 

6. Основним елементом структури фінансової системи є:

а) державні фінанси; (+)

б) фінанси домогосподарств;

в) фінанси підприємств, організацій та установ.

 

7. Страхові фонди можуть використовуватись в економіці до настання страхового випадку:

а) як інвестиційні ресурси; (+)

б) як кредитні ресурси; (+)

в) можуть використовуватись тільки в момент

настання страхового випадку.

 

8. Фінансовий ринок включає такі ланки:

а) ринок грошей; (+)

б) ринок капіталів або кредитних ресурсів; (+)

в) ринок цінних паперів; (+)

г) ринок страхових послуг.

 

9. Державний кредит– це сукупність відносин, у яких держава виступає в ролі:

а) позичальника коштів; (+)

б) посередника;

в) кредитора; (+)

г) гаранта угоди. (+)

 

10. Чим є державний кредит?

а) заборгованістю держави; (+)

б) грошовими фондами, які надаються державі на доброчинній основі;

в) додатковими грошовими фондами, які надаються на умовах повернення у визначені терміни та

під відповідні проценти. (+)

 

11. В чому полягає призначення страхових фондів?

а) у покритті витрат, які виникли по непередбачуваним обставинам; (+)

б) у фінансування додаткових заходів, які не були заплановані, але є необхідними для держави;

в) в отриманні додаткових прибутків.

 

12. З чим пов’язано виникнення страхових фондів?

а) з наявністю ризиків у господарській діяльності; (+)

б) з наявністю ризиків у суспільному житті; (+)

в) з можливістю отримувати додаткові прибутки.

 

13. Доходи домогосподарств формуються головним чином із наступних джерел:

а) заробітна плата працюючих членів; (+)

б) соціальна допомога та пенсії; (+)

в) кредити;

г) доходи від підсобних господарств і присадибних ділянок; (+)

д) доходи від власного бізнесу; (+)

є) дивіденди та відсотки від цінних паперів; (+)

ж) проценти від банківських вкладів. (+)

 

14. Основну частку видатків домогосподарств пересічного громадянина в Україні становлять видатки:

а) на житло; (+)

б) на відпочинок;

в) на харчування; (+)

г) на одяг та речі побутового вжитку; (+)

д) на туризм.

 

15. Основну роль у забезпеченні ефективного економічного та соціального розвитку країни відіграють:

а) фінанси домогосподарств;

б) фінанси підприємств; (+)

в) страховий ринок;

г) фінансовий ринок.

 

 

ФІНАНСИ

Тема 1. Сутність фінансів, їх необхідність, функції і роль

 1. Через призму яких підходів найчастіше розглядають фінанси?

а) історичних; (+)

б) економічних; (+)

в) юридичних; (+)

г) політичних.

 

 1. З якими поняттями нерозривно пов’язано функціонування фінансів?

а) фінансові відносини; (+)

б) фінансова діяльність; (+)

в) політичний устрій;

г) фінансові ресурси; (+)

д) гроші. (+)

 

 1. На якій стадії в системі економічного кругообігу виникають фінансові відносини?

а) на стадії виробництва;

б) на стадії реалізації готової продукції;

в) на стадії зародження підприємства;

г) на стадії розподілу. (+)

 

 1. Що є характерними ознаками фінансів;

а) грошовий характер фінансових відносин; (+)

б) суспільна думка на фінансові відносини;

в) розподільчий характер фінансових відносин; (+)

г) формування і використання грошових фондів. (+)

 

 1. Необхідність фінансів обумовлена:

а) наявністю держави; (+)

б) наявністю кредиту;

в) наявністю грошових відносин; (+)

г) дією економічних законів розвитку суспільства. (+)

 

 1. На вашу думку, фінанси – це:

а) суспільні відносини; (+)

б) система економічних відносин; (+)

в) гроші;

г) грошові відносини. (+)

 

 1. Що є матеріально-речовою формою фінансів?

а) цінні папери;

б) фонди грошових коштів; (+)

в) фінансові угоди.

 

 1. Залежно від рівня, на якому проходить формування фондів грошових коштів, вони поділяються на:

а) централізовані; (+)

б) децентралізовані; (+)

в) приватні.

 

9. Об’єктивна необхідність фінансівобумовлена такими явищами:

а) наявністю суспільного поділу праці; (+)

б) наявністю товарно-грошових відносин; (+)

в) наявністю різних форм власності; (+)

г) наявністю політичних сил у державі;

д) наявністю держави і необхідністю виконання нею своїх функцій; (+)

є) суспільною думкою;

ж) дією економічних законів розвитку суспільства. (+)

 

10. Об’єктами фінансових відносинє:

а) валовий внутрішній продукт; (+)

б) національний доход; (+)

г) децентралізовані кошти грошових фондів;

д) національне багатство; (+)

є) централізовані кошти грошових фондів.

 

11. Суб’єктами фінансових відносинвиступають:

а) держава; (+)

б) міжнародні фінансові організації; (+)

в) суб’єкти господарської діяльності; (+)

г) населення; (+)

д) усі є суб’єктами фінансових відносин; (+)

є) ніхто не є суб’єктами фінансових відносин.

 

12. Які функції притаманні фінансам?

