Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат.Прибуток підприємства залежить від його операційної активності, яка на виробничих підприємствах визначається передусім обсягом вироблення і продажу продукції. Якщо йдеться про динаміку активності, тобто темп її зміни, то на величину прибутку істотно впливає й структура витрат, а саме їх поділ на змінні
та постійні.

За аналізу залежності прибутку від операційної активності розглядаються такі два питання:

· який обсяг виробництва забезпечує цільовий прибуток підприємства?

· як реагує величина прибутку на зміну обсягу виробництва?

Послідовно розглянемо їх.

Цільовим у даному випадку називається прибуток, який підприємство хотіло б одержати в певному періоді виходячи зі своїх стратегічних завдань. Тому постає питання: скільки треба виготовляти і продавати продукції за певних цін і рівня витрат, аби зазначений прибуток забезпечити? Такий обсяг продукції обчислюється за формулами:

· за натурального виміру обсягу продукції

,

або

;

· у разі вартісного виміру обсягу продукції

,

або

,

де: NЦ, ВЦ — обсяг продукції, що забезпечує цільовий прибуток відповідно у натуральному і грошовому вимірі;

ПЦ — цільовий прибуток.

Тепер звернемося до відносної реакції прибутку на зміну обсягу виробництва. Цей аспект аналізу називають також операційною залежністю. Вона визначається за допомогою такого показника, як операційний ліверидж (важіль). Він обчислюється за фор­мулою

тобто операційний ліверидж є відношенням маржинального прибутку до операційного прибутку.

Величина L — операційний ліверидж — показує, на скільки відсотків зміниться прибуток за зміни обсягу продукції (операційної активності) на 1 %.

Якщо, наприклад, L = 2, то за збільшення обсягу виробництва на 10 % прибуток зросте на 20 %. Прибуток зростає випереджаючими темпами стосовно збільшення обсягу виробництва, тому що є постійні витрати, які не реагують на його зміну.

Операційний ліверидж істотно залежить від частки постійних витрат у сукупних витратах підприємства. З її зростанням величина L збільшується, і навпаки. Чим більша величина операційного лівериджу, тим чутливіша реакція прибутку на зміну обсягів виробництва і продажу продукції.

6.2. Практичні завдання і методичні вказівки
до їх виконання

 

Задача 1.

 

Однопродуктове підприємство виготовляє виріб А і продає його за ціною 250 грн/шт. Змінні витрати на один виріб становлять 150 грн. Постійні витрати за рік — 200 000 грн.

Обчислити мінімальний річний обсяг виготовлення і продажу виробу А, який забезпечує беззбитковість виробництва.

Відповідь:

Nб = 2000 шт.

Задача 2.

Змінні витрати однопродуктового підприємства на виріб Б становлять 80 грн. Річні витрати на оренду виробничого приміщення — 50 000 грн; витрати на управління, виробничо-господарське обслуговування — 65 000 грн; амортизація власного устаткування — 25 000 грн. Ціна виробу — 140 грн.

Визначити мінімальний річний обсяг виготовлення і продажу виробу Б, який забезпечує готівкову беззбитковість.

Вказівка. Оскільки амортизаційні відрахування є не реальними грошовими (готівковими) витратами, а нарахуваннями, то вони в загальну суму постійних витрат в цьому випадку не включаються.

Відповідь:

Nбг = 1917 шт.

Задача 3.

Підприємство виробляє три вироби, показники яких наведено у табл. 6.1. Загальні річні постійні витрати становлять 144 000 грн.

Таблиця 6.1

ПОКАЗНИКИ ВИРОБІВ

Виріб Ціна, грн Змінні витрати, грн Маржинальний прибуток, грн Частка у загальному випуску
А 100,0 60,0 40,0 0,30
Б 180,0 100,0 80,0 0,50
В 210,0 110,0 100,0 0,20

 

Визначити річний обсяг виробництва і продажу кожного виробу в заданій пропорції, який забезпечує беззбитковість виробництва.

Вказівка. Точку беззбитковості кожного виробу в багатопродуктовому виробництві можна визначити за умови встановлення його структури, тобто чіткого співвідношення між окремими виробами у загальному обсязі продукції. В цьому випадку спочатку визначається точка беззбитковості умовного виробу, до якого зведені реальні вироби на основі середньозваженого маржинального прибутку, тобто

де Пмсзсередньозважений маржинальний прибуток виробів.

Величина Пмсз обчислюється за формулою

де n — кількість виробів;

Пмі — маржинальний прибуток і-го виробу;

Чічастка і-го виробу в загальному обсязі продукції.

Після цього обчислюється точка беззбитковості за кожним виробом:

де Nбі — точка беззбиткового виробництва і-го виробу в натуральному вимірі.

