СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕГО РОДАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕГО РОДА 

Единственное число

M. jezioro pole imię

D. jeziora pola imienia

C. jezioru polu imieniu

B. jezioro pole imię

N. jeziorem polem imieniem

Mc. jeziorze polu imieniu

 

Множественное число

M. jeziora pola imienia

D. jezor pól imion

C. jeziorom polom imieniom

B. jeziora pola imienia

N. jeziorami polami imieniami

Mc. jeziorach polach imieniach

 

К среднему роду относятся существительные с окончанием –o, -e, -ę, -um.

Существительные с окончанием –ę (imię имя, strzemię стремя, plemię племя, brzemię бремя, bydlę скотина, животное, siemię семя, znamię знак, prosię поросёнок, cielę телёнок, koźlę козлёнок, żrebię жеребёнок, dziewczę девушка-подросток, pisklę птенец) в косвенных падежах приобретают удлинение основы:

 

Ед.ч. мн.ч. ед.ч. мн.ч.

M. pisklę pisklęta dziewczę dziewczęta

D. pisklęcia piskląt dziewczęcia dziewcząt

C. pisklęciu pisklętom dziewczęciu dziewczętom

B. pisklę pisklęta dziewczę dziewczęta

N. pisklęciem pisklętami dziewczęciem dziewczętami

Mc. pisklęciu pisklętach dziewczęciu dziewczętach

 

Существительные с окончанием –um латино-греческого происхождения (technikum, plenum, imperium, gimnazium, muzeum) в единственном числе не склоняются, они изменяются только во множественном числе: Liceum ogólnokształcące, - z liceów ogólnokształcących.

Исключение составляют слова французского происхождения album, kostium:

Единственное число

M. album kostium

D. albumu kostiumu

C. albumowi kostiumowi

B. album kostium

N. albumem kostiumem

Mc. albumie kostiumie

W. albumie kostiumie

 

Множественное число:

M. licea muzea albumy kostiumy

D. liceów muzeów albumów kostiumów

C. liceom muzeom albumom kostiumom

B. licea muzea albumy kostiumy

N. liceami muzeami albumami kostiumami

Mc. liceach muzeach albumach kostiumach

 

В предложном падеже единственного числа может быть два окончания: и –и:

Окончание бывает у существительных с твердой основой (кроме существительных с основой на g, k, ch):

krzesło – na krześle,okno – na oknie,

Окончание -uбывает:

а) у существительных с основой на –g, -k, -ch:

mleko – o mleku, jabłko – o jabłku, psisko – o psisku

б) у существительных с мягкой основой:

zdanie – o zdaniu, imię – o imieniu

в) у существительных с отвердевшей основой:

morze – o morzu, serce – o sercu

В родительном падеже множественного числа у существительных с твердой основой в большинстве случаев наблюдается три вида окончаний: -i, -y и нулевое окончание:

а) большинство существительных среднего рода во множественном числе имеют нулевое окончание:

okno – okien, pole – pól, drzewo – drzew.

Такое же окончание имеют и существительные с мягкой основой на -anie, -enie и представляющие тип на –ę, причем в основе могут быть чередования гласных:

zadanie – zadań, mieszkanie – mieszkań, przeziębienie - przeziębień

б) реже встречается окончание -i , которое бывает только после мягкого согласного, небольшая группа существительных с основой на затвердевший согласный имеет окончание –у:

narzędzia- narzędzi, wybrzeże - wybrzeży

У одушевленных существительных с суффиксом –sk (значение увеличения) в родительном падеже множественного числа бывает окончание -ów, у неодушевленных существительных с таким же суффиксом окончание нулевое:

Kocisko – kocisków, chłopisko - chłopisków

Lotnisko – lotnisk, zjawisko - zjawisk

 

Существительные среднего рода, обозначающие парные части человеческого тела или его органы, склоняются иначе, чем те же слова, но имеющие другое значение, например, слово oko имеет значения:

а) орган зрения: chore oko

б) ячейка, петля в сетке: oko w siatce

в) камень в кольце: pierścionek z dużym oczkiem

г) петля в вязаном изделии: przerobić dwa oka

д) капля жира на жидкости: oko w rosole

Слово ucho также имеет несколько значений: орган слуха и ручка (у сумки или кувшина).

