ТОП 10:

Засоби позначення приблизної та невизначеної кількості 

Неможливість абсолютно точного пізнання віддзеркалюється в номінаціях неточної кількості. Поняття приблизної кількості позначаються в науковій літературі по-різному. Пор.: розмите, нечітке число, приблизна кількість, апроксимація. Апроксимація семантизується мовними одиницями різних рівнів, об’єднаних семою приблизної, невизначеної кількості.

Так, квантитативні морфеми утворюють дві групи. До першої групи належать морфеми, що вказують на точне числове значення. Серед них виокремлюються денумеративи з компонентами one-, two-, three-, million- та ін. Пор.: once «одного разу», three-decker «трипалубне судно», millionaire «міліонер» і т.д. Mорфеми другої групи співвідносяться з приблизними кількісними характеристиками об’єктів, явищ, процесів (multi-, poly-, micro-, -ie, -ero та ін.). Пор.: multinational «багатонаціональний», microsystem «мікросистема». Серед димензіональних морфем в англійській мові виокремлюється зменшувальний суфікс -ie (birdie, girlie та ін.). У словах auntie, mummie димензіональне значення суфікса витісняється конотативним. Аналогічне явище спостерігається і в темпоральних одиницях типу рос. денек, часик, годик. На відміну від англійської мови в українській та російській мовах морфеми демінутивності та аугментивності характеризуються широкою представленістю, багатими комбінаторними можливостями. В англійській мові аналогами морфем кількісної семантики виступають одиниці типу англ. a little table, a small table; укр. столик, рос. столик, англ. a big table, укр. столище.

В англійській мові значення приблизного числа реалізують денумеративи з суфіксами -some, -odd, -ish. Пор.:англ. hundredsome, forty-odd people, fortyish та ін. Одиниці – some, -odd співвідносяться з вільними морфемами депрономінального та деад'єктивного утворення. Пор.: some forty miles à forty-some miles, twenty odd agents à twenty-odd agent group. Наприклад: For some four minutes Miss Marple was alone in the post office (A. Cristie). It's thirty-some kilometres from here (E. Hemingway).Пор.: укр. кільканадцять. Займенник some у контексті з декількoмa числівниками репрезентує також апроксимацію. Пор.: some 1, 000 – 2.000 servicemen, some 6.000 – 7.000 Uruguyans та ін. Морфема - some реалізується у складних словах типу англ. twosome, threesome, foursome.

Серед оказіональних утворень на позначення приблизних вікових характеристик трапляються одиниці типу fortyish. Наприклад: What sort of aged woman? – Oh! I should say fortyish (A. Christie).Морфема -ish вказує на ознаки референта, які позначені кореневою морфемою. Пор.: англ. womanish, greenish, sixtyish.

Поліфункціональність притаманна також українським та російським афіксальним морфемам. Так, суфікс - реалізує значення аугментативності (збільшеності) та одиничності в словах типу укр. ізюмина, рос. горошина, домина.

На морфемному рівні значення неточної кількості виражаються одиницями синкретичного плану, як основними, так і супровідними семами, при цьому значення квантитативної приблизності передається за допомогою супровідних сем. Пор.: англ. birdie = «птиця» (основна сема) + «мала величина» (супровідна сема), thirtysome = «тридцять» (основна сема) + «приблизно» (супровідна сема), booklet = «книга» (основна сема) + «невеликий розмір» (супровідна сема) та ін.

Значення групової роздільної множинності в англійській мові (так само в українській та російській) виражається за допомогою іменників у формі множини. Іменники у формі множини вказують на те, що позначені референти представлені у кількості > 1. Конкретизація множинності відбувається лексичним шляхом. Квантифікатори при іменниках у множині виконують функцію узагальнення, виділення, конкретизації. Наприклад: some acres, many books, several tons, thousands of miles, sixty odd miles та ін. Контекстуальні умови суттєво впливають на реалізацію множинності. Наприклад, y групі слів tables (1), five tables (2), some tables (3), five or six tables (4) множинність виражається по-різному: неточно (1), точно (2), партитивно (3) і приблизно (4).

