ТОП 10:

Лексичні паралелі числівників англійської мови 

У практиці лічби використовуються поряд із числівниками і лічильні слова типу brace, yoke, span, pair, couple, дослідження яких має неабияке значення для розуміння природи слів квантитативного наповнення (їх виникнення, становлення, функціонування), для усвідомлення основних етапів пізнання кількісних відношень об’єктивного світу.

Історія слова brace відбиває ту роль, яку мала рука в процесі лічби і виміру. Brace відносять до романських запозичень, його етимологічні паралелі простежуються у старофранц. brace, brase – «дві руки», лат. brachium, brachia – «рука», «руки», рос. брас, браслет. Англійська мова це слово запозичила у значенні «дві руки». У новому оточенні воно набуває предметного і кількісного значення. У вимірювальній лексиці деякий час це слово функціонувало паралельно зі словом fathom: They have built a tomber ... a brace and a half high (ОЕD 1599), а потім було витіснено словом fathom. У семантичній структурі слова brace виділяється сема парності. Спочатку воно вживалося на позначення тварин, предметів. У сучасній англійській мові brace реалізує іронічне конотативне значення. Пор. Huck was given a seat and the old man and his brace of tall sons speedily dressed themselves (M. Twain).

Предметне значення слова brace було вихідним, первинним. Семантичну еволюцію brace можна уявити у послідовності: «упряжка для собак» ® «собаки в упряжці» ® «дві тварини» ® «два».

Шлях від предметного до абстрактного значення пройшли також кількісні слова yoke, span, збагативши свою смислову структуру числовим і вимірювальним значеннями. Етимологічні паралелі слова yoke (давньоангл. зеос) простежуються в давньосакс. juc, готськ. yak, лат. jugum, санскр. yuga, yo’gya, рос. иго. У стародавньому Римі мірою землі була «упряжка» (yugum). Ця назва виникла в результаті асоціативних зв’язків між знаряддям праці та ділянкою землі, яку виорювали за один день. З часом це слово набуло значення «два».

Аналогічну еволюцію пройшло і слово span. Пор.: span® «відстань між опорами»: «п’ядь»® «міра довжини», «упряжка»® «пара тварин»® «пара», «два».

Значення парності span реалізує в англійській мові на території Канади, Африки, США для позначення кількості биків, коней, слонів.

У сучасній англійській мові значення парності частіше реалізується у словах couple, pair. У смисловій структурі слова couple спочатку виникло значення «упряжка», «пристосування для тварин». З часом слово couple, як і слова span, yoke, brace, збагачується семою парності. Значення «те, що об’єднує двох» («that what unites two») стає базою для значення парності

(«a union of two», «pair»). У сільськогосподарській лексиці a couple має значення «вівця з ягнятком». Для слова couple притаманна омонімія форм однини і множини, що властиве й іншим словам на позначення парності. Пор.: a thirty couple of hounds; he gave to us 6 couple of conyes; four pair of shoes; three brace of pistols тощо.

На відміну від слова couple, що вказує на пару різних предметів, тварин, людей, слово pair номінує певну відповідність. Пор.: a couple of dollars (eggs, boors, rabbits), a pair of shoes. Спостереження показують, що pair частіше сполучається зі словами eyes, ears, lips, jaws, arms, hands, heels, legs, wings, curtains, doors (foldings), sleeves, shoes, breeches, trousers, scissors, tongs, spectacles.

ОЕD відзначає, що для слова pair притаманна омонімія форм і синтаксичний зв’язок прилягання: a pair gloves, three pair gloves. Пор.: нім. ein Paar Handschuhe, drei Paar Handschuche. Іменники лічби (слова-лічильники), в яких реалізується значення парності (brace, yoke, span, couple, pair), характеризуються специфічною дистрибуцією. Вони вступають у гіпонімічні відношення з числівником two, який може взаємозмінюватись із кожним із цих слів. Але лічильні слова із семою парності обмежені у своїй дистрибуції. Так, brace сполучається зі словами hounds, deer, fish; span - зі словами horses, elephants, a yoke - зі словом oxen. Дистрибутивні можливості слів pair, couple значно ширші. Слова span, yoke, brace обмежені у своєму узусі і належать до раритетів.

Селективний характер кількісних детермінативів проявляється також і в позначенні невизначеної кількості: тотальності, сумарності, збірності, партитативності тощо. Пор.: school of fish, a piece of wood, a bar of chocolate , a pile of papers, a flock of birds, a herd of cows, a nest of rabbits, a staff of servants, a team of horses, a bale of cotton, a bundle of rags, a pack of cards, a set of china тощо.

Селективність проявляється і при позначенні «багато» і «мало»: з іменниками , що підлягають лічбі, вживаються квантифікатори a few, many, а з іменниками, що не піддаються лічбі, - a little, much.

В англійській мові значення сукупностей, юрби, купи передаються різними словами залежно від характеру позначуваного. Пор.: a hoost of men, a congragacyon of people, herd of deer, a watch of nightinggale, a skulk of foxes etc.