В единственном числе значения совпадают, но во множественном числе различаются: Dziewczyna o wielkichi oczachi. Torebka z długimi uchami.

 

 

Единственное число множественное число

M. oko ucho oczy, uszy oka, ucha

D. oka ucha oczu, uczu ok, uch

C. oku uchu oczom, uszom okom, uchom

B. oko ucho oczy, uszy oka, ucha

N. okiem uchem oczyma, uszyma okami, uchami

(oczami, uszami)

Mc. oku uchu oczach, uszach okach, uchach

 

Существительное dziecko в единственном числе изменяется как существительное с твердой основой, а во множественном числе имеет следующие формы:

M. dzieci, D. dzieci, C. dzieciom, B. dzieci, N. dziećmi, Mc. o dzieciach

Существительные ziele, nasienie имеют во множественном числе формы zioła, nasiona.

 

Ćwiczenia:

 

1. Proszę użyć w Dopełniaczu liczby mnogiej:

 

okno, słowo, jabłko, święto, psisko, szkło, masło, dziecko, moje ucho,

 

 

2. Proszę słowa z nawiasów użyć w potrzebnym przypadku:

 

Тrzeba nie mieć (doświadczenie), żeby tak robić. Nie umiesz się opiekać na własnych (przekonanie). Jestem prza swoim (zdanie). Zrobiłem to z (przeczucie). To dzięki tobie poszłam na (wesele) i po tym (wesele) już miałam chłopaka. Wszastko odbyło się k powszechnemu (zadowolenie). Co to znaczy znaleźć się w obcym (miejsce), w obcym (państwo)...Z (lotnisko) prócił późno. W miarę (jedzenie) apetyt rośnie. Kto siedzi na (krzesło)? Nie chcę (mięso). W (światło) lampy widzę rysunek.

 

 

3. Proszę użyć potrzebne formy: oczy – oka, uszy - ucha

 

Piękne .................. , duże ............... w sieci, widzę ................ na rosole,

patrzę w .................... , zmarzły mi ................. , pies nastawił .................

 

 

4. Proszę użyć w liczbie mnogiej:

 

Czytam pismo. Siedzę przy biurku, a kobieta naprzeciwko biurka. Czy robisz ćwieczenia? Nie mam pióta. To jest przykład z opowiadania. Tłumaczę słowa z zdania. Nie lubie trudnego tłumaczenia. Z wysokiego okna ktoś patrzy. Czy to jest Pana lóżko? Co jest pod łóżkiem?

 

 

6. Proszę użyć potrzebną formę:

 

Ile tam jest (drzewo)? Ile (słowo) ma ćwiczenie? Mam siedem (jabłko).

Ile (pismo) leży na (okno)? W pokoju jest dużo (okno).

 

 

7. Proszę odmienić przez przypadki:

 

duże lustro, wysokie drzewo, nowe auto, małe prosię,

 

 

8. Proszę przetłumaczyć:

 

Павел рассказывает о трудном упражнении. Она была на собрании (zebranie). На окне ничего нет. Это было в начале интересного рассказа. Марек не любит козлят. В каком городе он живет? Кто в зеркале? Мы ездим по городам, мы ходим по музеям. Моя комната на 4 этаже. Дети остались в городе, мы едем на море без детей. Ян из Старого города.У мальчика большие уши. У меня сумка без ручек. Я купила кольцо с красивым камнем.

 

 

УРОК 16

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ PRZYMIOTNIKI

 

Прилагательные обозначают признак предмета и образуются от существительных, прилагательных, глаголов и наречий.

1. От существительных прилагательные образуются при помощи суффиксов:

а) – sk - Białoruś - białoruski

-ejsk - Europa - europejski

-ijsk - Bali - balijski

-yjsk - Rosja - rosyjski

-ańsk - Afryka - afrykański

-ińsk - Koszalin – koszaliński

b) - ow - biuro - biurowy

-owski – Żyd - żydowski

- own – cud - cudowny

c) - n – bieda – biedny

d) –cz – opiekun – opiekuńczy

 

Наличие этих суффиуксов обозначает связь с исходными предметами.