Групова множинність в англійській мові може актуалізуватися імпліцитно одиницями (crowd, group, herd, flock, team). Кількісна конкретизація реалізується за допомогою словосполучень типу a group of five, a team of eleven, a crew of twenty та ін. Граматичні засоби вираження невизначеної кількості в кожній мові мають специфічний характер. Так, в українській та російській мовах на відміну від англійської на множинність вказують особливі форми прикметників. В англійських прикметниках маркери невизначеної множинності відсутні. До граматичних засобів позначення невизначеної кількості відносять форми ступенів порівняння прикметників і прислівників. Пор.:англ. three times bigger, four years older, two minutes eаrlier, three hours short та ін.

Граматичні засоби вираження невизначеної кількості називаються первинними актуалізаторами. До вторинних актуалізаторів відносять лексичні засоби. В англійській мові значення невизначеної кількості номінують повнозначні і службові (синсемантичні) слова. Слово among, маючи кількісне значення, утворює зі словом between опозицію. Останнє співвідноситься з двома актантами, а перше з множиною більше двох. До синсемантичних відносять лексеми both, only, які зазнали впливу гіпостазису (переходу із однієї частини мови в іншу конверсії). Спрощений композит only (one- + -like) позначений y сучасній англійській мові поліфункціональністю. Пор.: The only aristocratic trait they could find in the character was a habit of drinking Madeira (J. Galsworthy). Jon's only a member in the list to him (D. Cusack). He makes good resolutions, only he never keeps them (A. Cristie).

У зв'язку з переходом повнозначних кількісних слів до розряду синсемантичних відбувається десемантизація вихідних значень. Пор.: Both a man and а bird and а beast (O.Jespersen).

Еволюція лексеми alone є прозорою послідовністю alone1(adj) à alone2 (adv). Пор.: alone «одинокий», «єдиний» (to live alone, he is not alone in his interests) à alone2 «тільки», «виключно» (science alone can do it). Серед повнозначних слів на позначення кількості виокремлюються числівники, іменники, прикметники, прислівники, займенники, дієслова. Нечастотне вживання останніх (дієслів) пояснюється їх процесуальною семантикою.

Синкретичні дієслова типу to multiply, to increase виражають кількісну ознаку і дію одночасно. Семантична наповнюваність дієслів виражається y граматичному оформленні. Слова типу англ. to people «населять», to crowd «збиратися натовпом», to troop «крокувати групою» не сполучаються з підметом в однині.

Значення неточної кількості реалізуються супровідними семами дієслова та модифікуються в умовах контексту. Пор.: to rise 5 feet, to pass 50%, to average 100 miles, to approximate 10 days. За умов нерозчленованої, простої номінації дієслова виражають значення як точної, так і неточної кількості (to ten, to double, to crowd, to populate та ін.). Денумеральні дієслова характеризуються наявністю семи точного числа.

Серед займенників, що вказують на невизначену множинність або величину, виокремлюються прономінальні елементи: all, several, some, whole, much, many, few, little, які позначають кількість сумарно, партитивно або узагальнено. Опозиція «одиничність :: множинність» в англійській мові представлена групами особових зворотних займенників. Серед неозначених займенників виділяються детермінативи дискретних та недискретних іменників. Вони утворюють антиномію типу much :: many, little :: few. Прислівник вказує на міру кількості як автономно, так і в сполученні з іншими словами, відповідно за допомогою простої або розчленованої номінації. Пор.: англ. soon, lately, time and again, not far from here, more than two hours, very often та ін.

Значення міри виражаються одиницями, які позначаються в лінгвістичній літературі різними термінами: розмірні прикметники, прикметники міри, параметричні прикметники. Пор.: short, long, wide, distant, high, tall, small та ін. Певні прикметники піддаються процесу метафоризації і набувають градуальних ознак. Пор.: англ. deep knowledge, wide erudition, high respect. Градуальні ознаки залежать від характеру референта. Пор.: глибока старість (ближче до кінця життя), глибока зима (середина зимового сезону). Специфічна дистрибуція притаманна прикметникам на позначення великого або малого розміру. Прикметники-номінації малого розміру сполучаються з прислівниками, у яких ознака проявляється повною мірою (quite low, absolute narrow). Прикметники малого розміру характеризуються граничністю, чого не можна сказати про прикметники протилежної групи. Граматичні форми прикметників суттєво впливають на сполучення прикметника з прислівником. Наприклад, прислівники із значенням неповної ознаки сполучаються з прикметниками вищого ступеня (a bit redder, partially greener), прислівники із значенням повної ознаки сполучаються з прикметниками звичайного ступеня (quite low, genuinely red). Параметричні прикметники прилягають постпозитивно до нумеральних словосполучень: three miles long, two feet high, two fathom deep, 3 in.deep.

