ОБЧИСЛЕННЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА БОРГОММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБЧИСЛЕННЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА БОРГОМРік Погашення кредиту, грн Борг, грн Виплата відсотків, грн Загальна сума платежу, грн
І 15 000 50 000  
ІІ 15 000 35 000 і т. д.  
ІІІ 20 000 20 000    
Разом 50 000    

 

Після цього витрати дисконтуються у звичайному порядку.

Відповідь:

1. Сл = 60 313,3 грн;

2. Ск = 46 122,7 грн;

3. За даних умов вигідніша купівля за кредит.

 
 


Для технічного переобладнання і розширення виробництва потрібно придбати устаткування вартістю 100 000 грн. Розглядаються три варіанти фінансування інвестицій на зазначену суму — за рахунок власних коштів, кредиту і фінансового лізингу. Умови фінансового забезпечення придбання устаткування такі: термін договору лізингу — 4 роки; за цей період рівномірні (однакові по роках) лізингові платежі повністю відшкодовують вартість устаткування з виплатою лізингового доходу на рівні 12 % річних. Кредит надається на 3 роки за сплату 15 % річних і повертається рівними сумами в кінці кожного року. Дисконтна ставка — 20 %.

1. Обчислити річну орендну плату і загальну суму лізингових платежів у поточній вартості.

2. Обчислити річні платежі і загальну їх суму у поточній вартості у разі купівлі устаткування за кредит.

3. Визначити витрати у поточній вартості у разі купівлі устаткування за власні кошти.

4. Вибрати оптимальний варіант придбання устаткування за критерієм витрат.

Вказівка. Особливості цієї ситуації в тому, що лізингові платежі (орендна плата) і повернення кредиту з відсотками здійснюються однаковими сумами по роках (ануїтетні суми). За цих умов обчислення річних платежів і загальної суми дисконтованих витрат істотно спрощується за допомогою коефіцієнтів ануїтету поточної вартості. Таблиці таких коефіцієнтів містяться у спеціальній літературі з фінансів, інвестицій та проектного аналізу. Річні ануїтетні платежі обчислюються на основі формули

,

де К — загальна поточна вартість кредиту (придбання устаткування), грн;

Кр річні платежі з відсотками (доходом), грн;

— коефіцієнт ануїтету поточної вартості за n років платежів і річної процентної ставки р.

Звідси

.

Після цього річні платежі дисконтуються і визначається загальна сума витрат у поточній вартості. Для цього знову можна застосувати формулу поточної вартості ануїтетних платежів.

Відповідь:

1. Лр = 32 927,2; Сл = 85 248,5 (грн);

2. Бр = 43 802; Ск = 92 247 (грн);

3. К = 100 000 (грн);

4. Придбання устаткування за лізингом потребує найменших витрат (85 248,5 грн), тому цей варіант є оптимальним.

Запитання

1. Для чого на підприємстві створюються запаси матеріалів?

2. У чому полягає сутність системи управління запасами?

3. Як визначається оптимальна величина запасу?

4. Які витрати виникають у процесі заготівлі та зберігання запасів?

5. У чому полягає сутність системи управління запасами «точно за часом»?

6. Які є методи оцінювання запасів?

7. За яких умов доцільно застосовувати метод «перший—перший» (FIFO)? У чому його специфіка?

8. Поясність сутність методу «останній—перший» (LIFO).

9. У чому особливості методу оцінювання вибуття матеріалів за середньозваженою собівартістю?

10. У чому полягає сутність адаптації операційної системи і для чого вона здійснюється?

11. Назвіть параметри і форми адаптації.

12. В якій послідовності здійснюється адаптація устаткування?

13. Поясніть процедуру адаптації устаткування за допомогою функцій граничних витрат.

14. Які є форми придбання устаткування, в чому їх особливості, переваги і вади?

15. Що входить до складу лізингових платежів (орендної плати)?

16. Наведіть формулу обчислення загальних витрат на лізинг і викуп устаткування в поточній вартості.

17. Наведіть формулу обчислення загальних витрат на купівлю обладнання за рахунок кредиту в поточній вартості.

18. Як визначаються річні та загальні платежі за допомогою коефіцієнтів ануїтету поточної вартості?

Тести

З наведених нижче відповідей виберіть правильну:

1. Оптимальною партією поставок матеріалів, які регулярно витрачаються у виробництві, є така, що потребує:

а) мінімальних витрат на придбання і зберігання;

б) мінімальної складської площі;

в) мінімальної кількості транспортних засобів;

г) мінімальних витрат на придбання;

д) мінімальних витрат на зберігання.

2. Для оцінювання вибуття виробничих запасів підприємство може застосовувати протягом року:

а) один з методів оцінювання за кожним видом (групою) виробничих запасів;

б) один з двох визначених на початок року методів оцінювання запасів;

в) різні методи оцінювання для окремих видів (груп) виробничих запасів;

г) лише метод «останній—перший» (LIFO);

д) лише метод «перший—перший» (FIFO).

3. За умов інфляції для оцінювання вибуття запасів доцільно застосовувати метод:

а) «перший—перший» (FIFO);

б) «останній—перший» (LIFO);

в) середньозваженої собівартості;

г) нормативних витрат;

д) ідентифікованої собівартості.

4. Оцінювання вибуття із запасів оригінальних матеріалів здійснюється за методом:

а) «перший—перший» (FIFO);

б) «останній—перший» (LIFO);

в) середньозваженої ціни;

г) нормативної собівартості;

д) ідентифікованої собівартості.

