Стимулювання економії ресурсів. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стимулювання економії ресурсів. 

Постійний пошук і реалізація шляхів зниження витрат на виробництво продукції є важливим аспектом функціонування СУВ, оскільки рівень витрат є одним з головних факторів ефективності функціонування виробничих систем та їх конкурентоспроможності.

Можливості зниження витрат є в усіх підсистемах (сегментах діяльності) підприємства. Тому постає завдання залучення персоналу підприємства до пошуку цих можливостей і використання їх шляхом відповідного впливу на поведінку працівників. Формування потрібної поведінки працівників досягається з допомогою обґрунтованого механізму стимулювання. В його структурі розрізняють моральні (соціально-психологічні) і матеріальні засоби стимулювання. При цьому останнім, як більш універсальним, приділяється основна увага.

В умовах ринкової економіки основною формою матеріального стимулювання є грошова. Як виняток можуть бути застосовані матеріальні блага чи пільги.

Грошові виплати відповідним працівникам за зниження рівня витрат здійснюються або за рахунок собівартості, у тому числі й у формі додаткової оплати праці, або за рахунок прибутку. Зрозуміло, що для підприємства будь-які виплати вигідніше розцінювати як витрати. З фіскальних міркувань держава законодавчо обмежує такий варіант грошових виплат.

Заходи з економії ресурсів, як правило, є комплексними, в їх реалізації беруть участь групи працівників (колективи виробничих дільниць, бригад, цехів, служб підприємства). При цьому постає питання щодо справедливого розподілу премії за економію витрат між учасниками даного заходу. На рівні бригад, в умовах використання форми оплати праці за кінцевим результатом, воно розв’язується цілком природно. Загальний заробіток за певної форми оплати праці розподіляється між членами колективу (бригади) згідно із відпрацьованим часом і коефіцієнтом трудової участі (КТУ). Оскільки премія за зниження витрат є складовою загального заробітку колективу бригади, відбувається відповідний розподіл її між членами бригади — учасниками заходу з економії ресурсів. Зрозуміло, що можуть бути використані й інші методики розподілу премії за економію витрат між членами бригади. Але всі вони обов’язково мають враховувати внесок кожного працівника в її здійснення. Те ж саме стосується й підходів до розподілу премії за економію витрат в інших організаційних ланках підприємства.

Комплексно з’ясувати питання механізму стимулювання підрозділів підприємства та його окремих працівників до підвищення ефективності діяльності (зниження рівня витрат) можна за [4, розд. 8].

5.2. Практичні завдання
і методичні вказівки до їх виконання

 

За даними табл. 5.1 проаналізувати відхилення у виконанні плану з використанням гнучкого кошторису.

Таблиця 5.1

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МІСЯЦЬ

Показник Фактично За планом
Обсяг продажу, шт.
Виручка від реалізації, грн 435 500 536 000
Змінні витрати, грн у тому числі — виробничі — на збут 287 300 273 650 13 650 344 000 329 600 14 400
Постійні витрати, грн у тому числі — виробничі — на збут — адміністративні 114 600 68 400 25 200 21 000 115 100 69 300 24 800 21 000
Прибуток від операційної діяльності, грн 33 600 76 900

Вказівка. Для розв’язання задачі можна ознайомитися з прикладами аналізу відхилень з використанням гнучкого бюджету (кошторису), наведеними в [3, розд. 7.3]. Усі змінні витрати в цій та наступних двох задачах (2 і 3) вважати пропорційними.

 
 


За даними табл. 5.2 проаналізувати відхилення у виконанні плану з використанням гнучкого кошторису.

Таблиця 5.2

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА КВАРТАЛ

Показник Фактично За планом
Обсяг продажу, шт. 32 500 31 000
Виручка від реалізації, грн 1 365 000 1 302 000
Виробнича собівартість реалізо­ваної продукції, грн у тому числі — змінні витрати — постійні витрати 942 500 801 125 141 375 905 200 770 325 134 875

Закінчення табл. 5.2

Показник Фактично За планом  
Валовий прибуток, грн 422 500 396 800
Адміністративні витрати, грн 74 750 72 200
Витрати на збут, грн у тому числі — змінні — постійні 134 400 44 800 89 600 129 900 40 300 89 600
Операційний прибуток 213 350 194 700

 
 


За даними табл. 5.3:

1) перерахувати планові витрати на фактичний обсяг виробництва;

2) визначити результат діяльності підрозділу за показником витрат (економія, перевитрати).

