ТОП 10:

Перекладацькі аспекти англійських нумеральних словосполученьСеред мовних засобів вираження поняття числа домінантне положення займають нумеральні сполучення (НумС), які вживаються для позначення фрагментів дійсності в їх кількісній репрезентації. Семантичним ядром НумС виступають іменники або квазііменники, а кількісними атрибутами — числівники. Основною рисою вищезгаданих слів є дискретність, однорідність позначуваних об'єктів. Спільним для НумС англійської та української мов є їх використання для позначення точного або приблизного числа, що зумовлюється характером їх буття.

Аналіз фактичного матеріалу показує, що НумС в основному вживаються для позначення точного числа . Так, при дослідженні 4000 НумС у художньому дискурсі мов виявилося, що 3570 НумС в англійській мові і 3387 в українській відповідно реалізують значення точного числа. Особливе місце посідають НумС зі словами міри та ваги (mile, yard, foot, hundredweight, fathom, bushel, inch). Ці слова за межами мови оригіналу передаються за допомогою транслітерації, а їх зміст коментується перекладачем. Спостерігаються розбіжності при позначенні дат, сторінок у корелюючих мовах. В англійській мові кількісні числівники вживаються замість порядкових у сполученнях типу book three, chapter nine, in the year 1914, room fifteen, page thirty. В українській мові подібна актуалізація є факультативною. Пор.: Служив під другим номером cmaнкового кулемета (В.С. Кучер). Дж. Голсуорсі свої романи розпочинає посиланням на темпоральні параметри подій: On June 15 1886 (The Man of Property); When, in 1895 (In Chancery); In that Summer of 1909 (To Let); On that momentous mid-October afternoon of 1922 (The White Monkey); at the end of September 1924 (The Silver Spoon); by the spring of 1926 (Swan Song). Обов’язковою для англійців є фіксація дати написання листа та місця перебування автора: 11—Road, London, N. W. 5, 15 September 19 —; Vine Cottage, Oxford Road, Аbington-on-Thames, Nr. Oxford, 13 May 19 —. В англійській мові назва року передається кількісним числівником, а число місяця - порядковим: 1st January 1915... the first of January (January the first), nineteen (hundred and) fifteen; 3rd May 1789… the third of May (May the third) seventeen (hundred and) eighty-nine. Розбіжності у порівнюваних мовах спостерігаються і при сполучуваності НумС із службовими словами. Так, український вираз на десятій сторінці перекладається англійськими сполученнями at page ten, on page ten (at p. ten, on p. 10), що залежить від конкретної ситуації. Але в англійській мові, на відміну від української, вживається кількісний числівник.

Серед засобів реалізації поняття приблизного числа в англійській та українській мовах виокремлюється структурний тип «a bird or two», інвертивна конфігурація. Реалізація цим структурним типом числової апроксимації ілюструє ту роль, яку відіграють синтаксичне оточення та структура макросистеми.

Пор.: англ. They are going in a day or two, aren’t they? (K. Prichard). Sometimes a man, sometimes a girl or two (Th. Dreiser). This wood goes for a mile or two, if I remember (J. Galsworthy).

Особливої уваги при перекладі набувають стійкі НумС. За семантичним принципом ці сполучення розпадаються на декілька груп. До першої групи належать НумС, що реалізують точну кількість (in twoнаполовину. Four Seas чотири моря, Four Corners чотири сторони світу тощо). Значні труднощі при перекладі становлять НумС другої групи.

При ідентичності моделі (іменник + числівник), стабільності порядку їх послідовності (проклітичне вживання іменника), однакового плану вираження числа (приблизного) згадувані патерни у порівнюваних мовах відрізняються лексичним наповненням. В англійській мові у цій структурі вживається тільки числівник two, а в українській мові – різні числівники. Сполучення типу a day or two, bird or two, a hawk or two, a month or two, a girl or two, a year or two знаходяться на межі вільних та стійких словосполучень, у яких стабільним компонентом виступає two, останній, десемантизуючись, набуває значення «декілька». Пор.: англ. a word оr two – укр. одне чи два слова, коротка бесіда, коротке висловлювання. Структура вільного сполучення кілометрів двадцять при перекладі на англійську мову не зберігається, еквівалент тут відшукується за допомогою структурних типів some 20 kilometres, about 20 kilometres, round twenty kilometers.

Інвертивна конфігурація більш притаманна українській мові, в англійській мові НумС вживаються зі словами-специфікаторами round, about, nearly, approximately, some тощо. В українській мові тип «іменник + числівник» становить 18 % усіх НумС, які вживаються на позначення приблизного числа, в англійській мові – тільки 4,2 %.

Числівники характеризуються семантичною дифузністю, широким смисловим обсягом Пор.: англ. in two twosмиттю, to be in two mindsбути в нерішучості, two by fourпуста розмова, one and all yсі разом і кожен зокрема. Адекватному перекладу одиниць цього типу сприяє знання мови та її історії. Деякі НумС асоціюють з міфологією, відтворюють магічне ставлення людей до чисел [3:70-86]. Пор.: seven sins, seven virtues, seven stars, the twelve disciples. У третій групі відособлюються НумС із компонентами-числівниками, що позбулися кількісного значення і виступають у ролі «будівельного матеріалу». Пор.: like one o’clockдуже швидко, чимдуж, as cross as two sticksдуже злий, as two peas дуже схожі тощо. Ці сполучення вживаються для позначення якісних ознак, суб’єктивних оцінок, що становить одну із перекладацьких турбот.