5. Адаптація устаткування до зміни обсягу виробництва здійснюється для:

а) збільшення обсягу виробництва;

б) підвищення продуктивності праці;

в) мінімізації експлуатаційних витрат;

г) збільшення завантаження устаткування;

д) скорочення простоїв устаткування.

6. До основних параметрів адаптації устаткування належать:

а) кількість устаткування, потужність його двигунів і час роботи;

б) кількість устаткування, час та інтенсивність (продуктивність) його роботи;

в) потужність двигунів і час роботи устаткування;

г) пропускна спроможність устаткування в машино-годинах;

д) кількість устаткування і потужність його двигунів.

7. Оптимальною є така інтенсивність роботи устаткування, за якої:

а) продуктивність устаткування максимальна;

б) максимально використовується потужність двигунів верстата;

в) час машинної роботи максимальний;

г) витрати на одиницю роботи (продукції) мінімальні;

д) витрати на одиницю часу роботи (машино-годину) мінімальні.

8. За зростання інтенсивності роботи устаткування витрати на одиницю продукції (функція «витрати—результат»):

а) зростають на всьому діапазоні інтенсивностей;

б) спочатку знижуються, а потім зростають, тобто функція витрат має -подібну форму;

в) спочатку зростають, а потім знижуються, тобто функція витрат має -подібну форму;

г) залишаються незмінними;

д) знижуються на всьому діапазоні інтенсивностей.

9. Розподіл роботи між однотипними машинами з різними функціями «витрати—результат» у процесі адаптації операційної системи здійснюється в такій послідовності:

а) від більш продуктивних до менш продуктивних машин;

б) у порядку спадної продуктивності машин;

в) від машини з меншими граничними витратами за адаптації її за інтенсивністю до досягнення нею рівня витрат наступної машини за адаптації її за часом;

г) від машини з меншими граничними витратами без урахування їх зміни в процесі адаптації;

д) послідовність розподілу роботи не впливає на загальну величину витрат, тому може бути довільною.

10. Основними складовими лізингових платежів (орендної плати) є:

а) амортизаційні відрахування та лізинговий дохід (дохід на капітал);

б) амортизаційні відрахування та експлуатаційні витрати;

в) амортизаційні відрахування та витрати на ремонт;

г) витрати на страхування майна та ремонт;

д) витрати на страхування майна та лізинговий дохід.

11. Машина поставляється за договором лізингу на 2 роки
з наступним викупом. Орендна плата за рік становить 2880 грн, ціна викупу за залишковою вартістю — 2160 грн. Дисконтна ставка — 20 %. Загальні витрати на лізинг у теперішній вартості становлять (грн):

а) 7920;

б) 5760;

в) 4400;

г) 6560;

д) 5900.

12. За порівняння альтернативних варіантів придбання устаткування (лізинг, купівля за кредит) економічно вигіднішим вважається той, який забезпечує:

а) мінімальні річні платежі;

б) мінімальний відсоток річного доходу (орендний дохід, відсоток за кредит);

в) лінійну амортизацію;

г) мінімальні загальні витрати у теперішній вартості;

д) максимальний термін оплати вартості устаткування.

13. Ануїтетними вважаються платежі, які протягом певної кількості років:

а) поступово зменшуються;

б) поступово зростають;

в) однакові;

г) спочатку зростають, а потім зменшуються;

д) спочатку зменшуються, а потім зростають.

Практичне заняття

Питання для обговорення

1. Методика оптимізації запасів та інтервалів поставки матеріалів.

2. Оцінка руху виробничих запасів та її вплив на операційні витрати.

3. Сутність адаптації операційної системи та її форми.

4. Аналіз розв’язання задач за темою.

Література: 4 (розд.11, 12), 9 (гл. 10).

Лізинг— надання власником (лізингодавцем) певному суб’єк­ту (лізингоодержувачу) на обумовлений договором термін майна за встановлену періодичну плату — лізингові платежі. Лізинг є специфічною формою оренди.

Лізингові платежі (орендна плата) — поточні (щорічні) платежі лізингоотримувача лізингодавцю згідно з договором лізингу, основними складовими яких є відшкодування зносу майна (амортизація) і лізинговий дохід (дохід на позичковий капітал).

Оптимальна партія поставки матеріалів — партія поставки, яка забезпечує мінімальні витрати на поставку матеріалів та зберігання їх на складі у вигляді запасів.

Оцінювання вибуття запасів за ідентифікованою собівартістю — оцінювання вибуття незамінних матеріалів, здійснюване за їх індивідуальною собівартістю (матеріали для оригінальних виробів, спецзамовлень).

Оцінювання вибуття запасів за методом «останній — перший» (LIFO)— оцінювання вибуття запасів, здійснюване за собівартістю матеріалів, які надійшли на склад останніми.

Оцінювання вибуття запасів за методом «перший — перший» (FIFO) — оцінювання вибуття запасів, здійснюване за собівартістю матеріалів, які надійшли на склад першими.

Параметри адаптації — кількість устаткування, час та інтенсивність (продуктивність) його роботи. Відповідно є три методи адаптації: за кількістю, за часом та за інтенсивністю роботи устаткування.

Поточна вартість майбутніх платежів (витрат) — величина майбутніх платежів (витрат), оцінена у поточній (теперішній) вартості за методом дисконтування.

 

 
 
 
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.014 с.)