Відповідь:

NбА = 600, NбБ = 1000, N = 400 (шт.).

Задача 4.

Розробляється проект створення малого спеціалізованого підприємства з виготовлення жіночих сумок. Середньорічний обсяг продажу сумок — 80 000 шт. Витрати на оренду виробничого та адміністративного приміщень, їх утримання становлять 400 тис. грн на рік. Витрати на управління, інженерне та виробничо-господарське обслуговування становлять 150 тис. грн на рік, річна сума амортизації власного устаткування — 80 тис. грн. Змінні витрати на одну сумку (матеріали, інструмент, зарплата робітників, технологічна енергія тощо) — 80 грн; ціна сумки — 100 грн. Їх величини практично не залежать від обсягу виробництва в межах виробничої потужності. Попит на сумки високий і стабільний. Загальна сума інвестицій у підприємство — 600 тис. грн.

1. Визначити мінімальний річний обсяг виготовлення сумок, який забезпечує беззбитковість виробництва.

2. Побудувати графік динаміки загальних витрат та обсягу продажу продукції.

3. Обчислити, за якого річного обсягу випуску сумок рентабельність інвестицій у це виробництво становитиме 20 %.

4. Визначити коефіцієнт безпеки виробництва.

5. Обчислити операційний ліверидж.

Вказівка. Всі ці показники обчислюються за формулами, наведеними в даному навчально-методичному посібнику, а також
у [4, розд. 10]. На їх основі слід дати належну оцінку економічного стану підприємства і визначити можливі його зміни за певної динаміки ділової активності.

За побудови графіка загальних витрат та обсягу продажу (виробництва) передбачаються стабільні змінні витрати на одиницю продукції і ціни. Контрольними тут є точки: постійні витрати, обсяг виробництва в точці беззбитковості, загальні витрати в точці беззбитковості. Для визначення обсягу виробництва, що забезпечує задану рентабельність інвестицій (Nц), спочатку обчислюється цільовий прибуток як добуток бажаної рентабельності та інвестицій.

Відповідь:

1. Nб = 31 500 шт.;

2. Nц = 37 500 шт.;

3. kб = 0,61;

4. L = 1,6.

 

Задача 5.

Річний обсяг виробництва і продажу продукції
підприємства становить 1 200 000 грн. Адміністративні витрати, витрати на збут і загальновиробничі постійні витрати — 300 000 грн на рік. Змінні витрати на 1000 грн випуску продукції становлять 600 грн. Власний капітал підприємства — 800 000 грн.

1. Обчислити маржинальний та операційний прибуток, коефіцієнт маржинального прибутку.

2. Визначити обсяг беззбиткового виробництва і коефіцієнт безпеки виробництва.

3. Обчислити обсяг виробництва, який забезпечує рентабельність власного капіталу на рівні 20 %.

4. Обчислити операційний ліверидж.

5. Визначити, як зміниться прибуток підприємства, якщо обсяг виробництва зросте на 30 %.

Вказівка. Особливістю задачі є те, що обсяг виробництва задано лише у грошовому вимірі, а змінні витрати наведено не в абсолютній сумі на весь обсяг виробництва (на одиницю продукції), а у вигляді відносного показника витрат на 1000 грн (відповідно на одну гривню — 0,6 грн). Отже, загальна сума змінних витрат визначається просто — множенням зазначеного показника на обсяг виробництва у грошовому вимірі. Зміну прибутку (п. 5) слід визначити за допомогою операційного лівериджу, а після цього провести обчислення за прямим методом, щоб переконатися в однозначності результатів.

Відповідь:

1. Пм = 480 000, П = 180 000 (грн), kПМ = 0,4;

2. Вб = 750 000 грн, kб = 0,38;

3. Вц = 1 600 000 грн;

4. L = 2,7;

5. Зросте на 81 %.

 

Запитання

1. У чому полягає сутність CVP-аналізу?

2. Які передумови передбачає CVP-аналіз?

3. Назвіть показники, що обчислюються та аналізуються в процесі CVP-аналізу.

4. У чому полягає сутність маржинального прибутку і як він обчислюється?

5. Поясніть економічну сутність і роль коефіцієнта маржинального прибутку.

6. Дайте графічну інтерпретацію лінійної динаміки витрат і виручки та визначте точку беззбитковості за графічним методом.

7. Як аналітично визначити беззбитковий обсяг продукції в однопродуктовому виробництві?

8. Виведіть формулу для обчислення беззбиткового обсягу продукції у грошовому вимірі.

9. У чому полягає сутність готівкової беззбитковості і як обчислюється відповідний обсяг виробництва?

10. Поясніть сутність безпеки операційної діяльності і методику обчислення її рівня.