Серед іменників квантитативної семантики в англійській мові виокремлюються збірні іменники (1), нумеральні слова (2), слова міри та ваги (3). Перша група відрізняється від наступних тим, що вона є актуалізатором значення невизначеної кількості (minority, majority, multitude). На синтагматичному рівні слова другої і третьої груп здатні реалізувати приблизну і невизначену кількість. Зазначені слова виражають приблизну кількість, коли: 1) перед ними вживаються декілька числівників: two or three score of people, four-five acres; 2) іменники займають препозитивне положення (випадок інверсії): a bushel or two, a dozen or two, a pair or two та ін. Іменники реалізують значення невизначеної кількості за умов, коли: а) слова, що сполучаються з іменниками, позбавлені числового змісту: some yards, several inches; б) сполучення включає конвертовані числівники: thousands of miles, tens of acres ; в) кількісні слова зазнали десемантизації: ells of sleep, bushels of girls, pounds of pardon;

г) заперечні слова співвідносяться з нумеральними сполученнями: not five bushels, not six miles. Позиція заперечної частини суттєво впливає на позначення кількості. Наприклад, у фразі it doesn't contaiп 10 litres реалізується значення «менше 10 метрів», фраза it contains not 10 litres вказує на кількісну альтернативу: більше або менше 10 метрів. В обох фразах імплікується значення невизначеної місткості.

Іменники виражають кількісні відношення різноманітніше, ніж числівники. Іменники можуть визначатися як кількісно, так і виступати кількісними позначеннями недискретних і дискретних предметів. Вибір кількісних слів детермінується їх належністю до конкретних мовних систем. Наприклад, з поняттями «група», «шматочок» в англійській мові співвідноситься цілий ряд слів-класифікаторів: a school of fish, a pride of lions, a trip of goats, a passel of children, a flight of doves, a drift of pigs, a colony of bees, a flock of sheep, a herd of cows, piece of news, lump of sugar, cake of soap, slice of cheese, bar of chocolate, chunk of wood.

Семантика класифікаторів обумовлена дизайном мови. Пор.: рос. подросток реалізує значення «вік від 12 до 16 років», а в англійській мові teen-ager має значення «молода людина від 13 до 19 років».

Явище конкретизації та узагальнення в кожній мові відбувається індивідуально, ідіоматично, що простежується і за межами поля кількості. Універсальним є те, що думка завжди шукає своє мовне вираження, що кожній мові притаманний специфічний спосіб її матеріалізації.

Моделі НумС на позначення апроксимації є типовими для англійського, українського та російського художніх дискурсів. Приблизна кількість омовлюється НумС у відповідному контексті. У фразеологічному контексті НумС позначають приблизну та невизначену кількість як результат лексикалізації вихідних синтаксичних (нефразеологічних нумеральних словосполучень).

В умовах фразеологічного контексту кількісні одиниці (КО) в основному актуалізують невизначену кількість – багато/мало. Пор.: англ. one in a thousand, two or three words, for a minute or two, two heads are better than one; укр. пучок радості; оберемок сумнівів; купка осель; вінок бомб; баняк розуму (М. Стельмах); рос. жили с-локоть, а жить- -с-ноготь; косая сажень в плечах; он еще сверх плута на два фута; три копны несчастья.

Значення неточної кількості реалізується по-різному: нерозчленовано на морфемному, лексичному та морфологічному рівнях, а також розчленовано на синтаксичному і фразеологічному.