Предметні значення реалізують у своїй смисловій культурі не тільки слова лічби, але також слова міри і ваги, які за своїм походженням відносять до назв частин тіла (ell, nail, fathom, foot), знарядь праці (yoke, perch, rod, pole, chain), земельних ділянок (acre, hide, furlong), посуду (ton, bushel, chaldron, pint). У зв’язку з тим, що слова міри і ваги виникли пізніше, ніж числівники, у їх смислових структурах легко простежується генезис від предметного до кількісного значення. У тих випадках, коли слова міри і ваги походять від числівників (mile, hundredweight), у їх смисловій структурі не етимологізується предметне значення. Слово dozen було запозичене у середньоанглійський період із латинської мови через французьку. Пор.: давньофранц. dosaine, лат. duodecim, нім. Dutzend, укр. дюжина. Dozen походить від числівника duo «два» і decim «десять», які за адитивним принципом утворили складне слово із значенням «дванадцять». Dozen і до цього часу використовується у мові. Це слово набирає форми порядкового числівника dozenth. Часте вживання dozen привело до його використання у фразеологізмах типу Baker’s dozen, devil’s dozen, long dozen, printer’s dozen, to talk nineteen to the dozen, to have dozens of things to do, to have dozens of chances etс. У своїх висхідних зв’язках dozen відрізняється від інших слів лічби, у тому числі й від score. Останнє було запозичене із скандинавської мови у середньоанглійський період. Форми score спостерігаються в англійській мові пізнішого періоду scar – «зарубка», «лінія», «мітка»; середньоісл. scor, scora, швед. skare, герм. skor – «дряпина» «лінія», «мітка». Числового значення слово score набуло в процесі рахунку овець (було зручно лічити по 20 штук і робити зарубки на палиці). Вігезимальний рахунок застосовувався у кельтів. Як і інші кількісні слова (brace, yoke, span), score використовувалoсь у вимірювальній лексиці для позначення ваги (20-21 фунт). ОЕD датує цю міру 1460 р. Димензіональна міра, що дорівнювала 20 крокам, також позначалася словом score (1672 р.). Score довгий час використовувалося в Англії у практиці ведення податкових і боргових операцій, що було пов’язано із системою зарубок, бирок.

Практика паралельних мовних позначень явище поширене. Поява кількісних слів у конкретних мовних системах обумовлена дією екстралінгвальних факторів. У персидській мові, наприклад, наявна велика група слів лічби, функціонування яких обумовлено характером об’єкта, що позначається. Так, для лічби дерев використовується позначення кореня, для будинків дверей, для каналів джерел, для тварин голови, для машин верстатів, для знарядь рукояток, для тварин – нашийників.

У російській мові виокремлюються слова лічби душа, штука, голова, дом, раз, место. Слова цієї групи не входять до системи нормативної лічби і не утворюють ригористичного ряду. Вони використовуються при лічбі обмеженої групи предметів. Пор. рос. зал на 40 мест, 20 голов животных, деревня в сто домов, 100 душ населения тощо. Слова цього типу несуть інформацію про об’єкти лічби, виконують роль посередника між числівником та іменником.

Слова лічби виступають неосновними позначеннями кількості, вони не виражають абстрактних числових понять, але реалізують предметне значення, чим суттєво відрізняються від сучасних числівників. Слова лічби не позначаються цифрами, їх сфера вживання обмежена. Несумісними, наприклад, є сполучення типу укр. раз відро, раз чоловік, трійка кілограмів, п’яток виделок. Лексеми раз і один не можуть взаємозамінюватися. Але і словам лічби, і числівникам притаманні загальні тенденції. Кількісні слова, що реалізують сему числа, позначені біфункціональністю, вони реалізують як точне, так і невизначене число. Пор.: англ. 3 dozen eggs :: dozens of eggs, three score years :: scores of years, a hundred people :: hundreds of people. Слова лічби у своїй еволюції можуть зближуватися з числівниками: реалізують омонімічні форми однини і множини, нагадують порядкові числівники (dozen – dozenth). Зближення числівників і лічильників ілюструється процесом уніфікації, включенням числівників в одиниці типу англ. forty yard distance, every 10 minutes, that 2 hundred pounds, two dozen eggs.

Сингулярні риси групової множинності засвідчуються дієсловом, що співвідноситься із груповим сполученням, або означенням. Пор. There were three doctors that he knew (E. Hemingway). Three weeks was twenty – one days (E. Hemingway). But that three thousand miles was closs enough for Eddie (A. Saxton). Every ten or twelve miles they stopped at a siding to set out a car or pick one up (A. Saxton). For a full ten minutes he dared not to look at Christine (A. Cronin).

До засобів «уніфікації множинності» відносять, на думку О.Есперсена, слова another, whole, this та артикль. Пор.: Another ten days, a whole twenty pounds, a whole threescore and ten years, a miserable five month, this six months. Процес уніфікації учений вбачає в лексикалізованих одиницях типу sixpence, twelfmonth, fortnight. Субстантивація числівників, набуття ними предметного значення свідчать про їх семантичну близькість до слів лічби та спільність етимологічних витоків. Пор.: In the thirties, on all fours, to wander in twos, threes, fours. Часто представлені субстантизовані числівники у математичних текстах: англ. 2 threes, four fives, five tens.

У сучасній англійській мові слова міри і ваги (А), слова лічби (Б) і числівники (В) реалізують загальну квантитативну функцію, що дає підставу думати про їх схожу еволюцію.

Семантичний генезис груп А і Б розкривається за допомогою лінгвістичного аналізу, осмислення емпіричних фактів. Еволюція смислових структур групи А і Б знаходить відбивається у такому генезисі: а) предметне значення ® б) предметно-кількісне значення ® в) невизначено-кількісне значення ® г) визначено-кількісне значення ® д) невизначено-кількісне значення. Спільність семантичних зрушень а), б), в), г), д) класів А і Б, належність класів А, Б, і В до одного семантичного поля, подібність деяких формальних маркерів, ідентичність в), г), д) класів А, Б, В, наявність залишкових аспектів а), б), в) у класі В свідчить про аналогічні витоки числівників, їх семантичне зрушення від предметного до кількісного значення (а, б).

Аналіз смислової структури квантитативних слів англійської мови засвідчує схожість генетичних витоків, семантичну конгруентність мовних позначень кількості.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.005 с.)