Некоторые прилагательные имеют суффиксы, обозначающие характеристику:

a) –at żona - żonaty

-owat piegi - piegowaty

b) – aw kędziory - kędzierzawy

- iw prawda - prawdziwy

- liw wstyd - wstydliwy

c) - ast kratka - kraciasty

- ist mgła - mglisty

- yst barki - barczysty

 

На материал, из которго изготовлен предмет, указывают суффиксы –ow, -an: metal – metalowy, szkło – szklany, cegła - ceglany

 

2. От прилагательных образуются те прилагательные, которые обозначают усиление или ослабление признака:

a) - aw gorzki - gorzkawy

- owat chłopczyki - chłopczykowaty

b) - eńk mały - malusieńki

- utki biały - bielutki

 

3. От глаголов образуются прилагательные при помощи суффиксов:

a) – iw, -liw chcieć – chciwy, dokuczać – dokuczliwy

b) –it, -yt- ist, -yst zużyć – zużyty,

c) –n, -aln odpowiedzieć – odpowiedzialny,

 

3. От наречий образуются прилагательные при помощи суффиксов:

a) – (n)iejsz - teraz – teraźniejszy,

b) –ow natychmiast – natychmiastowy

 

 

СКЛОНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

 

Единственное число

Именительный падеж:

У прилагательных мужского рода с твердой основой и основой на

–ch в именительном падеже всегда имеется окончание –y:

mały, zielony, głuchy, dobry, uparty

Прилагательные мужского рода с мягкой основой и заканчивающиеся на согласный k, g имеют в именительном падеже единственного числа окончание –i:

miękki, drogi, niebieski,

У прилагательных среднего рода имеют окончание –е:

małe, dobre, niebieskie, zielone

У прилагательных женского рода в именительном падеже всегда будет окончание –а: dobra, mądra, wesoła, niebieska, mała

Родительный падеж:

Прилагательные мужского и среднего рода имеют традиционно окончание –ego, в дательном – окончание –emu, причем у прилагательных мягкого типа после букв k,g пишется буква i: drugiemu, wysokiemu

Прилагательные женского рода имеют окончание –ej в родительном, дательном и предложном падежах: dobrej, małej, starej

У одушевленных прилагательных мужского рода в винительном падеже окончание совпадает с родительным падежом, у неодушевленных прилагательных и прилагательных среднего рода - с именительным.

В винительном и творительном падежах пригагательные женского рода имеют окончание –ą: drogą, dobrą, wesołą, małą

Творительный и предложный падежи прилагательных мужского и

среднего рода имеет окончания -ym (твердая основа), -im (мягкая основа):

czerwonym, wesołym, niebieskim, miękkim

 

Мужской и средний род женский род

M. nowy ostatni obcy nowa ostatnia obca
nowe ostatnie obce

D. nowego ostatniego obcego nowej ostatniej obcej
C. nowemu ostatniemu obcemu nowej ostatniej obcej
B. nowego ostatniego obcego nową ostatnią obcą

nowy ostatni obcy

nowe ostatnie obce

N. nowym ostatnim obcym nową ostatnią obcą

Mc. nowym ostatnim obcym nowej ostatniej obcej

Множественное число

 

В именительном и винительном падеже у прилагательных множественного числа есть особенности. То есть различаются лично-мужские формы (одушевленные, обозначающие мужчин) и нелично-мужские формы (обозначающие одушевленные предметы мужского рода, обозначающие животных, неодушевленные предметы и отвлеченные понятия.Эти формы иногда называют женско-вещными, они сочетаются также с существительными женского и среднего рода).

В именительном падеже лично-мужская форма имеет окончание –i, -y. Перед этим твердые согласные основы, а также ż, sz чередуются.