 

Таблиця 2 - Засоби вираження неточної кількості в сучасному англомовному дискурсі

Рівень Приклад Тип номінації неточної кількості
проста розчле-нована при-близна Невизна-чена
Морфемний Birdie +     +
Tablet +     +
Greenish +     +
Thirtysome +   +  
Fortyish +   +  
Морфологічний Books +     +
Horses +     +
Tables +     +
Лексичний Massacre +     +
Crowd +     +
Troop +     +
Volumous +     +
Синтаксич-ний A mile or 2   + +  
About 2 miles   + +  
Фразеологічний   One in a thousand   +   +
A thousand times   +   +

Корпус номінацій неточної кількості охоплює різні частини мови. Числівники англійської мови позначають неточну (приблизну, невизначену) кількість в умовах синтаксичного та фразеологічного оточення. Контекстуальна обумовленість реалізації числівниками значення неточної кількості розглядається в лінгвістиці по-різному. У науковій літературі кількісні номінації поділяють на дві групи. До першої групи належать одиниці типу англ.two, five, a hundred; укр. два, п'ять, сто. Друга – англ. Some, few, many; укр. декілька, стільки, багато, мало. Співвіднесеність числівників з лексичними засобами позначення неточної кількості ставиться під сумнів деякими вченими з огляду на те, що числівники в умовах парадигматики позначають точну кількість. Протилежної думки дотримується Супрун А.Є. Серед засобів позначення приблизної кількості вчений виокремлює нумеральні сполучення з інвертованим порядком компонентів. Уфімцева А.А. до засобів апроксимації відносить вербальні одиниці з розмитою множинністю. Напр., англ. in the thirties «в 30-ті роки» не семантизує «множинність 30 + 30 + 30», а «30-й, 31-й, 32-й й ін. роки».

Аналіз числівників на синтагматичному рівні виявляє їх потенційну силу на позначення неточного числа (приблизного та невизначеного). Пор.: Mr.Mayherne looked at him for a moment or two in silence (A. Christie). She was plump and dark and looked about sixteen (E. Hemingway). I am going on30 years (W. Faulkman). I have been to Paris hundred times and it never fails to give me a thrill of excitement (S. Maugham).

Значення неточної кількості семантизується НумС рідше, ніж значення точної кількості, в англійській мові 10,7 % НумС актуалізують апроксимальне значення. В українській мові в аналогічній ситуації це значення актуалізується 15,6 %, а в російській–18,6% нумеральних словосполучень.

На характер позначення числівниками кількості суттєво впливає їх оточуючий контекст. Пор.: англ. Norman and I spent about five minutes cursing out our forced inactivity (A. Christie). I'll soon be sixty, he went on (Th. Dreiser). Mrs. Сarter sat very still for_ a minute or two(A. Christie). I don't expect her back under ten days (Th. Dreiser).

Реалізації неточної кількості сприяють різноспрямовані вектори числівників (1) і корелюючих з ними слів (2). Пор.: англ. The following morning a little after ten o’clock Berenice telephoned Coperwood and they agreed to meet at her club for a talk (Th. Dreiser); укр. Повірте, під п’ятдесят маю (О. Вишня); рос. Свыше ста человек собралось за столами, расставленными в ряды в комнатах и во дворе (М. Ибрагимбеков), Пожалуй, она была ближе к сорока, чем к тридцати (Л. Карелин).

Сполучення типу англ. about two o'clock, more than three hours, under forty years являють собою сукцесивні структури, в яких кожний наступний компонент підпорядкований попередньому. Специфікатори апроксимації мають другий ступінь підпорядкованості. Прислівник-специфікатор, що прилягає до НумС та аугментує сполучення, вказує на послаблення або посилення вербалізованої кількісної ознаки, на її зменшення або збільшення (див. схему):

       
   
 

 


about 3.000,000 workers over 400,000 branches

       
   
 
 

 


some 1,000 soldiers around 33,000 servicemen

       
   
 

 


nearly two million jobs under fifty years

 

Модифікований адвербом нумеральний компонент позначений значною мобільністю. Пор.: англ. And when the sheriff and his deputy reached the scene, drove the twenty odd milesinto the remote backcountry region (Faulkner). We shall be celebrating your hundredth birthday in twenty years or so(A.Christie). It is a hard thing when one has shot sixty-five lions and more(H. Haggard); укр. Ну, ходімо ж, ходімо! Бо сонечко вже надвечір, а до Таранівки, як підводою, то верстів тридцять з гаком буде (Я. Мамонтов);рос. В мои двадцать с гаком со мной случалось такое, что с другими и в сорок не случалось (А. Салинский).