Серед фразеологічних НумC у порівнюваних мовах виділяється група сполучень з ідентичним фігуральним смислом. Пop.: англ. one scabby ship will mar a whole flock –укр. одна паршива вівця усю отару псує; if you run after two hares you will catch neither – укр. за двома зайцями поженешся, жодного не спіймаєш; to make two ends meet–укр. зводити кінці з кінцями. Зберігати колорит оригіналу важче, коли порівнюваним НумС притаманна тільки схожість смислу. У цьому випадку використовуються традиційні форми транслятора. Пор.: англ. one drop of poison infects the whоle tunof wine – укр. ложка дьогтю у бочці меду, англ. when two Sunday’s meet together – укр. після дощику в четвер. Національний колорит мови представляють НумС, які не мають еквівалентів за межами оригіналу і експлікуються за допомогою коментаря: Пор. англ. Five o’clock tea – укр. чай між другим сніданком та обідом, англ. to accept the Chiltern Hundred – укр. знімати з себе відповідальність члена парламенту; англ. the old thirteen – укр. колишній державний стяг США.

Минуле відлунюється у фразеологічних одиницях (ФО) оригіналу та транслятора, універсальним є те, що ФО різних мов вступають у двобій не тільки з вихідними синтаксичними структурами, але й з усталеною фразеологією. Фразеологія як проміжний рівень знаходиться на межі лексико-семантичного і синтаксичного рівнів. В англійській мові особливе місце посідають фразеологічні одиниці з числівником – ФО(ч.). ФО(ч.) притаманна усталеність, окремооформленість і семантична цілісність. ФО(ч.) належать до гетерогенних полілексемних одиниць з відповідною структурою та семантикою [3:70-86]. ФО(ч.) – це вторинні похідні комплексеми. Схожість поверхневої структури омонімічних корелюючих словосполучень не передбачає тотожності їх значення. Пор.: one of these days1 – перемінне словосполучення та one of those days2 (only in reference to the future) – ФО(ч.). Останнє словосполучення має декілька синонімів. Пор.: some day, some time or other, some of these days (Amer.) «цими днями», «незабаром», «коли-небудь». ФО(ч.) у своїй семантичній еволюції відходять від перемінних одиниць, дистантують від них під впливом дивергенції.

Серед англійських ФО(ч.) виокремлюються три групи словосполучень на позначення відповідно кількісних, якісних характеристик та самих референтів. Зазначені групи потребують перекладацьких еквівалентів з огляду на збереження смислу та відповідних функцій оригіналу. Пор.: англ. 1) two and two «попарно, порівно», two or three «декілька», two and a plack «дрібна сума»; 2) when two ride on one horse, one must sit behind «кожному своє місце», to be in two minds «бути в нерішучості», two can play at that game «подивимося, чия візьме», a cat of nine lives «живучий»; З) three cheers «вітання», three balls «лавка», three tailors of Tooley Street «представники народу», four-in--hand «галстук».

У ФО(ч.) віддзеркалюється еволюція становлення числівників – від назв предметів до позначення кількісних, а потім якісних ознак і предметів.

Досвід пізнання кількісних відношень навколишнього світу засвідчується також і десемантизація числівників. В умовах фразеологічного контексту числівники вживаються на позначення малої або великої кількості. Мотивацією тут служить вихідне числове навантаження нумеральних компонентів. Паукальність (незначна кількісна величина) вербалізується за рахунок «малих» чисел, а гіпертрофована величина – за рахунок «великих» чисел. Перекладач, як правило, орієнтується на зазначену тенденцію і передає зміст ФО (ч.) еквівалентами транслятору. Пор.: англ. one or two, two or three, four or three – укр. декілька, небагато; англ. two by four – укр. Дріб’язковий, незначний; англ. thousand and one – укр. дуже багато; англ. to have fifty things to tell smb. – укр. мати багато новин для когось. Пошук еквівалентів ФО(ч.) у цільовій мові має креативний характер. ФО (ч.) не належать до прецизійної лексики і на відміну від перемінних словосполучень ФО (ч.) відтворюються у трансляторі різними способами. Перекладач, який знається на нумеральних словах – їх становленні та функціонуванні, справляється з перекладом словосполучень з десемантизованими числівниками. Послаблена нумеральна семантика останніх проявляється, зокрема, у процесі взаємозаміщення числівників, їх субституції іншими словами. З огляду на цей процес виникають варіанти ФО (ч.) з модифікованою поверхневою структурою. Пор.: to look two (nine) ways for Sunday «страждати косоокістю», forty (nine) winks «короткий сон», to make two (both) ends meet «зводити кінці з кінцями». ФО (ч.) у своїй еволюції охоплюють первинні та вторинні знаки. Вихідні (первинні, перемінні) нумеральні словосполучення трансформуються у вторинні (похідні, стабільні) фразеологічні словосполучення. У новоутворених одиницях кількісне наповнення ФО (ч.) поступається якісному або субстантивному. Вивчення перекладацьких аспектів ФО (ч.) дає можливість осмислити експресивно-емоційні потенції числівників,їх когнітивне навантаження, ретроспективне буття та сучасне функціонування. Семантичний континуум ФО(ч.) відображає становлення нумерального пласта лексики, образотворчу спроможність мови, адаптивні можливості квантитативних одиниць, їх векторні модифікації та семантичні зсуви.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.007 с.)