 

Чередование пример нелично-мужская форма лично-мужская форма

B: b' słaby słabe słabi

P: p' ślepy ślepe ślepi

W : w' zdrowy zdrowe zdrowi

M: m'znajomy znajome znajomi

N: n' skromny skromne skromni

T : c bogaty bogate bogaci

D : dzmłody młode młodzi

S : ś łysy łyse łysi

Ł : l mały małe mali

R : rz stary stare starzy

K : c polski polskie polscy

G : dzdrogi drogie drodzy

Ch: ś głuchy głuche głusi

St: ść tłusty tłuste tłuści

Sn: śńradosny radosne radośni

Sł : śl dorosły dorosłe dorośli

Zł : źl zły złe źli

Sz : ś lepszy lepsze lepsi

Основы на мягкий согласный не подвергаютсся изменениям и лично-мужская форма именительного падежа множественного числа совпадает с именительным падежом единственного числа:

głupi człowiek – głupi ludzie, stynowczy człowiek – stanowczy ludzie

Oкончание –у приобретают лично-мужские формы на затвердевший согласный (кроме ż, sz, rz), при этом чередования отсуствуют:

obcy człowiek – obcy ludzie

Окончание –у имеют также лично-мужские формы с основой на g, k, r, (чередование имеется).

Окончание –е мы видим у нелично-мужских форм, при этом чередование не происходит: wolne miejsca, tanie rzeczy

В родительном и предложном падежах у прилагательных с основой на твердый и затвердевший согласный – окончание –ych , с основой на мягкий и g, k -ich: nowych, wysokich

В дательном падеже у прилагательных с твердой основой окончание -ym, с основой на мягкий согласный и k, g – im: nowym, wysokim

В винительном падежелично-мужская форма совпадает с родительным, а нелично-мужская – с формой именительного падежа.

В творительном падеже у прилагательных с твердой основой – окончание

-ymi, а с основой на мягкий и k,g – imi: nowymi, wysokimi

К группе прилагательных принадлежат некоторые существительные:

а) обозначающие фамилии с суффиксом –sk: Kowalski, Kowalska

б) женские фамилии и слова, обозначающие родственные отношения на

–ow: Orzeszkowa, bratowa

в) субстантивированные прилагательные: służący, myśliwy

г) имена собственные на –e, -i, -y и иностранные фамилии: Jerzy, Antoni, Konstanty, Linde,

д) некоторые географические названия: Zakopane, Biała

Ćwiczenia:

 

1. Ответьте: Jakie są kobiety? Jacy są mężczyźni?

 

Dziwny, energiczny, rozsądny, serdeczny, zdolny, nerwowy, lekkomyślny, pracowity, tęgi, inteligentny, głupi, powierzchowny, brzydki, naiwny, złożliwy

 

 

2. Дайте определения следующим существительным:

 

staruszkowie, facet, kobiety, dzieci, mężczyzna, dziewczyny, kotki, fotele, ojciec, koguty, ludzie, ćwiczenie, słowniki, drzewa, chlopcy, siostry

 

3. Образуйте формы множественного числа лично-мужских прилагательных:

 

niezgrabny, sympatyczny, stary, prosty, bosy, opiekuńczy, biedny, brodaty, żydowski, wstydliwy, barczysty, garbaty, brzydki, kochany

 

 

4. К данным прилагательным подберите существительные:

 

wielki, wielcy, wielkie....................................................................................

nowy, nowi, nowe, nowa.................................................................................

pierwsi, pierwsze, pierwszy.............................................................................

białoruski, białoruskie, białoruscy................................................................

chory, chorzy, chore, chora.............................................................................

 

 

5. Поставьте во множественное число:

 

Nie lubię trudnego tłumaczenia. Tam stoi nowy student. Widzisz nowe biurko? Mężczyźna jest silny, sprawny i szybki. Ta książka jest mi bardzo potrzebna.

Znam złośliwą kobietę z małym brzydkim synem i głupią córką. Futro jest bardzo ciepłe. To jest zgłodniały wilk. To był pierwszy krok, pierwsze słowo i pierwszy chłopiec, którego zobaczyłam.

 

 

6. Вставьте подходящие по смыслу прилагательные:

 

W parku widziałam .................. pisarza, .................. dzieci,................... kobiet.

Ten twój sąsiad jest .................... i dobrze zbudowany. ........................ w nauce muszą pomagać ....................... kolegom. Moja siostra ma ..................... głos.

Mieszkali w ......................... dzielnicach. Jstem bardzo ........................ kobietą. Te ludzie wyglądają jak ........................ i ......................... aktorzy. Jakie tam są ........................ drzewa!

( wysoki, wesoły, elegancki, barczysty, słaby, silniejszy, wybitny, piękny, stary, wypoczęty, zadowolony, bujny, cichy)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.032 с.)