11. Як визначається обсяг виробництва, що забезпечує цільовий прибуток підприємства?

12. Що являє собою операційний ліверидж (важіль) і як він обчислюється?

13. Поясніть, чому операційна залежність (ліверидж) визначається відношенням маржинального та операційного прибутку.

14. Як структура витрат впливає на величину операційного лівериджу?

Тести

З наведених нижче відповідей виберіть правильну:

1. Маржинальний прибуток — це:

а) виручка (дохід) від продажу продукції;

б) різниця між виручкою і змінними витратами;

в) різниця між виручкою і постійними витратами;

г) різниця між виручкою і загальними (сукупними) витратами;

д) сума заробітної плати та операційного прибутку.

2. Коефіцієнт маржинального прибутку обчислюється як відношення останнього до:

а) операційного прибутку;

б) загальних (сукупних) витрат;

в) змінних витрат;

г) виручки від продажу продукції (доходу);

д) постійних витрат.

3. У точці беззбитковості маржинальний прибуток дорівнює:

а) виручці від продажу продукції (доходу);

б) операційному прибутку;

в) постійним витратам;

г) нулю;

д) змінним витратам.

4. За зміни обсягу виробництва і продажу операційний прибуток змінюється:

а) на величину маржинального прибутку;

б) пропорційно зміні обсягу продажу;

в) на величину змінних витрат;

г) на величину відносного зменшення постійних витрат;

д) на величину зміни загальних витрат.

5. У поточному періоді підприємство виробляє і продає продукції на 400 000 грн за змінних витрат у сумі 240 000 грн. У наступному періоді передбачається збільшити обсяг виробництва
і продажу продукції на 100 000 грн. Завдяки цьому приріст прибутку в гривнях становитиме:

а) 100 000;

б) 50 000;

в) 20 000;

г) 30 000;

д) 40 000.

6. Операційний ліверидж (операційна залежність) визначається відношенням:

а) постійних витрат до обсягу продажу (доходу);

б) змінних витрат до постійних;

в) маржинального прибутку до операційного прибутку;

г) маржинального прибутку до обсягу продажу;

д) операційного прибутку до маржинального прибутку.

7. У разі збільшення частки постійних витрат у загальній їх сумі операційний ліверидж:

а) не змінюється;

б) зростає;

в) зменшується;

г) зростає у разі збільшення частки готівкових постійних витрат;

д) зменшується у разі збільшення частки готівкових постійних витрат.

8. Підприємство виробляє і продає продукції на 200 000 грн, його загальні витрати становлять 150 000 грн, у тому числі постійні — 50 000 грн. Коефіцієнт безпеки операційної діяльності становить:

а) 1,0;

б) 0,25;

в) 0,75;

г) 0,5;

д) 0,3.

9. Для стимулювання продажу продукції підприємство переводить оплату агентів зі збуту з почасової (окладної) системи на комісійну (у відсотках до обсягу продажу). Внаслідок цього точка беззбитковості:

а) зросте;

б) не зміниться;

в) знизиться;

г) не можна точно сказати;

д) може змінитися залежно від низки інших факторів.

10. У поточному році підприємство одержало 600 000 грн операційного прибутку. В наступному році передбачається збільшити обсяг виробництва і продажу продукції на 25 %. За операційного лівериджу 2,0 прибуток в плановому році становитиме (грн):

а) 900 000;

б) 750 000;

в) 1 200 000;

г) 720 000;

д) 800 000.

Практичне заняття

Питання для обговорення

1. Передумови і сфера застосування CVP-аналізу.

2. Показники CVP-аналізу та їх роль в оцінюванні роботи підприємства (проекту).

3. Вплив структури витрат на прибутковість підприємства за умов динамічної операційної діяльності.

4. Аналіз розв’язання задач за темою.

Література: 4 (розд. 10), 11 (гл. 11, 12).

Коефіцієнт безпеки операційної (виробничої) діяльності — коефіцієнт, що показує відносне допустиме зниження обсягу операційної діяльності (обсягу виробництва) з огляду на її прибутковість. Нижньою межею такого зниження є точка беззбитковості.

Коефіцієнт маржинального прибуткувідношення маржинального прибутку до доходу (виручки) від продажу продукції.

Маржинальний прибуток — різниця між доходом (виручкою) від продажу продукції і змінними витратами.

Операційний ліверидж — показник, що характеризує відносну зміну прибутку внаслідок відносної зміни обсягу продажу продукції.

Точка беззбитковості — обсяг виробництва, за якого сукупні операційні витрати дорівнюють доходу (виручці) від продажу продукції.

Цільовий прибуток — прибуток, який для підприємства є прийнятним (бажаним) у певному періоді, виходячи з його стратегічних завдань.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.01 с.)