Таблиця 5.3

ВИТРАТИ ЦЕХУ ЗА МІСЯЦЬ, грн

Стаття витрат Планові витрати Фактичні витрати
Прямі матеріальні витрати 48 000 50 400
Прямі витрати по заробітній платі 24 000 25 200
Інші прямі витрати 12 000 10 800
Загальновиробничі витрати у тому числі — змінні — постійні 36 000 12 000 24 000 37 200 13 440 23 760
Усього 120 000 123 600

 

План за обсягом виробництва цех виконав на 108%. Перевиконання плану було доцільним.

Відповідь:

1. 127,68 тис. грн;

2. Економія 4080 грн.

 
 


Підприємство виготовляє змійовики опалення для ванних кімнат. Норми прямих змінних витрат на один змійовик такі:

· матеріали (труби) — 3 пог. м за ціною 4,5 грн за 1 пог. м;

· трудомісткість — 1,2 людино-години, середня тарифна ставка згідно з установленими розрядами роботи — 4 грн за годину.

За місяць виготовлено 2500 шт. змійовиків, для чого було закуплено і використано 7725 пог. м труб, за які сплачено 33 990 грн. Фактично на виготовлення змійовиків витрачено 2940 людино-годин, сплачено пряму зарплату на суму 12 120 грн.

1. Визначити відповідність прямих витрат на матеріали встановленим нормам і цінам.

2. Визначити відповідність прямих витрат на заробітну плату встановленій трудомісткості за середньої тарифної ставки.

3. Обчислити загальне відхилення фактичних прямих витрат від планових (нормативних).

Вказівка. Загальне відхилення витрат за певним ресурсом обчислюється як різниця між фактичними і плановими витратами на фактичний обсяг виробництва. Відхилення за кількістю ресурсу (в даному випадку — матеріали і трудомісткість) та цінами на нього (ціни на матеріали і тарифні ставки) обчислюється за наведеними нижче формулами.

За кількістю ресурсу:

За цінами:

де Рф — фактична кількість витраченого ресурсу в натуральному вимірі;

Nф — фактичний обсяг виробництва у натуральному вимірі;

Н — норма витрат ресурсу;

Цф — фактична ціна одиниці ресурсу, грн ;

Вф — фактична вартість усього витраченого ресурсу, грн;

Цпл — планова ціна одиниці ресурсу, грн.

Відповідь:

1. Загальне відхилення — 240 грн, у тому числі: за кількістю матеріалів + 990 грн, за цінами – 750 грн;

2. Загальне відхилення — 120 грн, у тому числі: за трудомісткістю – 247,35 грн, за сереньогодинною оплатою + 367,35 грн.

3. Перевитрати — 360 грн.

 

 
 


Для бригади з чотирьох осіб використовується форма оплати праці за спільним кінцевим результатом. Розподіл загального заробітку здійснюється пропорційно кількості відпрацьованих днів і коефіцієнтів трудової участі (КТУ). За місяць бригаді нараховано 2722 грн зарплати, в тому числі: відрядний заробіток — 2067 грн, премія колективу бригади за додержання технологічної дисципліни — 500 грн, індивідуальні доплати — 155 грн. У табл. 5.4 наведено дані щодо членів бригади: про кількість відпрацьованих днів, коефіцієнти трудової участі, розміри індивідуальних доплат, а також форму для розподілу загального заробітку між членами бригади.

Таблиця 5.4

ОБЧИСЛЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЧЛЕНІВ БРИГАДИ

Члени бригади КТУ за місяць Відпрацьовано днів Кількість КТУ-днів Оплата за один КТУ-день, грн Зарплата за відпрацьовані КТУ-дні, грн Індивідуальні доплати, грн Зарплата за місяць, грн
Петренко 1,2       60,0  
Вакуленко 1,03       40,0  
Зима 0,98       30,0  
Ігнатенко 0,95       25,0  
Разом              

 

1. Розподілити загальний заробіток між членами бригади.

2. Визначити для кожного працівника бригади величину відрядної заробітної плати і премії.

Відповідь:

1. Петренко: ЗП = 834,94; Вакуленко: ЗП = 771,68; Зима: ЗП =
= 599,58; Ігнатенко: ЗП = 515,80 (грн);

2. Петренко: ЗПв = 624,00; П = 150,94; Вакуленко: ЗПв = 589,16; П = 142,52; Зима: ЗПв = 458,64; П = 110,94; Ігнатенко: ЗПв = 395,20; П = 95,60 (грн).

Запитання

1. Назвіть основні завдання контролю витрат.

2. Які види обліку поєднує в собі система обліку витрат підприємства?

3. З’ясуйте сутність і сферу застосування оперативного обліку.

4. Назвіть специфічні риси бухгалтерського обліку. Які можливості надає аналітичний бухгалтерський облік за управління витратами?

5. У чому полягають управлінський та фінансовий аспекти бухгалтерського обліку?

6. Що таке статистичний облік? Його особливості.