Числове значення суттєво детермінується модальними словами та фразами. Напр.: He may have been forty (G. Aldridge). It was a long string of houses, maybe fifteen (G. Aldridge). It lasted perhaps six weeks (Th. Dreiser). He's an enthusiast too though he must be thirty-seven by now (Th. Dreiser).

Прийменники суттєво впливають на актуалізацію приблизних числових ознак. Напр.: англ. It's time, he said, after five already (Fr. Norris). That would be past eleven(J. Galsworthy). Past eight we'd better stick to the streets (J. Galsworthy); укр. Днів за п'ять до покосу (І. Цюпа);рос. Тебе за восемьдесят, а тебя еще на самостоятельность тянет (А. Салинский).

На позначення апроксимації суттєво впливає інвертований порядок компонентів нумерального словосполучення. Пор.: англ. They are going in a day or two, aren't they (K. Prichard). His voice low; it moved on a word or two gravely, quietly (K. Prichard); Sometimes a man, sometimes a girl or two(J. Galsworthy); укр. Далеко звідси ці ваші гаї? –Кілометрів двадцять буде (І. Цюпа);рос. Старик минут пять молчал (М. Пришвин), По картошке, к примеру, центнеров сто накинули (М. Пришвин).

В англійській мові стабільним компонентом в НумС виступає числівник two, з яким сполучається іменник в однині. Пор.: англ. a second or two, a dog or two, a chicken or two, a parcel or two, a moment or two, a girl or two та ін. В українських та російських словосполученнях нумеральні компоненти представлені різними числівниками на позначення множини > 1.

На англійську мову словосполучення кілометрів сорок не перекладається сполученням з постпозиційним числівником. Тут лексична еквівалентність не актуалізується. Пор.: англ. some forty kilometres, about forty kilometers, perhaps forty kilometers, near forty kilometers, in the vicinity of forty kilometers or so, etc.

Значення апроксимації в англійській мові може позначатися декількома числівниками із сполучниками або без них. Пор.: англ. He's been over two - three times since then (J. London). I noticed two or three boys looking funny (J. Galsworthy). Three, four days ago I made sure it was a chill, Doctor (A. Cronin). Копулятивні ланцюжки включають як денумеративи, так і числівники. Пор.: англ. three or four, a fortnight or three weeks.

Числівники на позначення невеликої кількості утворюють граничні із фразеологічними одиницями словосполучення. Незначна числова різниця компонентів Num1, Num2 служить мотивацією лексикалізованих одиниць на позначення «декілька», «мало», «небагато». Пор. : англ. Mrs.Vaughan has written me, asking me to spend a fortnight or three weeks with her (A. Cronin); укр. Та пороху у діда вистачало на якісь п’ять-шість хвилин(І. Цюпа), Убити – вб’єш одного, двох, а тисячу не збореш (І. Микитенко);рос. Кажется, вот еще два-три удара веслом и путь кончится (В. Лихоносов).

Значення апроксимації позначається за допомогою заперечних структур. Пор.: англ. It wasn’t two minutes coming down (G. Galsworthy); They were not five feet apart when they began shooting (Fr. Norris). У заперечних НумС типу not two minutes, not sixty paces, not five feet числівники вказують на верхню границю величини. Кореляція not з присудком потребує глибинного осмислення вербалізованих структур. Пор.: англ. I said he hasn’t been in the country six months (Gr.Greene). Невизначена кількість виражається сполученнями типу англ. not one day, not one word, not one season.

Особливий інтерес становить феномен такого паралелізму:

a) 1) I had not been there six months (= 6);

2) I had not lived there six months (< 6).

Незважаючи на структурну омонімію цих речень, ідентичність лексичних компонентів (за винятком слів been, lived), квантитативний план зазначених речень суттєво відрізняється. У першому прикладі вказується на точний часовий відрізок (6 місяців), у другому час перебування позначається приблизно. У першому випадку not співвідноситься з присудком (had not been). У другому випадку not дистантно корелює з НумС або

b) 1) I had not lived there six months (< 6);

2) I had lived there six months (6).

У реченні (1b) апроксимація виражається за допомогою not і НумС; НумС без not (2b) використовується для позначення точних часових параметрів.