а) розподільча; (+)

б) стимулююча;

в) контрольна. (+)

 

13. Об’єктом розподілу за допомогою фінансів є:

а) валовий внутрішній продукт; (+)

б) національний доход; (+)

г) децентралізовані кошти грошових фондів;

д) національне багатство; (+)

є) централізовані кошти грошових фондів.

 

14. Суб’єктом розподілу за допомогою фінансів є:

а) юридичні особи; (+)

б) фізичні особи; (+)

в) населення.

 

15. Об’єктом контролю за допомогою фінансів виступає:

а) розподільчий процес; (+)

б) валовий внутрішній продукт;

в) національне багатство.

 

16. В Україні до органів, що здійснюють фінансовий контроль, належать:

а) Міністерство фінансів; (+)

б) Державне казначейство; (+)

в) приватні підприємства;

г) Державна контрольно-ревізійна служба; (+)

д) Державна податкова адміністрація; (+)

є) державні підприємства;

ж) Державна митна служба; (+)

з) Пенсійний фонд; (+)

і) Рахункова палата. (+)

 

17. Фінанси перебувають в тісному взаємозв’язку з такими категоріями розподільчого характеру як:

а) гроші; (+)

б) бартер;

в) заробітна плата; (+)

г) ціна; (+)

д) кредит. (+)

 

 

Тема 2. Фінансова система України

 

1. Фінансова система – це:

а) сукупність певних сфер фінансових відносин; (+)

б) сукупність різних інститутів, що забезпечують функціонування і взаємодію всіх сфер, а також управління ними; (+)

в) сукупність незалежних та відокремлених одна від одної фінансових сфер.

 

2. За якими ознаками у фінансовій системі вирізняються окремі підсистеми?

а) наявністю власної фінансової бази, що утворюється на

основі первинних доходів суб’єктів економічних відносин; (+)

б) функціональним призначенням кожної підсистеми, що

забезпечує фінансування витрат для досягнення конкретних специфічних цілей; (+)

в) єдністю та взаємодією підсистем, а також взаємоузгодженістю їх фінансових планів

і балансів; (+)

г) відокремленістю та фінансовою незалежністю підсистем від інших ланок фінансової системи.

3. Які ланки фінансової системи належать до сфери державних фінансів ?

а) державний бюджет; (+)

б) місцеві бюджети; (+)

в) фінанси домогосподарств;

г) державні цільові фонди; (+)

д) фінанси підприємств, організацій та установ;

є) державний кредит. (+)

 

4. Принципами побудови фінансової системи є:

а) принцип єдності; (+)

б) принцип функціонального призначення ланок; (+)

в) принцип незалежності.

 

5. До організаційного складуфінансової системи входять:

а) органи управління; (+)

б) підприємства різних форм власності;

в) домогосподарства;

г) фінансові інститути. (+)

 

6. Основним елементом структури фінансової системи є:

а) державні фінанси; (+)

б) фінанси домогосподарств;

в) фінанси підприємств, організацій та установ.

 

7. Страхові фонди можуть використовуватись в економіці до настання страхового випадку:

а) як інвестиційні ресурси; (+)

б) як кредитні ресурси; (+)

в) можуть використовуватись тільки в момент

настання страхового випадку.

 

8. Фінансовий ринок включає такі ланки:

а) ринок грошей; (+)

б) ринок капіталів або кредитних ресурсів; (+)

в) ринок цінних паперів; (+)

г) ринок страхових послуг.

 

9. Державний кредит– це сукупність відносин, у яких держава виступає в ролі:

а) позичальника коштів; (+)

б) посередника;

в) кредитора; (+)

г) гаранта угоди. (+)

 

10. Чим є державний кредит?

а) заборгованістю держави; (+)

б) грошовими фондами, які надаються державі на доброчинній основі;

в) додатковими грошовими фондами, які надаються на умовах повернення у визначені терміни та

під відповідні проценти. (+)

 

11. В чому полягає призначення страхових фондів?

а) у покритті витрат, які виникли по непередбачуваним обставинам; (+)

б) у фінансування додаткових заходів, які не були заплановані, але є необхідними для держави;

в) в отриманні додаткових прибутків.

 

12. З чим пов’язано виникнення страхових фондів?

а) з наявністю ризиків у господарській діяльності; (+)

б) з наявністю ризиків у суспільному житті; (+)

в) з можливістю отримувати додаткові прибутки.

 

13. Доходи домогосподарств формуються головним чином із наступних джерел:

а) заробітна плата працюючих членів; (+)

б) соціальна допомога та пенсії; (+)

в) кредити;

г) доходи від підсобних господарств і присадибних ділянок; (+)

д) доходи від власного бізнесу; (+)

є) дивіденди та відсотки від цінних паперів; (+)

ж) проценти від банківських вкладів. (+)

 

14. Основну частку видатків домогосподарств пересічного громадянина в Україні становлять видатки:

а) на житло; (+)

б) на відпочинок;

в) на харчування; (+)

г) на одяг та речі побутового вжитку; (+)

д) на туризм.

 

15. Основну роль у забезпеченні ефективного економічного та соціального розвитку країни відіграють:

а) фінанси домогосподарств;

б) фінанси підприємств; (+)

в) страховий ринок;

г) фінансовий ринок.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.54.67 (0.011 с.)