7. Які види контролю розрізняють за частотою контрольних операцій; за часом здійснення контрольних операцій?

8. З’ясуйте співвідношення видів контролю за різними класифікаційними ознаками.

9. У чому полягає сутність механізму управління за відхиленнями?

10. Які є підходи до обґрунтування необхідності досліджень причин розбіжностей між фактичними і плановими значеннями показників, що контролюються?

11. Які переваги застосування статистичних методів за вивчення відхилень?

12. Яка особливість обчислення планових витрат на фактичний обсяг за даними кошторисів?

13. У чому полягає специфіка контролю витрат у СУВ «стандарт-кост»?

14. Які форми і джерела матеріального стимулювання зниження рівня витрат?

15. На яких принципах має базуватися розподіл премії за зниження витрат між учасниками даного заходу?

16. Наведіть варіант розподілу премії підрозділу підприємства за економію ресурсів між членами його колективу.

Тести

З наведених нижче відповідей виберіть правильну:

1. Оперативний облік:

а) спрямований на конкретні господарські операції;

б) дає змогу фіксувати небажані розбіжності до початку операції;

в) відображає характеристики операції, які не фіксуються за інших видів обліку;

г) спрямований на реєстрацію масових, якісно однорідних господарських явищ;

д) правильними є відповіді а), в).

2. До основних завдань контролю витрат належать:

а) відстежування динаміки факторів витрат;

б) здійснення регулювальних заходів;

в) аналіз відхилень у виконанні планових завдань;

г) правильними є всі попередні відповіді;

д) правильними є відповіді а), в).

3. Специфічними рисами бухгалтерського обліку є:

а) вибірковість;

б) безперервність;

в) системність;

г) епізодичність;

д) правильними є відповіді б), в).

4. Бухгалтерські рахунки можуть бути:

а) первинними;

б) синтетичними;

в) оперативними;

г) статистичними;

д) правильними є відповіді а), б).

5. У системі обліку витрат інформаційне ядро складають дані:

а) оперативного обліку;

б) статистичного обліку;

в) бухгалтерського обліку;

г) оперативно-статистичного обліку;

д) не можна однозначно визначити.

6. Чинний в Україні План рахунків дає змогу в його межах вести:

а) лише фінансовий облік;

б) лише управлінський облік;

в) окрім фінансового й управлінський облік;

г) оперативний облік;

д) усі відповіді є неправильними.

7. Статистичний облік використовує для своїх потреб:

а) дані бухгалтерського обліку;

б) дані оперативного обліку;

в) результати самостійних спостережень;

г) усі попередні відповіді є правильними;

д) правильними є відповіді а), в).

8. За частотою контрольних операцій контроль може бути:

а) разовим;

б) підсумковим;

в) поточним;

г) попереднім;

д) правильними є відповіді а), в).

9. Управління за відхиленнями базується на:

а) вивченні причин абсолютно всіх відхилень;

б) вибірковому вивченні відхилень на основі виключно експертних оцінок;

в) вибірковому вивченні відхилень на основі виключно статистичних оцінок;

г) нехтуванні відхиленнями;

д) жодна з відповідей не може бути визнана правильною.

10. Більшу об’єктивність і чутливість здатний надати:

а) експертний підхід;

б) статистичний метод;

в) метод суцільного контролю;

г) «правило великого пальця»;

д) не можна дати однозначну відповідь.

Практичне заняття

Питання для обговорення

1. Система внутрішнього контролю на підприємстві.

2. Контроль витрат в умовах застосування системи гнучких кошторисів.

3. Форми стимулювання економії ресурсів.

4. Обґрунтування меж премії за зниження витрат.

5. Аналіз розв’язання задач за темою.

Література: 1 (розд. 7), 3 (розд. 7.3, 8.2), 4 (розд. 7.1, 7.4, 8), 8 (гл. 10).

Бухгалтерський облік — вид обліку, за якого відбувається суцільне, безперервне та взаємозв’язане відображення господарської діяльності підприємства.

Гнучкий кошторис — кошторис, який фіксує планові витрати для фактичного обсягу виробництва.

Індекс виконання плану — співвідношення фактичного і планового обсягів випуску.

Коефіцієнт трудової участі — показник кількісної оцінки внеску кожного члена колективу (бригади) в загальні результати роботи.

Оперативний обліквид обліку, який формує інформацію для поточних потреб в управлінні окремими господарськими операціями чи їх комплексними групами.

Статистичний облік — вид обліку, який формує інформацію про масові якісно однорідні явища.

Управління за відхиленнями — один з основних способів організації управління з оберненим зв’язком, за якого обернений зв’язок спрямований від виходу об’єкта управління до органу управління.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 677; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.225.48.56 (0.011 с.)