Апроксимація імплікується глибинною структурою речення. В (1а) за допомогою not заперечується перебування у певному місці протягом 6 місяців (точна квантифікація); у (2а) not використовується для того, щоб висловити приблизну кількість перебування.

NumN, negat. можуть бути експліковані за допомогою наступних NumN, що приводить до нейтралізації апроксимації і позначення точних параметрів. Пор.: англ. You are not nineteen years old, you are twenty-one (W. Faulkner); укр. Між нами і хочеться не 440 посіяти, а то може й 550! (О. Вишня);рос. Он не был один: с ним – милиционер Василий Наумов, сельсоветчик Андрей Белан и статный, белокурый паренек (А. Северов).

Заперечення при специфікаторах, що вказують на зменшення або збільшення величин, сприяє реалізації точних числових ознак. Пор.: англ. Oh, he was a very distinguished-looking old, man and not so very old really – not more than sixty suppose (A. Christie). That she was rich, excentric, lived alone with one maid, and owned no less that eight cats (A. Cristie).

Питальні речення з НумС залучаються до мовного комплексу позначення квантитативної приблизності. Пор.: англ. Would you be good enough to come this morning, if possible, say, around three o'clock? – he asked (Th. Drеiser); Look here, my dear, what are you now – twenty-seven? (J. Galsworthy); You can stand six month? – I've got to (J.Galsworthy).

Питальні речення імплікують невпевненість стосовно зазначених квантитативних ознак.

В умовах фразеологічного оточення НумС позначають як точну, так і невизначену кількість. Десемантизуючись, НумС співідносяться з поняттями «багато», «мало», «декілька», синкретично вказують на контраст, вербалізують стилістичний ефект антитези. Пор.: англ. I perceive, said Jolyon, that you are trying to kill two birds with one stone (J. Galsworthy); Ten to one, they've smuggled him on board a ship (A. Cristie);укр. Сідайте, поручик. Ще два слова (Ю. Смолич). Я скажу тільки, що оскільки мені відомо. Дехто з наших товаришів, принаймні один, ім'я якого я не назву, з радістю сказав би їй про все це у вічі і, може, не один раз сказав би, а тисячу разів (І. Микитенко);рос. В сто сорок солнц закат пылал (В. Маяковский), Скажу тебе откровенно – другой девять раз умер бы, а я упрямый: решил, что выживу, и выжил (П. Северов).

Числівники у фразеологічному контексті мають тенденцію реалізувати конотативні значення. Емоціональність, експресивність лексикалізованих НумС є прозорою в пареміологічних одиницях. Пор.: англ. Two heads are better than one. Four eyes see more than two. A stitch in time saves nine; укр. Біда не ходить одна, а з дітками; За двома зайцями; рос. Одно хорошее слово лучше тысячи слов ругани.

В англійській, українській та російській мовах виокремлюються спільні засоби на позначення неточної (приблизної і невизначеної) кількості: 1) нумеральні сполучення зі специфікатором – SpNumN; 2) нумеральні сполучення із декількома числівниками – Num1Num2N; 3) нумеральні словосполучення з інвертованим порядком компонентів - NNum; 4) нумеральні сполучення з прийменниками - prNumN; 5)нумеральні сполучення в питальних реченнях – (NumN)inter; 6) нумеральні сполучення в заперечних реченнях – (NumN)neg; 7) фразеологічні нумеральні словосполучення (NumN)phr.

Таблиця 3 Засоби позначення неточного числа на матеріалі НумС у художньому дискурсі

Модель Англійська мова Українська мова Російська мова
SpNumN Perhaps six weeks Можливо чотири години Возможно два дня
Num1Num2N Two-three times П’ять-шість хвилин Два-три удара
NNum A day or two Хвилин сорок Центнеров сто
pr NumN Past eleven Під п’ятдесят маю За 80 лет
NumN ? Ten thousand? До чотирьох десятків? Перебрав их до шести десятков?
NumN(neg) It was not twenty minutes Не минуло і дві години Не прошло и одного часа
NumN(phr) Thousand pardons Прийдуть сім баб та й скажуть сім хвороб В сто сорок солнц закат пылал

Кожний із засобів позначення неточного числа характеризується властивою для нього реалізацією. Дослідження 12 нумеральних сполучень в англійській, українській та російській мовах (по 4 тис. НумС у кожній) сприяло виявленню частотних і нечастотних типів апроксимації. В англійській мові перший тип представлений так: 1) SpNumN з інтервалом варіації IB = =63,8 ± 4,0 та 2) Num1Num2N (IB = 21,4 ± ± 3,6). В українській та російській мовах обсяг активної групи апроксиматорів збільшується за рахунок моделі NNum (див.табл.3).

В англійській мові модель NNum належить до інактивних засобів апроксимації, нумеральний компонент тут стабільно представлений числівником two. Інактивний (нечастотний) тип в англійській мові поданий у п'яти позиціях, в українській та російській – у чотирьох. Спільні засоби апроксимації відрізняються лексичною та структурною наповненістю.

В українській та російській мовах фразеологічні одиниці з нумеральним компонентом вживаються частіше, ніж в англійській мові. В англійській мові інтервал варіації (IB) (NumN)phr становить 1,2 ± 0,25, що нижче IB зазначеного об'єкта в українській (4,7 ± 0,48) та російській мовах (3,7 ± 0,3).

 

Таблиця 4 - Параметри номінацій неточного числа на матеріалі НумС англійської, української та російської мов

Моделі НумС Мови Інтервал варіації
Англійська мова Українська мова Російська мова
1. SpNumN 63,8 ± 4,0 46,3 ± 2,8 42,5 ± 2,2
2. Num1Num2N 21,4 ± 3,6 19,9 ± 2,5 22,05 ± 2,03
  Продовження табиці 4
3. NNum 4,2 ± 0,3 17,7 ± 0,62 20,6 ± 2,7
4. prNumN 4,8 ± 0,24 3,4 ± 0,2 5,9 ± 0,45
5.(NumN)inter 3,4 ± 1,2 2,3 ± 0,7 2,1 ± 1,1
6.(NumN)negat 1,1 ± 0,2 5,6 ± 0,3 3,15 ± 0,3
7.(NumN)phr 1,2 ± 0,25 4,7 ± 0,48 3,7 ± 0,3

Засоби апроксимації представлені ускладненими і неускладненими типами. Під неускладненим типом розуміємо поодиноке вживання активного або інактивного засобу апроксимації. Сумісне використання засобів апроксимації для англійської мови не є показовим. Неускладнені засоби апроксимації мають регулярний характер. Ускладнені засоби апроксимації семантизують прагматико-комунікативні інтенції адресанта. Пор.: англ. If you don’t get more than three or four dollars a week, it will pay the red (Th. Dreiser); Oh, he must be about fifteen not more than that (Th. Dreiser);укр. Їй тоді, мабуть, тижнів зо два було (В. Собко); Минуло, може, хвилин п’ять, як відчинилися двері і зайшов високий чоловік (І. Цюпа);рос. Много-немного, но раза два-три мы с тобой встречались в дальней стороне вашей (М. Пришвин).

На позначення приблизної і невизначеної кількості в англійській мові виокремлюється декілька структурних композицій:

а) ускладнені засоби, що складаються з двох активних (інактивних) апроксиматорів: He gave his age as sixty but was probablyseventy, and possibly near to eighty(A. Cronin).

Реалізація більше двох апроксиматорів не є показовою для англійської мови. Ускладнені активні засоби в англійській мові обмежені двома засобами. Розширення НумС включає декілька специфікаторів або числівників. Пор.: As nearly as possible it must have been fiver and twenty minutes past seven when he had heard the call (A. Cristie). В українській та російській мовах комбінаторні можливості ускладнених НумС збільшуються за рахунок наявності трьох активних засобів апроксимації на відміну від двох в англійській. Комбінаторна сполучуваність активно-активних засобів апроксимації в англійській мові дорівнює одиниці ( ). В українській та російській мовах комбінаторні можливості зростають – ;

б) ускладнені засоби з декількох інактивних членів в англійській мові визначаються вибором із п'яти можливих варіантів ( ).

В українській та російській мовах комбінаторні можливості ускладнених інактивних засобів зменшуються порівняно з англійською мовою у зв’язку з наявністю у цих мовах чотирьох інактивних засобів апроксимації ( ).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.018 с.)